AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Alicja Bąkowska, 2010-09-02
Trzebuchów

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

- n +

Alicja Bąkowska
Przedszkole Samorządowe
w Osieku Małym
nauczycielka wychowania przedszkolnego


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanegoDATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01. 09. 2009.
PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31. 05. 2012.


OSIEK MAŁY, wrzesień 2009

PLANOWANE DZIAŁANIA I ZADANIA W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU SŁUŻĄ ROZWOJOWI KOMPETENCJI NAUCZYCIELA, WSPIERAJĄ ROZWÓJ PRZEDSZKOLA ORAZ SŁUŻĄ WSZECHSTRONNEMU ROZWOJOWI DZIECKA.

CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

CELE POŚREDNIE:
• Pogłębienie wiedzy metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
• Doskonalenie warsztatu i metod pracy
• Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji dydaktyczno – wychowawczych poprzez kontynuację studiów i udział
w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego dzieci w wieku przedszkolnym
• Promocja przedszkola w środowisku lokalnym

Podstawy prawne:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. nr 118,poz1112, a późniejszymi zmianami);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.


§ 8 ust 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin
realizacji Dowody realizacji
• Uzupełnianie wiedzy związanej z procedurami awansu zawodowego.


• Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola.• Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji.
• Studiowanie literatury pedagogicznej, wzbogacanie warsztatu pracy i poszukiwanie nowych rozwiązań.• Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy.


• Organizowanie uroczystości i imprez przedszkolnych.


• Przeprowadzanie konkursów wewnątrz przedszkolnych.


• Kształtowanie sprawności fizycznej.• Edukacja ekologiczna• Współpraca z innymi przedszkolami.
• Praca z „dzieckiem słabym”.


• Praca z dzieckiem zdolnym Analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej na temat stopni awansu).
Analiza dokumentacji szkolnej.


Udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych.
Aktywny udział w posiedzeniach rad szkoleniowych.Kursy kwalifikacyjne.


Systematyczne zapoznawanie się z literaturą metodyczną.
Korzystanie z zasobów bibliotek.

Kontakty z rodzicami, opiekunami.
Organizacja okolicznościowych imprez przedszkolnych:
- Pasowanie na przedszkolaka
- Andrzejki
- Mikołajki
- Wigilia
- Dzień Babci i Dziadka
- Bal karnawałowy
- Festyn rodzinny
- Zakończenie Roku Szkolnego


Przeprowadzenie konkursów plastycznych i muzycznych o różnorodnej tematyce,

Organizowanie zajęć ruchowych. Przygotowanie wychowanków do zawodów sportowych.


Organizacja zajęć i konkursów na temat ochrony środowiska i zanieczyszczeń środowiska.
Udział w imprezach ekologicznych: Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi.
Zbieranie surowców wtórnych.


Udział wychowanków w konkursach i zawodach organizowanych przez inne przedszkola.Praca w zespołach wyrównawczych.


Praca indywidualna, zespołowa.
Sierpień 2009
W okresie całego stażu


W okresie całego stażu


W okresie całego stażuW okresie całego stażu
W okresie całego stażuW okresie całego stażuW okresie całego stażu
W okresie całego stażuW okresie całego stażu

W okresie całego stażu


W okresie całego stażu
Poprawnie sformułowany
wniosek o otworzenie stażu i plan rozwoju zawodowego


Zaświadczenia


Świadectwa


Dziennik lektur.Zeszyt kontaktów indywidualnychScenariusze, konspekty, zdjęcia, kronika


Zdjęcia, wystawa prac, potwierdzenie dyrektora


Dyplomy, zdjęcia
Regulaminy konkursów,
scenariusze, zdjęcia, zaświadczenia

Dyplomy, zaświadczenia, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin
realizacji Dowody realizacji
• Korzystanie z techniki komputerowej w pracy wychowawczej.

• Wykorzystanie zasobów internetowych• Prezentacje multimedialne.
Wprowadzanie nowych metod do własnego warsztatu pracy korzystając z technologii komputerowej. Korzystanie z komputera i drukarki (przygotowanie pomocy do zajęć, tworzenie potrzebnych dokumentów).


Systematyczne śledzenie literatury przedmiotu.
Użycie sprzętu i oprogramowania do opracowania nowych narzędzi (karty pracy) i pomocy dydaktycznych.
Opracowanie i wdrażanie narzędzi pomiaru dydaktycznego np. ankiety.


Wykorzystanie opracowanych prezentacji podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
W okresie całego stażuW okresie całego stażu
W okresie całego stażu
Scenariusze zajęć, dokumenty, plan rozwoju zawodowego

Scenariusze, rebusy, krzyżówki, dyplomyPotwierdzenia, zdjęcia

§ 8 ust. 2.pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin
realizacji Dowody realizacji
• Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela i dyplomowanego


• Umieszczanie na forach internetowych scenariuszy zajęć.


