Katalog

Izabela Sejud, 2010-06-30
Tumlin

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjno - wychowawczego.

- n +

TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE UCZENNICY "Y"
OPIS I ANALIZA
PRZYPADKU ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMU EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO

1. Identyfikacja problemu
Uczennica Y (tak nazwę uczennicę i taką nazwą będę się posługiwała w omówieniu tego przypadku edukacyjnego) uczęszczała do klasy IV Szkoły Podstawowej, do klasy liczącej 9 uczniów. Klasa była łączona z klasą V, gdzie było 5 uczniów. Uczennicę tę uczyłam jeden rok szkolny i postrzegałam ją jako dziecinną, powolną ale i sympatyczną uczennicę.
Problemy z nauką i uwagą na lekcji dziewczynka miała od początku naszych spotkań. Uczennica na zajęciach bardzo szybko wypadała z toku lekcji, zajmowała się malowaniem rysunków, oglądaniem obrazków, podkreślaniem tematów lekcji w zeszycie zamiast wykonywać moje polecenia i czynnie uczestniczyć w lekcji co powodowało coraz większe zaległości. Dodatkowo doszedł tu jeszcze problem taki, że niektóre osoby w klasie traktowały ją przez to gorzej. Sytuacja zdecydowanie wymagała naprawy i szybkiej reakcji ze strony nauczyciela.

2. Geneza i dynamika zjawiska
Postanowiłam porozmawiać z innymi nauczycielami uczącymi w tej klasie, aby uzyskać informacje na temat pracy Y na ich lekcjach. Sytuacja była podobna do tej z mojego przedmiotu – Y często nie pracowała w rytmie pozostałych uczniów, przychodziła na zajęcia nieprzygotowana, nie odrabiała prac domowych, nie wykazywała zainteresowania nauką co spowodowało, że uczennica miała zagrożenia z trzech przedmiotów pomimo, iż była dopiero w klasie IV. W rozmowie z uczennicą starałam się dowiedzieć co jest przyczyną częstych nie przygotowań, braków pracy domowej i nieuwagi na lekcji ale uczennica nie widziała w tym nic złego przypuszczalnie ze względu na to, że dzieci często nie widzą problemu. W rozmowie z mamą uczennicy dowiedziałam się, że jest osobą pracującą i nie ma czasu odrabiać zadań domowych z córką. Poza tym sama nie jest w stanie pomóc jej z języka angielskiego. Mama Y na koniec stwierdziła, że najwyżej córka nie zda.

3. Prognoza
A) Negatywna: pozostawienie Y bez pomocy mogłoby jedynie nasilić jeszcze bardziej problemy, pogłębić zaległości i spowodować odrzucenie dziewczynki przez innych uczniów w klasie. Mogłoby toteż spowodować niechęć dziecka do szkoły, wysoką absencję, a w rezultacie nie promowanie do klasy programowo wyższej.
B) Pozytywna: uczennica skorzysta z pomocy, będzie uczęszczała na zajęcia wyrównawcze, nadrobi przynajmniej częściowo zaległości, będzie odrabiała pracę domową co zaowocuje lepszymi ocenami i promocją do programowo wyższej klasy.


4. Propozycje rozwiązania
Określiłam cele, jakie chciałam osiągnąć:
zwiększyć aktywność uczennicy na zajęciach poprzez zindywidualizowane wydawanie poleceń i wskazówek, skierowane bezpośrednio do Y.
doprowadzić do poprawy jej ocen i uzyskania przez uczennicę pozytywnej oceny na pierwszy semestr i koniec roku.
ustaliłam także zadania naprawcze, mające przybliżyć realizację celów
nawiązać kontakt z rodzicami, a szczególnie z mamą Y, starając się jej uświadomić, że pozostawienie córki w tej samej klasie nie rozwiąże problemu, bo za rok będzie ta sama sytuacja
prowadzić indywidualne zajęcia z uczennicą


5. Wdrażanie oddziaływań

ustaliłam z uczennicą dodatkowe lekcje z mojego przedmiotu, tak aby termin był dla niej wygody
powiadomiłam o tym dyrektora placówki, wychowawcę i rodziców, którzy wyrazili zgodę na dodatkowe zajęcia
na lekcjach starałam się jak najbardziej zindywidualizować pracę tak aby uczennica wykonywała ćwiczenia, które była w stanie zrobić
nie pozwalałam innym uczniom na demonstrowanie niezadowolenia gdy uczennica miała problemy z wykonywaniem ćwiczeń, starając ich wdrożyć do pomocy koleżeńskiej

6. Efekty oddziaływań
Dzięki podjętym zadaniom uczennica zaczęła powoli angażować się w zajęcia, choć ciągle w nie takim stopniu jakbym oczekiwała. Dziewczynka dość systematycznie uczęszczała na zajęcia dodatkowe, na których uczyła się tych części materiału, który na zajęciach sprawiał jej trudność. Miała także możliwość indywidualnego przygotowania się do sprawdzianów bądź ich poprawiania. Otrzymywała niezbędną pomoc w odrobieniu pracy domowej. Na zajęciach dodatkowych starałam się dawać uczennicy ćwiczenia, które wciągały ją do pracy np. ćwiczenia wymagające malowania(uczennica lubiła malować), uczenie się słownictwa poprzez śpiewanie, praca z interaktywnym CD-ROM. Efektem końcowym była ocena pozytywna na I semestr i koniec roku.

Wyświetleń: 3444


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.