Katalog

Justyna Kokot, 2010-08-17
Wieluń

Język niemiecki, Sprawozdania

Sprawozdanie z przebiegu stażu nauczycielki języka niemieckiego ubiegającej się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego

- n +


Sprawozdanie z przebiegu stażu nauczycielki języka niemieckiego ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego

Jestem Nauczycielem Języka Niemieckiego w Szkole podstawowej w ..............., w której pracuję od 4lat. Posiadam wyższe wykształcenie- ukończyłam licencjackie Studia językowe w Nauczycielskim College Językowym Obcych w Centrum Języków Europejskich w Częstochowie a następnie magisterskie studia uzupełniające Na Uniwersytecie Wrocławskim.
Podejmując pracę z dziećmi jako nauczyciel języka zdawałam sobie sprawę, że stoi przede mną odpowiedzialne zadanie - mam wprowadzić ucznia w świat nauki języka obcego, którego znajomość to w tej chwili już wymóg czasów. Jestem przekonana że niezwykle istotnym jest, aby już na etapie szkoły podstawowej uczniowie uchwycili sens uczenia się języków, aby kiedyś móc porozumiewać się bez barier językowych. Od początku mojej drogi zawodowej staram się motywować uczniów do nauki języka niemieckiego, rozwijać w nich poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości. Staram się, żeby lekcje języka niemieckiego były ciekawe dla uczniów, dlatego szczególny nacisk kładę na doskonalenie swojego warsztatu pracy, na stosowanie aktywizujących metod nauczania oraz budowanie dobrego kontaktu z uczniami.
Doskonalenie warsztatu pracy, tak, aby coraz efektywniej i skuteczniej uczyć to jeden z priorytetowych celów, jakie sobie postawiłam od początku mojej drogi zawodowej –uważam, ze celem każdego nauczyciela, który mocno identyfikuje się z tym zawodem powinno być stałe dążenie do poprawy jego funkcjonowania w szkole, a więc permanentne doskonalenie się na wielu płaszczyznach, prowadzące do podwyższenia jakości swojej pracy. Ponieważ uważam się za nauczyciela, któremu zależy na ciągłym doskonalenie się a jednocześnie jestem świadoma, że awans zawodowy ma służyć rozwojowi i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, obrałam to za mój cel nadrzędny i postanowiłam dążyć do realizacji tego celu poprzez odbycie stażu na nauczyciela mianowanego.

Po szczegółowym przeanalizowaniu odpowiednich tekstów prawa dotyczących procedury awansu zawodowego jak również po dokonanej autorefleksji dotyczącej moich mocnych i słabych stron opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez panią dyrektor K.C. Starałam się, aby uwzględnił on specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do aktywnej pracy. Realizację zadań określonych w PRZ rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu panią M.M. Naszą współpracę regulował zawarty kontrakt oraz harmonogram wzajemnych obserwacji lekcji i konsultacji.

W trakcie odbywania stażu dokonywałam bieżącej analizy własnych dokonań i skuteczności realizowanych zadań. Rozpatrywałam osiągnięcie celów, a także formułowałam wnioski i sugestie do dalszej pracy.

Na bieżąco uaktualniałam swoją wiedzę n/t awansu korzystając z edukacyjnych portali internetowych. Korzystałam min. z poniższych adresów:
www.menis.gov.pl, www.profesor.pl, www.literka.pl, www.awans.net.pl www.kuratorium.lodz.pl, www.edukacja.rz.pl

Dodatkowo zaczęłam tworzyć swoją własną biblioteczkę tekstów aktów prawnych dotyczących awansu. Zapoznałam się między innymi z poradnikiem „Awans zawodowy nauczycieli” wydanym przez Instytut Promocji Nauczycieli jak również z poradnikiem dla nauczycieli realizujących kolejne szczeble awansu zawodowego Ireny Dzierzgowskiej przy współpracy autorskiej Marii Kotowskiej pt.: „Wspinaczka po stronach awansu. II. Nauczyciel Kontraktowy”.
Wszystkie wyżej wymienione czynności sprawiły, że staż odbyłam w sposób zaplanowany, zgodny z prawidłowymi zasadami jego odbywania, pozbawiony chaotyczności i niepewności podejmowanych działań. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły, oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Realizując wymaganie §7 ust.2 pkt 1 dotyczącego umiejętności organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach podjęłam następujące działania:
doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych, między innymi przez przygotowanie konspektów i scenariuszy lekcji, kart pracy czy pomocy dydaktycznych. Wiele cennych wskazówek odnośnie umiejętnego prowadzenia lekcji wyniosłam z obserwacji zajęć mojego opiekuna jak również nauczycielki języka niemieckiego. Podczas obserwacji tych lekcji szczególną uwagę zwracałam na: umiejętne wykorzystanie czasu na lekcji, zasady stosowania WSO, formy pracy z uczniami, rodzaje pomocy dydaktycznych, utrzymywanie dyscypliny, sposoby motywowania uczniów itp.

