AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Bucior, 2010-10-14
Szyszków

Przyroda, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego

- n +Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami ( z dnia 15 lipca 2004)
• Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239)

Plan rozwoju zawodowego
mgr Moniki Bucior
nauczyciela kontraktowego
w
Publicznej Szkole Podstawowej w Szyszkowie
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego


Czas odbywania stażu: 01.09.2007r. - 31.05. 2010r.
Opiekun stażu : mgr Elżbieta NienajadłoCel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


§ 7 ust.2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli 1. Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
- Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu ;
- adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego .

2. Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu .

3. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i prezentacji dorobku.

4. Udział w Radach Pedagogicznych poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji.

5. Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).

IX 2007 rcały stażzgodnie z Rozporządzeniem MEN


zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady


cały stażnotatki
zbiór dokumentacji (biblioteczka)

wniosek, plan rozwoju, sprawozdanie


potwierdzenia obecności , zaświadczenia


notatki

2. Współpraca z opiekunem stażu. 1. Ustalenie zasad współpracy.
2. Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju .
3. Opracowanie projektu sprawozdania.
4. Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna.
5. Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna .
6. Omówienie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji.
IX 2007r


koniec stażu


na bieżąco kontrakt,
harmonogram współpracy,
plan rozwoju


scenariusze, omówienia, arkusz obserwacyjny, wnioski
3. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela
1. Autorefleksja, samoocena.
IX 2007 r

arkusz samooceny

4 . Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego:

1. Udział w spotkaniach metodycznych , nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym .

2. Udział w kursach , szkoleniach oraz warsztatach w celu doskonalenia własnego warsztatu pracy .cały staż
zaświadczenia
6. Aktywne uczestnictwo w WDN. 1. Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej .
2. Samodzielne prowadzenie rad szkoleniowych .
3. Udział w pracach zespołów zadaniowych : matematyczno – przyrodniczym oraz wychowawczym .


cały staż


protokoły
potwierdzenia
7. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej.
1. Opracowanie planów wynikowych z przyrody w kl. IV – VI z wyróżnieniem treści ponadprogramowych i uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych .
2.Opracowanie planów wynikowych z wychowania fizycznego w kl. IV – VI .
3. Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z przyrody oraz wychowania fizycznego .
4. Opracowanie planu pracy wychowawczej w kl. IV – VI .
5. Opracowanie planu pracy zespołu matematyczno – przyrodniczego .
6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej ( dzienniki lekcyjne , arkusze ocen ) .


IX 2007 r
IX 2008 r
IX 2009 r
plany wynikowe, plan wychowawczy, plan pracy zespołu matematyczno – przyrodniczego
8. Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych
1. Studiowanie literatury i prasy metodycznej , pedagogicznej i psychologicznej .
2. Gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy oraz materiałów przydatnych w dalszej pracy .
3. Tworzenie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych .
4. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli .

cały staż


cały staż materiały, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, przedstawień, regulaminy konkursów, testy
spis stron www.
9 . Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia. 1. Nanoszenie korekt i uzupełnień do planów dydaktycznych nauczanych przedmiotów na podstawie planów naprawczych.
2. Wprowadzenie do planów dydaktycznych:
- wyróżnienie w treści planów treści wykraczających poza podstawę programową,
- umieszczenie w planie i realizacja treści ścieżek międzyprzedmiotowych,
3. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
4. Projektowanie i realizacja zajęć otwartych.
5. Prowadzenie lekcji w obecności Dyrektora szkoły oraz omówienie, wnioski i ocena dokonań.
5. Opracowanie zestawu nowych metod pracy z uczniami oraz narzędzi i procedur podwyższających atrakcyjność prowadzonych zajęć(cyklu lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących ) .
6. Opracowanie planu pracy szkolnego Koła Młodego Ekologa .
8 . Prowadzenie konsultacji dla uczniów słabych.

