AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Wojciech Płoneczka, 2010-07-21
Katowice

Religia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ

NAUCZYCIELA DYPLOMO0WANEGO

Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia: 1.09.2008 R.

mgr WOJCIECH PŁONECZKA
Nauczany przedmiot - religia
Szkoła Podstawowa nr.62
Ul. Ordona 3 d
40-164 Katowice


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
(§ 8 ust. 2 pkt 1)

Zadanie /przedsięwzięcie Formy i sposoby realizacji Termin Efekty Dowody
realizacji

Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia, komentarze, opinie ekspertów.
Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach.
Dyskusje na temat awansu z nauczycielami.


IX./X
2008r

Znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego


Poprawne sformułowanie
Wniosku o otwarcie stażu.
Wszczęcie postępowania.

Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
Hospitacje zajęć przez dyrektora, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
Analiza własnych osiągnięć.

Zgodnie z terminami w ciągu stażu
Poznanie słabych i mocnych stron własnej działalności oraz wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
Konspekt zajęć, arkusz hospitacji.

Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Prawidłowy przebieg stażu, zebranie potrzebnych dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego

Plan rozwoju, gromadzenie świadectw, potwierdzeń sprawozdań, zdjęć.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.

Udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego( w warsztatach szkoleniowych, kursach, konferencjach metodycznych, radach szkoleniowych)
Obserwacja lekcji koleżeńskich prowadzonych przez katechetów

Podniesienie poziomu dydaktycznego i wychowawczego.

Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.

Samodzielne studiowanie literatury i czasopism, wymiana doświadczeń.

Lektura i analiza literatury fachowej.
Poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów na katechezie.
Urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć.
Udział w dyskusjach.
Lepsza organizacja pracy i lepszy poziom przygotowania merytorycznego
Wykaz przeczytanej literatury
Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
Udział w zajęciach warsztatowych, zbieranie informacji, autorefleksja i samoocena.
Praca w zespole przedmiotowym.
Zespołowe rozwiązywanie różnych spraw i problemów.
Efektywniejsze rozwiązywanie różnych spraw i problemów.
Podniesienie jakości pracy szkoły.
Zaświadczenia
Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów.
Przygotowanie uczniów do konkursów organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Katowickiej
Pomoc w zbieraniu materiałów, rozmowy z dziećmi, włączenie rodziców.
Przygotowanie konkursu biblijnego na szczeblu szkolnym.Przygotowanie dzieci do międzyszkolnego konkursu ,,Kolęd i pastorałek,,
Zaangażowanie dzieci we wspólną pracę nad przygotowaniem Jasełek, podział ról, przygotowanie dekoracji i strojów, próby, włączenie rodziców do pomocy.

Prowadzenie szkolnej Ligi Ochrony Przyrody we współpracy z Zarządem Okręgu Śląskiego LOP
X/XI
2008r.

XII/I
2008/9/10
Promocja szkoły.
Budzenie zdrowej rywalizacji.
Podniesienie poziomu wiedzy ucznia.
Budzenie szacunku dla tradycji religijnych.
Budzenie wrażliwości na piękno świata i szacunku do przyrody.
Scenariusze, zdjęcia, nagrania, dyplomy, sprawozdania
Program, zdjęcia
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Praca z uczniami biorącymi udział w konkursach religijnych i przedstawieniach.
Pogłębianie i umacnianie wiary
Program zajęć, sprawozdanie

II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust. 2 pkt 2)

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, biblii multimedialnej.
Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z internetu na potrzeby katechezy.
Zapisy planów, sprawozdań, ogłoszeń itp.
Wykorzystanie komputera do wykonywania dyplomów.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do lekcji i sprawdzianów.Wykorzystanie zasobów Internetu.
Wykorzystanie wideoteki, kaset na katechezie.

W ciągu stażu:
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności,a tym samym podwyższenie jakości pracy szkoły.


Spis wykorzystanych programów: konspekty, dyplomy.


Plansze,
Wydruki,
Płyty CD

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.

Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w internecie

Upowszechnienie przykładu planu rozwoju zawodowego.
Adres strony internetowej


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami i w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
(§ 8 ust.2 pkt3

Współpraca nauczycieli w ramach zespołu przedmiotowego katechetów przy parafii N.S.P.J
Udział w spotkaniach zespołu. Wspólne rozwiązywanie problemów.
W ciągu stażu
Właściwe ukierunkowanie pracy katechetów
Sprawozdanie, potwierdzenie Ks. Proboszcza

Udostępnienie innym nauczycielom swoich opracowań, scenariuszy, konspektów.
Opracowywanie i przekazywanie materiałów.
W ciągu stażu
Pomoc w pracy innym nauczycielom.
Potwierdzenie nauczycieli o korzystaniu z materiałów

Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych.

