AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marek Czyszczoń, 2010-06-10
Jabłonka

Wychowanie fizyczne, Plany metodyczne

Program kółka sportowego.

- n +

Program zajęć pozalekcyjnych
„Kółka sportowego”


Opracował:
Marek Czyszczoń

Spis treści:

WPROWADZENIE 3
CELE EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE: 4
ZADANIA SZKOŁY 4
ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE 5
PIŁKA SIATKOWA 5
Technika 5
Taktyka 6
PIŁKA KOSZYKOWA 7
Technika 7
Taktyka 7
KSZTAŁTOWANIE CECH MOTORYCZNYCH 8
DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE 9
WIADOMOŚCI 9
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 10
OSIĄGNIĘCIA 11
EWALUACJA 11
BIBLIOGRAFIA 11


WPROWADZENIE
Zajęcia sportowe pozalekcyjne mają znaczący wpływ na realizację zadań wynikających
z planu pracy szkoły oraz programu działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Gry zespołowe rozwijają wiele cech woli: odwagę i zdecydowanie, wytrzymałość i wolę walki, inicjatywę i samodzielność. Rozwijanie tych cech umożliwia nie tylko funkcjonowanie
w wielu dyscyplinach sportowych, ale również ułatwia człowiekowi wdrożenie tych cech do różnych dziedzin pracy zawodowej.
Sportowe zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży, która bardzo chętnie w nich uczestniczy i w pełni zaspakaja potrzeby ruchu. Ponadto regeneruje siły fizyczne i psychiczne, rozwija sprawność psychomotoryczną, kształtuje postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Może także osiągnąć wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie z innymi szkołami.

CELE EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE:
1. Uświadomienie potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia i dbałość o prawidłową postawę ciała
2. Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej
3. Doskonalenie elementów technicznych i taktycznych
4. Działania wychowawcze poprzez: wdrażanie do realizacji aktywności ruchowej i określenie roli czasu wolnego i aktywnego wypoczynku
5. Rozwijanie walorów gier zespołowych poprzez kształtowanie sprawności ogólnej
i specjalnej
6. Wzbogacanie uczniów w wiadomości dotyczące historii, przepisów i sędziowania
7. Osiągnięcie przez uczniów wysokiego poziomu sprawności fizycznej
8. Ukształtowanie dojrzałej osobowości uczniów ukierunkowanej na osiąganie celów dzięki umiejętności współdziałania w zespole i współzawodnictwa
9. Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych

ZADANIA SZKOŁY:
1. Umożliwienie zorganizowania zajęć pozalekcyjnych
2. Udostępnienie sali gimnastycznej i sprzętu sportowego
3. Propagowanie wśród uczniów czynnego wypoczynku i nawyków zdrowego stylu życia.
4. Wspierać prozdrowotne działania ucznia
5. Zapewnić harmonijny rozwój fizyczny
6. Zapewnić kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym, jak i zespołowym

ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE
PIŁKA SIATKOWA
Technika
I. Przyjmowanie postawy siatkarskiej wysokiej i niskiej:
1. Przyjmowanie postawy siatkarskiej w miejscu
2. Przyjmowanie postawy siatkarskiej po przemieszczeniu się lub po wykonaniu jakiegoś elementu technicznego
3. Przyjmowanie postawy siatkarskiej po wykonaniu innej czynności ruchowej
II. Przemieszczanie się po boisku:
1. Przemieszczanie się po boisku w sposób naturalny
2. Przemieszczanie się po boisku w sposób specjalistyczny:
a. krokiem odstawno-dostawnym
b. krokiem skrzyżnym
c. wypadem
d. zwodem
e. doskokiem
f. padem
g. rzutem
III. Odbicia piłki sposobem górnym:
1. Odbicia piłki sposobem górnym oburącz:
a. do przodu w miejscu w wyskoku:
wystawianie piłki
przyjęcie zagrywki
obrona
b. odbicia w wypadach
c. odbicia do tyłu w miejscu z wyskoku
d. odbicia sytuacyjne
2. Odbicia piłki sposobem górnym jednorącz:
a. kiwnięcie
b. piąstkowanie
c. odbicie palcami
IV. Odbicia piłki sposobem dolnym:
1. Odbicia piłki sposobem dolnym oburącz:
a. przyjęcie zagrywki lub w działaniach obronnych
b. w ułożeniu bocznym ramion
c. w pozycjach o zachwianej równowadze
d. do tyłu
2. Odbicia piłki sposobem dolnym jednorącz:
a. sytuacyjne
b. o zachwianej równowadze
V. Zagrywka:
a. Zagrywka dolna
b. Zagrywka tenisowa
c. Zagrywka szybująca

