AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Jolanta Szlachcic, 2010-09-20
Przemyśl

Język angielski, Program nauczania

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

- n +

Podstawy programu:

·Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
·Ellis M., Niesobska M., Rak A, Program nauczania języka angielskiego – kurs dla początkujących dla klas 4-6 szkoły podstawowej – II etap edukacyjny , wyd. Oxford University Press; DKW – 4014 – 59 / 99

Odbiorca programu:

Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Stubnie posiadający orzeczenie Poradnii Psychologiczno–Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dla upośledzonych w stopniu lekkim.

1. Podstawowe założenia

Opierając się na założeniu, że uczeń jest centralną postacią procesu nauczania, a podstawową rolą nauczyciela jest dobranie treści i metod nauczania uwzględniających zarówno jego możliwości rozwoju, jak
i potrzeby i zainteresowania, zasadnym wydaje się dostosowywanie realizowanych programów domożliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim poprzez: wydłużenie czasu wykonania określonych zadań, rezygnacja z wykonania zadań o dużym stopniu trudności, zaangażowanie innych uczniów do pomocy lub udzielanie dodatkowych wyjaśnień
(w miarę możliwości). Nie ulegają zmianie formy pracy na lekcji, stosowane techniki nauczania poszczególnych sprawności oraz podręczniki i pomoce dydaktyczne. W znacznym stopniu obniżone zostają wymagania na poszczególne oceny , a treści nauczania zostają zredukowane tak, aby uczeń w trzyletnim cyklu nauczania był w stanie (przynajmniej w minimalnym stopniu) zrealizować założenia podstawy programowej. Uczeń może ponadto skorzystać z indywidualnej pomocy nauczyciela podczas wyznaczonych konsultacji lub zajęć wyrównawczych.

2. Cele kształcenia – wymagania ogólne (wg podstawy programowej)

2.1. Znajomość środków językowych
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych
w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

2.2 Rozumienie wypowiedzi
Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli,
w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym
w wymaganiach szczegółowych.


2.3 Tworzenie wypowiedzi
Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

2.4 Reagowanie na wypowiedzi
Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

2.5 Przetwarzanie wypowiedzi
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym
w wymaganiach szczegółowych.

3. Treści nauczania – wymagania szczegółowe ( wg podstawy programowej)

a) uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań
w zakresie następujących tematów:
- człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania)
- dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia)
- szkoła ( przedmioty nauczania, przybory szkolne)
- praca (popularne zawody)
- życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego)
- żywienie ( artykuły spożywcze, posiłki)
- zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie)
- podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata)
- kultura (święta, obrzędy)
- sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy)
- zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna)
- świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz)

b) uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:
- reaguje na polecenia
- rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia
- rozumie ogólny sens prostego tekstu
- wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym
- rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody lub braku zgody, żartowanie)
- rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole)

c) uczeń rozumie krótkie, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne:
- rozumie ogólny sens tekstu
- wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście
- rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa

d) uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne wg wzoru:
- opisuje ludzi, przedmioty i miejsca
- opowiada o czynnościach życia codziennego
- przedstawia swoje upodobania i uczucia

e) uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne wg wzoru:
- opisuje ludzi, przedmioty i miejsca
- opisuje czynności dnia codziennego
- przedstawia swoje upodobania i uczucia

f) uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego:
- przedstawia siebie i członków swojej rodziny
- podaje swój wiek i miejsce zamieszkania
- podaje swoje upodobania
- mówi co posiada i co potrafi robić
- prosi o informację
- wyraża swoje emocje
- wyraża prośby i podziękowania

g) uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach życia codziennego:
- udziela podstawowych informacji na swój temat
- wyraża podziękowania

h) uczeń przetwarza tekst:
- przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchane lub czytanego
- zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego

i) uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego)
i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie
ze słownika, poprawianie błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów)

j) uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych

k) uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym
(np. z encyklopedii, mediów) również za pomocą technologii informacyjno – komunikacyjnych)

l) uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów
z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa
i zwroty)
ł) uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami)