cały staż

programy, ,plany,
scenariusze


karty obserwacji
program pracy Koła Młodego Ekologa, sprawozdania
arkusze hospitacyjne
7. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami 1. Organizowanie konkursów, projektów, akademii, zawodów sportowych .
2. Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora.
3. Opieka nad salą lekcyjną.
4. Opieka nad gazetka przyrodniczą

cały staż
scenariusze, protokoły
zdjęcia
8.Ewaluacja metod pracy 1. Dokonanie analizy wyników sprawdzianów po kl. VI .
2. Współudział w tworzeniu i realizacja planu naprawczego . cały staż analiza wyników sprawdzianu kl.VI; plan naprawczy§ 7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych. 1. Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole:
- opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno- psychologicznej
- zapisy w protokołach
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
3. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
4. Współpraca z GOK .
5. Bieżące kontakty z rodzicami uczniów:
- rozmowy indywidualne
- klasowe narady rodziców,
- współpraca z tzw. trójką klasową,
6. Pedagogizacja rodziców;
7. Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery)
8. Indywidualne kontakty z dzieckiem .

cały staż
dokumenty udostępnione przez Dyrektora, potwierdzenia , zaświadczenia
rozmowy z rodzicami, adnotacje w dzienniku , referaty


2. Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska.
1. Aktywna współpraca z rodzicami.
2. Dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów.
3. Opracowanie planu pracy wychowawczej w klasach IV – VI .
3. Uwzględnianie w planie wychowawczym specyficznych elementów środowiska lokalnego i jego potrzeb .

w ciągu stażu pomoc rodziców w organizowaniu wycieczek oraz szkolnych i klasowych imprez,
konspekty zajęć , plan wychowawczy
3. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka Przeanalizowanie Praw Ucznia i Karty Praw dziecka- stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno - wychowawczej XI. 2007 Konwencja Praw Dziecka
Prawa Ucznia
4.Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów. 1. Diagnozowanie zainteresowań i potrzeb wychowanków.
1. Przygotowanie uczniów do udziału w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach szkolnych i pozaszkolnych , zawodach sportowych .
2. Organizowanie akcji lokalnych na rzecz środowiska .
3. Organizacja uroczystości szkolnych , zawodów sportowych , wycieczek z udziałem uczniów i rodziców.
4. Przygotowanie szkolnych gazetek ściennych o tematyce przyrodniczej .
4 . Organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi według zgłaszanego zapotrzebowania.
6. Współorganizowanie i udział w realizacji projektów ekologicznych . według harmonogramu ankiety , potwierdzenia udziału, scenariusze akcji i uroczystości, sprawozdania , podziękowania, dyplomy, albumy, foldery
5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym . 1.Organizowanie akcji lokalnych, zawodów sportowych , konkursów .
2. Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach szkolnych i pozaszkolnych , zawodach sportowych . cały staż programy akcji ,
podziękowania , dyplomy
6. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
1.Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie.
2.Zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata prowadzone w ramach przedmiotu oraz lekcji wychowawczych .
3. Opracowanie i realizacja wg własnego scenariusza zajęć integrujących zespół klasowy, przeciwdziałających agresji, prozdrowotnych.
4. Udział w realizacji programu profilaktycznego szkoły przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi. cały staż wypis z protokołu,
plany dydaktyczne, plany wychowawcze ,
program profilaktyczny,
potwierdzenie spotkania, dyplomy, wyróżnienia, nagrody,
scenariusze

§ 7 ust.2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej.

Zadania do wykonania
Formy realizacji Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela 1. Udział w specjalistycznych kursach informatycznych, szkoleniach.
2. Współpraca z nauczycielem informatyki.
3. Samokształcenieenie .


cały staż

zaświadczenia

2. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy. 1. Tworzenie prostych programów komputerowych na potrzeby lekcji.
2. Tworzenie prezentacji multimedialnych.
3. Pisanie konspektów , scenariuszy zajęć , sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera .
4. Opracowanie tabel sprawności fizycznej .
5. Opracowywanie ankiet ( wyniki w postaci tabeli , wykresów ) .
6. Wykonywanie pomocy dydaktycznych ( np. kart pracy ).
7. Prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem komputera .
8. Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.