VI. Atak
Zbicie:
a. tenisowe
b. plasowanie
c. kiwnięcie
VII. Blok:
1. pojedynczy
2. grupowy:
a. podwójny
b. potrójny

Taktyka
I. Taktyka gry w ataku
1. Taktyka gry:
a. z wystawiającym z linii ataku
b. z wystawiającym z linii obrony
c. bez zmiany miejsc
d. ze zmianą miejsc
2. Działania zawodnika rozgrywającego
3. Asekuracja ataku
4. Organizacja ataku po przyjęciu zagrywki
5. Rozwiązania z wystawiającym z linii ataku
6. Rozwiązania z wystawiającym z linii obrony
7. Organizacja kontrataku
II. Taktyka gry w obronie
1. Taktyka obrony:
a. przyjęcie zagrywki
b. piłki atakowanej przez przeciwnika
c. asekuracja własnego ataku
2. Ustawienie w czasie zagrywki własnej
3. Obrona własnego pola gry przeciw celowemu lub przypadkowemu pierwszemu przebiciu piłki w kontrataku
4. Obrona własnego pola gry przeciw celowemu przebiciu piłki zamiast wykonania wystawy
5. Działania obronne w sytuacji, gdy u przeciwnika w trzecim odbiciu występuje konieczność przebicia piłki zamiast ataku
6. Obrona przeciw atakowi w drugim uderzeniu
7. Obrona przeciw atakowi w trzecim uderzeniu

PIŁKA KOSZYKOWA
Technika
I. Indywidualne wyszkolenie techniczne w ataku:
1. Poruszanie się zawodnika bez piłki:
a. bieg – start
b. zatrzymanie się
c. postawa
d. zmiana tempa biegu
e. zamiana kierunku biegu
2. Gra piłką:
a. chwyty
b. podania (oburącz i jednorącz):
w miejscu
w biegu
po kozłowaniu
c. kozłowanie piłki
d. rzuty do kosza
w bezpośredniej odległości od kosza
z półdystansu
z dystansu
e. obroty (pivoty)
f. zwody
g. ofensywny atak tablicy
zajęcie pozycji
zdobycie piłki i ponowne rozegranie akcji ofensywnej
dobitka
h. wyminiecie przeciwnika gra 1:1
II. Indywidualne wyszkolenie techniczne w obronie:
a. postawa
b. poruszanie się w obronie
c. przechwyt i wygarnięcie piłki
d. zbiórka piłki z tablicy

Taktyka
I. Taktyka obrony:
a. obrona „każdy swego”
b. agresywna obrona „każdy swego” na połowie przeciwnika
c. obrona przeciw szybkiemu atakowi
d. obrona przeciw atakowi pozycyjnemu

II. Taktyka ataku:
1. atak szybki:
a. zdobycie piłki
b. wyprowadzenie pierwszego podania
c. uformowanie odpowiedniego rozmieszczenia zawodników
d. rozegranie przewagi liczebnej i oddanie rzutu do kosza
e. sposoby rozegrania szybkiego ataku
2. atak pozycyjny:
a. pozycje zawodników
b. atak pozycyjny improwizowany
c. atak pozycyjny kontrolowany:
bez środkowego (5:0)
z jednym środkowym (2:1:2)
z dwoma środkowymi (3:2)
d. zasłony – kombinacje dwójkowe, trójkowe
ścinanie
obieganie

