AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Krzyżańska-Stańko, 2010-10-14
Dzięcielin

Ekologia, Program nauczania

Program zajęć ekologicznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie

- n +

Zajęcia ekologiczne dla uczniów
Szkoły Podstawowej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Międzychodzie
Opracowała: mgr Agnieszka Krzyżańska- Stańko
Rok szkolny 2010/2011

Wstęp

W edukacji dzieci i młodzieży problemy z zakresu ekologii i ochrony środowiska są poruszane w trakcie realizacji planu edukacyjnego (zgodnie z podstawą programową).
Narastające w szybkim tempie zagrożenia i postępująca degradacja środowiska naturalnego wymagają szerszego spojrzenia na te problemy. Coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja czy ochrona środowiska.
Ochrona dóbr naszej Planety staje się sprawą wszystkich jej mieszkańców bez względu na wiek. Kierując się tymi przesłankami postanowiłam poprowadzić w naszym Ośrodku zajęcia ekologiczne

Cel główny:
Zajęcia te mają na celu wyzwolenie u dzieci aktywnej postawy wobec najbliższego środowiska; rozwijać i kształtować świadomość ekologiczną.

Cele szczegółowe:
1. Rozwijanie zainteresowań otaczającym dzieci światem.
2. Rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego i samodzielnego wnioskowanie na jego temat.
3. Kształtowanie szacunku do przyrody i poczucia odpowiedzialności i troski o nią.
4. Ukazywanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.
5. Wyrabianie nawyków związanych z porządkiem, segregacją odpadów, oszczędnym korzystaniem z materiałów.
6. Ukazywanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian.
7. Poszerzanie wiedzy na temat wpływu cywilizacji na zdrowie i życie człowieka.


Formy i metody pracy:
1. Metody czynnościowe.
2. Praca w grupach.
3. Spotkania, pogadanki.
4. Gazetka tematyczna.
5. Metoda audiowizualna.
6. Metoda poszukująca (gromadzenie informacji o tematyce ekologicznej).

Procedury osiągania zamierzonych celów

Aby osiągnąć zamierzone cele będę starała się jak najczęściej organizować dzieciom bezpośredni kontakt z przyrodą, zachęcać do bezpośredniej obserwacji środowiska w trakcie wycieczek. Zaplanowałam także spotkania z osobami, które, na co dzień zajmują się sprawami związanymi ze środowiskiem. Podczas tych spotkań dzieci uczą się właściwego zachowania, uważnego słuchania, pytania o sprawy interesujące je w sposób szczególny. Uczniowie będą analizować atlasy, przewodniki przyrodnicze, co rozwija umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji na dany temat. Najważniejszą jednak przesłanką do powodzenia w realizacji planu jest aktywna praca uczniów.Tematyka zajęć


Termin realizacji Tematyka zajęć Zagadnienia do realizacji Sposoby realizacji
(metody, środki realizacji)Wrzesień Zebranie organizacyjne Wybór uczniów uczestniczących w zajęciach ekologicznych. Ustalenie dnia i godziny zajęć ekologicznych – planowanie pracy w bieżącym roku szkolnym. Dyskusja, przedstawienie propozycji zaplanowanych działań przez nauczyciela.
Co to jest ekologia?

Wyjaśnienie dzieciom w prostej formie, rzetelnie i atrakcyjnie znaczenia terminu EKOLOLOGIA- jednej z nauk przyrodniczych.
Pakiet edukacyjny „EKOLOGIA”,
płyta cd, zeszyt edukacyjny str.2-3


