Katalog

Monika Tomala, 2010-10-14
Świnoujście

Geografia, Program nauczania

Program koła geograficznego

- n +

Program Koła Geograficznego w Gimnazjum

Opracowując program koła geograficznego miałam na myśli, przede wszystkim, pracę z uczniem zdolnym, chętnym do poszerzania wiedzy i umiejętności z geografii.
Program kładzie nacisk na zainteresowania ucznia zdolnego i przeciętnego, ma na celu pokazać otaczającą przestrzeń i zjawiska jakie w niej zachodzą oraz przygotować do udziału w konkursach i olimpiadach geograficznych i ułatwić pracę na egzaminie gimnazjalnym.
Na zajęciach koła geograficznego zostaną przeprowadzone dwa konkursy szkolne:
- Gimnazjalny Kolumb
- Flagi państw świata
Konkurs Gimnazjalny Kolumb obejmuje treści edukacyjne przewidziane programem nauczania geografii w I, II, III klasie gimnazjalnej, natomiast konkurs o flagach obejmuje zagadnienia wykraczające poza wymagania programowe. Uczniowie sami szukają w dostępnych źródłach np. atlas geograficzny, internet, informacji o flagach państw świata.
Program koła geograficznego ma charakter otwarty, co umożliwia wprowadzanie zmian w zależności od potrzeb i oczekiwań uczniów.
Zajęcia pozalekcyjne z koła geograficznego odbywają się raz w tygodniu.
1. Cele programu
· ogólne:
- rozbudzanie wśród uczniów gimnazjalnych zainteresowania przedmiotem (geografia)
- kształtowanie potrzeby samodzielnego poszukiwania informacji o naukach przyrodniczych
- integracja uczniów, którzy dążą do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności
· szczegółowe:
- doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą
- rozwijanie umiejętności korzystania z literatury naukowej, popularnonaukowej czy opracowań statystycznych
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
- poszerzanie wiedzy na temat zjawisk przyrodniczych jakie zachodzą na powierzchni ziemi i pod powierzchnią.
2. Treści programu
· Podstawy geografii:
- kształt i wymiary Ziemi
- sfery Ziemi i ich wzajemne oddziaływanie
- współrzędne geograficzne
- skala i rodzaje map
· Ruchy Ziemi:
- budowa Wszechświata i Układu Słonecznego
- ruch obrotowy i obiegowy oraz ich następstwa
- oświetlenie Ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór roku
- czas
· Atmosfera i hydrosfera:
- skład i budowa atmosfery
- ciśnienie atmosferyczne
- wiatry
- opady i osady atmosferyczne
- czynnik klimatotwórcze
- strefy klimatyczne na kuli ziemskiej
- zasoby wodne Ziemi
- typy mórz
- wody podziemne
· Wnętrze Ziemi:
- budowa wnętrza Ziemi
- skały i minerały
- trzęsienia Ziemi
- wulkanizm
- dzieje Ziemi
· Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi
- wietrzenie
- procesy krasowe
- rzeźbotwórcza działalność rzek, lodowców górskich i lądolodów, wiatru oraz morza
· Pedosfera i biosfera
- gleby strefowe i astrefowe na Ziemi
- strefy roślinne na Ziemi
· Kontynenty
- położenie i ukształtowanie powierzchni
- klimat i wody
- ludność i urbanizacja
- cechy gospodarki poszczególnych kontynentów
· Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego w Polsce
- położenie granice i obszar
- ukształtowanie powierzchni
- klimat, wody, gleby i szata roślinna
- Morze Bałtyckie
· Podział administracyjny i struktura ludności
- podział administracyjny
- struktura płci i wieku
- rozmieszczenie ludności, migracje
- struktura narodowaściowa, grupy etniczne
· Przemysł:
- czynniki lokalizacji przemysłu
- gospodarka morska
- górnictwo i kopalnictwo
· Rolnictwo
- warunki rozwoju rolnictwa
- produkcja roślinna i zwierzęca
· Krainy Geograficzne
- pobrzeża
- pojezierza
- niziny
- wyżyny
- kotliny
- góry
· Flagi państw świata
- znajomość flag
3. Osiągnięcia
Uczeń:
- lepiej opanował wiedzę i umiejętności z przedmiotu geografia
- sprawnie posługuje się językiem geograficznym
- korzysta z różnych źródeł informacji z wykorzystaniem technik komputerowych
- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w zadaniach geograficznych
- potrafi odnaleźć w różnych źródłach informacje na dany temat
- potrafi współpracować w grupie
- rozwiązuje zadania testowe różnego typu i jest dobrze przygotowany do egzaminu gimnazjalnego oraz konkursów i olimpiad
4. Procedury osiągania celów edukacyjnych
- praca z mapą
- analizowanie diagramów, schematów oraz danych statystycznych
- korzystanie z bieżących informacji medialnych także internetu
- dyskusja dydaktyczna
- praca z tekstem źródłowym
- uzupełnianie map konturowych
- rozwiązywanie zadań geograficznych
- udział w konkursach
· Forma pracy:
- indywidualna
- praca w grupie

Opracowała: Monika Tomala


Wyświetleń: 3228


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.