W celu określenia moich słabych i mocnych stron oraz możliwości bieżącego korygowania błędów popełnionych podczas prowadzonej przeze mnie lekcji pod okiem opiekuna, prowadziłam jedną lekcję miesięcznie. Moje lekcje niejednokrotnie hospitowała też pani dyrektor. Po każdej lekcji omawiałyśmy jej przebieg i dokonywałyśmy ewaluacji. Chętnie wysłuchiwałam opinii oraz korzystałam z udzielonych wskazówek.

Przez cały okres stażu tworzyłam swój warsztat pracy. Wybrałam program nauczania języka niemieckiego, który został zatwierdzony w szkolnym zestawie programów nauczania. Opracowywałam na początku każdego roku szkolnego plany pracy dydaktycznej. Wspólnie z inną nauczycielką języka niemieckiego opracowałam Przedmiotowy System Oceniania, który reguluje zasady oceniania na lekcjach języka niemieckiego. Opracowałam też dla poszczególnych klas poziomy wymagań edukacyjnych, z którymi zapoznawałam uczniów na początku roku szkolnego. Wymagania te umieściłam na gazetce klasowej, tak, by uczniowie mogli w każdej chwili do nich zajrzeć.
Regularnie przeprowadzałam różnorodne formy sprawdzania postępów uczniów – testy, sprawdziany, karty pracy, ćwiczenia. Dało mi to pogląd na możliwości moich uczniów i pomogło w modyfikowaniu planu nauczania jak również w trafniejszym doborze metod pracy,.
Ankietowałam uczniów pragnąc uzyskać informacje o jakości mojej pracy. Ważne jest dla mnie opinia ucznia na temat stosowanych metod i technik nauczania, jasności przekazu oraz trudności, z jakimi uczeń spotyka się podczas nauki mojego przedmiotu. W tym celu stosowałam różne narzędzia zbierania informacji, m.in. wywiad, ankieta, technika niedokończonego zdania. Wnioski z analizy tych ankiet wykorzystywałam do dalszej pracy – nanosiłam uwagi i zmiany w rozkładach materiału nauczania, co wpłynęło w sposób oczywisty poprawę jakości mojej pracy, a tym samym na poprawę jakości pracy szkoły.

Starałam się poznać potrzeby edukacyjne każdego ucznia bądź to przez samodzielną obserwacje, bądź przez analizowanie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w W., czy też rozmowy z rodzicami i innymi nauczycielami. Starałam się stosować indywidualne podejście do każdego ucznia, w zależności od jego potrzeb. Dla uczniów słabszych opracowałam liczne karty pracy z ćwiczeniami o niższym stopniu trudności. W ten sposób chciałam ułatwić im opanowanie minimum programowego. Przygotowałam liczne dodatkowe ćwiczenia dla uczniów zdolnych, których poziom znajomości języka był zdecydowanie wyższy niż pozostałych uczniów.

W ramach rozwoju i organizacji własnego warsztatu pracy przez cały okres stażu prowadziłam bezpłatne Koło Języka Niemieckiego. Samodzielnie opracowałam program Koła, podczas którego uczniowie doskonalili swoje umiejętności językowe, pogłębiali wiedzę na temat krajów niemieckojęzycznych ich kultury, tradycji i obrzędowości. Nadrzędnym celem zajęć prowadzonych w ramach Koła było przygotowanie uczniów do udziału w konkursach języka niemieckiego, min. do Rejonowego Konkursu Języka Niemieckiego oraz ogólnopolskiego konkursu „Sprachdoktor” organizowanego przez Wydawnictwo MAT. Na zajęciach korzystaliśmy z różnych programów multimedialnych do nauki języka niemieckiego, min: „der, die, das”, „Profesor Klaus”, „alles klar.Grammatik”, „info-deutsch. Słownik obrazkowy języka niemieckiego”

Coraz wyższe osiągnięcia uczniów w/w konkursach (3miejsce w województwie łódzkim i 17 w kraju na 9102 uczestników konkursu Sprachdoktor 2005 oraz bardzo wysoka lokata uczennicy w I i II Rejonowym Konkursie Języka Niemieckiego; w roku 2006 uczennica klasy VIa została Laureatem II Rejonowego Konkursu Języka Niemieckiego) pozwalają mi sądzić, że prowadzone przeze mnie kółko rozwija i poszerza umiejętności uczniów, którzy chętnie uczestniczą w tych zajęciach, wzbogaca zarazem szkolną ofertę zajęć pozalekcyjnych i podnosi jakość pracy szkoły.
Z mojej inicjatywy nasza szkoła przyłączyła się również do udziału w corocznych obchodach Europejskiego Dnia Języków. EDJ to projekt zainicjowany przez Radę Europy w 2001 roku. Jego priorytetowym celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na znaczenie uczenia się języków i jednoczesne zachęcanie do poznawania ich przez całe życie. EDJ wspiera tym samych bogatą różnorodność językową i kulturową Europy. Kierując się głównymi założeniami Rady Europy w wrześniu 2003 podjęłam się po raz pierwszy organizacji obchodów EDJ w naszej szkole. Miały one charakter warsztatów językowych dla uczniów, nauczycieli jak również dla społeczności lokalnej