cały stażprogramy, prezentacje multimedialne, scenariusze , konspekty lekcji
3 . Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. 1. Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
2. Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych .
3. Gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego w formie multimedialnej .
4. Dokumentowanie przebiegu stażu .cały staż

spis stron www , teksty

4. Dzielenie się swoją wiedzą z zakresu obsługi komputera z innymi nauczycielami..
1. Zamieszczenie w Internecie własnych publikacji :
- planu rozwoju ;
- konspektów ;
- scenariuszy zajęć .

cały staż

potwierdzenie

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Aktualizacja wiedzy i rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. 1. Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.
2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
3. Uczestniczenie w szkoleniowych Radach Pedagogicznych .
cały staż
zaświadczenia , wykaz lektur , notatki , protokoły
2. Poznanie aktualnego poziomu rozwoju uczniów oraz uwzględnienie w pracy właściwości okresu rozwojowego uczniów . 1. Obserwacja uczniów podczas zajęć lekcyjnych oraz dyżurów na przerwach śródlekcyjnych .
2. Rozmowy z wychowawcami .

cały staż notatki , potwierdzenie wychowawców
3. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych. 1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków:
- rozmowy wychowawcze,
- obserwacja uczniów,
- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
- współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej ,
- współpraca z rodzicami,
- pedagogizacja rodziców.
2. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych.
3. Diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego typu ucznia :
a) praca z uczniem sprawiającym problemy dydaktyczno -wychowawczym ( konsultacje );
b) praca z uczniem zdolnym
( opieka nad Kołem Młodego Ekologa , przygotowanie uczniów do konkursów , przeglądów, zawodów sportowych ) .
4. Prowadzenie badań ankietowych służących ocenie jakości i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych.
5..Praca w Zespole Wychowawczymcały staż

według potrzeb
potwierdzenia,
ankiety, program pracy Koła Młodego Ekologa, podziękowania ,
protokoły ,
4. Dzielenie się wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii . 1. Udział w pedagogizacji rodziców .
2. Aktywny udział w pracy zespołu wychowawczego .
2. Wygłaszanie referatów na radach szkoleniowych . według potrzeb
cały staż referaty§ 7 ust.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywa staż.

Zadania do wykonania
Formy realizacji Termin realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli. 1. Udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów,
2. Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.

cały staż
zaświadczenia, sprawozdania
2. Analiza dokumentacji szkolnej . 1. Dogłębna analiza dokumentacji szkolnej: statutu, WSO, regulaminów. cały staż potwierdzenia , notatki
3. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego. 1. Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN.
2. Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej i elektronicznej .
3. Aktualizacja wiedzy na temat prawa oświatowego .


cały staż


biblioteczka
4. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. 1.Udział w Radach Pedagogicznych i Zespołach Przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne:
- Statut Szkoły ;
- Plan dydaktyczno – wychowawczy i opiekuńczy szkoły ;
- Plan Rozwoju Szkoły;
- WSO uczniów .
cały staż
zapisy w protokołach
5. Wykazywanie się znajomością przepisów. 1. Udział w pracach różnorodnych komisji: sprawdzianów po klasie VI, konkursowych.
2. Prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych, klasowych . cały staż


protokoły , karty wycieczek


............................................
Zatwierdzam do realizacji: podpis nauczyciela………………………………………………
data i podpis DyrektoraPożądane kompetencje osobowościoweUmiejętność nawiązania dobrego kontaktu z uczniami. Kwiecień 2009r. Opinia Rady Szkoły lub Rady Rodziców
Życzliwość, otwartość w kontaktach interpersonalnych. Kwiecień 2009r. Opinia Rady Szkoły lub Rady Rodziców
Umiejętność współpracy w zespole. Kwiecień 2009r. Opinia Rady Pedagogicznej
Obowiązkowość, rzetelność w wypełnianiu powierzonych obowiązków. Kwiecień 2009r. Opinia DyrektoraZgłoś błąd    Wyświetleń: 1571


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.