Zagospodarowanie gazetki tematycznej. Wykonanie gazetki na temat „Co to jest ekologia?”. Umieszczenie plakatu, przygotowanych materiałów- tekstów, obrazków - na gazetce prowadzonej przez kółko ekologiczne.
Hodowla w pracowni przyrodniczej Zakładanie hodowli kwiatów – działania praktyczne oraz wiadomości teoretyczne.
Opieka nad kwiatami w pracowni przez cały rok szkolny – prawidłowa pielęgnacja (nawożenie, podlewanie, przesadzanie). Pogadanka, wyszukiwanie i wykorzystanie wskazówek dotyczących sadzenia roślin z podręczników oraz literatury dodatkowej.
Akcja ,,Sprzątania świata” Wdrażanie dzieci do dbania o porządek wokół najbliższej okolicy poprzez zbieranie śmieci, segregowanie odpadów; rozwijanie umiejętności samodzielnego wnioskowania na temat przyrody. Uczniowie wszystkich klas uczestniczą w zbiórce śmieci na terenie Ośrodka oraz najbliższej okolicy. Uczniowie przygotowują krótkie sprawozdanie z przeprowadzonej akcji.
Czy śmieci to problem?
- segregacja
-odzyskiwanie surowców wtórnych Uświadamianie uczniom konieczności segregacji odpadów – oszczędne korzystanie z materiałów (powtórne wykorzystanie niektórych odpadów). Wyjście do skupów złomu i makulatury.
Jak zostać młodym ekologiem? Uświadomienie wpływu człowieka na środowisko naturalne i konieczności podejmowania racjonalnych działań na rzecz ochrony środowiska. Pakiet edukacyjny „EKOLOGIA”,
płyta cd, zeszyt edukacyjny str.30-31
Październik Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej (praca w grupach) Rozwijanie zainteresowania pięknem przyrody. Konkurs dla uczestników zajęć ekologicznych. Uczniowie wykonują prace wg własnego pomysłu. Wykorzystanie suszonych liści, traw, kwiatów itp.
Dom pełen tajemnic. Poznanie czynników składających się na termin „środowisko”. Pakiet edukacyjny „EKOLOGIA”,
płyta cd, zeszyt edukacyjny str.4-5

Środowisko i organizmy. Uświadomienie dzieciom, że człowiek jest częścią przyrody i podlega jej prawom. Pakiet edukacyjny „EKOLOGIA”,
płyta cd, zeszyt edukacyjny str. 6-7
Poznanie środowiska wodnego okolic Międzychodu. Odszukiwanie różnych zbiorników wodnych na mapie; ich krótka charakterystyka (różnice pomiędzy jeziorem rzeką, strumykiem, stawem). Praca z mapą, atlasami, broszurami o Międzychodzie. Wykonanie planszy zbiorników wodnych (obrazki i krótka charakterystyka).
Wycieczka w celu poznania biegu rzeki Warty. Charakterystyka rzeki Warty:
- stare i nowe koryto,
- określanie kierunku biegu rzeki (skąd i dokąd)
- szerokość, zakręty Warty,
- nurty rzeki.
Rozpoznanie fauny i flory rzek. Rozpoznawanie roślin i zwierząt – praca z kluczem do rozpoznawania roślin i zwierząt.
Wycieczka (obserwacje z użyciem lornetek, praca z mapą).
Listopad Ochrona wód przed zanieczyszczeniem. Spotkanie z pracownikiem wodociągów w Międzychodzie. Samooczyszczanie, oczyszczanie ścieków: biologiczne, chemiczne, mechaniczne. Uzdatnianie wody. Poznanie źródeł zanieczyszczeń, drogi ich rozchodzenia się.
Wyjście do przepompowni ścieków w Międzychodzie.

Formy ochrony przyrody w Polsce. Filmy i publikacje o parkach narodowych. Charakterystyka różnych form ochrony przyrody w Polsce (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody. Odszukiwanie i odczytywanie nazw Parków Narodowych na mapie Polski i określanie ich lokalizacji. Filmy, praca z atlasami, książkami, mapą krajobrazową Polski.
Płyta edukacyjna pt. ”Skarby przyrody”. 1 i 2
Ekosystem lasu. Przedstawienie przykładowego ekosystemu dla lepszego zrozumienia pojęć.


