Katalog

Anna Równicka-Wójcik, 2010-09-24
Pińczów

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.Szkoła: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie
Okres stażu: 01.09.2007 – 04.10.2010 r. (staż przedłużony z powodu urlopu macierzyńskiego o 126 dni)Lp Rodzaj działań
i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 03.08.2000 r.
Formy realizacji
Termin Dowody realizacji Uwagi
1.
§ 7.1.1.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły.
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.


2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

3. Współpraca podczas organizacji akademii szkolnych i różnorodnych imprez.

4. Realizacja zadań opiekuńczo- wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły
• Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców,
• Organizowanie klasowych imprez
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych,
• Realizowanie programu wychowawczego w ramach godzin wychowawczych

5. Realizacja ścieżek edukacyjnych
• Uwzględnianie i ewaluacja treści ścieżek edukacyjnych w nauczaniu informatyki,
• Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów: wywiadówki, konsultacje, spotkania indywidualne

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady

W okresie trwania stażu
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady

Potwierdzenia

2.
§ 7.1.2.
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy
i umiejętności zawodowych.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
• Udział w pracach zespołu wychowawczego
• Udział w pracach zespołu samokształceniowego
• Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

2. Udział w warsztatach metodycznych - konferencjach.
3. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki.

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Tworzenie bazy łączy do stron www z materiałami dydaktycznymi

Cały okres stażuW okresie trwania stażuPotwierdzeniePotwierdzenie


Spis zebranych pozycji
Testy, krzyżówki,
czasopisma
Baza łączy
3.
§ 7.1.3.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.


1. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z 14 listopad 2007. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały, publikacje w prasie oświatowej, Internet).

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

W okresie trwania stażu


Notatki
4.
§ 7.2.1.
Umiejętność organizacji
i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.
1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły -konsultacja , opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

3. Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.

4. Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z informatyki.

5. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

6. Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy, pokazy w PowerPoincie itp..
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.

7. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz przykładowych ćwiczeń na stronie www.

8. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen

IX 2007 r.

Kilka razy w ciągu roku
Według harmonogramu
W ciągu całego roku szkolnego
Plan rozwoju zawodowego
Konspekty

Konspekty
Arkusz hospitacjiNr programów nauczania

Kryteria oceniania
Zdjęcia
Potwierdzenie5.
§ 7.2.2.
Umiejętność uwzględniania
w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Promowanie szkoły poprzez strony internetowe.

2. Współorganizowanie wyjazdów dla młodzieży.

3. Przygotowanie uroczystości szkolnych

4. Przygotowanie gazetek szkolnych

5. Współorganizowanie i udział w realizacji programów profilaktycznych i projektów edukacyjnych.

6. Współorganizowanie konkursów.

7. Organizacja i udział z uczniami w lokalnych akcjach na rzecz środowiska

8. Organizacja pogadanek , spotkań z ciekawymi ludżmi


W ciągu całego stażu

Co roku

Wg planu zajęć

W ciągu całego stażuAdres internetowy
Karty wycieczek

Scenariusze

Potwierdzenia
Zdjęcia
ProtokółProtokół
Potwierdzenie

6.
§ 7.2.3.
Umiejętność wykorzystania
w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
1. Współpraca nad szkolną stroną www
• Aktualizacja szkolnej strony WWW.
• Przygotowanie artykułów i zdjęć do zamieszczenia na stronach internetowych szkoły

2. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera

3. Wykorzystanie w swojej pracy Internetu.

4. Działanie na rzecz upowszechniania wśród młodzieży posiadania kont poczty elektronicznej.

5. Przygotowanie uczniów do konkursów.

6. Tworzenie baz łączy do stron www z zakresu dydaktyki, informatyki.

7. Wykonywanie pomocy dydaktycznych.
Cały okres stażu.Adres strony
PrzykładyTesty, quizy, krzyżówki itp.
Adres strony


Konspekty, sprawozdania

7.
§ 7.2.4.
Wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
• Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, rozmowy wychowawcze, współpraca z rodzicami i pedagogiem szkolnym
• Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
• Aktywna praca nad samokształceniem.
Przez cały okres stażu
Notatki
Zaświadczenie
8.
§ 7.2.5.
Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami.
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji: Statut Szkoły, Plan dydaktyczno - wychowawczy i opiekuńczy szkoły, Plan rozwoju szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania uczniów.

2. Analiza przepisów prawa oświatowego.
IX, X 2007 r.


W ciągu całego stażu
Notatki


Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego:

Zatwierdził :
Wyświetleń: 1599


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.