KSZTAŁTOWANIE CECH MOTORYCZNYCH

Szybkość:
Starty z różnych pozycji wyjściowych
Bieg z rywalizacją na krótkich odcinkach
Sztafety wahadłowe z pokonywaniem przeszkód
Biegi, starty, zwroty wykonywane na sygnał
Zabawy i gry bieżne
Szybkie wykonywanie czynności, przewrót w przód, odbieranie piłki, bieg
Szybkie przechodzenie od jednego do drugiego działania

Skoczność:
Gry i zabawy skocznościowe.
Wieloskoki z miejsca i rozbiegu na różnym podłożu
Zeskoki z różnych wysokości z lądowaniem na nogi do przysiadu
Przeskoki przez przeszkody z odbicia obunóż
Wyskoki dosiężne

Siła:
Skoki "zajęcze", walki "kogutów", podskoki w przysiadzie w różnych kierunkach
Ćwiczenia mięśni tułowia i obręczy barkowej z pomocą przyborów i współćwiczących
Rzuty piłką lekarską 3 kg
Wieloskoki z odbicia obunóż
Uginanie ramion w podporze
Pokonywanie ciężaru własnego ciała

Zwinność-koordynacja:
Bieg z zadaniami dodatkowymi: zmiana kierunku biegu, wyskok, obroty, siady, przewroty
Tory przeszkód
Przewroty łączone na materacach
Ćwiczenia akrobatyczne
Obwód stacyjny z zastosowaniem elementów gimnastyki podstawowej
Serie rzutów i padów siatkarskich
Omijanie przeszkód, ocenianie odległości usytuowania przedmiotu

Wytrzymałość:
Marszobiegi przeplatane ćwiczeniami zwinnościowymi i ogólnorozwojowymi.
Wytrzymałościowe tory przeszkód.
Kształtowanie wytrzymałości poprzez wielokrotne powtarzanie ćwiczeń doskonalących siłę, skoczność, szybkość, zwinność


DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE:
Powierzanie odpowiedzialnych funkcji (pełnienie przez ucznia roli organizatora-pomocnika, pomoc ucznia podczas wykonywanego zadania)
Egzekwowanie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i zawodów sportowych
Kształtowanie pozytywnych postaw uczniów do ćwiczeń ruchowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych
Rozwijanie umiejętności organizowania bezpiecznego miejsca do ćwiczeń
Rozwijanie odwagi i śmiałości podczas wykonywania różnych zadań ruchowych
Rozwijanie poszanowania sprzętu i bazy szkoły
Wdrażanie do współdziałania w zespole
Przestrzeganie zasad „fair-play” w czasie ćwiczeń i zawodów sportowych
Współpraca i pomoc uczniów w organizacji zajęć
Wzajemna pomoc podczas wykonywania ćwiczeń
samoocena sprawności fizycznej na podstawie wykonywanych ćwiczeń i zadań, prób
i testów
Zapoznanie z pisaniem protokołów meczowych i sędziowaniem
Samoocena poprawności wykonywanych zadań
Wdrażanie do samodyscypliny w czasie zajęć

