Katalog

Małgorzata Anna Kozłowska, 2010-06-28
Pokrzywnica

Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Program zajęć wyrównawczych dla klasy pierwszej.

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH DLA KLASY I W R. SZ. 2009/2010
Cel pracy wyrównawczej : Likwidacja "luk" w wiadomościach i umiejętnościach ucznia.


CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.Program zajęć wyrównawczych dla uczniów klasy pierwszej z trudnościami edukacyjnymi w zakresie aktywności polonistycznej i matematycznej, jest zgodny z treściami "Podstawy programowej". Powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.

CELE EDUKACYJNE.

Cel główny:

- głównym celem na etapie edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. Nabywanie umiejętności czytania, pisania i liczenia .


Cele szczegółowe:

- wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.
- rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do (pracy) nauki.
- zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych.
- ułatwienie dziecku umiejętności czytania, pisania i liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowej, rozwijanie percepcji słuchowej.
- kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli.
- dostosowanie wymagań dla możliwości dziecka.
- poznanie potrzeb.
- stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i życzliwości.
- wprowadzanie atrakcyjnych form, metod i zasad pracy.
- planowanie i organizowanie sytuacji sprzyjających przezwyciężaniu trudności w nauce.

Realizacja programu prowadzona będzie:

- na zajęciach wyrównawczych w klasie I


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

W procesie pomocy dzieciom z trudnościami w nauce bardzo ważną rolę odgrywają aktywność i chęć pracy dziecka. Ważne jest aby dobrać odpowiednie techniki, metody i zasady pracy:

- Indywidualizacja, czyli dobór środków i metod w zależności od potrzeb i możliwości uczniów (dla każdego inne)
- Zasada stopniowania trudności (przechodzenie od prostych zajęć do złożonych).
- Zasada systematyczności : indywidualizacja i modyfikacja wymagań dostosowanych do możliwości dziecka, eksponowanie osiągnięć dziecka w innych dziedzinach działalności.


Metody i techniki aktywizujące:


- burza mózgów - praca z podręcznika
- zabawa na hasło - puzzle
- inscenizacje
- gry dramowe
- gry dydaktyczne z samokontrolą.


TREŚCI PROGRAMOWE

Ćwiczenie w czytaniu i opracowywaniu tekstów:

- ćwiczenie percepcji wzrokowej,
- ćwiczenie percepcji słuchowej,
- ćwiczenie percepcji słuchowo-wzrokowej,
- nauka czytania sylab, łączenia sylab w wyrazy, wyrazów, zdań i tekstów,
- doskonalenie techniki głośnego, poprawnego i wyrazistego czytania,
- wdrażanie do cichego czytania ze zrozumieniem,
- ustalenie kolejności zdarzeń w opowiadaniu,
- cechy bohaterów tekstów,
- ocena postaci,

Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu:

-ćwiczenia manualno- graficzne,
- wypowiedzi uczniów na tematy bliskie dzieciom,
- opowiadanie ulubionych bajek, baśni,
- opowiadanie treści tekstów i ilustracji,
- wypowiadanie się całymi zdaniami,
- bogacenie słowniczka uczniów,
- przedstawianie różnych sytuacji w inscenizacjach i grach dramowych,
- formułowanie pytań do tekstu,
- nadawanie tytułów obrazkom i fragmentom tekstów,
- omawianie treści obrazków,
- ćwiczenia sprawności manualnej,
- ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania,
- nauka pisania liter, sylab, mieszczenia się w liniaturze,
- prawidłowe odtwarzanie i przepisywanie tekstu literami pisanymi,
- ćwiczenia w kształtnym pisaniu,
- stosowanie wielkiej litery,
- prawidłowe układanie i pisanie zdań z rozsypanek sylabowych i wyrazów


Ćwiczenie gramatyczno-ortograficzne z elementami wiedzy o języku.


- podział wyrazów na mówione głoski, pisane litery,
- wyróżnianie samogłosek i spółgłosek,
- sylaba, dwuznaki, spółgłoski miękkie-rozpoznawanie i stosowanie,
- rodzaje zdań, wielka litera na początku zdania, kropka, pytajnik, wykrzyknik na końcu zdania.
- stosowanie wielkiej litery,
- nauka korzystania ze słownika ortograficznego,


Aktywność matematyczna:


- porównywanie przedmiotów pod względem wyróżnionej cechy, porządkowanie przedmiotów,
- rozpoznawanie figur geometrycznych,
- porównywanie liczebności zbiorów,
- liczenie przedmiotów,
- zapisywanie liczb za pomocą cyfr: jednocyfrowych i dwucyfrowych
- porównywanie liczb,
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

Ocena osiągnięć uczniów.

Ocenianie uczniów ma charakter opisowy i jest ujęty w całorocznej ocenie opisowej.

Nauczyciel:


- obserwuje postępy dziecka na prowadzonych zajęciach,
- obserwuje zaangażowanie i wkład pracy uczniów w wykonanie zadania,
- poznaje zainteresowania dzieci,
- ocenia wyniki postępów w formie pochwał,


Przewidywane osiągnięcia uczniów:


- umie przeprowadzić analizę i syntezę słuchową wyrazów,
- umie coraz ładniej i płynniej czytać,
- rozumie potrzebę doskonalenia techniki czytania,
- umie przeczytać ze zrozumieniem krótki tekst,
- potrafi wyodrębnić najważniejsze zdarzenia w tekście,
- wyodrębnia miejsce akcji oraz bohaterów.
- umie wypowiadać się krótkimi i prostymi zdaniami na różne tematy,
- potrafi formułować pytania i na nie odpowiadać,
- umie opowiedzieć treść obrazków,
- zna wszystkie litery i prawidłowo łączy je,
- prawidłowo pisze w liniaturze,
- stara się przyspieszyć tempo pracy,
- umie podzielić wyrazy na głoski, litery, sylaby,
- zna i potrafi wyodrębnić samogłoski, dwuznaki, spółgłoski miękkie,


Aktywność matematyczna:


- umie porównać przedmioty pod względem wyróżnionej cechy,
- zna figury geometryczne,
- umie liczyć przedmioty,
- potrafi zapisywać za pomocą cyfr liczby jednocyfrowe i dwucyfrowe.
- umie zapisane liczby odczytać,
- umie w pamięci dodawać i odejmować w zakresie 10,
- umie dodawać i odejmować w zakresie 20 bez i z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
- umie rozwiązywać proste zadania tekstowe.

Ewaluacja programu.

Aby przekonać się, czy zrealizowane zostały cele wychowawcze i edukacyjne, oraz w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagane umiejętności konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. W jej wyniku otrzyma się informacje niezbędne do oceny wartości merytorycznej i metodycznej programu, oraz wskazówki do modyfikacji. Ewaluacja zostanie przeprowadzona metodą testu sprawdzającego opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności w kl. I dla uczniów z trudnościami w nauce.

Opracowała
Małgorzata Kozłowska
PSP w Pobyłkowie Dużym
Wyświetleń: 34480


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.