Katalog

Justyna Królak, 2010-06-24
Pszczyna

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Sporządzony w oparciu o następujące akty prawne:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Strefa rozwoju zawodowego:
I. Organizacyjna
Zadania:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego - formy realizacji: Zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1.XII.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu - formy realizacji: Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie „kontraktu” określającego warunki współpracy, napisanie harmonogramu lekcji doradczych
3. Poznanie zasad funkcjonowania i zadań szkoły - formy realizacji: Analiza przepisów dotyczących systemu funkcjonowania szkoły (Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, WSO, przepisów BHP)
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań - formy realizacji: Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej, udział w pracach zespołu nauczycieli języków obcych, konferencjach
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju - formy realizacji: Gromadzenie dokumentacji: świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy itp.
6. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - formy realizacji: Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksje

II. Dydaktyczna
Zadania:
1. Wstępna ocena własnych umiejętności - formy realizacji: Określenie rzeczywistej długości stażu adekwatnie do potrzeb i możliwości, plan rozwoju zawodowego
2. Doskonalenie kryteriów ocen i wymagań edukacyjnych dla uczniów z jęz. niemieckiego - formy realizacji: Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania i wymagań edukacyjnych dla uczniów z języka niemieckiego
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - formy realizacji: Obserwacja, udział, konsultacje, omówienie zajęć, ewaluacja
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - formy realizacji: Opracowanie konspektów zajęć, konsultacja, analiza i omówienie zajęć z opiekunem
5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej - formy realizacji: Udział w zajęciach warsztatowych (WODN), zbieranie dokumentacji warsztatowych, gromadzenie pomocy naukowych.
6. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w wewnątrz- szkolnym i zewnątrz -szkolnym doskonaleniu - formy realizacji: Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego tj.: szkolenia i kursy. Udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa językowe.
7. Opracowanie i przeprowadzenie własnych form pracy z uczniem - formy realizacji: Opracowanie i przeprowadzenie konkursów językowych (w różnych formach)
8. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej - formy realizacji: Sporządzanie testów, prac klasowych i sprawdzianów na komputerze
9. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej - formy realizacji: Przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy). Opracowanie dokumentów szkolnych (plany wynikowe, przedmiotowy system oceniania itp.)
Dokumentowanie przebiegu stażu. Przeprowadzenie lekcji języka niemieckiego z użyciem komputera

III. Wychowawczo - opiekuńcza
Zadania:
1. Analiza przepisów dotyczących pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły
2. Zapoznanie się z Prawami Ucznia - formy realizacji: Przeanalizowanie Praw Ucznia - stosowanie tych praw w pracy dydaktycznej
3. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów - formy realizacji: Rozmowy z uczniami i wychowawcami klas. Spotkania z rodzicami uczniów w ramach zebrań szkolnych
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcami w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi - formy realizacji: Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych
5. Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych - formy realizacji: Podejmowanie tematów z zakresu współczesnych problemów cywilizacyjnych i społecznych na lekcjach
6. Rozmowy z rodzicami na temat postępów ich dzieci w nauce - formy realizacji: Kontakty podczas wywiadówek i spotkań indywidualnych


Justyna Królak
nauczyciel języka niemieckiego


Wyświetleń: 2431


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.