Katalog

Kamila Bakuła, 2010-06-09
Jednorożec

WOS, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiadomości z Wiedzy o społeczeństwie.

- n +

Imię i nazwisko ................................................................., kl. ..........., nr ...........
Sprawdzian wiadomości z wiedzy o społeczeństwie, gr. I

1. Opisowi poszczególnych typów grup społecznych przyporządkuj odpowiednią nazwę. 5 pkt.
Sztab antykryzysowy powołany przez starostę po katastrofalnej powodzi.
Kilkunastoosobowa grupa bliskich znajomych.
Rodzina Kowalskich.
Stowarzyszenie Przyjaciół Misia Puchatka.
Klub Najwyższych Absolwentów Gimnazjum Męskiego Nr 1.
grupa ekskluzywna, grupa terytorialna, grupa celowa, grupa pierwotna, grupa formalna, grupa mała
2. Dopisz do podanych funkcji rodziny odpowiednie definicje. 3 pkt.
a) prokreacyjna –
b) ekonomiczna –
c) socjalizacyjna –
3. Społeczeństwo można różnicować, przyjmując określone kryteria. Przyporządkuj określonym strukturom właściwe kryterium. 4 pkt.
a) warstwowa –
b) klasowa –
c) demograficzna –
d) zawodowa –
status społeczny, zawarcie związku małżeńskiego, zamożność i użytkowanie środków produkcji, uznanie dla danych zawodów i ich przydatności, płeć i wiek
4. Dobierz do podanych czynników narodowotwórczych podane obok stwierdzenia. 3 pkt.
a) wspólne terytorium – *wspólny język, zwyczaje, tradycje
b) wspólne pochodzenie etniczne – *jednolite zasady współżycia i cele
c) wspólna organizacja polityczna – *literatura, muzyka, malarstwo
*więź emocjonalna z krajem
5. Wybierz poprawne odpowiedzi. 6 pkt.
• Więzi społeczne to:
a) wytwory zorganizowanej działalności ludzi
b) relacje i zależności wiążące jednostkę z grupą
c) działalność na rzecz danej zbiorowości
• Małżeństwo to:
a) relacje między żoną i mężem
b) zalegalizowany związek kobiety i mężczyzny
c) każdy związek między kobietą i mężczyzną
• Małżeństwa nie może zawrzeć osoba, która:
a) ukończyła 18 lat
b) jest całkowicie ubezwłasnowolniona
c) pozostaje w ważnym związku małżeńskim
• Intercyza jest:
a) przedślubnym kontraktem indywidualnie regulującym stosunki majątkowe małżonków
b) ustawową wspólnością majątkową
c) poślubną umową między małżonkami
• Powinowactwem nie jest:
a) związek rodzinny, który istnieje między małżonkiem, a krewnym drugiego małżonka
b) stosunek łączący osoby, które pochodzą od wspólnego przodka
c) związek łączący rodzeństwo jednego współmałżonka z drugim współmałżonkiem
• System wartości to:
a) nakazy i zakazy dotyczące zachowania człowieka
b) w miarę spójny, funkcjonalny układ wartości
c) ogół norm i zwyczajów określających stosunki międzyludzkie i międzynarodowe
6. Przyporządkuj zdania do poszczególnych norm społecznych. Przy każdym zdaniu wstaw odpowiednią cyfrę: 6 pkt.
1 – norma prawna, 2 – norma religijna, 3 – norma moralna, 4 – norma obyczajowa
..... Dotyczą postępowania jednostki, a także całych grup społecznych.
..... Nazywane są normami etycznymi.
..... Zasady zachowania się oparte na przepisach.
..... Nawyki zachowania się, rytuały i sposoby ubierania się uznane w danej zbiorowości.
..... Mają ograniczony zasięg.
..... Za nieprzestrzeganie tych norm grozi izolacja i ośmieszenie.

7. Wymień cztery rodzaje konfliktów społecznych i wyjaśnij na czym polegają. 4 pkt.
......................................................
....................................................
.....................................................
8. Znajdź i zaznacz literą P - zdania prawdziwe, a literą F – zdania fałszywe. 5 pkt.
a) Mediacja jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych. ........
b) Aborcja w Polsce jest całkowicie zakazana. .........
c) Na ład społeczny ma wpływ proces socjalizacji. .......
d) Jedną z mniejszości narodowych mieszkających w Polsce są Tatarzy. ......
e) Zagrożeniem dla społeczności lokalnych jest m.in. ruchliwość społeczna pozioma. .......
9. Wyjaśnij pojęcia: 5 pkt.
a) społeczność –

b) nacjonalizm –

c) ksenofobia –

d) mniejszość narodowa –

e) hedonizm –

10. Uzupełnij poniższy tekst. 5 pkt.
Grupa społeczna to co najmniej .................. osoby powiązane ze sobą ......................................................., mające określone ............................ i ..................................... oraz wyróżniające się spośród innych grup wyraźną zasadą odrębności. Grupy społeczne dzielimy pod względem wielkości, sposobu formalizowanie się, .......................................... i rodzaju wytwarzanych więzi.

