Katalog

Danuta Piątkowska, 2010-06-13
Wolsztyn

Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Program zajęć sportowo - rekreacyjnych.

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ
SPORTOWO - REKREACYJNYCH


Wstęp

Współczesny człowiek coraz bardziej ogranicza swoją aktywność ruchową. Prowadzi to do obniżenia wydolności fizycznej., powstawania wielu wad postawy. Wykorzystując naturalna potrzebę ruch u dzieci w wieku szkolnym, chcę w nich zaszczepić potrzebę uprawiania sportów.
Ruch jest jedna z podstawowych cech wszystkich żywych organizmów. Ruch jest motorem i źródłem życia. Aktywność ruchowa wraz z podstawą troski o zdrowie są we współczesnym świecie nieodzownymi warunkami prawidłowego rozwoju oraz osiągania sukcesów życiowych.
Założenia nauczania początkowego w młodszym wieku szkolnym ( klasy I-III) zakładają realizację treści programowych w sposób zintegrowany, a tzw. „wychowanie fizyczne” organizowane ma być codziennie w postaci zajęć ruchowych w korelacji z wychowaniem umysłowym i estetycznym. Jednym z celów kształcenia i wychowania fizycznego w tym okresie jest rozwijanie umiejętności opartych o proste formy ruchu: chód, bieg, skok, rzut, wspinanie, pokonywanie przeszkód. Wykształcenie tych umiejętności realizowane będzie również poprzez zabawy i gry ruchowe na zajęciach sportowo – rekreacyjnych w klasie III w Szkole Podstawowej w Starej Dąbrowie.


I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Głównym celem zajęć sportowo-rekreacyjnych jest zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej oraz stworzenie dzieciom szerokiej możliwości jej realizowania po okiem nauczyciela.
Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Rozwijanie zainteresowań sportowych.
2. Czerpanie radości zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach.
3. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych.
4. Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez wzmacnianie pozytywne ( zachęcanie, nagradzanie, docenianie wysiłku fizycznego i efektu).
5. Wykształcanie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej.
6. Wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny.
7. Zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną.
8. Kształtowanie umiejętności działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących .
9. Wytwarzanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa.
10. Poznawanie i stosowanie nazewnictwa i słownictwa sportowego.
11. Poznawanie przepisów gier i zabaw.
12. Kształtowanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości.
13. Stosowanie nabytych wiadomości i umiejętności w czasie ćwiczeń, gier i zabaw.
14. Wdrażanie uczniów do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.

III. ZASADY NAUCZANIA


Proces dydaktyczny będzie przebiegał z uwzględnieniem zasad:
• aktywności i świadomości
• poglądowości
• stopniowania trudności
• systematyczności
• utrwalania
• indywidualnych zadań

IV. METODY I FORMY PRACY

Nauczyciel prowadzący zajęcia będzie stosował następujące metody:

1. Metody odtwórcze:
zabawy naśladowcze
metoda zabawowo-naśladowcza
metoda bezpośredniej celowości ruch ( zadaniowa)
metoda programowego nauczania oraz małych obwodów

2. Metody twórcze:
metoda opowieści ruchowej
gimnastyka twórcza R. Labana
praca szkolna ( Schulwerk) K. Orffa
gimnastyka rytmiczna A. i K. Kniessów
metoda problemowa

3. Metody i formy intensyfikujące zajęcia ruchowe.

Metody:
metoda stacyjna
metoda zadań dodatkowych
tor przeszkód i ścieżka zdrowia
Formy:
współzawodnictwo, jako doping do intensywnego wysiłku
praca w małych grupach

4. Metody nauczania ruchu:
metoda syntetyczna
metoda analityczna
metoda kombinacyjna ( złożona)

5. Metody wychowawcze:
metody oparte na osobistym wpływie nauczyciela
metody wpływu sytuacyjnego
metody wpływu społecznego

V. EWALUACJA PROGRAMU

Po zakończeniu pracy ewaluacji podlega: praktyczna przydatność wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach:
poziom trudności proponowanych zadań
osiągnięcia w rywalizacji sportowej
możliwość rozwijania zainteresowań różnymi dyscyplinami sportu
Nauczyciel pod uwagę bierze:
aktywność na zajęciach
zaangażowanie uczestników
przejawianie inicjatywy
sprawdzian umiejętności ruchowych

VI. OSIĄGNIĘCIA

Uczeń:
dba o podnoszenie sprawności fizycznej
organizuje i aktywnie uczestniczy w zespołowych formach aktywności ruchowej
umiejętnie stosuje ćwiczenia kształtujące sprawność fizyczną i ruchową
podporządkowuje się określonym zasadom i przepisom
jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych
potrafi kulturalnie kibicować i uczciwie rywalizować
stosuje różne formy relaksacji po wysiłku fizycznymVII. TREŚCI KSZTAŁCENIA

