Katalog

Kinga Marulewska, 2010-08-20
Toruń

WOS, Zadania

Karta pracy - II i III rozdział Konstytucji

- n +

Karta pracy ROZDZIAŁ II i III Konstytucji

1. W jakiej części rozdziału 2 znajdują się następujące artykuły?
................
Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.
................
Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
................
Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny.
...............
Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
...............
Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa.
................
Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji.
................
Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej.
................
Wszyscy są wobec prawa równi.
................
Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi.
................
Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie ulegają przedawnieniu.
................
Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
................
Rzeczypospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
................
Każdy ma prawo wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

2. Uszereguj źródła prawa powszechnego w Polsce: rozporządzenia, ustawy, Konstytucja, akty prawa miejscowego, ratyfikowane umowy międzynarodowe,
umowy międzynarodowe ratyfikowane za zgodą wyrażoną w ustawie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń i aktów prawa miejscowego jest ich ..................

3. Uzupełnij nazwy publikatorów różnych dokumentów prawnych:
........................ - Konstytucja, rat. umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, orzeczenia TK
........................ - Zarządzenia prezydenta, uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezesa RM, uchwały Sejmu, Senatu, Zgromadzenia Narodowego, orzeczenia TK
........................ - Akty ogłaszane przez organy wydające dzienniki, uchylające uchwały RM, orzeczenia TK
........................ - Akty prawa miejscowego, wyroki NSA

Wyświetleń: 3940


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.