Katalog

Agata Ważecka-Duraj, 2010-06-16
Bielsko-Biała

Zajęcia pozaszkolne, Program nauczania

Program grafiki komputerowej dla uczniów szkół podstawowych.

- n +PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
GRAFIKA KOMPUTEROWA


Autor :
mgr Agata Ważecka-Duraj
(nauczyciel plastyk)

Sierpień 2009
I. IDEA I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU.

Podstawową ideą stworzonego przeze mnie programu jest uświadomienie uczniom, że za pomocą komputera można tworzyć ciekawe ilustracje, rysunki, projekty, wizytówki, loga. Jest też nauczenie ich wykorzystywania komputera nie tylko do zabawy (grania), ale także do tworzenia i pokazanie, że takie tworzenie grafiki komputerowej też może być niezłą zabawą, a w przyszłości narzędziem pracy. Komputer i Internet stwarzają nowe możliwości twórcze – wręcz nieograniczone. Przy okazji tworzenia grafiki na komputerze uczeń może ugruntowywać, a także poszerzać wiedzę z dziedziny informatyki i plastyki zdobytą w trakcie zajęć programowych. Rozszerzenie działalności plastycznej w ramach zajęć grafiki komputerowej jeszcze bardziej pobudza wyobraźnię i wrażliwość uczniów, co powoduje, że postawa dziecka staje się postawą małego artysty. H. Read powiedział : „Każdy człowiek jest na swój sposób artystą”.
Uczeń uczestnicząc w zajęciach z grafiki komputerowej wycisza swoje negatywne emocje i aktywnie angażuje się w swoje dzieło. Zajęcia tego typu są jednymi z nielicznych, gdzie każde dzieło jest prawidłowe, co sprawia satysfakcję i poprawia samoocenę uczniów. Założeniem programu jest wzbudzanie zainteresowań artystycznych dzieci, rozwijanie ich zdolności plastycznych oraz tych związanych z posługiwaniem się komputerem, a także konstruktywne spędzanie czasu wolnego.

II. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA.

Rozwijanie zainteresowań, zdolności plastycznych uczniów i kreatywności.
Nauczenie wykorzystywania komputera do tworzenia grafiki komputerowej.
Poznanie prostych programów graficznych, terminów komputerowych (piksel, plik, folder, rozszerzenie itp.)
Nauka posługiwania się narzędziami, którymi dysponują programy graficzne (wytnij, kopiuj, wklej, usuń, zaznacz wszystko, zaznacz, rozciągnij/pochyl, przerzuć/obróć, odwróć kolory, wypełnianie powierzchni „kubełkiem z farbą”, rozpylacz, gumka, lupa, siatka) oraz stosowania autokształtów, wordartów, klipartów.
Przedstawienie dzieciom różnych zastosowań komputera.
Doskonalenie posługiwania się komputerem.
Zapoznanie z metodami obróbki zdjęć i podstawami tworzenia animacji.
Rozwijanie u uczniów wyobraźni, wrażliwości artystycznej i poczucia estetyki..
Wdrażanie uczniów do wyrażanie ekspresji i wrażliwości, które dają radość tworzenia.
Wyrobienie twórczego spojrzenia na świat.
Stworzenie możliwości swobodnego wyrażania wrażeń i uczuć za pomocą środków jakimi dysponuje komputer.
Motywowanie do samodzielnych rozwiązań twórczych.
Rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej.
Rozwijanie umiejętności korelacji między-przedmiotowej (informatyka i plastyka), dostrzegania elementów wspólnych dla tych dziedzin.
Gromadzenie doświadczeń poprzez wykonywanie różnorodnych ćwiczeń.
Rozwijanie cierpliwości i wytrwałości podczas pracy.
Kształtowanie myślenia syntetycznego i analitycznego.
Wdrażanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów i kształtowanie samodzielnego myślenia.
Kształtowanie samo oceniania się.
Rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka.
Kształtowanie cech osobowości przez wychowanie estetyczne.
Uczenie umiejętności zastosowania wykonanych przez siebie prac podczas zajęć grafiki komputerowej dla celów własnych (wizytówki, zaproszenia) oraz szkolnych (dyplomy, kartki świąteczne, ogłoszenia, plakaty).
Umiejętność dzielenia się swoimi doświadczeniami plastycznymi i wiadomościami informatycznymi z innymi.