Pakiet edukacyjny „EKOLOGIA”,
płyta cd, zeszyt edukacyjny str. 22-23
Rozpoznawanie chronionych gatunków roślin i zwierząt. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji z książek. Uświadamianie o konieczności ochrony niektórych gatunków roślin i zwierząt. Książki o roślinach i zwierzętach prawnie chronionych w Polsce.
Ekosystem to całość. Wyjaśnienie pojęcia łańcucha pokarmowego, krążenia materii i przepływu energii w przyrodzie.
Pakiet edukacyjny „EKOLOGIA”,
płyta cd, zeszyt edukacyjny str. 14-15
Producenci i konsumenci. Rola producentów, konsumentów i reducentów w przyrodzie.
Pakiet edukacyjny „EKOLOGIA”,
płyta cd, zeszyt edukacyjny str. 16-17
Jak dbamy o zwierzęta hodowane przez człowieka w czasie zimy – przygotowania do zimy. Zapoznanie z gospodarczymi zwierzętami hodowanymi przez człowieka. Sposoby dbania o te zwierzęta w czasie zimy. Obserwacja pracy gospodarza- nazwy pomieszczeń dla zwierząt.
Wycieczka do gospodarstwa p.Grześkowiaka. Rozmowa z gospodarzem dotycząca żywienia i pielęgnacji zwierząt.
Zależności pokarmowe między organizmami. Pasożyty i żywiciele. Uświadomienie rozmaitych zależności między organizmami żywymi i istnienia równowagi w środowisku naturalnym. Pakiet edukacyjny „EKOLOGIA”,
płyta cd, zeszyt edukacyjny str. 10-11Grudzień Wybrane przyrządy optyczne służące obserwacji przyrodniczej (2jednostki). Poznanie przyrządów optycznych, umiejętność posługiwania się nimi, sporządzanie preparatów mikroskopowych, obserwacja gotowych preparatów (tkanki zwierzęce, roślinne, bakterie, glony). Praktyczne zastosowanie:
- lupy,
-mikroskopy,
- gotowe preparaty,
- samodzielne przygotowanie preparatów.
Akcja ,,Karmnik”. (2jednostki) Rozwijanie wśród uczniów postawy opiekuńczej wobec ptaków. Zorganizowanie karmnika dla ptaków, usytuowanie go na szkolnym podwórku (parapecie okiennym).

Styczeń Ptaki pozostające i odlatujące na zimę. Wyszukiwanie ptaków w podręcznikach. Utrwalanie nazw ptaków podziałem na odlatujące i pozostające. Przystosowanie ptaków do zimy. Wyjście i obserwacja za pomocą lornetek. Wyszukiwanie informacji w książkach.
Ptaki chronione prawnie (drapieżniki). Odszukiwanie w atlasach nazw ptaków drapieżnych – odczytanie informacji o wybranym ptaku. Atlasy, podręczniki
Wykonujemy model ptaka. Utrwalenie znajomości budowy ptaka, jego przystosowania do latania. Wykonanie modelu ptaka z papieru.
Kto kogo zjada ? Łańcuch pokarmowy. Pakiet edukacyjny „EKOLOGIA”,
płyta cd, zeszyt edukacyjny str. 10-11Luty Zdrowie – największy skarb człowieka. Spotkanie z pielęgniarką szkolną. Prelekcja na temat dbania o zdrowie. Pojęcie zdrowia i choroby. Czynniki wpływające ujemnie na zdrowie.
Spotkanie z pielęgniarką.
Rozwiązujemy zagadki. Utrwalenie wiedzy o przyrodzie, ekologii na podstawie zagadek. Rebusy, krzyżówki, zdania ,,prawda- fałsz”, zagadki z ksiązki: ,,Zagadki przyrodnicze”.