1.Formy aktywności ruchowej-Zabawy, gry, atletyka terenowa, wycieczki

Tematy zajęć:
1.Poprzez zabawy i gry poznajemy przepisy ruchu drogowego.
2.Bezpiecznie na zajęciach ruchowych.
3. Czystość ciała i ubioru. Jak pomoc koledze, gdy się zranił?
4. Znane i nieznane. Odkrywamy najbliższa okolicę – ścieżka dydaktyczna.
5. W lesie- gry rekreacyjne w terenie
Umiejętności:
Zabawy igry utrwalające zasady ruchu drogowego.
Ćwiczenia i zabawy orientacyjno-porządkowe, szybkie reagowanie na sygnały wzrokowe i dx wiekowe.
Różnego rodzaju zbiórki i ustawienia ćwiczących.
Marszobiegi za prowadzącymi, pokonywanie naturalnych przeszkód.
Wiadomości:
Zasady obowiązujące na zajęciach.
Podstawowe przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych.
Utrwalenie nawyków higieny osobistej w czasie i po zajęciach.
Pierwsza pomoc przy stłuczeniach.
Prosty opatrunek.
Informacja na temat rytmu oddechu w czasie biegu.
Odpoczynek czynny i bierny.

2.Formy aktywności ruchowej- Lekkoatletyka


Tematy zajęć:
1.Bieg jako zabawa – zabawy bieżne.
2.Raz,dwa,trzy start! Starty na sygnał z różnych pozycji.
3. Skaczę jak mała żabka. Skok w dal z miejsca.
4.Skaczę jak duża żabka. Skok w dal z rozbiegu.
5.Rzuty piłeczka palantową.
6. Sztafety wahadłowe
z użyciem przyborów niekonwencjonalnych.
7.Podaj rękę – pomoc w pokonywaniu przeszkód w terenie.
8. Uwaga piłka! Szybka reakcja na przedmioty będące w ruchu.
9. Skok w wzwyż stylem dowolnym.
Umiejętności:
Gry i zabawy bieżne.
Bieg na krótkich odcinkach w szybkim tempie.
Bieg po prostej w zmiennym tempie.
Starty na sygnał z różnych pozycji w formie zabawowej.
Start z przyspieszeniem na odcinku startowym.
Skok w dal z miejsca i rozbiegu,
Zabawy i gry orientacyjne. Sztafety z przyborami.
Marszobieg z wykorzystaniem zadań sprawnościowych.
Przeskoki przez przeszkody terenowe.
Wiadomości:
Znaczenie biegu dla kształtowania sprawności.
Samokontrola i samoocena szybkości biegu.
Przygotowanie do wysiłku.
Jak mierzymy czas biegu: komenda startowa.
Sposoby mierzenia skoku w dal. Zasady skoku w dal.
Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w czasie rzutów.
Mierzenie długości rzutów.
Braterstwo i przyjaźń- czysta sportowa walka.
Przykłady zabaw kształtujących szybkość reakcji.
Wykorzystanie terenu do zabaw.

3.Formy aktywności ruchowej- Gry i zabawy na śniegu i lodzie

Tematy zajęć:
1.Bezpieczne zabawy zimowe – współdziałanie w grupie w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
2. Hartujemy swój organizm – gry rekreacyjne na śniegu.
3.Bałwnki i śnieżynki- współdziałanie uczniów w uatrakcyjnieniu zajęć zimą.
4.Zabawy na śniegu, marszobiegi, tor przeszkód.
Umiejętności:
Zabawy i gry na śniegu.
Rzeźby w śniegu.
Rzuty śnieżkami do celu i na odległość.
Lepienie bałwana.
Lepienie dużych kul śniegowych, budowanie z nich toru przeszkód – bieg slalomem, wieloskoki.
Wiadomości:
Hartowanie – rozwijanie funkcji adaptacyjnych ustroju w różnych warunkach.
Prawidłowe oddychanie na mrozie.
Współpraca w zespole, koleżeństwo; strój do zajęć na śniegu.
Wybór bezpiecznego terenu do zabaw.
Reguły bezpiecznego organizowania gier i zabaw.
Przykłady form spędzania czasu wolnego w zimie: indywidualnie i z rodziną.


4.Formy aktywności ruchowej- Uczymy się oceniać swój rozwój fizyczny.