III. TREŚCI EDUKACYJNE Z OKREŚLENIEM TEMATÓW ZAJĘĆ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ NABĘDZIE W ICH TRAKCIE.

NR TEMAT LEKCJI
TREŚĆ UMIEJĘTNOŚCI OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA - CELE OPIS ĆWICZENIA PRAKTYCZNEGO
ZASTOSOWANE METODYWRZESIEŃ
1 Komputer – skrzynka Pandory czy kufer pełen skarbów? - uczeń przypomina sobie wiadomości z informatyki dotyczące budowy i zastosowania komputera - włączanie, wybór programu, znajdywanie plików, otwieranie, zapisywanie, tworzenie folderów (własnego)
- pogadanka, objaśnienie, pokaz, ćwiczenie praktyczne
2 Paint – mój pierwszy program graficzny. Wakacyjne wspomnienia… - uczeń ogólnie poznaje program Paint - rysowanie różnymi narzędziami, aby na zasadzie zabawy poznać ich możliwości
- objaśnienie, dyskusja, anegdota, ćwiczenie samodzielne
3 Morskie fale. Rysowanie linii w Paincie. - uczeń uczy się stosować różne rodzaje linii: ciągła prosta, odręczna, przerywana, wijąca się - rysowanie za pomocą zróżnicowanych linii nadmorskiego krajobrazu
- pogadanka, pokaz zdjęć, analiza, ćwiczenie samodzielne
4 Kompozycja rytmiczna. Wypełnia-nie (kolorowanie) pól zamkniętych „kubeł z farbą” w Paincie. - zastosowanie „kubełka z farbą” w celu wypełniania zamkniętych obwiednią obszarów - wykonanie kompozycji rytmicznej, różnokolorowej
- wyjaśnienie, opis, pokaz, samodzielne ćwiczenia


PAŹDZIERNIK
5 Jesienne impresje. Stosowanie narzędzi: „ołówek” i „pędzel” oraz „kubeł z farbą” w Paincie. - uczeń równolegle i przemiennie stosuje najprostsze narzędzia graficzne - wykonanie swobodnego rysunku z zastosowaniem najprostszych narzędzi Painta przedstawiającego tematykę jesienną.
- pogadanka, anegdota, opis, ćwiczenie samodzielne
6 Laurka dla nauczyciela.
Wstawianie liter, tekstu w Paincie. - uczeń uczy się stosować litery, wybierać czcionki, zmieniać wielkości, pogrubiać, podkreślać i stosować kursywę - zaprojektowanie laurki na dzień nauczyciela łączącej elementy graficzne z telstem
- dyskusja, opis, samodzielne lub grupowe wykonanie zadania
7 Taniec spadających liści.
Wczytywanie rysunku liści. Barwy ciepłe. - uczeń poznaje łączenie różnych narzędzi graficznych
- uczy się obróbki fotografii lub rysunku
- poznaje lub przypomina sobie wiadomości o barwie: barwy ciepłe - kolorowanie otwartego z pliku rysunku konturowego z wykorzystaniem narzędzi: „kubełek z farbą” i „rozpylacz” barwami ciepłymi – jesiennymi
- opowiadanie, dyskusja, definiowanie pojęć, pokaz ilustracji, samodzielne ćwiczenie
8 Zaduszki – nokturn.
Stosowanie 3 rodzajów rozpylacza. Kontrast barwny. - uczeń poznaje i doskonali metodę stosowania rozpylacza
- poznaje wiadomości o barwie - „malowanie” rozpylaczem na czarnym tle krajobrazu nocnego
- pogadanka, odwołanie się do przeżyć, wspomnień, opis, definiowanie pojęć, samodzielne ćwiczeniaLISTOPAD
9 Rakieta kosmiczna lub wieża.
Symetria jednoosiowa. Stosowanie: przerzuć/obróć, rozciągnij/pochyl, odwróć kolory - uczeń poznaje możliwości programów graficznych i konkretnych narzędzi
- rozwija swoją wyobraźnię, myślenie syntetyczne i analityczne - rysowanie na ekranie modelu rakiety lub wieży z zastosowaniem technik: przerzuć/obróć, rozciągnij/pochyl, odwróć kolory
- objaśnienie, wykład problemowy, opis, pokaz, ćwiczenie praktyczne
10 Lustrzane odbicie. Stosowanie klipartów. Symetria jedno i wieloosiowa. - uczeń doskonali stosowanie techniki: przerzuć/obróć
- uczy się rozpoznawać rodzaje symetrii
- uczy się importować, kopiować i wklejać kliparty - wklejanie różnych klipartów np.: z Worda i zastosowanie na nich techniki: przerzuć/obróć
- opowiadanie, opis, wykład problemowy, definiowanie pojęć, burza mózgów, ćwiczenie we współpracy
11 Ilustracja wiersza.
Word – program do edycji tekstów. Wordart – ozdobne napisy. Wklejanie tekstu do Painta. - uczeń uczy się korzystania z dwóch programów jednocześnie
- doskonali stosowanie techniki kopiuj/wklej
- umie posługiwać się programem Wordart - znalezienie np. w Internecie wiersza i wklejenie go do Painta. Wykonanie ozdobnego tytułu w Wordarcie i wklejenie do Painta. Zilustrowanie przy pomocy „pędzla” treści wiersza.
- pogadanka, wykład problemowy, wyjaśnienie, ćwiczenie we współpracy
12 Budujemy zamek. Kopiowanie elementów. Linie, rytm, kompozycja. - uczeń doskonali technikę kopiuj/wklej
- uczeń kształtuje poczucie harmonii oraz kompozycji - stworzenie budowli zamku z kilku elementów i powielanie ich tak aby uzyskać całą budowlę ( np. z wąskiego prostokąta, kwadratu)
- objaśnienie, burza mózgów, definiowanie pojęć, ćwiczenie samodzielne

