AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Małgorzata Piecha, 2010-06-09
Bielsko-Biała

WOS, Konspekty

Konspekt lekcji Wiedzy o społeczeństwie w klasie trzeciej gimnazjum. Kultura polityczna.

- n +

Temat: Kultura polityczna.
Prowadzący: Małgorzata Piecha

CELE:
Ogólny: przedstawienie pojęcia kultura w ujęciu politycznym. Zapoznanie uczniów z rodzajami kultur politycznych.
Szczegółowe:
-uczeń potrafi zdefiniować pojęcia: kultura polityczna oraz rozróżnia typy kultur politycznych: zaściankowa, poddańcza, uczestnicząca, autorytarna, obywatelska.
uczeń rozumie, jaki wpływ ma demokracja na kształtowanie się kultur politycznych,
- uczeń wie, jaką zależność wyzwala stosunek władzy do obywateli i odwrotnie obywateli do władzy.

Metody: podające i aktywizujące,
formy pracy: pogadanka, praca z podręcznikiem, praca w grupach.

Środki dydaktyczne: podręcznik wiedza o społeczeństwie kl. 3 str. 77,
materiały przygotowane przez nauczyciela - karta pracy.
TOK LEKCJI
Wstęp: sprawy organizacyjne. czas 2’
Wprowadzenie do tematu zajęć. Krótka informacja o zagadnieniach, które będą omawiane na zajęciach. 2’
Przypomnienie wiadomości potrzebnych do realizacji tematu: 4’
1. Co to jest demokracja?
2. Co rozumiesz pod pojęciem kultura?
3. Czym jest twoim zdaniem polityka?
4. Dlaczego twoim zdaniem zachowanie się człowieka może wpływać na nasze opinie?

Wyjaśnienie definicji: 7’
Polityka – pojęcie wiążące się z funkcjonowaniem państwa i jego instytucjami ustrojowymi. Celem polityki i polityków jest wspólne dobro obywateli, dbałość o kraj i jego interesy, sztuka rządzenia państwem.

Kultura polityczna – ogół postaw wartości i wzorów zachowań, które dotyczą wzajemnych stosunków władzy i obywateli. Do kultury politycznej zalicza się:
- wiedzę o polityce,
- znajomość faktów,
- ocenę zjawisk politycznych,
- wzory zachowań politycznych.

Młodzież zostaje podzielona na 5 grup. Każda grupa opracowuje jeden z typów kultury politycznej z podręcznika. Swoje spostrzeżenia uczniowie spisują na karty pracy przygotowane przez nauczyciela.


Typy kultury politycznej: 15’

Typ kultury Definicja
Kultura zaściankowa Rodzaj zachowania politycznego charakteryzujący się całkowitą obojętnością społeczeństwa na politykę.. Wiąże się to z niską świadomością polityczną.
Postawa charakterystyczna dla plemion afrykańskich.
Kultura poddańcza Rodzaj zachowania politycznego, kiedy społeczeństwo ma świadomość istnienia władzy centralnej, dostrzega związki pomiędzy decyzjami władzy a własnym losem, ale nie wykazuje aktywnych podstaw. Społeczność nastawiona jest na adaptacje i dostosowanie się decyzjom centralnych ośrodków władzy.
Postawa charakterystyczna dala państw w Azji Środkowej.
Kultura uczestnicząca Rodzaj zachowania politycznego przejawia się zainteresowaniem obywateli tym, co system polityczny im daje, oraz tym jak sami mogą uczestniczyć w życiu społecznym.
Występuje w społeczeństwie obywatelskim
Kultura autorytarna Wypaczony typ kultury politycznej, zrywa z klasyczną demokracją parlamentarną, eliminuje prawa obywateli, wprowadza totalne upolitycznienie życia społecznego, wymusza aktywność ludzi wedle wzorów narzuconych społeczeństwu, nawiązuje do nacjonalizmu wymusza posłuszeństwo obywateli.
Postawa charakterystyczna dla państw faszystowskich
Kultura w społeczeństwie obywatelskim Charakteryzuje się standaryzacją wzorów demokratycznych i humanistycznych akceptuje pluralizm i wolną grę polityczną pod warunkiem, że przestrzega się prawa i wolności obywatelskich. Nie jest obojętna na sprawy socjalne i poziom życia obywateli
Charakterystyczna dla państw wysoko rozwiniętych.

Nauczyciel monitoruje pracę grup, pomaga i wyjaśnia wątpliwości. Po zakończeniu pracy liderzy grup prezentują swoje spostrzeżenia, pozostali uczniowie uzupełniają karty pracy.

Dyskusja na temat występowania poszczególnych typów kultur politycznych we współczesnym świecie? 10’

EWALUACJA 4’
1. Jaki typ kultury politycznej charakteryzuje wg ciebie Polaków?
2. Czy zgadzasz się z teorią, że politycy mają dbać o dobro obywateli?
Uzasadnij swoją wypowiedz, jeśli TAK lub NIE.
3. Zinterpretuj powiedzenie, że polityka to – sztuka rządzenia państwem.

ZADANIE 1’
Podręcznik str 80 ćw. 2
KARTA PRACY UCZNIA
Typy kultury politycznej:

Typ kultury Definicja
Kultura zaściankowa
Kultura poddańcza

Kultura uczestnicząca
Kultura autorytarna
Kultura w społeczeństwie obywatelskimWyświetleń: 3933


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.