Katalog

Monika Pawlik - Liszewska, 2010-10-21
Dzierzgoń

Geografia, Zadania maturalne

Program naprawczy

- n +

Egzamin maturalny z geografii odbył się 13 maja 2010r. i miał formę pisemną. Egzamin maturalny z geografii na poziomie podstawowym składał się z 31 zadań, w tym z 10 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi, 16 zadań zamkniętych i 5 zadań składających się z części otwartej i zamkniętej. Spośród zadań zamkniętych dominowały zadania wielokrotnego wyboru i na dobieranie. Egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym składał się z 37 pytań, w tym z 10 pytań otwartych krótkiej odpowiedzi, 21 pytań zamkniętych i 6 pytań składających się z części otwartej i zamkniętej.
Pierwsze siedem zadań poziomu podstawowego i rozszerzonego odnosiło się do załączonej, do arkusza maturalnego, barwnej mapy szczegółowej w skali 1:50000, która obejmowała swym zasięgiem fragment Wyżyny Krakowsko – Częstochowskie, fotografii skał (poziom podstawowy), i tekstu źródłowego (poziom rozszerzony).
Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu maturalnym uczeń mógł otrzymać 50 punktów (pozom podstawowy), oraz 60 punktów (poziom rozszerzony), a warunkiem zdania egzaminu było uzyskanie co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia.
Zadania zwarte w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w trzech obszarach standardów egzaminacyjnych:
I – Wiadomości i rozumienie.
II – Korzystanie z informacji,
III – Tworzenie informacji.

Cel główny
Wyszczególnienie umiejętności, które nie zostały opanowane w stopniu dostatecznym przez uczniów oraz wskazanie metod i sposobów ich doskonalenia.

Cele operacyjne
- Intensyfikacja ćwiczeń w praktycznym stosowaniu wiedzy.
- Doskonalenie umiejętności korzystania z informacji oraz ich przetwarzania.
- Intensyfikacja ćwiczeń rachunkowych, przykładów związanych z zamianą jednostek oraz szacowania i przewidywania wyniku.
- Doskonalenie umiejętności opisywania zależności funkcyjnych i odpowiednie ich przetwarzanie.
Doskonalenie umiejętności łączenia wiedzy z różnych przedmiotów.
- Motywowanie ucznia do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Propozycje działań naprawczych z przedmiotu geografia.

Na zajęciach geografii i zajęciach dodatkowych należy:
-zwiększyć ilość ćwiczeń dotyczących formułowania ciągów przyczynowo – skutkowych
-stosować więcej pytań otwartych,
-zwiększyć nacisk na treści związane z tworzeniem diagramów, schematów itp.
-zaplanować działania wyrównujące braki,
-motywować uczniów do nauki poprzez stosowanie metod aktywizujących,
-uczyć wyszukiwania informacji geograficznej ( nie tylko w bibliotece, ale i w internecie),
-rozwijać logiczne myślenie poprzez stosowanie metod problemowych,
-wspomagać uczniów w planowaniu i organizowaniu własnej nauki,
-rozwiązywać większą ilość arkuszy maturalnych z geografii,
-zwracać uwagę na poprawne odpowiedzi z wykorzystaniem nomenklatury geograficznej,
-w dalszym ciągu ćwiczyć formuowanie wniosków na podstawie tekstów źródłowych i barwnej mapy,
-w dalszym ciągu wykonywać ćwiczenia wykorzystujące analizę barwnej mapy,
-mobilizować uczniów zdających egzamin maturalny z geografii do samodzielnej pracy poprzez częste kontrole wiedzy,
-zwrócić szczególną uwagę na frekwencję uczniów.

Przewidywane efekty:
Uczeń:
1.Stosuje terminy i pojęcia z zakresu geografii:
a)czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia specjalistyczne z określonej dziedziny, np. w podręcznikach, w prasie, Internecie,
b)wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości, obiektów,
2.Wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych:
a)operuje procentami,
b)posługuje się przybliżeniami,
c)posługuje się jednostkami miar.
3.Odczytuje informacje przedstawione w formie:
a)tekstu,
b)tabeli,
c)wykresu,
d)rysunku,
e)schematu,
f)fotografii,
g)mapy.
4.Operuje informacją:
a)selekcjonuje informacje,
b)porównuje informacje,
c)analizuje informacje,
d)przetwarza informacje,
e)interpretuje informacje,
f)czytelnie prezentuje informacje,
5.Wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów:
a)wyodrębnia z kontekstu dane zjawisko,
b)określa warunki jego występowania,
c)opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni,
6.Stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych:
a)łączy zdarzenia w ciągi przemian,
b)wskazuje współczesne zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego,
c)analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym,
d)potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym.
7.Stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów:
a)formułuje i sprawdza hipotezy,
b)kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski.
8.Analizuje sytuację problemową:
a)dostrzega i formułuje problem,
b)określa wartości dane i szukane (określa cel).
9.Tworzy modele sytuacji problemowej:
a)wyróżnia istotne wielkości i cechy sytuacji problemowej,
b)zapisuje je w terminach nauk matematyczno-przyrodniczych.
10.Tworzy i realizuje plan rozwiązania:
a)rozwiązuje równania i nierówności stanowiące model problemu,
b)układa i wykonuje procedury osiągania celu.
11.Opracowuje wyniki:
a)ocenia wyniki,
b)interpretuje wyniki,
c)przedstawia wyniki.Opracowała:
Monika Pawlik - Liszewska
Wyświetleń: 2546


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.