GRUDZIEŃ
13 Śnieżynka. Kompozycja symetryczna – wieloosiowa.
Lupa i praca na siatce. Rysowanie pikselami. - uczeń poznaje zasady symetrii wieloosiowej, termin: piksel
- rozwija swoją wyobraźnię i pomysłowość
- uczy się cierpliwości i dokładności - narysowanie przy zastosowaniu lupy i „pokaż siatkę” śnieżynki z linii prostych tak aby miała symetrię wieloosiową, następnie wielokrotne kopiowanie, aby uzyskać efekt padającego śniegu
- pogadanka, definiowanie pojęć, opis, ćwiczenie samodzielne
14 Projektowanie graficzne – kartka świąteczna. Kliparty. Wordarty. Drukowanie. - uczeń poznaje możliwości praktycznego wykorzystania komputera
- uczy się pracować z klipartami – modyfikować je
- uczy się stosować drukarkę - wykonanie projektu kartki świątecznej z zastosowaniem klipartów i wykorzystaniem wykonanego wcześniej motywu śnieżynki oraz napisu przygotowanego w Wordarcie
- wydrukowanie (w miarę możliwości) kartki
- pogadanka, pokaz, wyjaśnienie, ćwiczenie samodzielne
15 W nastroju Świat Bożego Narodzenia. Obróbka fotografii. - uczeń poznaje sposoby korekcji i obróbki fotografii
- uczy się samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji - wczytanie zdjęcia lub pliku o tematyce świątecznej, korekcja i obróbka np. usuwanie efektu „czerwonych oczu”
- opowiadanie ,burza mózgów, wyjaśnienie, ćwiczenie samodzielneSTYCZEŃ
16 Kolędnicy – kolaż graficzny. - uczeń rozwija wyobraźnię przestrzenną, wiedzę o sztuce ludowej
- uczy się stosować kolaż - wybór fotografii stanowiącej tło (np. krajobraz zimowy, wnętrze chaty), do którego następnie uczeń będzie wklejał postacie i za pomocą „pędzla” ubierał je w stroje kolędników
- pogadanka, definiowanie pojęć, ćwiczenie grupowe
17 Sporty zimowe. Animacja komputerowa. - uczeń rozwija swoją wyobraźnię
- poznaje metody tworzenia animacji
- uczeń kształtuje swoją kreatywność - uczeń „odręcznie” rysuje postać w Paincie. Przenosi (kopiuje i wkleja) do Power-Pointa. Następnie przy pomocy narzędzi: przerzuć/obróć i rozciągnij/pochyl zmienia postać i za każdym razem wkleja jako nowy slajd w Power-Poincie
- pogadanka, pokaz, burza mózgów, ćwiczenie we współpracy
18 Laurka dla babci i dziadzia. Łączenie narzędzi z Painta i Worda. - uczeń doskonali stosowanie i łączenie różnych narzędzi dostępnych w Paincie i Wordzie
- poznaje praktyczne możliwości zastosowania komputera - zaprojektowanie i wydrukowanie laurki dla babci lub dziadzia z zastosowaniem wcześniej poznanych narzędzi Painta i Worda
- opowiadanie, pokaz, wyjaśnienie, ćwiczenie samodzielne

