AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Kruszewska, 2010-06-12
Głogów

Historia, Plany pracy

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO.

- n +
PROGRAM DZIAŁALNOŚCI
SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO
W
SZKOLE PODSTAWOWEJ W SERBACHAutor programu:
mgr Anna KruszewskaI ZAŁOŻENIA PROGRAMU

,, Takie będą Rzeczpospolite,
jakie ich młodzieży chowanie”

Ta stara, ale jakże wciąż aktualna myśl zobowiązuje nas do kształcenia i wychowywania nie tylko ,,konsumentów”, ale i ,,twórców” wiedzy, szczególnie wiedzy historycznej, czerpiących radość i satysfakcję z poszukiwania rzeczy nie znanych lub dawno zapomnianych. Pragniemy wyzwolić tkwiącą w naszej młodzieży pasję i zapał odkrywania ,,nowego”. A to właśnie historia, w przeciwieństwie do innych przedmiotów, daje takie możliwości.
Chcę nauczyć i przygotować młodzież do odkrywania historii, wyrobić w nich „naukowe” podejście do przeszłości. Umiejętności te są tak samo ważne jak zdobywana wiedza. Wyposażeni w takie umiejętności i wiedzę będą zdolni do obiektywnej oceny przeszłości i teraźniejszości, krytycznego stosunku do źródeł informacji.
Poszukiwanie prawdy, znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć to, co łączy nas z całą wspólnotą ludzką , a jednocześnie zacieśnia nasze więzi z wspólnotą narodową i naszą ,,małą ojczyzną”. To pozwoli na zgodne bycie w przyszłości Europejczykiem ,Polakiem i dobrym obywatelem lokalnej społeczności.
Jednym z głównych zadań koła jest przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów, które z reguły są bardzo trudne. Dlatego program jest przeznaczony dla ucznia zdolnego, pracowitego i systematycznego
Oprócz tych wzniosłych zamierzeń celem koła historycznego jest także sprawienie młodzieży przyjemności z odkrywania historii i zapoznanie z jednym z najbardziej godziwych i pożytecznych sposobów spędzania wolnego czasu.AutorII CELE OGÓLNE:
• rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
• rozwijanie i doskonalenie umiejętności myślenia historycznego,
• poznanie warsztatu pracy historyka, doskonalenie własnych umiejętności pracy ,
• pełniejsze przygotowanie do dalszej edukacji na poziomie szkoły średniej,
• rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz korzystania z wiedzy innych ludzi,
• kształcenie zdolności podejmowania odpowiedzialnych działań,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikowania się i przekazu informacji,
• rozwijanie umiejętności organizowania własnej pracy,
• przygotowanie młodzieży do konkursów i olimpiad historycznych,
• poszerzanie swojej wiedzy w wybranych obszarach.
III CELE EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE :
• umożliwienie rozwoju własnych zainteresowań i zdolności,
• kształtowanie umiejętności badawczych uczniów,
• pogłębianie wiedzy posiadanej przez uczniów, rozwijanie myślenia historycznego,
• zapoznanie uczniów z warsztatem pracy historyka,
• problemowe zbieranie źródeł historycznych i umiejętne ich wykorzystanie w samodzielnej pracy badawczej np. na temat środowiska lokalnego,
• ustalanie faktów historycznych na podstawie różnych źródeł i ich konfrontacja z dotychczasową wiedzą na dany temat,
• rozwijanie krytycyzmu wobec różnych źródeł wiedzy historycznej oraz krytycznej analizy różnych interpretacji historii,
• redagowanie tekstów historycznych, umiejętność wypowiadania się na piśmie np. przygotowanie reportażu, artykułu o wybranym wydarzeniu,
• pogłębianie umiejętności prezentowania wyników własnej pracy w zróżnicowanych formach oraz kształtowanie zdolności formułowania opinii i wniosków historycznych w formie obszernych wypowiedzi ustnych i pisemnych a także obrony własnych sądów w dyskusji,
• kształcenie postawy zaangażowania w życie społeczności szkolnej, lokalnej,
• kształcenie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, lokalnej , regionalnej, narodowej,
• rozbudzanie szacunku do nagromadzonych przez innych dóbr kultury, szacunku do przeszłości oraz potrzeby zachowania tego dziedzictwa,
• przygotowanie do dalszej edukacji na poziomie studiów wyższych,
• zwracanie uwagi na takie wartości w pracy historyka jak: dociekliwość, krytycyzm, samodzielność myślenia, dążenie do prawdy i poszanowanie prawdy, obiektywizm,
• twórcze i pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu.III ZADANIA NAUCZYCIELA:
• wyposaża ucznia w niezbędne umiejętności potrzebne w pracy badawczej historyka,
• rozbudza zainteresowania uczniów,
• zachęca do twórczej pracy,
• kształci postawy konieczne w pracy historyka np. rzetelność, obiektywizm, dociekliwość, dążenie do poznania prawdy, szacunek do odmiennych poglądów,
• pomaga w poszukiwaniu , opracowywaniu materiałów źródłowych,
• przydziela uczniom zadania w zależności od ich możliwości intelektualnych oraz zainteresowań,
• zachęca do podejmowania odpowiedzialnych działań np. uczestnictwo w olimpiadach, konkursach,
• wdraża do samodzielnej pracy ,
• zachęca do prezentowania własnych opinii i sądów na różne tematy, krytycznej postawy wobec otaczającej rzeczywistości,
• kształci postawy zaangażowania w życie szkoły i środowiska lokalnego.


