Katalog

Małgorzata Anna Kozłowska, 2010-06-28
Pokrzywnica

Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Program gier i zabaw ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej.

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ
,,GRY I ZABAWY RUCHOWE W EDUKACJI
WCZESNOSZKOLNEJ” W R.SZK. 2009/2010
I. Główny cel i cele szczegółowe
Głównym celem zajęć ruchowych jest wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Cele szczegółowe:
- podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez wzmacnianie pozytywne (zachęcanie, nagradzanie, docenianie wysiłku fizycznego i efektu)
- wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej
- wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny
- zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną
- poznanie własnych zdolności motorycznych
- nabywanie podstawowych umiejętności i wiadomości z zakresu bezpieczeństwa zajęć
- kształtowanie umiejętności działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych
i stresujących w domu, szkole i środowisku
- wytwarzanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier
i zabaw z elementami współzawodnictwa
II. Założenia programu

Niniejszy program zajęć ruchowych został opracowany do realizacji
w edukacji wczesnoszkolnej.
Ideą przewodnią zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju. Materiał nauczania zawarty w niniejszym programie ma na uwadze harmonijny rozwój psychofizyczny i psychomotoryczny
ucznia.

III.Treści nauczania i działania edukacyjne
W treściach programu uwzględniłam głównie te środki, które zapewniają rozwój sprawności fizycznej i psychomotorycznej oraz rozwój sfery poznawczej, a także motywacyjnej. Treści kształcenia ujęte są w trzech działach psychomotoryczność, umiejętności i wiadomości.
Dział pierwszy – PSYCHOMOTORYCZNOŚĆ – zawiera zestaw środków niezbędnych do kształtowania sprawności fizycznej i psychomotorycznej
w konkretnych sytuacjach i warunkach, które pomogą w kształtowaniu i wyrabianiu podstawowych cech motorycznych, jak: szybkość, siła, moc (skoczność), zwinność, wytrzymałość, gibkość. Ponadto dużą wagę przypisuje kształtowaniu aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej dziecka w oparciu o rytm, muzykę, taniec, ćwiczenia z przyborem, ze współćwiczącym.
Dział drugi – UMIEJĘTNOŚCI – zawiera treści niezbędne w kształtowaniu umiejętności ruchowych, związanych głównie z formami aktywności rekreacyjnej, zdrowotnej oraz sportowej wraz z samooceną i samokontrolą.
Dział Trzeci – WIADOMOŚCI – określa zasób wiadomości potrzebnych
do wspomagania rozwoju psychofizycznego organizmu, kształtowania wszechstronnej aktywności ruchowej.

W dziale tym zawarte są treści związane
z higieną, bezpieczeństwem, z zasadami ruchu drogowego, z ochroną i samoochroną w czasie zajęć ruchowych, z samooceną i samokontrolą rozwoju fizycznego
i umiejętności ruchowych.

IV. Metody i formy pracy

1. Metody odtwórcze:
- zabawy naśladowcze,
- metoda zabawowo-naśladowcza,
- metoda bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa),
- metoda programowego nauczania oraz małych obwodów.

2. Metody twórcze:
- metoda opowieści ruchowej,
- gimnastyka rytmiczna,
- metoda problemowa.

3. Formy:
- współzawodnictwo, jako doping do intensywnego wysiłku,
praca w małych grupach.
V. Zadania do realizacji
Rozwijanie prawidłowej koordynacji ruchowej.
Kształtowanie świadomego uczestnictwa w zajęciach ruchowych
Kształtowanie nawyku przebywania i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.


Przewidywane osiągnięcia uczniów

-właściwie reaguje na podany sygnał
-zna reguły co najmniej 4 zabaw
-potrafi podawać i chwytać jednorącz i oburącz
-rzuca do celu i na odległość
-kozłuje w miejscu i w ruchu
-w zabawach i grach dba o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych -przestrzega zasad współzawodnictwa
-zna zasady poruszania się pieszych w ruchu ulicznym
-ćwiczy przy muzyce
-zna kroki Krakowiaka
- potrafi aktywnie spęczać czas na świeżym powietrzu

opracowała
Małgorzata Kozłowska

PSP w Pobyłkowie Dużym
Wyświetleń: 6608


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.