LUTY
19 Zabawy na śniegu. Zastosowanie narzędzi: „ołówek”, „pędzel”, „gumka”, „kubeł z farbą” i rozpylacz. Barwy zimne. - uczeń doskonali stosowanie różnorakich narzędzi Painta
- stosuje wiadomości na temat barw: barwy zimne - uczeń samodzielnie „rysuje” za pomocą narzędzi dostępnych w Paincie zimowy krajobraz i postacie bawiące się na śniegu.
- twórcze rozwiązywanie problemów, objaśnienia, definiowanie pojęć, ćwiczenia samodzielne
20 Maska karnawałowa lub zaproszenie na bal.
Symetria i rytm w sztuce. Kompozycja. - uczeń uczy się wykorzystywać wykonane przez siebie prace do konkretnych celów
- uczy się komponować - uczeń samodzielnie lub wspólnie z kolegą projektuje maskę karnawałową, zaproszenie na bal
- opowiadanie, pokaz lub film, definiowanie pojęć, wyjaśnienie, ćwiczenie we współpracy
21 Walentynkowe wierszyki. Pisanie tekstów w Wordzie. Wordart. Wklejanie tekstu do Painta. Autokształty (Word) - doskonalenie posługiwania się programami Paint i Word
- stosowanie i przekształcanie autokształtów - uczeń samodzielnie wpisuje tekst wiersza w Wordzie, następnie wkleja go do Painta i ozdabia autokształtami oraz za pomocą własnej inwencji twórczej
- pogadanka, pokaz, opis, ćwiczenie samodzielne
MARZEC
22 Moja historyjka – animacja komputerowa. Łączenie programów: Paint oraz Power-Point. - uczeń doskonali umiejętności pracy kilkoma programami jednocześnie
- doskonali umiejętność tworzenia animacji
- kształtuje swoją pomysłowość - uczeń rysuje postać w Paincie, modyfikuje ją, wkleja do Power-Pointa jako kolejne slajdy animacji (jak w temacie 17)
- opowiadanie, pokaz animacji, analiza, burza mózgów,
ćwiczenie we współpracy lub grupowe
23 Idzie wiosna – plakat.
Projektowanie graficzne. Łączenie tekstu z elementami graficznymi. - uczeń uczy się dobierać czcionki, ich wielkość i rodzaj
- doskonali umiejętność łączenia elementów tekstu z grafiką - zaprojektowanie i w miarę możliwości wydrukowanie, rozwieszenie w szkole plakatów „idzie wiosna”
- twórcze rozwiązywanie problemów, objaśnienie, ćwiczenie samodzielne lub we współpracy
24 Wielkanocne pisanki. Rytm. Obrzędy ludowe w sztuce.
Zaznaczenie „maska” w Paincie. - uczeń poznaje stosowanie zaznaczenia w Paincie
- doskonali stosowanie koła, kwadratu, elipsy i wielokąta z wypełnieniem lub bez - uczeń rysuje stosując „elipsę” lub wyginanie linii kształt jaja i wypełnia je kształtami geometrycznymi oraz koloruje „kubełkiem z farbą”
- pogadanka, pokaz, wyjaśnienie, ćwiczenie samodzielne
25 Moje zainteresowania – prezentacja w Power-Poincie. - uczeń poznaje szersze możliwości Power-Pointa
- uczy się wykonywania profesjonalnych prezentacji
- rozwija swoją kreatywność i pomysłowość - uczeń tworzy prezentację dotyczącą swoich zainteresowań: na kilku slajdach wpisuje tekst – opis, na kilku zamieszcza zdjęcia lub rysunki, następnie wykonuje animację
- pogadanka, pokaz, ćwiczenie we współpracy