3.1 Zakres materiału – słownictwo, funkcje językowe, proste struktury gramatyczne

Klasa IV – podręcznik SKY Starter
- witanie się i przedstawianie
- liczby 1-20
- zaimki osobowe
- czasownik to be
- podawanie swojego wieku
- rodzina
- zwroty: OK., Bye, Thank you, Goodbye
- zwroty: How are you?,. I don’t know
- alfabet angielski
- literowanie swojego imienia
- zwyczaje i słownictwo związane z Halloween
- pisanie – opisywanie siebie i rodziny
- projekt: plakat z ulubionym aktorem/piosenkarzem
- podawanie swojego pochodzenia, miejsca zamieszkania
- kierunki świata
- państwa
- przyimki miejsca
- liczba mnoga rzeczowników (regularna)
- sprzęt sportowy
- rzeczy, które posiadamy
- pytania What’s that...?, Is it a ...?
- wyrażanie preferencji
- czasownik have got
- czasownik modalny can
- polecenia i zakazy
- brytyjskie pieniądze
- podawanie ceny
- podawanie godziny (pełne)
- nazwy posiłków
- zwrot: please
- określniki dzierżawcze my, your, his, her
- konstrukcje: I like...,
I don’t like..., Do you like...?
- produkty spożywcze
- gatunki muzyczne
- sporty
- mówienie o upodobaniach
- czynności codzienne – mój dzieńKlasa V – podręcznik SKY 1
- witanie się i przedstawianie
- tytuły: Mr, Mrs, Miss
- nazwy członków rodziny
- pisanie – e-mail, opis rodziny
- liczby 1-50
- pytanie o wiek, udzielanie odpowiedzi
- kraje i narodowości
- pytanie o pochodzenie, udzielanie odpowiedzi
- określanie położenia przedmiotów (przyimki miejsca)
- owoce
- kolory
- zwroty: Excuse me, Thanks
- projekt: Fruit poster
- czasownik to be
- określniki dzierżawcze
- zaimki wskazujące this/that, these/those
- liczba mnoga rzeczowników
- dom – pomieszczenia w domu, wyposażenie
- przedmioty, które posiadamy
- zwierzęta
- zegar (pełne godziny)
- dni tygodnia
- czasownik have got
- czasownik can
- wyrazy pytające
- czas wolny
- czasowniki (umiejętności)
- jedzenie i picie
- Brytyjskie pieniądze
- kupowanie
- zwroty: Can I help you?, Yes, please, Sure
- pytanie o cenę
- podawanie ceny
- pisanie menu
- części ciała
- reagowanie na polecenia
- opis ubrań
- codzienne czynności
- przedmioty szkolne
- wyrażenie Let’s...
- pogoda
- kartka z wakacji
- zawody
- miejsca pracy
- miesiące
- dni tygodnia
- miejsca w mieście
- najbardziej znane święta w Wielkiej BrytaniiKlasa VI – podręcznik SKY 2
- rodzina
- dane osobiste
- czynności codzienne
- mój ulubiony sport
- dyscypliny sportowe
- przedmioty szkolne
- nazwy produktów spożywczych
- pisanie przepisu na potrawę
- miejsca w mieście
- nazwy posiłków
- czasowniki: love, like, hate+ czasownik z końcówką –ing
- czasownik have got
- daty
- przymiotniki określające miary
- nazwy zwierząt
- projekt o zagrożonych zwierzętach
- moje hobby
- stopniowanie przymiotników
- sposoby spędzania wolnego czasu
- gatunki muzyczne
- mój ulubiony rodzaj muzyki, zespół, piosenkarz/piosenkarka
- wyrażanie preferencji
- zakazy i nakazy
- pytanie o pozwolenie, pytanie: Can we ...?
- składanie zamówienia w restauracji
- programy TV
- czasowniki modalne:
must / mustn’t
- środki transportu
- pytanie o drogę
- udzielanie wskazówek, jak dotrzeć do danego miejsca
- kartka z wakacji
- przymiotniki określające osobowość
- wygląd zewnętrzny
- opisywanie ludzi

4. Ocenianie

4.1 Formy oceniania bieżącego

Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne (głównie słownictwo, odpowiadanie na pytania
w prostych sytuacjach komunikacyjnych z zastosowaniem poznanych struktur, tworzenie krótkich wypowiedzi związanych z omawianym blokiem tematycznym), głośne czytanie (zastosowanie podstawowych zasad wymowy), zadania domowe, prowadzenie zeszytu, sprawdziany pisemne (testy), prace dodatkowe (projekty)
i krótkie wypowiedzi pisemne.


4.2 Ocena sprawdzianów pisemnych

Po zrealizowaniu każdego bloku tematycznego (10 rozdziałów) uczniowie piszą specjalnie dla nich skonstruowany test, uwzględniający ich możliwości. Przeliczenie wyników wyrażonych procentowo na stopnie wygląda następująco:
35-50% dopuszczający
51-66% dostateczny
67-82% dobry
pow. 83% bardzo dobry

4.3 Ocena odpowiedzi ustnej i pisemnej

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
- rozumie proste pytania i polecenia, często poparte gestem
- zna co najmniej połowę słownictwa występującego w materiale nauczania
(choć popełnia liczne błędy w wymowie i pisowni)
- czyta wolno, ale stosuje niektóre zasady wymowy angielskiej, zwłaszcza
w prostych, często powtarzanych wyrazach
- podejmuje próby konstruowania prostych zdań, choć popełnia przy tym wiele błędów

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
- reaguje na proste pytania i polecenia wydawane po angielsku – odpowiada
wyrazami lub prostymi zdaniami przy pomocy nauczyciela
- zna większość słownictwa występującego w materiale nauczania
- czyta wolno, ale poprawnie wyuczony tekst
- potrafi napisać proste zdanie z wykorzystaniem poznanych struktur
(w oparciu o podany wzór)
- w wypowiedziach popełnia liczne błędy

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
- czasami potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami; odpowiada zdaniami
- prawidłowo wymawia i zapisuje słownictwo występujące w materiale nauczania
- próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury
i słownictwo; tekst jest niespójny, ale zrozumiały
- czyta płynnie, poprawnie wyuczony tekst

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
- umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie
- można go zazwyczaj dobrze zrozumieć; opanował poprawna wymowę
w zakresie poznanego materiału językowego;
- potrafi budować proste zdania, niekiedy spójne
- używa szerszego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania
- potrafi poprawnie operować większością prostych struktur
- w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty
- tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji
- używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji
- wykazuje aktywną postawę wobec proponowanych działań i chętnie je podejmuje

4.5 Ocenianie okresowe

Końcowa ocena za semestr jest wynikiem stopni uzyskanych w ciągu semestru, ale nie jest średnią arytmetyczną tych stopni. W przypadku uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim w dużej mierze będzie uwzględniana praca ucznia na lekcji, jego zaangażowanie, rozwój umiejętności samodzielnego uczenia się oraz ogólne postępy osiągnięte w danym semestrze.


Opracowała: Jolanta Szlachcic
Wyświetleń: 18936


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.