Katalog

Monika Pawlik - Liszewska, 2010-10-19
Dzierzgoń

Geografia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +


PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGOnauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Informacje personalne:imię i nazwisko nauczyciela: Monika Karolina Pawlik

nazwa szkoły: Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu

nauczany przedmiot: geografia

czas stażu: 05.IX. 2009 – 05.VII. 2012

kompetencje przedmiotowo – metodyczne:

- Studia magisterskie – Geografia na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;


Zadania rozwojowe
Formy realizacji Termin Dowody realizacji
I. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).

2. Zapoznanie z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych i portalach edukacyjnych

4. Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i organizacją szkoły (Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy) październik 2009październik 2009wrzesień 2008 - poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- zatwierdzony przez Dyrektora szkoły Plan Rozwoju Zawodowego
- rejestr przeanalizowanych przepisów- plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły
II. Współpraca z opiekunem stażu 1. Ustalenie zasad współpracy
2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
4.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Październik 2009
cały okres stażu

cały okres stażu

czerwiec 2012 - kontrakt

- przykładowe scenariusze zajęć, arkusze obserwacji

- sprawozdanie
III. Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy 1. Dokonywanie ewaluacji planów dydaktycznych, PSO
2. Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy
3. Wdrażanie aktywizujących metod nauczania
4.Opracowanie testów kompetencji, sprawdzianów
5. Wykonywanie pomocy dydaktycznych(gazetki, postery, prezentacje multimedialne, testy
6. Starania o zakup nowych pomocy dydaktycznych
7. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli w miarę potrzeb

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu


cały okres stażu

cały okres stażu - plany wynikowe

- testy, sprawdziany

- scenariusze zajęć

- testy sprawdziany

- pomoce dydaktyczne
- arkusze hospitacyjne
III. Popularyzacja wiedzy z własnego przedmiotu 1. Prowadzenie koła geograficznego zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami uczniów.
2. Organizowanie konkursów szkolnych.
3. Urządzanie wystaw prac uczniów z geografii.
4. Organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych.

5. Przygotowywanie uroczystości szkolnych. cały okres stażu


w okresie stażu


cały okres stażu

cały okres stażu

według harmonogramu imprez szkolnych - plan pracy koła


- sprawozdania
- zbiór fotografii, pomoce dydaktyczne
- karty pracy, karty wycieczki

- zbiór scenariuszy uroczystości i fotografii
IV. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych. 1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, warsztatach, szkoleniach.
2. udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej
3. Studiowanie na bieżąco fachowej literatury. Wykorzystanie zdobytej wiedzy do przeprowadzania lekcji
z geografii. cały okres stażucały okres stażu - zaświadczenia- wykaz pozycji bibliotecznych
- zbiór scenariuszy zajęć

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


Zadania rozwojowe
Formy realizacji Termin Dowody realizacji
I. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów
1. Uczestniczenie w spotkaniach
z rodzicami uczniów.
2. rozmowy indywidualne z
rodzicami i uczniami,
3. Aktywna współpraca z
wychowawcami klas
4. Aktywna współpraca z pedagogiem szkolnym Według
terminarza
szkolnego

w zależności
od potrzeb. - potwierdzenie od
wychowawców i pedagoga o
współpracy, wpis w
dzienniku.
II. Obserwacja i analiza możliwości uczniów 1. Zbieranie informacji na temat uczniów
2. Przygotowanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce
3. Opieka nad uczniami zdolnymi, przygotowanie planu pracy z uczniem zdolnym cały kres stażu - bieżąca dokumentacja
- opracowanie planu wynikowego z dla dziecka upośledzonego w stopniu lekkim
- plan wynikowy
- plan pracy
- przygotowanie w ramach własnych kompetencji do konkursów i olimpiad
III. Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach 1. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły (hospitacje diagnozujące) według harmonogramu hospitacji -adnotacje w dziennikach, arkusze pohospitacyjne, scenariusze zajęć


IV. Współpraca z innymi nauczycielami: wychowawcami klas, nauczycielami 1. Współorganizowanie wycieczek, wyjść kulturalnych
2. Realizacja w pracy dydaktycznej zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczących konkretnych uczniów na bieżąco

na bieżąco - sprawozdanie, karty wycieczki

- sprawdziany, karty pracy
V. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych na bieżąco -sprawozdanie, scenariusze przedstawień
VI. Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora szkoły Praca w komisjach egzaminacyjnych i konkursowych według potrzeb -protokoły
VII. Współpraca z pedagogiem szkolnym Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga wspólne rozwiązywanie problemów cały okres stażu Rozmowy indywidualne, sprawozdanie, karta spotkań z pedagogiem.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Zadania rozwojowe
Formy realizacji
Termin Dowody realizacji
I. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej. 1.Udział w kursach komputerowych
2. Publikacja mojego Planu Rozwoju Zawodowego na stronach internetowych.
3. Wykorzystywanie komputera w codziennej pracy pedagogicznej.
4. Gromadzenie materiałów, przechowywanie i przetwarzanie danych, wypełnianie i opracowywanie kart pracy, testów, sprawdzianów ilustracji, gazetek szkolnych, materiałów na spotkania z rodzicami itp. techniką komputerową.
5. Korzystanie
z komputerowych programów edukacyjnych na lekcjach geografii, na zajęciach koła geograficznego oraz w pracy z uczniem słabym, dla którego zostało zorganizowane nauczanie indywidualne w domu rodzinnym.
6. Prowadzenie zajęć
w pracowni komputerowej.
7. Nawiązanie współpracy
z nauczycielem informatyki.


Listopad 2009


cały okres stażucały okres stażucały okres stażucały okres stażu

w miarę potrzeb
i możliwości - zaświadczenie o uczestnictwie
- zaświadczenie o publikacji, adres strony www


- zbiór opracowanych materiałów- scenariusze zajęć


- potwierdzenie nawiązania współpracy, zbiór scenariuszy, zbiór fotografii
z przeprowadzonych zajęć
§ 7 ust. 2. pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań


Zadania rozwojowe
Formy realizacji
Termin Dowody realizacji
I. Rozwijanie własnych kompetencji z wymienionych dziedzin Udział w kursach
i szkoleniach
cały okres stażu - zaświadczenia

II. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych 1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy, obserwację
2. Praca w zespole
modyfikującym statut szkoły
3. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych cały okres stażu


-Statut szkoły
III. Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów 1. Wdrażanie zdobytej wiedzy do diagnozowania i kierowania uczniów do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej cały okres stażu -program pracy a uczniem o obniżonym poziomie intelektualnym


§ 7 ust. 2. pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż


Zadania rozwojowe
Formy realizacji
Termin Dowody realizacji
I. Analiza aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli

1. Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego
2. Udział w konsultacjach indywidualnych czerwiec 2012
w okresie stażu
- Sprawozdanie


II. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego na bieżąco - biblioteczka, notatki
III. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego 1. Udział w radach pedagogicznych i zespołach nauczycielskich opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne
2. Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych do obowiązujących przepisów
3. Udział w pracach różnorodnych komisji egzaminacyjnych, konkursowych
4. Współorganizacja i organizacja wycieczek i wyjść na bieżącocały okres stażu


cały okres stażu - zapisy w protokołach- plany wynikowe


- dokumentacja z przebiegu


- karty wycieczek szkolnych
IV. Dogłębna analiza dokumentacji szkoły Znajomość WSO, statutu szkoły, regulaminów, programów i planów cały okres stażu - biblioteczka, notatkiZatwierdzam do realizacji:

………………………………………… ……………………………………...
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela


Wyświetleń: 2168


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.