Program warsztatów wzbogacały piosenki i wiersze w języku niemieckim i rosyjskim, jak również quiz i skecz językowy. Do realizacji poszczególnych zadań przyłączyli się również przybyli rodzice. Z przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej wynika, że ta forma obchodów EDJ została pozytywnie oceniona przez uczniów i nauczycieli.
W roku 2004 obchody Europejskiego Dnia Języków zostały przeprowadzone w formie konkursów. Były to:
Ułożony przeze mnie (we współpracy) Gminny Konkurs Języka Niemieckiego
Szkolny Konkurs Języka Rosyjskiego
Konkurs na najładniejszą wypowiedź pisemną na temat:, „Dlaczego warto jest uczyć się języków obcych?”
Szkolny konkurs ortograficzny „Mistrz Ortografii”

Taka bogata oferta konkursów zachęciła sporo uczniów do wzięcia udziału w obchodach EDJ. Każdy mógł bowiem wykazać się swoimi umiejętnościami w którymś z konkursów.
Kolejny rok obchodów EDJ to prezentacje multimedialne wybranych krajów europejskich przygotowane przez uczniów klas V i VI. Cel, jaki przyświecał temu przedsięwzięciu to wzbogacenie wiedzy uczniów o wybranych krajach Unii Europejskiej. Na początku września rozdysponowałam zadania i wskazałam zagadnienia, jakie należało uwzględnić w przygotowywanej prezentacji. Uczniowie samodzielnie wyszukiwali w Internecie, prasie, książkach informacje o wybranym przez siebie kraju, konsultowali ze mną, które treści zawrzeć w prezentacji, a które są zbędne. Moja rola ograniczała się do koordynowania pracy uczniów i nanoszenia ewentualnych poprawek. Efekt pracy uczniów zaprezentowałam całej społeczności szkolnej. Dodatkowo przygotowałam (we współpracy) piosenki i wiersze o tematyce unijnej, a na podsumowanie przeprowadziłam quiz wiedzy.

Uważam, że takie przedsięwzięcia są bardzo atrakcyjną formą poszerzania wiedzy o krajach Unii Europejskiej, rozwijają w uczniach postawę ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i tradycji. Uczniowie rozwijali przy tym umiejętności korzystania z Internetu i wyszukiwania potrzebnych informacji w różnych źródłach, uczyli się planowania własnej pracy jak również współpracy w grupie.
Organizacja Dni Języków Europejskich z pewnością wpłynęła na rozwój moich umiejętności organizacyjnych: planowania, oceniania działań, pracy w grupie a tym samych wzbogaciła ofertę edukacyjną szkoły.

Systematycznie starałam się o podnoszenie kwalifikacji. 28 maja 2004 uzyskałam pełne kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego – ukończyłam magisterskie studia uzupełniające na Wydziale Filologii Niemieckiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uczestniczyłam też w wielu formach doskonalenia zawodowego. Wybierając określone szkolenia czy warsztaty kierowałam się przede wszystkim możliwością wykorzystania nabytych umiejętności i wiadomości na lekcjach i w kontaktach z uczniami oraz poszerzeniem umiejętności dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.

Uczestniczyłam w:
20-godzinnych warsztatach nt. „Opanowanie podstawowych sprawności językowych przy pomocy gier i zabaw”
20-godzinnych warsztatach nt. „Awans zawodowy nauczycieli języków obcych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego”
72-godzinny kursie „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej” w ramach programu „Internet w każdej szkole”
Seminarium metodycznym „Planowanie procesu nauczania. Formułowanie celów – ewaluacja”
Kursie „Mierzenie jakości pracy szkoły”
25-godzinne seminarium „Europejskie Portfolio Językowe”
Seminarium szkoleniowym nt. „Planet-prezentacja nowego podręcznika do nauki języka niemieckiego”
Seminarium „Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów w szkole i reagowania na zachowania destruktywne”
Kursie na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
20-godz. warsztatach „Rozwiązywanie problemów wychowawczych”
Warsztatach „Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową i z dzieckiem o zaburzonym zachowaniu
Aktywnie uczestniczyłam w radach szkoleniowych organizowanych w ramach WDN. Były to następujące szkolenia:
Metody aktywizujące w procesie kształcenia
Kolaż jako metoda słowno- muzyczna
Komunikacja interpersonalna
O Unii Europejskiej inaczej
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do uczniów z upośledzeniem umiarkowanym
Wiedza zdobyta dzięki uczestnictwu w tych szkoleniach pozwoliła mi udoskonalić mój warsztat pracy, miedzy innymi dzięki zastosowaniu poznanych metod aktywizujących. Szkolenie „O Unii Europejskiej inaczej” zainspirowało mnie do zorganizowania pokazów multimedialnych wybranych krajów UE.

