Katalog

Katarzyna Krzanowska, 2010-10-13
Jarosław

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na nauczyciela mianowanego

- n +PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego
Opracowany na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 01 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieliNauczyciel: mgr inż. KATARZYNA KRZANOWSKA

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. J. Słowackiego w Jarosławiu
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Opiekun stażu: Krzysztof Homa.CELE:
1. Podniesienie efektywności moich działań dydaktyczno – wychowawczych;
2. Podniesienie jakości pracy szkoły;
3. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.
§7 ust.1.pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
L. P.
FORMY REALIZACJI ZADAŃ
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły :
- aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w zespołach problemowych, współpraca z gronem pedagogicznym;
- udział w spotkaniach zespołu przedmiotów informatycznych (pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu przedmiotowego);
- Współpraca z Radą Rodziców;
- pełnienie funkcji wychowawcy;
- aktywny udział w zespole wychowawców;
- udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
Na bieżąco przez cały okres stażu Listy obecności,
Sprawozdania ze spotkań zespołu przedmiotów informatycznych;

Protokoły RP;

Raporty;
2 Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych:
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych;
- uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.
Okres stażu Karty wycieczek, zdjęcia


§7 ust.1.pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie
lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
L. P.
FORMY REALIZACJI ZADAŃ
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
3 Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu:
- uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych;
- udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.

Okres stażu
Listy obecności,
Zaświadczenia, uzyskane dyplomy i potwierdzenia udziału.


4 Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej:
- poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień informatyki w tym z grafiki komputerowej, oprogramowania biurowego;
- tworzenie własnego warsztatu pracy (budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism, tutoriali w wersji elektronicznej, itp..)Okres stażu;
Baza tutoriali (zwłaszcza angielskojęzycznych) w wersji elektronicznej;

Notatki;

§7 ust.1.pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły –
z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

L. P.
FORMY REALIZACJI ZADAŃ
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
5 Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły:
- analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych;
- pogłębienie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego; okres stażu
6 Kontynuowanie poznawania zasad funkcjonowania i zadań szkoły:
- analiza dokumentacji: statutu szkoły, Rocznego planu pracy szkoły, WSO, Program wychowawczy szkoły, regulamin wycieczek, regulaminu samorządu uczniowskiego, rady rodziców i rady szkoły. Okres stażu Notatki;
7 Zapoznanie się z prawami ucznia i konwencją praw dziecka:
- analiza praw ucznia, karty praw dziecka i powszechnej deklaracji praw człowieka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno - wychowawczej Okres stażu§ 7 ust. 2.pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
L. P.
FORMY REALIZACJI ZADAŃ
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
8 Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli:
- analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami);
- napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego;
- sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego;

Wrzesień 2010 Plan rozwoju zawodowego
Wniosek o rozpoczęcie stażu;
9 Współpraca z opiekunem stażu:
- omówienie zasad współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- wymiana materiałów z zakresu dydaktyki, narzędzi pomiaru;
okres stażu Poświadczenie od opiekuna stażu;
Karty hospitacji, obserwacji zajęć;
10 Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego:
- gromadzenie świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, prac uczniowskich itp.
- przygotowywanie sprawozdań cząstkowych (raz na 3 m-ce) oraz sprawozdania końcowego na temat swojej pracy w okresie stażu;
okres stażu Teczka stażysty,
sprawozdania
11 Rozbudowa własnego warsztatu pracy:
- opieka nad pracownią informatyczną;
- wykonywanie pomocy dydaktycznych przy użyciu technik komputerowych ;
- dbanie o wystrój pracowni;

okres stażu
Baza pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej;
Wygląd klasopracowni;
12 Dokumentowanie własnych działań:
- prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami wychowawcy oraz nauczyciela informatyki przez cały okres stażu.
okres stażu Dzienniki klas TI oraz dziennik zajęć dodatkowych;
13 Ewaluacja metod pracy:
- analiza wyników egzaminów zawodowych.
- dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy.
Wrzesień 2010 – 2013r.okres stażu
Analiza corocznych wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
Wypracowany program poprawy efektywności pracy;
Wnioski, plany wynikowe;

§ 7 ust. 2.pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

L. P.
FORMY REALIZACJI ZADAŃ
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
14 Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów:
- zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

- kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową, współpraca ze szkolną Radą Rodziców);

