Katalog

Joanna Witkowska-Węgiel, 2010-06-10
Brzesko

Język niemiecki, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

- n +


Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
zawodowego nauczyciela stażystyImię i nazwisko: Joanna Witkowska-Węgiel
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Okres odbywania stażu: 1 września 2009r. - 31 maja 2010r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu:.............

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2009 roku
w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach, na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
W trakcie realizacji planu rozwoju zawodowego zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego, dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów, jak:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty (Dz. U. 1991, Nr 95, poz. 425)
z późniejszymi zmianami;
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz.
1112 z późniejszymi zmianami);
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie
uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami);
4. Statut Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach;
5. System oceniania wewnątrzszkolnego;
6. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2009/2010;


W trakcie odbywania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

I. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż
(§ 6 ust. 2 pkt. 1).

1. Na początku stażu zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły.
2. Uczestniczyłam w szkoleniu BHP pracowników, poznałam podstawowe zasady i przepisy
dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, przestrzegałam
tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz dyżurów
międzylekcyjnych.
3. Kolejnym zadaniem było poznanie zasad funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałam
statut szkoły z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, oraz podstawy programowe.
4. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole, planem
dyżurów i na podstawie tego organizowałam własną pracę.
5. W trakcie realizacji planu rozwojowego miałam możliwość zapoznania się z rodzajem oraz
zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej, między innymi :
a) Dzienników lekcyjnych;
b) Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej;
c) Dzienników zajęć pozalekcyjnych;
d) Arkuszy ocen

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych
zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 2 pkt. 2).


1. W czasie odbywania stażu realizowałam program nauczania języka niemieckiego, korzystałam
z wykonywanych przez siebie pomocy naukowych, samodzielnie przygotowywałam
sprawdziany oraz karty pracy ucznia.
2. Na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, opracowałam przedmiotowy system
oceniania z języka niemieckiego i wdrożyłam go do realizacji.
Kryteria oceniania uczniów ujęłam w opracowanym przez siebie planie wynikowym
nauczanego przeze mnie przedmiotu.


3. Prowadziłam zajęcia o charakterze dydaktyczno – wyrównawczym służąc pomocą uczniom
zdolnym i uczniom z problemami wszystkich klas gimnazjum.
4. W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadziłam koło języka niemieckiego dla uczniów
zainteresowanych przedmiotem. W czasie tych zajęć współpracowałam z uczniami
uzdolnionymi m.in. w celu przygotowania ich do różnego rodzaju konkursów przedmiotowych
na szczeblu szkolnym, jak i pozaszkolnym :
- Szkolny konkurs recytatorski „Niemiecka liryka Bożonarodzeniowa” przeprowadzony w dniu
07.12.2009r.
- Międzygimnazjalny konkurs z „Wiedzy o krajach obszaru niemieckojęzycznego”
przeprowadzony w dniu 25.05.2010r.
- Szkolny konkurs z „Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych” przeprowadzony w dniu
27.05.2010r.
5. Śledziłam propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na
edukacyjnych stronach internetowych:
- www.profesor.pl
- www.publikacje.edu.pl
- www.eduseek.ids.pl
- www.hueber.pl
- www.langenscheidt.pl
- www.goethe.de

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze
środowiskiem uczniów (§6 ust. 2 pkt. 3).

1. Brałam udział w organizacji i przeprowadzeniu różnych imprez i innych wydarzeń związanych
z życiem szkoły, m.in. :
- współorganizowałam akademię z okazji 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
przeprowadzoną w dniu 30.04.2010 r.
- w miesiącu listopadzie 2009r. wystąpiłam z inicjatywą pozyskania środków finansowych na
rzecz szkoły w ramach przeprowadzanej od kilku lat akcji przedświątecznej, w której miałam
przyjemność brać udział. Podczas spotkań organizowanych przez szkolne kółko Caritas
przygotowywałam wraz z uczniami dekoracje świąteczne, które w postaci upominków
bożonarodzeniowych zostały potem wręczone osobom chorym, samotnym bądź ubogim.
2. Byłam opiekunem uczniów na dyskotekach organizowanych przez Samorząd Uczniowski.
3. Byłam członkiem komisji w konkursie recytatorskim „Niemiecka liryka Bożonarodzeniowa”.
4. Podczas przeprowadzanego Egzaminu gimnazjalnego w dniach 27-28.04.2010r. byłam
członkiem zespołu nadzorującego.
5. Nawiązałam współpracę pedagogiem szkolnym, z wychowawcami oraz pozostałymi
nauczycielami pracującymi w szkole, konsultowałam się z nimi w sprawie opinii o zachowaniu
oraz ocenach uczniów.
6. Starałam się jak najdokładniej poznać sytuację uczniów poprzez nawiązywanie kontaktu
z rodzicami.
7. Podczas prowadzonego przeze mnie w zastępstwie zebrania z rodzicami przeprowadzałam
także indywidualne rozmowy z rodzicami niektórych uczniów.

