Katalog

Małgorzata Piecha, 2010-06-09
Bielsko-Biała

WOS, Konspekty

Konspekt lekcji Wiedzy o społeczeństwie w klasie trzeciej gimnazjum: Prawa Człowieka - geneza i podział.

- n +

Temat: Prawa Człowieka- genez i podział.
Prowadzący: Małgorzata Piecha

CELE:
Ogólny: przedstawienie genezy Praw Człowieka oraz podział praw na trzy generacje.
Szczegółowe:
-uczeń potrafi zdefiniować pojęcia: Prawa Człowieka, katalog Praw Człowieka,
potrafi podać genezę tych praw,
uczeń rozumie, jaki wpływ na życie ludzi ma przestrzeganie Praw Człowieka we współczesnym świecie,
- uczeń wie, jaką rolę odgrywają organizację takie jak ONZ, Amnesty International, organizacje pozarządowe, PCK.

Metody: podające i aktywizujące,
formy pracy: dyskusja, praca z podręcznikiem, praca w grupach.

Środki dydaktyczne: podręcznik wiedza o społeczeństwie kl. 3 str. 50,
materiały przygotowane przez nauczyciela – karta pracy.
TOK LEKCJI
Wstęp: sprawy organizacyjne. Czas 2’
Wprowadzenie do tematu zajęć. Krótka informacja o zagadnieniach, które będą omawiane na zajęciach. 2’
Przypomnienie wiadomości potrzebnych do realizacji tematu: 5’
1. Czy we współczesnym świecie powinny istnieć organizacje stojące na straży Praw Człowieka? Uzasadnij swoją wypowiedz.
2. Co rozumiesz pod pojęciem godność człowieka?
3. Czy wg ciebie współcześnie przestrzega się Praw Człowieka?
4. Czy wiesz w jakich państwach nie przestrzega się Praw Człowieka?

Wyjaśnienie genezy praw człowieka: Punktem zwrotnym w historii współczesnego10’ świata w tej dziedzinie był XVIIIw. i jego filozofia. Omówienie podstawowych dokumentów z historii Praw Człowieka.
Geneza praw człowieka
1774 – Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych
1789 – Deklaracja praw człowieka i obywatela
1791 – Polska Konstytucja
1945 - Karta Narodów Zjednoczonych
1948 – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
!977 – Komitet Praw Człowieka
1998 – Europejski Trybunał Praw Człowieka
Prawa Człowieka to prawa należne każdemu człowiekowi z racji urodzenia bez względu na pochodzenie, narodowość, wiek, zawód. Prawa te są:
- przyrodzone – nabywamy je z chwilą urodzenia
- powszechne – przysługują każdemu
- niezbywalne – nie można ich się zrzec
- nienaruszalne - nie można ich nikogo pozbawić. Najważniejsze z tych praw zostały zebrane i tworzą tzw. Katalog Praw Człowieka
Uczniowie zostają podzieleni na trzy grupy odpowiadające trzem generacjom praw człowieka i opracowują z podręcznika wyznaczone generacje oraz przyporządkowują prawa do poszczególnych generacji liderzy grup zaprezentują wyniki ich pracy.
Podział Praw Człowieka 10’

Generacje praw Rodzaj praw
Pierwsza generacja Prawo do życia, wolności i własności.
Są to prawa podstawowe wynikające z natury ludzkiej, przyrodzone jego godności niezależnie od tego, jaki stan prawny obowiązuję w danym państwie.
Prawo do posiadania własnego majątku prawo do godnej śmierci i życia
Druga generacja Prawa obywatelskie i socjalne
Prawa zapewniające byt materialny oraz rozwój fizyczny i duchowy
Prawo do: pracy, wynagrodzenia, nauki, opieki zdrowotnej, wypoczynku, prawa wyborcze
Trzecia generacja Prawa przysługujące zbiorowością
Prawo do korzystania z dorobku kulturalnego, technicznego na świecie, prawo do czystych wód, powietrza, środowiska, pokoju, rozwoju, demokracji.

Omówienie pozarządowego systemu obrony Praw Człowieka: 10’
Na postawie podręcznika uczniowie omawiają działania organizacji pozarządowych w tej sferze.
1864 - Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.
1961 - Amnesty International
1979 – Komitet Helsiński
Polska
Komitet Obrony Robotników
Polski Czerwony Krzyż
Oprócz tych najpopularniejszych i najstarszych organizacji działają także inne.

Gwarancją ochrony Praw Człowieka są: Sądy Powszechne, Administracyjne, Trybunały, Rzecznicy Praw Obywatelskich.

EWALUACJA 5’
1. Przedstaw podział Praw Człowieka? Które z praw uważasz za najważniejsze i dlaczego?
2. Jakie instytucje państwowe i organizacje gwarantują przestrzeganie Praw Człowieka?
3. Przedstaw na czym polega działalność PCK?

ZADANIE 1’
Podręcznik str. 54 ćw. 2

KARTA PRACY

Generacje praw Rodzaj praw
Pierwsza generacja
Druga generacja
Trzecia generacja

Wyświetleń: 4555


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.