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli dało mi również szanse dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. Aktywnie włączyłam się w organizację procesu doskonalenia nauczycieli poprzez samodzielnie opracowanie tematyki trzech szkoleń. Wykorzystałam przy tym wiedzę zdobytą dzięki studiowaniu literatury fachowej i publikacji umieszczonych na portalach edukacyjnych, jak również wiedzę zdobytą dzięki udziałowi w warsztatach i praktyce pedagogicznej w trakcie studiów. Przeprowadziłam następujące szkolenia:
Stacje-jako przykład otwartej formy nauczania
Wywiadówka inaczej
Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów

Szczególnie zadowolona jestem z faktu, że wraz z uczniami klasy VIa (w roku szkolnym 2003/2004) mogłam wziąć czynny udział w tworzeniu polskiej wersji Europejskiego Portfolio Językowego. Pilotaż polskiej wersji EPJ poprzedziło
3-dniowe seminarium w Białymstoku, podczas którego wraz z kilkunastoma nauczycielami z całej Polski zapoznałam się z istotą EPJ, z zasadami pracy z częściami składowymi Portfolio, czyli Paszportem Językowym, Biografią Językową jak również z Dossier. Pilotaż trwał 5miesięcy, podczas których przygotowałam uczniów do pracy z Portfolio, nadzorowałam pracę uczniów i pomagałam w ewentualnych sytuacjach problemowych. Przedsięwzięcie to zaowocowało wydaniem polskiej wersji EPJ.

Udział w tym przedsięwzięciu przyniósł również mi wiele osobistych korzyści. Poznałam innowacyjną metodę wspierającą naukę języków, doskonaliłam swój warsztat pracy, rozwijałam umiejętności planowania, organizowania i nadzorowania pracy uczniów.

Realizując zadania edukacyjne prowadziłam lekcje otwarte dla rodziców i nauczycieli. Ewaluacja tych działań pozwala mi twierdzić, że prowadzone przeze mnie zajęcia podobają się rodzicom, bowiem zostały one przez nich wysoko ocenione. Z wywiadów przeprowadzonych z nauczycielami po lekcjach otwartych wiem, że wykorzystają oni na swoich przedmiotach zaprezentowane przez mnie innowacyjne metody nauczania (prezentacja multimedialna, stacje). Przeprowadzenie lekcji pokazowych to także nabycie nowych doświadczeń i umiejętności dzielenia się swoim dorobkiem zawodowym, warsztatem pracy, osiągnięciami z innymi nauczycielami.

Współpracę z innymi nauczycielami realizowałam również poprzez udział w zajęciach otwartych realizowanych w ramach współpracy ze Szkolnym Kołem Europejskim. Zajęcia te dotyczyły tematyki realioznawczej, a dokładniej tradycji i obrzędowości związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w krajach niemieckojęzycznych i innych krajach europejskich.
Wszelkie podejmowane przeze mnie działania w ramach spełnienia powyższego wymagania przyczyniły się do mojego rozwoju osobistego, wzbogaciły mój warsztat pracy i motywowały mnie do ustawicznej pracy.
§7ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Potrzeby rozwojowe uczniów (edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze) poznawałam poprzez obserwacje własne, rozmowy z wychowawcami, analizę opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, korzystanie z pracy pedagoga szkolnego oraz poprzez udział w szkoleniach poświeconych tej tematyce. Dzięki zdobytej wiedzy na temat tych problemów mogłam łatwiej diagnozować ich oznaki i przyczyniać się do ich rozwiązania. Po zdiagnozowaniu konkretnej potrzeby edukacyjnej podejmowałam czynności służące modyfikowaniu mojego warsztatu pracy w celu zaspokojenia tej potrzeby, a polegało to przede wszystkim na wdrażaniu właściwych metod pracy z uczniem o danej potrzebie. Tak wiec opracowałam program społecznego Kołka Języka Niemieckiego dla uczniów zdolnych, prowadziłam konsultacje dla uczniów potrzebujących pomocy w nauce języka, jak również poszerzałam swój warsztat pracy o metody aktywizujące.
Wiedza o potrzebach rozwojowych uczniów była przydatna przede wszystkim w pracy wychowawczej. Starałam się jak najlepiej poznać moich wychowanków, ich potrzeby i problemy, co nie byłoby to możliwe bez przeprowadzonych wielu indywidualnych rozmów czy wywiadów zarówno z uczniami, ich rodzicami, jak i innymi nauczycielami. Współpraca z rodzicami układała sie pomyślnie – w zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich wychowanków na zebraniach ogólnoklasowych oraz licznych spotkaniach w szkole czy miejscu pracy rodzica. Na każdym spotkaniu ogólnym z rodzicami starałam się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę i doświadczenie rodziców, by wspólnie znajdować rozwiązania dla zaistniałych sytuacji problemowych. Przeprowadziłam zatem pedagogizację nt.
„Jak dorosły może pomóc dziecku w nauce”,
„Agresja-mechanizmy powstania i sposoby eliminowania”
„Internet – dobrodziejstwo czy zagrożenie?”