IV TREŚCI NAUCZANIA:
• Poznanie warsztatu pracy historyka.

o Co nazywamy warsztatem pracy historyka?
o Omówienie poszczególnych elementów warsztatu historycznego.
o Praca z tekstami źródłowymi ( krytyka wewnętrzna i zewnętrzna).
o Różne klasyfikacje źródeł historycznych.
o Nauki pomocnicze historii i ich użyteczność w procesie badawczym historyka.
o Ustalanie faktów historycznych- krótka charakterystyka metod badawczych.
o Wyjaśnianie i wiązanie faktów historycznych – synteza ( selekcja , porządkowanie faktów; wyjaśnianie , łączenie faktów; odtwarzanie procesu historycznego).
o Poznanie najstarszych źródeł dotyczących historii Polski

• Etyka zawodowa historyka.

o Obiektywizm, dociekliwość, rzetelność, odpowiedzialność.

• Określamy swoje zainteresowania.

o Rozmowy na temat indywidualnych zainteresowań, osiągnięć.
o Określenie tematyki Koła Historycznego na bieżący rok szkoly• Gdzie i jak będziemy szukać informacji na temat interesujących nas wydarzeń.
o Techniki zbierania materiałów.
o Szukamy świadków , uczestników wydarzeń.
o Przygotowujemy się do przeprowadzania wywiadów i ich interpretacji.
o Szukamy informacji pisanych , pamiątek
o Wizyta w Archiwum Państwowym w Rzeszowie- zaznajomienie się z pracą i zasobami tej instytucji, poszukiwanie materiałów na interesujące nas tematy.
o Wyjścia do muzeum- nawiązanie współpracy z Muzeum Regionalnym w Tyczynie.
o Wyjazd do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
o Krótka charakterystyka rodzajów prac historycznych.
o Technika przygotowywania pracy: przypisy, załączniki, materiał ilustracyjny, bibliografia.
o Przygotowywanie artykułów do gazetki szkolnej z wykorzystaniem komputera.
o Opracowywanie przez uczniów pracy opisowej na podstawie samodzielnie zgromadzonego materiału.


• Przygotowujemy się do konkursów i olimpiad.

o Organizowanie własnej pracy.
o Docieranie i korzystanie z różnych materiałów , w tym Internetu.
o Praca z tekstem źródłowym.
o Praca z mapą i atlasem historycznym.


• Prezentujemy wyniki naszych prac.

o Przygotowywanie wystaw zgromadzonych materiałów.
o Opracowywanie plansz tematycznych .
o Opracowanie trasy wycieczki historycznej po naszym regionie.
o Wystawy opracowań i prac plastycznych.


V SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW:
• określenie i przedstawienie przez uczestników indywidualnych zainteresowań,
• rozpoznanie oczekiwań i możliwości uczniów,
• wspólny wybór tematyki zajęć, plan pracy Koła,
• integracja grupy, praca indywidualna i w grupach,
• prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera , Internetu,
• różnorodne formy pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
• tworzenie sytuacji problemowych sprzyjających twórczej pracy,
• przedstawienie niezbędnych informacji na temat warsztatu pracy historyka, pisania prac historycznych, poszukiwania informacji i ich interpretacja,
• przydział zadań , określenie czasu ich realizacji,
• pomoc w poszukiwaniu informacji,
• nawiązanie współpracy z Muzeum Regionalnym w Tyczynie,
• aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska,
• spotkania z ciekawymi ludźmi- „żywa historia”.VI PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
• zna warsztat pracy historyka
• umie zdobywać , gromadzić i krytycznie analizować materiały źródłowe,
• umie przeprowadzać wywiady,
• umie pisać prace z bibliografią, przypisami, materiałem ilustracyjnym ,
• potrafi prezentować swoje prace np. występuje przed grupą, broni swojego stanowiska, dyskutuje na różne tematy,
• ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z wybranych obszarów, rozwija swoje zainteresowania,
• odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach,
• umie pracować w zespole i samodzielnie, potrafi organizować swoją pracę,
• uczestniczy w działaniach na rzecz szkoły i lokalnego środowiska,
• publikuje swoje artykuły w gazetce szkolnej,
• zna i współdziała z instytucjami kulturalnymi w swoim regionie,
• wyrabia w sobie takie cechy jak: dociekliwość , poszanowanie prawdy, tolerancja , poszanowanie opinii innych ludzi, rzetelność, obiektywizm, patriotyzm, poszanowanie zasad demokracji.


VII EWALUACJA:
• opinie i ankiety uczniów,
• ocena rezultatów pracy,
• opracowania historyczne i udostępnienie ich w bibliotece szkolnej,
• konkursy szkolne i międzyszkolne,
• zaświadczenia o organizowaniu uroczystości i wystaw,
• wystawy prac plastycznych i pisemnych.

VIII BIBLIOGRAFIA:
• J. Maternicki, Cz. Majorek,A. Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa 1993
• J. Maternicki, Szkolne kółka historyczne, Warszawa 1966
• B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1985
• J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię, Warszawa 1996
• A. Matynia, szkolne konkursy historyczne, Wiadomości Historyczne 2001, nr 1, s. 48-51

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3333


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.