KWIECIEŃ
26 Zwierzak – cudak.
Kolaż graficzny. - uczeń rozwija wyobraźnię
- kształtuje myślenie analityczne i syntetyczne
- uczeń bawi się tworząc - uczeń znajduje w Internecie lub w gotowych plikach zdjęcia różnych zwierząt, wycina fragmenty i skleja tworząc zwierzaka – cudaka
- dyskusja, definiowanie pojęć, ćwiczenie samodzielne lub we współpracy
27 Kraina słońca i kraina wiecznych mrozów.
Dowolne stosowanie wszystkich poznanych wcześniej programów i technik. Barwy ciepłe i zimne. Kontrast. - uczeń uczy się samodzielnego rozwiązywania problemów
- rozwija pomysłowość i myślenie twórcze - uczeń maluje w Paincie dwa obrazy: jeden w barwach ciepłych, a drugi w zimnych
- pogadanka, dyskusja, definiowanie pojęć, burza mózgów, ćwiczenie samodzielne lub we współpracy
28 Mój portret lub portret mojej rodziny.
Obróbka fotografii. - uczeń doskonali metody korekcji i obróbki fotografii
- uczy się oceniać efekty swojej pracy - wczytanie, wklejenie zdjęcia przedstawiającego własny portret lub portret rodziny i dokonanie korekcji i obróbki fotografii np.: usuwanie „efektu czerwonych oczu”
- twórcze rozwiązywanie problemów, ćw. samodz.
29 Wiosenne zabawy owadów.
Animacja komputerowa. - uczeń doskonali tworzenie animacji tym razem 2 lub więcej postaci
- doskonali symultaniczną pracę z kilkoma programami komputerowymi - uczeń rysuje np. motylka i pszczółkę, modyfikuje je wielokrotnie, wkleja jako kolejne slajdy do Power-Pointa i animuje je
- pogadanka, anegdota, objaśnienie, burza mózgów, ćwiczenie we współpracy lub grupoweMAJ
30 Majowe kwiaty. Symetria jedno i wielo
osiowa. Stosowanie narzędzi: przerzuć/obróć, rozciągnij/pochyl, odwróć kolory. Barwy czyste. - uczeń doskonali posługiwanie się Paintem i poszczególnymi narzędziami
- rozwija swoją wyobraźnię, myślenie syntetyczne i analityczne
- przypomina lub poznaje wiadomości o barwach: kolory czyste - uczeń maluje na ekranie koła i półokręgi, elipsy, wypełnia je, obraca, odbija horyzontalnie i wertykalnie, rozciąga i pochyla tak aby powstała majowa łąka
- analiza ilustracji, definiowanie pojęć, opis, ćwiczenie samodzielne
31 Kompozycja abstrakcyjna. Zabawa z zastosowaniem: kresek, plam barwnych, różnych kompozycji, kształtów i waloru. - uczeń doskonali swoją wyobraźnię, wrażliwość estetyczną, poczucie harmonii
- rozwija swoją kreatywność

- kształtuje umiejętność wyrażania swojej ekspresji - uczeń bawi się wszystkimi narzędziami jakimi dysponuje Paint, tak aby powstała interesująca ciekawa grafika
- wykład problemowy, wyjaśnienie, pokaz, ćwiczenie samodzielne
32 Portret mamy.
Obróbka fotografii. Autokształty i kliparty. - uczeń doskonali technikę obróbki fotografii
- uczy się komponować ze sobą różne elementy graficzne: fotografię, autokształty i kliparty
- kształtuje umiejętność samooceny - uczeń rysuje lub wkleja z pliku portret swojej mamy, poprawia fotografię lub dorysowujekwiaty lub kapelusz, następnie stosując autokształty i kliparty wykonuje ramkę modyfikując je na różne sposoby
- pogadanka, dyskusja, wyjaśnienie, ćwiczenie samodzielne
33 Miejska uliczka.
Perspektywa zbieżna. Rysowanie brył trójwymiarowych (3D) - uczeń rozwija umiejętność korelacji między przedmiotowej (informatyka-plastyka)
- uczy się uzyskiwać wrażenie perspektywy na płaszczyźnie
- poznaje metody wykonywania brył trójwymiarowych - uczeń stosując najprostsze narzędzia: linie, wielokąty puste i wypełnione stara się uzyskać efekt miejskiej uliczki z kamienicami lub blokami, drzewami, latarniami itp.

