AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Kanios-Kita, 2010-09-24
Włodowice

Muzyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegająceg się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +


Plan rozwoju nauczyciela mianowanegoAleksandra Kanios - Kita – nauczyciel języka polskiego i muzyki w Szkole Podstawowej w Kroczycach.
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2007 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Cel główny: podniesienie jakości pracy własnej. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


Wymagania kwalifikacyjne Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
§ 5 ust. 2 pkt 1Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej. 1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Ř analiza Rozporządzenia MEN z 03.08.2000r. oraz Ustawy o zmianie KN z 18.02.2000r.,Ř zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego, VIII,IX2007 r. złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,bibliografia.
2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego Ř analiza planu rozwoju szkoły i określenie możliwości własnej aktywności na rzecz zarówno swojego rozwoju, jak i podwyższenia jakości pracy szkoły,Ř ustalenie możliwości pełnienia różnych funkcji wspierających rozwój innych nauczycieli oraz podnoszących ogólną jakość szkoły,Ř opracowanie planu rozwoju zawodowego IX 2007r.IX 2007r zestaw zadań przypisanych sobie funkcjiplan rozwoju zawodowego
3. Dokumentowanie planu rozwoju zawodowego. Ř gromadzenie takich dokumentów jak: świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, zajęcia, dyskietki, nagrania itp., potwierdzających realizację poszczególnych elementów planu, W okresie stażu świadectwa, dyplomy, podziękowania...
4. Pracowanie i wdrożenie programu wychowawczego oraz jego ewaluacja. † opracowanie planu, jego modyfikacja. IX 2007 r.IX 2008 r.IX 2009 r. ankiety, protokoły rady pedagogicznej,plan pracy wychowawcy klasowego.
5. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu. Ř opisanie przebiegu oraz stopnia realizacji przyjętego planu z uwzględnieniem jego zmian i modyfikacji oraz podaniem ich przyczyn, 31.V.2009r sprawozdanie
6. Opracowanie i wdrożenie planu pracy na zajęcia koła muzycznego. † opracowanie planu pracy i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – koło muzyczne. IX 2007 r.IX 2008 r. IX 2009 r. plan pracy koła muzycznego.
7. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej i informacyjnej. † komputerowe przygotowanie bieżących materiałów do pracy, dokumentowanie dorobku zawodowego. w okresie stażu. referaty, materiały własne, karty pracy itp.
8. Uczestniczenie w pracach kolegialnych organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i zadań z niej wynikających. Ř współpraca z innymi członkami rady pedagogicznej i samorządem szkolnym,† działalność w komisjach i zespołach zadaniowych, w okresie stażu. zaświadczenia potwierdzające udział w pracach różnych organów szkoły
9. Współpraca z rodzicami. Ř rozpoznawanie oczekiwań rodziców wobec szkoły,udział w spotkaniach z rodzicami, udzielanie informacji, poradnictwo, szkolenia, wsparcie w trudnych sytuacjach, kierowanie do ekspertów, badanie opinii, wspólne tworzenie dokumentów. cały staż potwierdzenie powołania oraz opis działań,przykład ankiety,potwierdzenia
§ 5 ust. 2 pkt 2Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły. 1. Udział w pracach zespołu samokształceniowego. † stała i aktywna wymiana doświadczeń, materiałów i poglądów.. w okresie stażu. opis działań.
2. Pełnienie funkcji opiekuna stażu. † wymiana doświadczeń, opracowanie harmonogramu działań. rok szkolny2007/2008 2008/2009 projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
3. Dzielenie się swoją wiedzą z innymi pracownikami szkoły, promocja własnej wiedzy. † opracowanie przedmiotowego systemu oceniania w oparciu o WSO we współpracy z grupą przedmiotową,† przygotowanie materiałów szkoleniowych na tematy wynikające z potrzeb szkoły, jej problemów wymagających rozwiązania oraz ich wygłaszanie na szkoleniach rady pedagogicznej i zebraniach z rodzicami, w okresie stażu protokoły rady pedagogicznej, wyciągi z księgi zarządzeń, scenariusze, konspekty, teksty, notatki własne, wypracowane materiały