Marzec Odżywiamy się zdrowo. Zasady prawidłowego odżywiania się. Uświadomienie uczniom jak ważne jest prawidłowe odżywianie się i jego wpływ na nasze zdrowie.
Przygotowanie prostej potrawy: ,,Zdrowa sałatka”. Praktyczne umiejętności wykonania ,,zdrowej” sałatki. Wykonanie sałatki z zachowaniem higieny i estetyki przygotowania posiłku.
Zakładanie hodowli rzeżuchy i szczypiorku. Utrwalenie wiadomości o zdrowym odżywianiu. Rola witamin w żywieniu człowieka. Nasiona rzeżuchy, cebula, słoiki, gazety, wata.


Kwiecień Spotkanie z ogrodnikiem. Uprawa roślin w szklarniach (nowalijki). Poznanie warunków hodowli warzyw w szklarniach (wymagania). Wycieczka.
Sens spalania trawy wiosną i zagrożenia z tym związane. Uświadomienie uczniom zagrożeń, jakie niesie ze sobą wypalanie traw. Spotkanie ze strażakiem.
1 Kwietnia – ,,Dzień Wiosny” Rozwijanie umiejętności obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie. Charakterystyka ustna. Wykonanie plakatu na podstawie wycieczki. Wyjście- obserwacja terenu wokół jeziora, wykonanie plakatu.
Człowiek zmienia środowisko.
Problemy współczesnego świata – kwaśne deszcze, dziura ozonowa, efekt cieplarniany, smog.
- 2 jednostki lekcyjne- Wyszukiwanie informacji gazetach, Internecie, definiowanie pojęć teoretycznych. Gazety, atlasy, informacje w Internecie, definicje pojęć.
Pakiet edukacyjny „EKOLOGIA”,
płyta cd, zeszyt edukacyjny str. 26-27


Maj Film ,,Chcę aby na moim niebie było słońce”. Rozbudzanie u dzieci świadomości przynależności do jednej planety ,,Ziemi”. Rozwijanie umiejętności wnioskowania na temat ochrony przyrody. Poszerzenie wiedzy na temat wpływu cywilizacji na zdrowie i życie człowieka. Prezentacja multimedialna na komputerze. Pogadanka na podstawie filmu. Wyciąganie wniosków dotyczących troski o środowisko naturalne.
21 kwietnia ,,Dzień Ziemi”. Konkurs ekologiczny.
Międzyklasowy konkurs ekologiczny.
Hałas – czy szkodzi naszemu zdrowi? Uświadomienie uczniom, że hałas to też zanieczyszczenie, które niszczy nasze zdrowie.
Wysłuchanie odgłosów ruchu ulicznego, odgłosów leśnych, muzyki z dyskoteki.
Szkoła leśna dla dzieci, szkółka leśna w Kaplinie (2 jednostki). Zapoznanie uczniów z pojęciem: szkółka leśna. Praca leśnika. Poznanie ścieżki edukacyjnej znajdującej się w szkółce leśnej w Kaplinie. Spotkanie z leśniczym połączone z pieszą wędrówką do szkółki. Rozmowa z leśnikiem, aktywne włączanie się uczniów w dyskusję.Czerwiec Akcja porządkowania terenu wokół Ośrodka- pielenie chwastów, zazielenianie kwietników. Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody, rozwijanie poczucia odpowiedzialności i troski o przyrodę wokół nas. Sadzenie kwiatów z samodzielnie wyhodowanych sadzonek w kwietnikach przed szkołą.
Wycieczka do parku miejskiego Międzychodzie – fauna i flora. Umiejętność rozróżniania elementów flory i fauny w parku. Praca z kluczami do oznaczania roślin i zwierząt.
Zagadki przyrodnicze. Utrwalanie zdobytych wiadomości poprzez zabawy, zagadki, gry edukacyjne. Płyta pt .”Skarby przyrody”.

Wykonanie zielnika – album z roślinami. Rozwijanie umiejętności rozpoznawanie i nazywanie roślin. Zbieranie, segregowanie, podpisywanie eksponatów.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3635


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.