WIADOMOŚCI:
Wpływ ćwiczeń fizycznych na rozwój organizmu
Wpływ ruchu na adaptację organizmu do wysiłku (układ ruchowy, oddechowy, krążenia, nerwowy)
Właściwy strój do ćwiczeń
Czystość i higiena osobista warunkiem zdrowia
Zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach ruchowych
Prawidłowe przygotowanie organizmu do wysiłku – rola rozgrzewki
Pokonywanie lęku przed zadaniem ruchowym
Wypoczynek czynny i bierny, różnice, zasady stosowania w życiu codziennym
Racjonalne odżywianie jako nie zbędny element prawidłowego funkcjonowania organizmu
Patologie sportu wyczynowego
Doping w sporcie
Wpływ środków farmakologicznych na rozwój organizmu
Aktywność ruchowa jako alternatywa dla wszelkiego rodzaju odżywek
Znaczenie kształtowania różnych cech motorycznych
Prawidłowe rozumienie pojęć: szybkość, siła, wytrzymałość, zwinność, równowaga, koordynacja ruchowa, rytm
Zapoznanie uczniów z różnymi testami sprawnościowymi
Przepisy gry, sędziowanie
Kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej
Prawidłowa terminologia sportowa

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
Zajęcia pozalekcyjne powinny być tak prowadzone, aby zapewnić uczniom całkowite bezpieczeństwo, odpowiednie warunki higieniczne, dużo ruchu oraz atrakcyjność i efektywność ćwiczeń.

Metody:
Metody przekazywania i zdobywania wiedzy
Metody wychowawcze
Metody twórcze
Metody proaktywne
Metody odtwórcze
Metody kontroli wyników i postępów

Formy:
Zabawowa
Ścisła
Fragmentów gry
Gra szkolna
Gra właściwa

Środki:
Sprzęt sportowy będący na wyposażeniu szkoły
Plansze, literatura, Internet


OSIĄGNIĘCIA:
Po zrealizowanym programie uczniowie powinni:
Znać i umieć stosować zasady hartowania organizmu
Opanować umiejętność samokontroli i samooceny sprawności kondycyjno-koordynacyjnej
z wykorzystaniem dowolnego testu lub próby
Opanować podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne oraz poznać przepisy gry i zasady sędziowania
Opanować obowiązującą sygnalizację sędziowską
Znać historię i znaczenie sportu (gier zespołowych)
Przestrzegać zasad higieny i wypoczynku
Umieć prawidłowo stosować samoochronę i ochronę przy trudniejszych zadaniach ruchowych
Umieć prowadzić rozgrzewkę przed zajęciami z zachowaniem podstawowych zasad: wszechstronności, natężenia wysiłku, zmienności pracy mięśniowej
Umieć panować nad sposobami przejawiania własnych uczuć i zachowań w sytuacjach zwycięstwa i porażki, przestrzegać zasady "fair-play "
Umieć podporządkować się regułom pracy zespołowej, powstrzymywać się od zachowań, które naruszają zdrowie własne i cudze
Umieć pełnić role inicjatora, organizatora, uczestnika, kibica i sędziego gier
Umieć kontrolować i oceniać własne osiągnięcia
Zdawać sobie sprawę ze szkodliwości stosowania środków niedozwolonych i niewłaściwych przyzwyczajeń

EWALUACJA:
Ewaluacja programu będzie się opierać na analizie niżej przedstawionych sposobów kontroli stopnia opanowania założonych celów programowych przez uczniów:
Sprawność ogólna – Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej EUROFIT
Stopień opanowania elementów technicznych
Systematyczność uczęszczania na zajęcia
Turnieje i sparingi
Zawody międzyszkolne
Ankieta

BIBLIOGRAFIA:
1. Jerzy Uzarowicz: Siatkówka – Co jest grane, Alma-Sport Kraków 1998 r.
2. Władimir Ljach: Koszykówka, AWF Kraków 2003 r.
3. Zdobysław Stawczyk: Ćwiczenia ogólnorozwojowe, AWF Poznań 2001 r.
4. Jerzy Januszewski, Janusz Żarek: Teoria Sportu, AWF Kraków 1995 r.
5. Maria Janikowska-Siatka: Metodyka wychowania fizycznego, AWF Kraków 1996 r.
6. T. Bompa: Teoria i metodyka treningu, RCMSZKFiS, Warszawa 1990.
7. H. Lozański, J. Ered: Podstawy teorii treningu, 1993 r.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3465


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.