- analiza ilustracji, twórcze rozwiązywanie problemów, definiowanie pojęć, ćwiczenie we współpracy


CZERWIEC
34 Prezentacja dotycząca wybranego indywidualnie tematu (np. mój pupil – chomik) Power-Point. Internet. - uczeń doskonali posługiwanie się Power-Pointem
- uczy się wykonywania profesjonalnych prezentacji
- rozwija swoją kreatywność
- uczy się korzystania z zasobów internetu - uczeń tworzy prezentację na dowolny temat z zastosowaniem informacji tekstowych i fotograficznych, które samodzielnie wyszukuje w Internecie, następnie animuje prezentację
- twórcze rozwiązywanie problemów, wyjaśnienie, opis, burza mózgów, ćwiczenie we współpracy
35 Moje inicjały. Litera. Znak plastyczny – logo. Paint. - uczeń poznaje zasady tworzenia litery i znaku graficznego
- doskonali umiejętność zastosowania i przekształcania liter
- wyraża swoją ekspresję - uczeń projektuje i komponuje swoje inicjały tak, aby mówiły coś o nim i jego zainteresowaniach
- stosuje gotowe litery lub wordarty lub też wykonuje je sam
- definiowanie pojęć, pogadanka, objaśnienie, ćwiczenie samodzielne
36 Bukiet kwiatów lub owoce na talerzu. Walor, światłocień. Paint. - uczeń doskonali swoją wyobraźnię, wrażliwość estetyczną, poczucie harmonii
- przenosi doświadczenia zdobyte na plastyce na ekran komputera
- stosuje w praktyce wiadomości o walorze i światłocieniu - uczeń zamiast tradycyjnie farbami malować martwą naturę – robi to za pomocą narzędzi dostępnych w Paincie, stara się uzyskać walor i światłocień
- pokaz, dyskusja, analiza ilustracji, definiowanie pojęć, ćwiczenie samodzielne
37 Wernisaż. Prezentacja swoich prac. - uczeń kształtuje umiejętność dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi
- rozwija umiejętność oceny swoich dokonań
- wzmacnia poczucie swojej wartości – widząc ile potrafił dokonać - uczeń pokazuje wydrukowane lub na monitorze komputera, wykonane przez siebie na zajęciach grafiki komputerowej prace i opowiada o nich oraz o swoich doświadczeniach
- pogadanka, analiza, pokaz, opowiadanieIV. SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA.

Program ten jest ukierunkowany na uczniów szkoły podstawowej od klasy I do VI. Jego główną ideą jest uświadomienie uczniom żyjącym w dobie boomu multimedialnego i zafascynowanych wszelkimi nowinkami technicznymi, że komputer nie musi służyć tylko do grania, lecz także uczenia się poprzez zabawę ciekawymi narzędziami graficznymi i poznawania świata. Dlatego też wszystkie zabiegi dydaktyczne ukierunkowuję na kształtowanie aktywnej, twórczej i kreatywnej postawy ucznia, rozumianej jako chęć zdobycia nowych umiejętności i wiedzy poprzez zabawę, otwartość na stawiane problemy i dążenie do praktycznego działania. Wyznaczone powyżej cele kształcenia i wychowania pragnę osiągnąć dzięki odpowiedniemu dobraniu treści nauczania i tematów, właściwą – ciekawą i zróżnicowaną realizację zajęć dydaktycznych, wykorzystanie i stosowanie odpowiednich metod nauczania, środków dydaktycznych, form organizacyjnych. Poprzez realizację tych założeń chciałabym zachęcić uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, podejmowaniu różne go rodzaju działań artystycznych, rozwijaniu warsztatu artystycznego i rozwijaniu kreatywności. Ze względu na specyfikę grafiki komputerowej, oprócz tradycyjnych metod: pogadanki, opowiadania, opisu, wyjaśnienia, objaśnienia, pokazu, wykładu problemowego i dyskusji, definiowania pojęć pragnę często stosować anegdotę oraz metody aktywizujące czyli twórczego rozwiązywania problemów i burzy mózgów. Większość czasu jednostki dydaktycznej będą stanowiły ćwiczenia praktyczne wykonywane samodzielnie, we współpracy lub grupowo. Zastosowanie odpowiednich metod zaplanowałam i opisałam w punkcie III opisującym treści edukacyjne. Jednak dobór i układ tych metod ma charakter uniwersalny i zakładam swobodną ich modyfikację, tak aby dopasowane były do indywidualnych potrzeb grupy i jednostki.
Niezależnie od wybranej metody czy kilku metod wymiernym efektem każdych zajęć będzie praca graficzna ucznia. Ja jednak chciałabym się skoncentrować na tym co niewymierne: na rozbudzeniu w uczniach zainteresowania sztuką, komputerem jako narzędziem do tworzenia grafiki komputerowej, rozwijaniu zdolności plastycznych, ciekawości, chęci dialogu, podejmowaniu nowych wyzwań, chęci rozwiązywania problemów twórczych, rozbudzaniu emocji i wrażliwości oraz myślenia konstruktywnie wykorzystującego zdobytą wiedzę.

V. OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA.

Główną ideą jaka przyświecała mi podczas konstruowania tego programu do zajęć pozalekcyjnych z grafiki komputerowej było ukazanie uczniom komputera jako nie tylko zabawki, ale też ciekawego narzędzia do tworzenia grafiki. Chciałabym więc, aby podstawowym, głównym osiągnięciem uczniów było inne, twórcze spojrzenie na komputer, poznanie najprostszych programów: Painta, Worda i Power-Pointa (ewentualnie Gimpa – jeżeli będzie nim dysponować pracownia komputerowa). Chciałabym, aby uczniowie po roku realizacji tego programu potrafili samodzielnie tworzyć ciekawe rysunki, ilustracje, projekty, wizytówki, logo, zaproszenia, plakaty oraz animacje i prezentacje. Moim zamiarem jest także spowodowanie, aby tworzenie wymienionych powyżej form graficznych stało się nie tylko narzędziem pracy, ale też niezłą zabawą.
Uważam, że najważniejszym osiągnięciem ucznia i moim byłoby gdyby w wyniku realizacji tego programu uczniowie wykazywaliby większe zainteresowanie szeroko pojętą kulturą i sztuką, gdyby stali się ludźmi kreatywnymi, ciekawymi poznawania świata, wrażliwymi, mającymi rozbudzoną wyobraźnię, poczucie estetyki, umiejącymi wyrażać emocje i ekspresję, chętnymi do twórczego i samodzielnego rozwijania problemów i do dialogu, dzielenia się swoimi doświadczeniami plastycznymi i wiadomościami informatycznymi z innymi oraz mającymi ugruntowane poczucie własnej wartości i umiejętności dokonywania samooceny. Szczegółowe osiągnięcia uczniów opisałam w punkcie III dotyczącym treści edukacyjnych. Opisując poszczególne treści i tematy – wyłoniłam osiągnięcia jakie powinien nabyć uczeń.

VI. PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA.

Obserwacja i ocena postępów i osiągnięć ucznia odbywać się będzie w toku całego procesu dydaktycznego. Jednak z uwagi na nieobowiązkowy charakter tych zajęć nie zachodzi konieczność pisemnego oceniania uczniów. Bardzo ważną oceną będzie jednak ustna, opisowa ocena każdego ćwiczenia wykonanego przez ucznia. Ocena taka powinna być wyłącznie pozytywna, szeroko uargumentowana, zawsze podkreślająca pozytywne, mocne strony ucznia. Stosowanie oceniania pozytywnego pozwoli na wzmocnienie motywacji poznawczych i zainteresowania przedmiotem. Oceną dla ucznia będzie komunikat wydany przez nauczyciela bądź przez współuczestników zajęć. W ramach oceniania osiągnięć uczniów przewiduję: pochwałę słowną, wystawkę prac graficznych, uczestnictwo w konkursach plastycznych, dyplomy, pochwałę wobec innych uczestników, wychowawcy i rodziców.
Wyświetleń: 6486


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.