Katalog

DOROTA KAWAŁKO, 2010-09-23
Ełk

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO N-LA MIANOWANEGO

- n +PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGODOROTY KAWAŁKO
NAUCZYCIELA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 IM. KAROLA BRZOSTOWSKIEGO
W EŁKUUBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
OKRES TRWANIA STAŻU: 2 LATA 9 MIESIĘCY
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2008R.


Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i zawartymi tam wymaganiami planuję zrealizować przedstawione poniżej zadania.


§ 8 ust. 2 pkt 1
“uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”


Zadania:
aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
samodzielne studiowanie literatury fachwej
aktywne i twórcze uczestnictwo w pracach przedmiotowego zespołu humanistycznego
obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
współpraca z wychowawcami klas (przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce oraz zachowania uczniów)
dokonywanie analizy własnej pracy (hospitacje prowadzonych zajęć przez Dyrektora Szkoły)
rozpoczęcie prowadzenia zajęć również z języka angielskiego po ukończeniu dodatkowych studiów licencjackich


§ 8 ust. 2 pkt 2
“wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”


Zadania:
stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą

podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną
pokazywanie uczniom, jakie możliwości w zakresie zdobywania i poszerzania wiedzy językowej niesie ze sobą komputer i Internet
wykorzystywanie komputera oraz Internetu jako pomocy w nauczniu języka obcego


§ 8 ust. 2 pkt 3
“umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”


Zadania:
prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
opublikowanie w portalu internetowym “planu rozwoju zawodowego”
dzielenie się doświadczeniem oraz spostrzeżeniami z innymi nauczycielami języka niemieckiego, wymiana poglądów
aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i pracach zespołu przedmiotowego


§ 8 ust. 2 pkt 4a
“opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”


Zadania:
opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego
praca z uczniem posiadającym zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

§ 8 ust. 2 pkt 4b
“wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych”


Zadania:
praca w charakterze egzaminatora OKE


§ 8 ust. 2 pkt 4c
“poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”


Zadania:
uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły
aktywna realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji wychowawcy
udział w organizowaniu wycieczek, imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
zorganizowanie szkolnego konkursu języka niemieckiego


§ 8 ust. 2 pkt 4d
“uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych- uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym”


Zadania:
doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim po ukończonych studiach licencjackich na kierunku filologia angielska

§ 8 ust. 2 pkt 5
“umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”


Zadania:
zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych. Ustalenie metod pracy z młodzieżą i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Opis i analiza tych dwóch przypadków

Wyświetleń: 1637


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.