Tematy zajęć:
1.Czy mam prawidłową postawę ciała?
2.Co to są wady postawy i jak im zapobiec?
3.Poprzez zabawy i gry korekcyjne usprawniamy się.
Umiejętności:
Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę.
Ćwiczenia kształtujące i korekcyjne.
Symetryczny chód, marsz i bieg.
Przejście po równoważni z przyborami w ręce i na głowie.
Gry i zabawy korekcyjne
Wiadomości:
Cechy prawidłowej postawy ciała.
Ocena postawy ciała podczas stania i siedzenia.
Sposoby zapobiegania wadom postawy.

5.Formy aktywności ruchowej- Ruch i muzyka.

Tematy zajęć:
1.Śpiewam i ćwiczę – zabawy ze śpiewem.
2.Muzyka jako forma relaksu – ćwiczenia usprawniające i relaksujące.
3.Zwierciadełko powiedz przecie – odtwarzanie różnorodnych form ruchu, emocje.
4.Muzyka we mnie – improwizacja ruchowa do muzyki.
5. Odtwarzanie rytmu za pomocą ruchu z użyciem przyborów.
6. Tańce współczesne.
7.Aerobic – taniec i gimnastyka.
Umiejętności:
Zabawy ze śpiewem.
Dostosowanie własnych ruchów do rytmu melodii.
Rytmiczny marsz przy muzyce i ze śpiewem.
Bieg i cwał bez przyboru w rytmie muzyki.
Ćwiczenia rekreacyjne z muzyka.
Odtwarzanie różnych form ruchu z pokazu, dostosowanie do rytmu współćwiczącego.
Ćwiczenia rytmiczne z piłką.
Wiadomości:
Muzyka i taniec jako forma czynnego wypoczynku.
Rola ćwiczeń przy muzyce w kształtowaniu sprawności.
Wartość estetyczna ćwiczeń

6.Formy aktywności ruchowej- Gimnastyka
Tematy zajęć:
1.Gimnastyka dla każdego – zmiany pozycji ciała w ruchu, różne sposoby poruszania się.
2.Gimnastyka dla każdego –ćwiczenia z przyborem.
3.Umiem skakać jak żabka- skoki zawrotne przez ławeczkę.
4.Chód na czworakach.
Podciąganie się na ławeczce.
5.Przewrót w przód z miejsca i z marszu.
6.Przwrót w tył.
Umiejętności:
Wykonanie ćwiczenia według instrukcji nauczyciela.
Przygotowanie zestawu ćwiczeń rozgrzewki ogólnej.
Ćwiczenia z piłką i skakanką.
Ćwiczenia z zastosowaniem ławeczki gimnastycznej.
Koordynacja, zwinność – łączenie ćwiczeń rąk, nóg, tułowia, wyścig z przetaczaniem, obieganiem, czworakowaniem, pełzaniem i przewrotem.
Wiadomości:
Pozycje wyjściowe i końcowe przy ćwiczeniach.
Zasady bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń gimnastycznych. Jak organizować ćwiczenia poranne.
Konieczność wietrzenia pomieszczeń w czasie ćwiczeń.
Wpływ ćwiczeń na kształtowanie prawidłowej postawy.
Pomoc słabszym w opanowaniu lęku przestrzeni.
Jak unikać przemęczenia?
Rola przyboru w rozwijaniu pomysłowości i inwencji twórczej.


7.Formy aktywności ruchowej- Mini piłka: ręczna, siatkówka, koszykówka.

Tematy zajęć:
1.Podania i chwyty piłki.
2.Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką.
3.Rzuty do celu.( tarczy, bramki)
4.” Zbijany”
5.”Do 5 podań”
6.Żywy kosz. Piłka do kapitana.
7.” Siatkówka w siadzie”- odbijanie piłki w grach i zabawach.
Umiejętności:
Podania w dwójkach, wyścigi w rzędach z podaniem i przyjęciem piłki.
Ćwiczenia i zabawy z kozłowaniem w miejscu, w marszu i z omijaniem przeszkód.
Zabawy rzutne, prowadzeni piłki w dwójkach, rzuty na odległość.
Zabawy i gry z elementami celowania.
Różne formy zabaw i wyścigów z kozłowaniem.
Wiadomości:
Jaka jest różnica między podaniem i rzutem?
Współdziałanie z partnerem.
Objaśnienie techniki kozłowania piłki.
Znaczenie celności rzutów.
Poznanie i przestrzeganie przepisów gry.

8.Formy aktywności ruchowej- Ringo

Tematy zajęć:
1.Elementy rzutu i chwyty kółka ringo.
2.Gra w ringo w małych zespołach.
Umiejętności:
Zabawy z elementami rzutu i chwytu ringo.
Gra w ringo
Wiadomości:
Ringo – odpoczynek czynny.
Przepisy gry w ringo.

Opracowała: Danuta Piątkowska
SP Stara Dąbrowa
Wyświetleń: 25365


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.