Katalog

Andrzej Gniatczyk, 2010-09-02
Gdynia

WOS, Scenariusze

"Okrągły Stół" i upadek komunizmu w Polsce i w Europie - scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum (szkoła przyszpitalna)

- n +

SCENARIUSZ LEKCJI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM (SZKOŁA PRZYSZPITALNA)

lekcję przeprowadzono z okazji rocznicy obrad „okrągłego stołu” i upadku systemu komunistycznego w Polsce
PRZEDMIOT : Wiedza o społeczeństwie

PROWADZĄCY : Andrzej Gniatczyk

ODDZIAŁ SZPITALNY : Interna dziecięca

GRUPA : uczniowie klas II i III gimnazjum (lekcję przeprowadzono w systemie klas łączonych)

TEMAT : „OKRĄGŁY STÓŁ” I UPADEK KOMUNIZMU W POLSCE I W EUROPIE.

CZAS : 45 MIN.

CELE LEKCJI:

terapeutyczne :

- odwrócenie uwagi uczniów od choroby i przeżyć związanych z pobytem w
szpitalu
- podniesienie samooceny poprzez stworzenie sytuacji, w której uczeń może
odnieść sukces

operacyjne :

Po lekcji uczeń :

- zna cechy rządów komunistycznych w Polsce
- wie jak doszło do „okrągłego stołu” i jakie decyzje przy nim zapadły
- zna skutki wyborów z czerwca 1989 r.
- rozumie znaczenie „okrągłego stołu” dla naszego kraju i Europy
- potrafi zinterpretować ilustrację
- potrafi czytać i słuchać tekst ze zrozumieniem
- potrafi pracować z mapą

METODY PRACY:

- pogadanka
- „burza mózgów”
- praca z tekstem źródłowym
- praca z mapą
- prezentacja ilustracji
- praca z płytą DVD

FORMY PRACY :

- praca indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :

- karty pracy ucznia
- tekst źródłowy
- ilustracja
- atlas historyczny
- mapki konturowe
- płyta DVD – „Drogi do wolnego świata”


PRZEBIEG LEKCJI :

I. Część wstępna :

1. Powitanie uczniów.
2. Rozpoznanie stanu ich zdrowia i samopoczucia.
3. Rozdanie uczniom kart pracy i dodatkowych materiałów (tekstów źródłowych, ilustracji, mapek konturowych).

II. Część właściwa :


1. Nauczyciel przeprowadza „burzę mózgów” na temat co cechowało rządy komunistyczne w Polsce.
2. Pogadanka z uczniami na temat jak doszło w Polsce do zwołania „Okrągłego Stołu”.
3. Uczniowie czytają tekst źródłowy „Porozumienie Okrągłego Stołu z 1989 r.” i odpowiadają na pytania :
- jakie reformy polityczne zostały zapowiedziane przy „Okrągłym Stole” ?
- jakie nowe władze państwowe wprowadzono ?
-czym różniły się zasady wyborów do Sejmu od wyborów do Senatu ?
4. Nauczyciel prezentuje uczniom ilustrację przedstawiającą plakat wyborczy „Solidarności” z 1989 r. – „W samo południe” - pytając o jego symbolikę.
5. Nauczyciel puszcza uczniom fragment filmu DVD „Drogi do wolnego świata” , uczniowie w trakcie oglądania czynią notatki na kartach pracy a po wysłuchaniu filmu odpowiadają na pytania:
-jaki był wynik i skutki wyborów z czerwca 1989 r. w Polsce ?
-do jakich wydarzeń i zmian doszło w Europie Środkowo-Wschodniej po wyborach w Polsce ?
6. Uczniowie na podstawie atlasu historycznego zakreślają na mapie konturowej państwa europejskie gdzie komunizm został obalony w 1989 r.

III. Zakończenie

1. Podsumowanie lekcji:
- uczniowie odpowiadają na pytanie: jakie było znaczenie „Okrągłego Stołu” dla Polski i Europy ?
2. Ocena pracy uczniów.opracował: Andrzej Gniatczyk
Wyświetleń: 3446


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.