W swojej działalności wychowawczej nie działałam sama - od samego początku nawiązałam współpracę z pedagogiem szkolnym, do którego zwracałam się w sytuacjach problemowych z prośbą o pomoc w rozwiązaniu zaistniałego problemu. Na moją prośbę pani pedagog przeprowadziła w klasie zajęcia nt.„Jak niwelować zachowania agresywne” oraz „Jak integrować zespół klasowy”
Z prośbą o pomoc zwracałam się również do instytucji wspomagających np. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej –zorganizowałam spotkania z panią psycholog D. M. dla dwojga moich wychowanków jak również dla jednego rodzica.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów realizowałam głównie przez:
Uwzględnienie w planie wychowawczym tematów dotyczących profilaktyki zagrożeń ( Alkoholizm, nikotynizm, narkomania)
Zorganizowanie lekcji wychowawczej dla dziewcząt z udziałem pani pielęgniarki z Ośrodka Zdrowia nt. dojrzewania i zasad prawidłowego odżywania
Pomoc w przeprowadzeniu programu edukacyjnego dla dziewcząt klas szóstych „Między nami kobitkami” w ramach zajęć „Przygotowanie do Życia w rodzinie”
Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, przede wszystkim do „Sprachdoktor” i Rejonowego Konkursu Języka Niemieckiego
Udział w konferencji „Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów w szkole i reagowania na zachowania destruktywne” jak również uczniów w warsztatach „Jak pomóc dziecku z nadpobudliwością psychoruchową” i wykorzystanie zdobytych umiejętności w codziennej pracy.
Sprawowanie opieki nad uczniami i organizowanie im wypoczynku podczas ferii zimowych, dyżurów śródlekcyjnych, uroczystości i imprez szkolnych,
Opracowanie na podstawie samodzielnej lektury stosownej literatury („Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
– Finta J. O’regan, cykl artykułów zamieszczonych w czasopiśmie Języki Obce o dysfunkcjach rozwojowych) i szkolenia na temat dysfunkcji, a następnie wdrażanie indywidualnych zasad pracy z uczniami dyslektycznymi, dysortograficznymi i dysgraficznymi. Zastosowane przeze mnie modyfikacje, ogólnie rzecz ujmując dotyczyły głownie form sprawdzania i oceniania wiedzy i miały na celu uniknięcie karania uczniów za błędy i niedociągnięcia wynikające z występujących u nich dysfunkcji. W efekcie zastosowanych modyfikacji w sposobie oceniania uczniowie ci stali się aktywniejsi, zaczęli wierzyć we własne możliwości pomimo istniejących dysfunkcji, a co najbardziej wymierne, ich oceny uległy poprawie.
Włączenie się w przygotowanie imprez o charakterze środowiskowym. We współpracy z innymi nauczycielami przygotowywałam programy artystyczne na coroczne obchody Dni L. Samodzielnie opracowałam program artystyczny pt. „600-lecie praw miejskich L.”, który został zaprezentowany podczas Dni L. w czerwcu 2004r.

Współpracę z innymi nauczycielami w organizowaniu projektów szkolnych, w których uczestniczyła również społeczność lokalna. Opracowałam i przeprowadziłam quiz o bezpieczeństwie w ramach projektu „Bezpieczeństwo ucznia w szkole, w domu i na ulicy”. Przygotowałam tablicę sponsorów oraz plakat wejściowy na potrzeby projektu „Z muzyką przez pokolenia”. Prowadziłam również uroczystość 30-lecia istnienia szkoły, jak również przeanalizowałam i opracowałam graficznie (we współpracy) karierę zawodową absolwentów naszej szkoły na tę okoliczność.

Od września 2004 pełnię funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Jestem bardzo zadowolona z dotychczasowego zaangażowania uczniów w pracę na rzecz SU. Wspólnie zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy następujące przedsięwzięcia:
Kiermasz podręczników używanych
Akcje charytatywne: „Góra Grosza”, zbiórka środków pieniężnych na rzecz fundacji „Pomóż i ty” przez sprzedaż kalendarzyków, kartek pocztowych
Redagowanie i sprzedaż gazetki „Junior”
Prowadzenie sklepiku szkolnego „Irysek”
Organizacja „Dnia Wiosny”
Organizacja zabawy andrzejkowej i choinkowej wraz z konkursami
Organizacja dyskotek
Organizacja wyjazdów do kina i na wystawy tematyczne
Poczta walentynkowa
Organizacja turnieju halowego piłki nożnej chłopców i dziewcząt
Jako opiekun SU dbałam o to, by uczniowie wyrażali swój szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły poprzez używanie zwrotów grzecznościowych, form pozdrowienia. Dbaliśmy o estetykę szkoły wykonując gazetki okolicznościowe. Aktualizowaliśmy też tablice ogłoszeń, aby informować uczniów i rodziców o aktualnych wydarzeniach z życia szkoły, imprezach szkolnych, planowanych spotkaniach z rodzicami i innych istotnych sprawach.
Aktywnie uczestniczyliśmy we wszystkich imprezach szkolnych, apelach okolicznościowych często pełniąc funkcję prowadzącego.
W różny sposób organizujemy formy zarabiania środków na własne potrzeby. Są to min. środki ze sprzedaży gazetki szkolnej, zyski ze sklepiku jak również ze sprzedaży biletów na dyskoteki.