Zajęcia otwarte z religii dla nauczycieli .
W ciągu stażu
Zainteresowanie nauczycieli metodami aktywizującymi.
Zainteresowanie rodziców sprawami religijnymi.


Konspekty, zdjęcia

Udział w radach szkoleniowych,
Zespołach przedmiotowych,


Rady szkoleniowe, zespoły przedmiotowe.
W ciągu stażu
Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
Protokoły rad szkoleniowych, sprawozdania z pracy zespołu.


Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych i wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.(§ 8 ust.2 pkt4a)

Opracowanie i wdrożenie programu i scenariuszy


Opracowanie programu planu pracy dla s.k.t ,,WŁÓCZYKIJE,,


IX/X.2008.
Zapoznanie młodzieży ze spotkaniami w ramach s.k.t ,,Włóczykije,,

Plan pracy grupy

Poszerzenie
zakresu działań szkoły
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Cykliczny udział
W ogólnopolskim programie edukacyjnym,,Mój szkolny kolega z misji,,

Przygotowanie uczniów zdolnych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Biblijnym oraz przeprowadzenie wewnątrz-szkolnych eliminacji w celu wyłonienia reprezentacji szkoły.

Prowadzenie Szkolnego Klubu Turystycznego ,,Włóczykije,,


Współorganizowanie i prowadzenie corocznego Festynu
Szkolnego wciągu stażu

Poszerzenie wiedzy o świecie i warunkach życia innych ludzi.

Poszerzenie wiedzy z zakresu znajomości Pisma Świętego.

Umiejętność planowania i gospodarowania czasem wolnym,propagowanie zdrowego trybu życia

Potwierdzenie przesłania prac,
sprawozdanie

Regulamin,testy,protokół eliminacji szkolnych

Karty wycieczek potwierdzone przez Dyrektora

Potwierdzenie Dyrektora,informacja na szkolnej stronie internetowej

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.( §8ust.2 pkt4c)

Poznanie sytuacji środowiskowe i rodzinnej uczniów


Rozmowy z rodzicami uczniów lub prawnymi opiekunami.

Kontakty z pedagogiem szkolnym i innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Kontakty z wychowawcami klas.

Wzrost poziomu wiedzy rodziców i opiekunów

Lepsze wyniki wychowawcze.
Lepsze poznanie dzieci.

Potwierdzenia

Potwierdzenia

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów

Integracja społeczności szkolnej.

Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych oraz literatury fachowej.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami.

Organizowanie wycieczek pieszych, rowerowych, autokarowych.

Doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności.

Wspólnie spędzony czas

Spis przeczytanej literatury

Karta wycieczki

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust 2 pkt 4e)

Zadanie/
Przedsięwzięcie Formy i sposoby realizacji Termin Efekty Sposób
Dokum.

Współpraca z Centrum Szkoleniowym METIS
Udział w kursach, warsztatach organizowanych dla nauczycieli.

W ustalonym terminie
Pogłębianie wiedzy, efektywniejsza praca
Potwierdzenie świadectwo

Współpraca z rodzicami
Angażowanie rodziców w przygotowanie przedstawień,wycieczek,imprez klasowych i szkolnych.W ciągu stażu

Nawiązanie kontaktu i współpracy.


Integracja rodziców z rodzicami i dziećmi


Zdjęcia, potwierdzenia

Plan spotkań


Współpraca z parafią Najświętszego serca Pana Jezusa w Katowicach.
Udział w spotkaniach katechetów z Ks. Proboszczem Norbyrtem Sojką.

Przygotowanie rozważań do nabożeństwa różańcowego,drogi krzyżowej,rekolekcji wielkopostnych dla szkoły.


Przygotowanie oprawy liturgicznej podczas Mszy św. Niedzielnej

Według ustalonych terminów

Październik 2008/2009

2008/2009/
2010r

Wytyczenie odpowiedniego kierunku pracy, wspólne rozwiązywanie problemów.

Świadome przeżywanie wiary, integracja grupy.


Czynne i świadome uczestnictwo we Mszy Św.

Potwierdzenia

Scenariusz, zdjęcia, potwierdzenie z parafii.

Scenariusz,
potwierdzenia


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6297


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.