Katalog

Joanna Witkowska-Węgiel, 2010-06-10
Brzesko

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rorwoju zawodowego naczyciela stażysty.

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

DANE OSOBOWEImię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż : Joanna Witkowska – Węgiel

Posiadane kwalifikacje :
wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym

Pełniona funkcja : nauczyciel języka niemieckiego

Nazwa placówki : Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach,ul. Szkolna 7,32-851 Jadowniki

Opiekun stażu : mgr Jolanta Mrówka - Chrzanowska


TERMINARZ

Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2009

Data zakończenia stażu: 31 maj 2010

Czas trwania stażu : 9 miesięcyCEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego
nauczyciela kontraktowego

CELE SZCZEGÓŁOWE


1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły;
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i przepisów związanych z jej funkcjonowaniem;
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku;
4.Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej;
5.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć
prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i
omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu i omawianie ich;
6.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego : wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia;
7. Pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas;

§ 6 ust.2, pkt.1. „Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż”.

OSOBY
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERAMIN WSPOMAGAJACE

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli tj. Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.( tekst jednolity DZ.U.z 2006 r. nr. 97, poz.674), Rozporządzenie MENiS z dnia1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. IX 2007 Dyrektor szkoły, opiekun stażu
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa dotycząca przebiegu stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem stażu IX 2007 Opiekun stażu
Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w szkole i sposobami jej prowadzenia
Analiza dokumentacji ( Statut szkoły, Regulamin świetlicy szkolnej itp.), dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników, opracowanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej , opracowanie propozycji tygodniowych cykli tematycznych
IX-X opiekun stażu, nauczyciele świetlicy
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
Udział w szkoleniu , analiza aktualnych aktów prawnych , praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć, zapoznanie z planem ewakuacji uczniów i personelu w szkole na wypadek pożaru
IX przez okres stażu Instruktor BHP, opiekun stażu
Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizowania zajęć w szkole
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, poznanie zasad pracy biblioteki, zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
Okres stażu Dyrektor szkoły, opiekun stażu, bibliotekarz
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji , zaświadczeń, scenariuszy
Okres stażu Opiekun stażu
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Opis realizacji planu rozwoju zawodowego, autorefleksja, autoanaliza VI 2009 Opiekun stażu


§ 6 ust.2 pkt 2. „Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników Dwa razy w miesiącu Opiekun stażu, inni nauczyciele
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
Opracowanie scenariusz zajęć i ewentualnych środków dydaktycznych, konsultacja , analiza, Raz w miesiącu Dyrektor szkoły, opiekun stażu
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu
Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły ( kursy, szkolenia, seminaria i warsztaty )
poszerzanie swojej wiedzy za pośrednictwem literatury pedagogicznej.
Okres stażu
Dyrektor szkoły, opiekun stażu, instruktorzy
Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Publikacja w internecie planu rozwoju zawodowego, przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej,
przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera, .
Okres stażu Opiekun stażu

§6 ust.2. Pkt. 3. „ Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów”

Zapoznanie się ze środowiskiem i sytuacją rodzinną wychowanków, zapoznanie z programem wychowawczym szkoły
indywidualne rozmowy z rodzicami, opiekunami, pedagogiem szkolnym, wychowawcą, współpraca z nauczycielami
analizowanie programu wychowawczego szkoły
Okres stażu Opiekun stażu
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowanków
Udział w szkoleniu, literatura psychologiczna i pedagogiczna. Okres stażu Opiekun stażu, osoby prowadzące kursy


Wyświetleń: 1934


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.