Czteroletni staż pracy nauczył mnie efektywnej współpracy zarówno z gronem pedagogicznym jak również z uczniami. Uwidacznia się to głownie podczas organizowanych wspólnie przedsięwzięć. Sukcesywnie udaje mi się pozyskać chętnych uczniów i nauczycieli do współpracy przy organizacji imprez szkolnych takich jak min. zabawa andrzejkowa, choinkowa czy dzień wiosny.
Praca na rzecz SU daje mi dużo satysfakcji, wszystkie organizowane przez mnie wyjazdy, konkursy, zabawy urozmaicają życie naszej szkoły, odrywają uczniów od monotonii nauki oraz uświadamiają im, że można uczyć się również poprzez zabawę. Staram się zapewniać uczniom wiele bodźców dla ich rozwoju kulturalno- intelektualnego. Ponadto działając na rzecz SU uczniowie uczą się samorządności, odpowiedzialności, współpracy, uwrażliwiają się na estetykę jak również na potrzeby innych osób.
§7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy bardzo istotną rolę. Stosuję ją od samego początku mojej drogi zawodowej - najpierw może w nieco mniejszym zakresie przede wszystkim do przygotowania testów, sprawdzianów materiałów dodatkowych, dyplomów, scenariuszy zajęć, czy też dokumentów szkolnych – z czasem sukcesywnie poszerzyłam zakres wykorzystania komputera i Internetu w mojej pracy, tak, że komputer stał się jej nieodzownym narzędziem.
Szersze wykorzystanie komputera stało się możliwe miedzy innymi dzięki uczestnictwu w kursach, na których doskonaliłam posiadane umiejętności jak również zdobywałam nowe. Był to jeden z postawionych sobie przeze mnie celów, jeśli chodzi o spełnienie powyższego wymogu. Wzięłam udział w trójmodułowym kursie zorganizowanym przez Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej, którego nadrzędnym celem było przygotowanie nauczycieli do korzystania z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji. Udział w tym kursie uważam za niezwykle wartościowy, ponieważ wszystkie zdobyte umiejętności były przedstawione w kontekście pracy nauczyciela, w związku z tym zdobyłam wiele cennych wskazówek, co do ciekawych możliwości zastosowania ich w praktyce.

Zdobyte umiejętności wykorzystuję przede wszystkim w tworzeniu prezentacji multimedialnych na zajęciach Koła Języka Niemieckiego. Uczniowie wykorzystywali komputer i Internet do przygotowania prezentacji multimedialnych o wybranych krajach Unii Europejskiej. Uczyli się przy tym wykorzystywania różnych źródeł do wyszukiwania potrzebnych informacji.
Swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie wykorzystania prezentacji multimedialnych na lekcji podzieliłam się również z innymi nauczycielami, zapraszając ich na lekcje pokazową o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia.
Bez znajomości komputera nie powstałby też ani jeden numer naszej szkolnej gazetki. Wraz z grupą uczniów „składamy” „Juniora” wykorzystując przy tym między innymi umiejętność obsługi edytora tekstu Word.

Komputer towarzyszy mi coraz częściej na lekcjach języka niemieckiego, choć muszę przyznać, że nie jest to łatwe, ze względu na liczebność klas (w klasach VI jest po 30 uczniów, niestety nie ma podziału na grupy). Staram się uatrakcyjnić zajęcia poprzez wykorzystanie własnych programów komputerowych do nauki języka, jak również propaguję wśród uczniów – zwłaszcza zdolnych- korzystanie z portali poświęconych nauce języka niemieckiego, np.: www.hueber.de, www.deutschi.interaktiv.prv.pl, czy www.niemiecki.nauka.pl .

Zgodnie z zaplanowanym w Planie Rozwoju Zawodowego prowadzeniem lekcji w pracowni komputerowej przeprowadziłam kilka lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Wykorzystywałam przy tym własne programy do nauki języka („Profesor Klaus”, „der, die,das”, „alles klar.Grammatik”) jak również Internet. Uważam, że zajęcia, na których korzystamy z komputera są atrakcyjną formą nauki języka, angażują nawet tych nieco mniej aktywnych i zdolnych uczniów. Ważne jest dla mnie, żeby uczniowie potrafili posługiwać się też Internetem, nie tylko jako źródłem rozrywki, ale przede wszystkim jako źródłem materiałów i wiadomości na każdy temat. Dlatego też przy tworzeniu różnych prezentacji multimedialnych zwracałam szczególna uwagę na kształcenie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w Internecie.