- konsultacje z innymi nauczycielami;
- współpraca z pedagogiem szkolnym;
- obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i poza szkolnych. Indywidualne rozmowy z uczniem. Początek roku szkolnego 2010-2013
okres stażu - „zeszyt wychowawcy”;
- kopie opinii;

- Lista obecności w dzienniku;
- Zeszyt dokumentujący spotkania z rodzicami;
- zaświadczenie pedagoga szkolnego;
15 Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy:
- przygotowywanie uczniów i prowadzenie szkolnych etapów konkursów;
- organizacja i współorganizacja wycieczek
- upowszechnianie kultury teatralnej i filmowej – wyjazdy do kina i teatru;
- organizowanie uroczystości klasowych; okres stażu


okres stażu
Regulaminy konkursów,


Karty wycieczek

16 Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:
- realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym;
- omawianie problematyki zagrożeń społecznych, cywilizacyjnych na godzinach wychowawczych;
- podejmowanie problemów współczesnego świata, a także środowiska lokalnego. Poszerzenie wiedzy i uwrażliwienie na zagrożenia społeczne i cywilizacyjne.

okres stażu Plan pracy wychowawczej;

Tematyka lekcji godziny z wychowawcą;

§ 7 ust. 2.pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L. P.
FORMY REALIZACJI ZADAŃ
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
17 Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej:
-dokumentowanie przebiegu stażu;
- prowadzenie dokumentacji własnej pracy w formie elektronicznej np. plan rozwoju zawodowego, sprawozdania, testy, sprawdziany;
- przygotowywanie materiałów dydaktycznych;
- wykorzystanie programów multimedialnych na lekcjach;
- przygotowywanie wystroju pracowni klasowej;
- prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z uczniami;
okres stażuokres stażu Sprawozdania, plan rozwoju zawodowego;


Baza opracowanych pomocy dydaktycznych;
18 Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela:
- wykorzystywanie Internetu m. in. jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym;
- korzystanie z portali edukacyjnych w samokształceniu;
okres stażu
19 Publikacje w Internecie:
- umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – plan rozwoju zawodowego, 3 miesięczne sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
- umieszczenie w Internecie materiałów dydaktycznych (instrukcji, testów, sprawdzianów, prezentacji multimedialnych); okres stażu - publikacje w Internecie, adresy stron WWW;
§ 7 ust. 2.pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

L. P.
FORMY REALIZACJI ZADAŃ
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
20 Aktywne realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym:
- analiza wyników w nauce;
- organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom, mającym trudności w nauce i indywidualna pomoc wychowankom;
- opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowaniu prac konkursowych);
- zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
- aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych; okres stażu (wg potrzeb) Analizy sprawozdawcze


Zajęcia wyrównawcze (dzienniki zajęć dodatkowych);
- zaświadczenia uczestnictwa w konkursach;
- lista dyżurów;
21 Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywanie problemów:
- Przeciwdziałanie konfliktom w klasie, wspólne ich rozwiązywanie, dyskusje, ocena własnych zachowań i postępowania innych;
- podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia;
- Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej;
- Propagowanie wśród uczniów idei szeroko pojętej integracji;
- uświadamianie wad i zalet oraz prac nad swoimi słabościami;
okres stażu
Tematyka lekcji wychowawczych, zeszyt wychowawcy;


- imprezy klasowe;

§ 7 ust. 2pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
L. P.
FORMY REALIZACJI ZADAŃ
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
22 Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły:
- analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzeń MENiS, Statutu Szkoły, WSO i obowiązujących regulaminów;
-opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu; okres stażu¬¬¬¬ Wypracowany plan rozwoju zawodowego; sprawozdania;
23 Uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego:
- uczestnictwo w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów przedmiotowych;
- praca w komisji przedmiotów informatycznych (pełnienie funkcji przewodniczącego);


- praca w zespołach powoływanych w szkole wg potrzeb (komisja do spraw ewaluacji wewnętrznej, komisja analizy egzaminów maturalnych, zespół analizujący wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe);

Okres stażu;
Listy obecności;,
- plan pracy zespołu przedmiotowego, sprawozdania;

Projekt ewaluacji;
Analiza egz. Potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; analiza wyników egzaminów maturalnych;


Zatwierdzam:

………………………………………………………………………………………………….
(data i podpis)
Wyświetleń: 2073


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.