11. Opisowi poszczególnych form organizacji społeczeństwa przyporządkuj odpowiednią nazwę. 5 pkt.
Społeczeństwo wolne i demokratyczne, zapewniające obywatelom możliwość dokonywania wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności
Społeczeństwo, w którym większość pracowników zatrudniona jest w sferze usług.
Charakteryzuje się silnym zhierarchizowaniem, a gospodarka opiera się głównie na hodowli zwierząt i uprawie roli.
Inaczej społeczeństwo ludowe trudniące się głównie zbieractwem, rybołóstwem, myślistwem.
Jego powstanie jest efektem postępu naukowo-technicznego i związanego z nim rozwoju przemysłu.
społeczeństwo pierwotne, społeczeństwo feudalne, społeczeństwo industrialne, społeczeństwo postindustrialne, społeczeństwo globalne, społeczeństwo otwarte


Imię i nazwisko ................................., kl. ..........., nr ...........
Sprawdzian wiadomości z wiedzy o społeczeństwie, gr. II

1. Dobierz do podanych czynników narodowotwórczych podane obok stwierdzenia. 3 pkt.
a) wspólne terytorium – *wspólny język, zwyczaje, tradycje
b) wspólne pochodzenie etniczne – *jednolite zasady współżycia i cele
c) wspólna organizacja polityczna – *literatura, muzyka, malarstwo
*więź emocjonalna z krajem
2. Dopisz do podanych funkcji rodziny odpowiednie definicje. 3 pkt.
a) opiekuńczo-zabezpieczająca –
b) socjalizacyjna –
c) stratyfikacyjna –
3. Społeczeństwo można różnicować, przyjmując określone kryteria. Przyporządkuj określonym strukturom właściwe kryterium. 4 pkt.
a) warstwowa –
b) klasowa –
c) demograficzna –
d) zawodowa –
status społeczny, zawarcie związku małżeńskiego, zamożność i użytkowanie środków produkcji, uznanie dla danych zawodów i ich przydatności, płeć i wiek
4. Opisowi poszczególnych typów grup społecznych przyporządkuj odpowiednią nazwę. 5 pkt.
Sztab antykryzysowy powołany przez starostę po katastrofalnej powodzi.
Kilkunastoosobowa grupa bliskich znajomych.
Rodzina Kowalskich.
Stowarzyszenie Przyjaciół Misia Puchatka.
Klub Najwyższych Absolwentów Gimnazjum Męskiego Nr 1.
grupa ekskluzywna, grupa terytorialna, grupa celowa, grupa pierwotna, grupa formalna, grupa mała
5. Opisowi poszczególnych form organizacji społeczeństwa przyporządkuj odpowiednią nazwę. 5 pkt.
Społeczeństwo wolne i demokratyczne, zapewniające obywatelom możliwość dokonywania wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności
Społeczeństwo, w którym większość pracowników zatrudniona jest w sferze usług.
Charakteryzuje się silnym zhierarchizowaniem, a gospodarka opiera się głównie na hodowli zwierząt i uprawie roli.
Inaczej społeczeństwo ludowe trudniące się głównie zbieractwem, rybołóstwem, myślistwem.
Jego powstanie jest efektem postępu naukowo-technicznego i związanego z nim rozwoju przemysłu.
społeczeństwo pierwotne, społeczeństwo feudalne, społeczeństwo industrialne, społeczeństwo postindustrialne, społeczeństwo globalne, społeczeństwo otwarte
6. Przyporządkuj zdania do poszczególnych norm społecznych. Przy każdym zdaniu wstaw odpowiednią cyfrę: 6
1 – norma prawna, 2 – norma religijna, 3 – norma moralna, 4 – norma obyczajowa
..... Ustanowił je Bóg.
..... Ich nieprzestrzeganie jest sankcjonowane przez instytucje państwowe.
..... Określają, co wypada lub czego nie wypada robić.
..... Ustanowione i uznane za obowiązujące przez państwo.
..... Dotyczą tylko osób danego wyznania.
..... Mają charakter absolutny.

7. Wybierz poprawne odpowiedzi. 6 pkt.
• Socjalizacja to:
a) kształtowanie osobowości przez przekazywanie wartości, norm i wzorców zachowań
b) pełnienie ról społecznych
c) styczność przestrzenna

• Normy społeczne to:
a) nakazy i zakazy dotyczące zachowania człowieka
b) w miarę spójny, funkcjonalny układ wartości
c) ogół norm i zwyczajów określających stosunki międzyludzkie i międzynarodowe
• Ślub konkordatowy, to ślub zawarty:
a) w obecności kierownika urzędu stanu cywilnego
b) w obecności duchownego
c) bez udziału jakichkolwiek świadków
• Wskaż koncepcję, której zwolennicy uważali, że społeczeństwo tworzą wzajemnie zwalczające się klasy społeczne:
a) funkcjonalno-strukturalna
b) konfliktowa
c) interakcyjna
• Konsensus to:
a) odrzucenie kompromisu
b) uzgodnienie rozbieżnych interesów
c) porozumienie osiągnięte w wyniku dyskusji
• Przysposobienie to:
a) nadzór ustanowiony przez sąd nad osobą niezdolną do działań prawnych
b) sądowne ustanowienie opieki nad dzieckiem
c) prawne uznanie cudzego dziecka za własne
8. Wymień cztery sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych i wyjaśnij na czym polegają. 4 pkt.
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
9. Znajdź i zaznacz literą P - zdania prawdziwe, a literą F – zdania fałszywe. 5 pkt.
a) Majątek odrębny małżonków stanowią m.in. dochody z nagród. .........
b) Grupę społeczną stanowią minimum dwie osoby. .........
c) Aborcja w Polsce jest dozwolona w trzech przypadkach. ......
d) Odsetek mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce wynosi obecnie około 3 %. .......
e) Pierwszym etapem tworzenia się więzi społecznych są wzajemne oddziaływania. ........
10. Wyjaśnij pojęcia: 5 pkt.
a) zbiorowość –

b) kosmopolityzm –

c) mniejszość etniczna –

d) społeczeństwo –

e) utylitaryzm –


11. Uzupełnij poniższy tekst. 5 pkt.
Rodzina jest podstawową ...................................................., połączoną więziami ................................................ i ................................................. . Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie rodziny jest ............................................... uchwalony w roku ........................ .
Wyświetleń: 20263


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.