Poza tym wykorzystywałam komputer a zwłaszcza Internet do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
Wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli uzyskiwałam korzystając z portali nauczycielskich. Najczęściej i najchętniej przeglądałam następujące strony www.: www.menis.gov.pl, www.eduinfo.pl, www.awans.net.pl
Poznawałam i aktualizowałam przepisy i akty prawa oświatowego poprzez w/w serwisy

W procesie dokumentowania realizacji stażu korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli zamieszczonych min. na www.literka.pl, www.profesor.pl czy www.publikacje.menis.pl
Informacje o bieżących szkoleniach znajdowałam na stronie www.wodnsieradz.pl
Na własny użytek sporządziłam bazę linków do ulubionych portali internetowych w celu ułatwienia sobie szybszego dostępu do nich.
Dzięki realizacji powyższych zadań wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe, atrakcyjne dla uczniów metody nauczania języka niemieckiego, ciekawe materiały edukacyjne i efektywne sposoby doskonalenia praktycznych umiejętności językowych uczniów.

§7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Podczas mojego stażu starałam się stosować i poszerzać wiedzę również na tym polu. Studiowałam literaturę fachową z zakresu pedagogiki i psychologii i dydaktyki. Opracowałam przydatne notatki z przeczytanych lektur w celu dzielenia się przydatnymi wiadomościami z innymi nauczycielami. Zdobyte wiadomości wykorzystuję w pracy wychowawczej i dydaktycznej., np. do prowadzenia pedagogizacji rodziców.

Na bieżące śledzę artykuły zamieszczane w czasopiśmie "Języki obce w szkole", które dostarczają mi informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu dydaktyki, metodyki, językoznawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. Przedstawiają najnowsze i najskuteczniejsze metody i techniki nauczania, inspirują mnie do efektywnej pracy, informują o nowościach wydawniczych, pracach MEN’u i instytutów naukowych związanych z oświatą.
Jedną z ciekawszych publikacji, z jaką się zapoznałam to: "Jak zapewnić ład i dyscyplinę w klasie" Johna Robertsona, w której znalazłam praktyczne rady jak kształtować swoje stosunki z uczniami i skutecznie się z nimi komunikować. Dowiedziałam się z niej jak wiele zależy od komunikacji, również niewerbalnej!