• Organizacja zajęć otwartych dla nauczycieli.


• Udział w Wewnętrznym Doskonaleniu Nauczycieli.
Umieszczenie planu rozwoju w Internecie
Udostępnienie scenariuszy zajęć dydaktycznych oraz z ciekawych imprez i uroczystości.


Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Czynny udział w szkoleniach. Marzec 2010

W okresie całego stażu
W okresie całego stażuW okresie całego stażu Publikacje na stronie internetowej
Scenariusze i konspekty z podaniem strony internetowej


Scenariusze, potwierdzeniaPotwierdzenia§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin
realizacji Dowody realizacji

• Opracowanie i wdrożenie programu „Żyj zdrowo i szczęśliwie”.


• Realizacja programu „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”.


• Realizacja programu profilaktyki „Unikajmy zagrożeń”.


• Realizacja programu adaptacyjnego „Witamy w przedszkolu”

Opracowanie i realizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych z zakresu edukacji zdrowotnej.


Realizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych z zakresu edukacji zdrowotnej.


Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.Prowadzenie spotkań adaptacyjnych dla dzieci i rodziców
2010 / 2011
2009/2010
2009/2010
W okresie całego stażu
Program, scenariusze
Scenariusze
Scenariusze
Potwierdzenia, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Zadania Sposoby i formy realizacji Termin
realizacji Dowody realizacji
• Kontynuowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.


• Udział w konkursach gminnych, powiatowych i ogólnopolskich.

• Organizowanie imprez środowiskowych.
• Organizowanie wycieczek rekreacyjnych i przyrodniczych. Codzienne czytanie dzieciom wybranych książek z literatury dziecięcej.
Rozwijanie zainteresowania książką.
Współpraca z Biblioteką Publiczną w Osieku Małym.


Przygotowanie dzieci do konkursów.Organizacja uroczystości:
- Pasowanie na przedszkolaka,
- Wigilia,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Festyn Rodzinny.

Organizacja „Pikniku”, spotkań z leśniczym, entomologiem.
W okresie całego stażuW okresie całego stażu.W okresie całego stażu.

W okresie całego stażu. Zdjęcia, zaświadczenia.Potwierdzenia udziału, dyplomy.


Zdjęcia, scenariusze imprez i uroczystości przedszkolnych, kronika przedszkolaZdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin
realizacji Dowody realizacji
• Współpraca z policją.
• Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dziecka i edukacji w środowisku lokalnym.


• Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.


• Współpraca ze Szkołą Filialną w Osieku Małym.


• Współpraca z Biblioteką Publiczną.


• Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia.

Organizacja spotkań z policjantem. Przeprowadzenie zajęć na temat zachowania bezpieczeństwa.
Wyświetlanie filmów edukacyjnych.


Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych poza szkołą
Praca w Gminnej Komisji Socjalnej Pracowników oświaty.
Praca w Zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział Osiek Mały – prowadzenie księgowości.
Organizowanie aukcji dochodowych na rzecz przedszkola.Prowadzenie i uczestniczenia w akcjach „Góra grosza”, „Sprzątanie świata”.Organizowanie wspólnych zajęć dzieci przedszkolnych z pierwszoklasistami na terenie szkoły.

Oglądanie wystaw, udział w prelekcjach.


Wspólne promowanie zdrowego stylu życia w ramach programu „Żyj zdrowo i szczęśliwie” oraz programu „Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy” W okresie całego stażu

W okresie całego stażu.

W okrasie całego stażu
W okresie całego stażuW okrasie całego stażu2010/2011

2009/2010 Zdjęcia, sprawozdania z przebiegu spotkań.
Dyplomy, zdjęcia,
potwierdzenia.
Potwierdzenia
Zdjęcia, potwierdzeniaZdjęcia, potwierdzeniaPotwierdzenia, zdjęcia
§ 8 ust.2 pkt. 5.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Zadania Sposoby i formy realizacji Termin
realizacji Dowody realizacji
• Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych• Poszerzanie wiedzy i kształtowanie umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci.

Obserwacja i analiza badanego problemu, zbieranie informacji, określenie przyczyny i dynamiki zjawiska, zaproponowanie metody rozwiązania tego problemu i wdrożenie jej.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych z pomocą literatury fachowej, współpracy z rodzicami.

W okresie całego stażu


W okresie całego stażu

Opis przypadku


Zeszyt kontaktów indywidualnych.Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.
Opracowała:
mgr Alicja Bąkowska


Zatwierdzam do realizacji: ………………………………
data, podpis dyrektora przedszkola

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2336


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.