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt. 4).

1. Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu Panią
mgr Jolantę Mrówkę-Chrzanowską. Obserwując zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu,
jaki i nauczycieli innych specjalności, poszerzałam swoją wiedzę o nowe rozwiązania i metody
pracy z uczniami. W trakcie zajęć szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób
wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych środków dydaktycznych i form pracy
z uczniami, zasady oceniania oraz udzielania uczniom informacji zwrotnej na temat
czynionych przez nich postępów oraz rozwoju.
2. Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku
przeprowadziłam jedne zajęcia hospitowane przez przedstawiciela Dyrekcji szkoły.
Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza,
z dokładnym określeniem celów jednostki lekcyjnej oraz przebiegiem zajęć. Analiza zajęć
prowadzonych w obecności opiekuna stażu, jak i rozmowy pohospitacyjne wpłynęły na
wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć, jak również pozwoliły mi
udoskonalić warsztat pracy m.in. poprzez modyfikację sposobu prowadzenia lekcji
i dostosowanie organizacji lekcji, jak również różnorodnych form pracy z uczniami do ich
umiejętności oraz zainteresowań.


V. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej.

1. Miałam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych dzięki udziałowi w kursach
organizowanych przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, w trakcie których uzyskałem zaświadczenia o odbyciu następujących kursów:
- Kurs kierownika wycieczek
- Kurs dotyczący znajomości prawa oświatowego
2. Dzieliłam się swoją wiedzą, doświadczeniami i efektami swojej pracy z innymi nauczycielami
poprzez:
- Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie
- Zamieszczenie niniejszego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w Internecie
- Zamieszczenie wybranych konspektów lekcji języka niemieckiego w Internecie
3. Całą dokumentację stażu przygotowywałam z wykorzystaniem komputera. Na bieżąco
wykorzystywałam Internet, jak i technologię komputerową w pracy pedagogicznej, przede
wszystkim w celu przygotowywania konspektów lekcji, pomocy naukowych, opracowywania
testów, sprawdzianów, kart pracy, materiałów do lekcji oraz pogłębiania i doskonalenia swojej
wiedzy, jak również w celu kontaktowania się z uczniami. Korzystałam z encyklopedii
multimedialnych i innych źródeł edkacyjnych.
4. We własnym zakresie starałam się pogłębiać swoje umiejętności pedagogiczne i podnosić
jakość pracy. W tym celu studiowałam literaturę z zakresu takich dziedzin jak: pedagogika,
psychologia, logopedia, co pomogło mi wzbogacić wiedzę na temat różnych zjawisk, z jakimi
spotyka się niejeden nauczyciel w swej codziennej pracy. Są to m.in.: „Dysleksja rozwojowa”,
„Nadpobudliwość psychoruchowa”, „ADHD”, czy „Agresja w szkole”.
5. Wymiana doświadczeń, dobra i efektywna współpraca z innymi nauczycielami pozwoliła mi
czerpać nowe pomysły.

Dodatkowymi formami wzbogacającymi mój warsztat pracy o cenne informacje, było:


- Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych;
- Nawiązanie współpracy z biblioteką szkolną, zapoznanie się z jej regulaminem korzystania;
- Analiza i poprawa próbnego testu gimnazjalnego z języka niemieckiego (wraz z opiekunem
stażu);
- Ocenianie prac konkursowych uczniów ;

Przepracowany okres stażu uważam za udany i satysfakcjonujący. Praca nad realizacją planu rozwoju zawodowego była dla mnie prawdziwą przyjemnością i bez wątpienia dostarczyła mi cennych doświadczeń, które będą procentować w mej dalszej pracy w zawodzie nauczyciela. W przyszłości planuję nadal podnosić swoje kwalifikacje i korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego tak, aby warsztat mojej pracy był coraz doskonalszy.


Brzesko, 08.06.2010r.
Joanna Witkowska-WęgielWyświetleń: 2814


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.