§ 5 ust. 2 pkt 3a Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowanie w sprawach nieletnich. 4. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. † przygotowanie zajęć, opracowanie scenariuszy. w okresie stażu. scenariusze zajęć, potwierdzenie dyrektora.
5. Promowanie własnych doświadczeń i pomysłów. † opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych do wykorzystania w szkole. w okresie stażu. opracowane materiały, potwierdzenie biblioteki.
§ 5 ust. 2 pkt 3bOpracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzację w innej formie. 1. Opracowanie publikacji. † publikacja własnych materiałów metodycznych z zakresu pracy dydaktyczno wychowawczej, w wybranej formie. w okresie stażu. wypracowane materiały, potwierdzenia publikacji.
§ 5 ust. 2 pkt 3cProwadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym. 1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli kontraktowych i rodziców. † opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacje, ewaluacja. w okresie stażu. scenariusze przeprowadzonych zajęć, potwierdzenia.
2. Ocena własnych umiejętności. † analiza słabych i mocnych stron mojej dotychczasowej pracy, autorefleksja,† opracowanie priorytetów mojego doskonalenia zawodowego, wynikających z potrzeb doskonalenia własnego warsztatu pracy, a także potrzeb szkoły, IX 2007r. arkusz analizy własnych potrzeb w zakresie doskonalenia, katalog priorytetów
3. Doskonalenie metod i warsztatu pracy w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. † udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli przedmiotów humanistycznychi szkoleniowych radach pedagogicznych. w okresie stażu. protokoły ze spotkań, sprawozdania, zaświadczenia.
§ 5 ust. 2 pkt 3gUzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły. 1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. † u dział w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących i konferencjach metodycznych adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. w okresie stażu. dyplomy, zaświadczenia.
2. Doskonalenie się poprzez lekturę. † czytanie czasopism oraz książek bezpośrednio lub pośrednio związanych z wykonywaną pracą. cały staż bibliografia, komentarz
3. Doskonalenie metod pracy. Ř układanie ciekawych scenariuszy z uwzględnieniem aktywnych metod nauczania,Ř konstruowanie różnorodnych narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz wykorzystanie tych narzędzi (indywidualnie, w porozumieniu z zespołem przedmiotowym),† prowadzenie zajęć poza szkolną pracownią, † udział w różnych formach doskonalenia, scenariusze testy, standardy wymagań, przykłady działań naprawczych
4. Analiza, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności. † dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji. cały staż spostrzeżenia i wnioski, opracowanie badań
§ 5 ust. 2 pkt 3h Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lubuzyskania znaczących osiągnięć w pracy zawodowej. 1. Współorganizowanie imprez o charakterze środowiskowym. † przygotowanie oprawy muzycznej uroczystości szkolnych. w okresie stażu potwierdzenie dyrektora, zdjęcia.
2. Pełnienie roli opiekuna nad klasopracownią (sala nr 2) † wykonywanie pomocy naukowych (współpraca z uczniem),inne przedsięwzięcia (w zależności od akceptacji dyrektora). w okresie stażu sprawozdania z realizacji zadań, protokoły, zdjęcia.
3. Współorganizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych. † przygotowanie i prowadzenie konkursu recytatorskiego, pięknego czytania, czytania ze zrozumieniem, wokalnego oraz plastycznego w okresie stażu potwierdzenie dyrektora, zdjęcia.
4. Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.. † przygotowanie zespołu muzycznego do konkursów zespołów wokalno- tanecznych, opracowywanie układów choreograficznych partii wokalnych i instrumentalnych, † przygotowanie uczniów do konkursów dot. języka polskiego. w okresie stażu. podziękowania, potwierdzenie dyrektora, dyplomy.
5. Sprawowanie nadzoru nad środkami dydaktycznymi pracowni polonistyczno-muzycznej. † systematyczna kontrola stanu pomocy, kontrola zgodności z księgą inwentarzową. w okresie stażu. potwierdzenie dyrektora.
6. Wdrażanie uczniów do uczestnictwa w kulturze (wychowanie estetyczne), dziedzictwo kulturowe w regionie. † nawiązanie współpracy z instytucjami kulturalnymi, organizacja wycieczek, wyjść do kina, teatru, w okresie stażu. opis działań, potwierdzenia
7. Przygotowanie uczniów do samokształcenia, do korzystania z informacji. † współpraca z nauczycielami-bibliotekarzami w sprawie zakupu książek, czasopism cały staż własne notatki
§ 5 ust. 2 pkt 4Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. 7. Opis i analiza rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego lub wychowawczego. † rozpoznanie przypadku, identyfikacja problemu, przygotowanie opisu i analizy przypadku. w okresie stażu. arkusze obserwacji, notatki, opisy przypadków.
8. Obserwacja i analiza możliwości ucznia. † zbieranie informacji, ich analiza, podejmowanie współpracy z pedagogiem szkolnym. cały staż ocena opisowa
9. Podejmowanie dodatkowych zadań (praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce Ř diagnoza zdolności (obserwacja, analiza, określenie poziomu i rodzaju uzdolnień),Ř przygotowanie ucznia do konkursów, opieka nad nim,Ř współpraca z pedagogiem oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną, cały staż zaświadczenia, własne notatki, dyplomy
Plan rozwoju zawodowego opracowała:
Aleksandra Kanios-Kita
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3025


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.