W działalności wychowawczej zwłaszcza w rozwiązywaniu problemów wychowawczych bardzo pomocne okazały się umiejętności zdobyte przeze mnie podczas warsztatów „Rozwiązywanie problemów wychowawczych” mianowicie umiejętność prowadzenia mediacji i rozwiązywania konfliktów. Nieocenione są także rady, jakich udziela Thomas Gordon w swojej książce „Wychowanie bez porażek w szkole”. Na co dzień wykorzystuję je w budowaniu poprawnych relacji z uczniami. Sporządziłam również obszerną notatkę po przeczytaniu tej pozycji i przekazałam je innym nauczycielom
Dzięki poszerzeniu spektrum znanych mi i stosowanych metod aktywizujących poprzez udział w szkoleniu WDN na ten temat, jak również poprzez lekturę poradnika „Ja i i mój uczeń pracujemy aktywnie” E. Brudnik, A. Muszyńskiej i artykułu „Metody aktywne w nauczaniu języka obcego” B. Kuklińskiej w „Języki Obce w Szkole” 1/2003 udało mi się zachęcić do czynnego uczestnictwa w lekcjach również tych uczniów, którzy z reguły byli bierni na zajęciach.
Realizując działania wychowawcze i opiekuńcze współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieruszowie. Zwracałam się o pomoc psychologa dla uczniów o specjalnych potrzebach psychicznych, uwzględniałam w pracy dydaktycznej zalecenia z opinii wystawionych przez poradnię.
Pogłębianie wiedzy w zakresie omawianych dziedzin pozwala mi coraz efektowniej nauczać i wykonywać obowiązki wychowawcy, jak również zaspokajać potrzeby rozwojowe dzieci.
§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Założenia powyższego punktu rozporządzenia realizowałam poprzez następujące działania:
- Dalsze poznawanie zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły poprzez analizę dokumentacji szkolnej. Przeanalizowałam Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy
- Udział w kursach doskonalących i szkoleniach:
kursie nadającym kwalifikacje kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
warsztatach „Awans zawodowy nauczycieli języków obcych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego”
szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Wiedzę zdobytą podczas tych szkoleń wykorzystywałam w codziennej pracy, realizując zadania opiekuńcze, np. opieka nad uczniami w trakcie wycieczki krajoznawczej, jak również realizując wymagania stażu na mianowanie.
- Analizowanie najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty:
Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony)
Ustawa z dnia 18.02.2000r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 07września 1991 r. o systemie oświaty
Rozporządzenia MEN z dnia 03.08.2000 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów w formie biblioteczki.
W okresie stażu starałam się wykorzystać swoją znajomość zagadnień z prawa oświatowego pomagając rodzicom i uczniom, na przykład przy kierowaniu do Poradni czy wypełnianiu wniosków o stypendia socjalne. Ponadto znajomość przepisów prawa była mi potrzeba przy organizowaniu wycieczek szkolnych
Posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.
Prowadziłam dokumentację szkolną, brałam udział w modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach pracy Rady Pedagogicznej. Byłam jednym z członków zespołu opracowującego zasady oceniania zachowania.
W ramach mierzenia jakości pracy szkoły, wraz z innymi członkami zespołu ds. Mierzenia Jakości Pracy Szkoły opracowałam narzędzia do mierzenia sytuacji wychowawczej w szkole. Na podstawie wyników ankiet dokonana została ewaluacja obszaru oraz postawiono wnioski do realizacji. Samodzielnie opracowałam i dokonałam ewaluacji ankiety skierowanej do rodziców dotyczącą oferty zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole.
Zasadami prawa oświatowego posłużyłam się również w procesie konstruowania (we współpracy) i wdrażania Przedmiotowego Systemu Nauczania z języka niemieckiego.
Brałam udział w pracach komisji przeprowadzających szkolny etap Rejonowego Konkursu Języka Niemieckiego, jak również coroczny ogólnopolski konkurs języka niemieckiego „Sprachdoktor”
Uczestniczyłam również w pracach komisji podczas sprawdzianu klas szóstych. Ponadto uczestniczyłam w klasyfikujących i zatwierdzających i szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Podejmowane przeze mnie działania, które miały na celu spełnienia powyższego wymagania, świadczą również o tym, że spełniałam niezbędną powinność nauczyciela kontraktowego, jaką jest uczestnictwo w pracach organów szkoły.
Podsumowanie –autorefleksja
Ewaluacja działań podejmowanych przez mnie w trakcie prawie trzyletniego stażu w celu spełnienia wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, pozwala mi sądzić, że przyczyniły się one znacznie do mojego zawodowego rozwoju. Rozwinęłam umiejętności pedagogiczne i wychowawcze, a osiągnęłam to poprzez systematyczną pracę nad sobą, udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, codzienną pracę z uczniami, współpracę z gronem pedagogicznym oraz rodzicami.
Przez cały okres stażu pracowałam nad modyfikacją i udoskonaleniem warsztatu pracy, uczyłam się planowania i projektowania, doskonaliłam niezwykle cenne zwłaszcza w pracy wychowawczej cechy jak: asertywność, cierpliwość, obiektywizm, umiejętność rozwiązywania konfliktów.
Poprzez przygotowanie warsztatu pracy nauczyciela języka niemieckiego, wprowadzanie wielu samodzielnie wykonanych pomocy dydaktycznych, ćwiczeń, kart pracy, podniosłam jakość nauczania tego przedmiotu. Przygotowując plany pracy dydaktycznej i wychowawczej na dany rok szkolny rozwijałam umiejętność planowania własnych działań. Realizując wszelkie zaplanowane działania, przeprowadzam ich analizę i modyfikowałam, jeśli zachodziła taka potrzeba.

Dzięki bacznej obserwacji moich uczniów zauważyłam, że uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce języka, jeśli aktywnie współpracują ze mną, samodzielnie dochodzą do pewnych reguł gramatycznych, są motywowani przez mnie i mają świadomość celu wykonywanych zadań. Dlatego stosuję aktywizujące metody nauczania, gry i zabawy językowe, często proszę ich informacje zwrotne, np. w postaci krótkich ankiet czy wywiadu. Jestem świadoma, ze zainteresowanie językiem leży nie tylko w formie i treści, ale także w pozytywnych relacjach między mną a uczniami. Ważne są: wzajemne zrozumienie, poszanowanie praw, odrębności każdego ucznia, chęć współdziałania i otwartość. Staram się budować pozytywne relacje z uczniami myślę, że mi się to udaje.

Zakończenie okresu stażu skłoniło mnie od wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy zawodowej. Chciałabym w jej trakcie nadal podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, aktywnie współpracować z podopiecznymi, stosować nowoczesne metody nauczania, jak nauczanie z zastosowaniem projektów oraz portfolio językowego, zaleceń Rady Europy i europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.
Dotychczasowe doświadczenia środowisku szkolnym, zadowolenie i entuzjazm, jaki towarzyszy mi każdego dnia, bardzo dobra współpraca zarówno z uczniami, gronem pedagogicznym i rodzicami, uznanie moich wysiłków i osiągnięć przez dyrektora szkoły (trzykrotnie otrzymałam Nagrodę Dyrektora) pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość i planować następne lata mojej pracy.
Justyna Kokot
Wyświetleń: 6778


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.