Katalog

Kamila Bakuła, 2010-06-09
Jednorożec

WOS, Sprawdziany i testy

Test z Wiedzy o społeczeństwie - poziom rozszerzony.

- n +

Z wiedzy o społeczeństwie – poziom rozszerzony, klasa II C, gr. I
Imię i nazwisko …………………………………………………………..
1.Władzę ustawodawczą w Polsce sprawuje:
a) Senat b) Prezydent c) Sejm d) Rada Ministrów e) Trybunały
2.Swobody polityczne związane z wolnością słowa, wyznania i zrzeszania się ograniczone są w:
a) Chinach b) San Marino c) Indiach d) Korei Północnej e) Belgii
3. Egalitaryzm to:
a) Równość w aspekcie prawnym i w dostępie do dóbr materialnych b) dostosowanie się do wymogów otoczenia c) mnogość różnego rodzaju poglądów
4. Do fundamentalnych zasad demokracji należą:
a) suwerenność monarchy b) suwerenność narodu c) jednolitość d) zachowanie praw mniejszości
5. Konformizm to:
a) sprawiedliwy podział dóbr b) dążenie do zdobycia przestrzeni życiowej c) zagwarantowanie wolności d) dostosowanie się do wymogów otoczenia
6. Bezpośrednimi formami uczestnictwa obywateli w życiu publicznym są:
a) plebiscyt b) inicjatywa obywatelska c) samorządność d) listy otwarte
7. Obowiązująca Konstytucja Polski uchwalona została:
a) 25 maja 1997 b) 2 kwietnia 1997 c) 17 października 1997 d) 25 kwietnia 1997
8. Do wolności i praw osobistych należą:
a) prawo do życia b) konieczność płacenia podatków c) wolność sumienia i religii d) wierność Rzeczypospolitej Polskiej
9. PIT to:
a) podatek od towarów i usług b) podatek ubezpieczeniowy c) osobisty podatek dochodowy d) podatek akcyzowy
10. W zeznaniu PIT należy wykazać:
a) stan rodziny b) kwoty przychodów c) dochody d) wiek dzieci składającego zeznanie
11. Do podstawowych obowiązków obywatelskich należy:
a) poszanowanie praw innych osób b) prawo wyborcze c) konieczność płacenia podatków d) zachowanie cnót obywatelskich
12. Inicjatywy społeczne są przejawem:
a) krytycyzmu b) tolerancji c)uspołecznienia d) dyscypliny
13. Cnoty obywatelskie to m.in.:
a) tolerancja b) równość c) odpowiedzialność za słowo d) wolność
14. Prawo do utworzenia stowarzyszenia ma grupa obywateli polskich w liczbie:
a) 10 b) 25 c) 15 d) 20
15. Największą na świecie instytucją badającą opinię publiczną jest:
a) Instytut Westmana b) PBS c) Instytut Gallupa d) OBOP
16. CBOS to:
a) Centralne Biuro Opinii Społecznej b) Centrum Badania Opinii Społecznej c) Centrum Biura Opiniowania Społecznego d) CBOS to inaczej OBOP
17. Respondent to:
a) osoba przeprowadzająca sondaż b) osoba biorąca udział w sondażu c) osoba zliczająca wyniki sondażu d) osoba odmawiająca udziału w sondażu
18. Media interaktywne to m.in.:
a) prasa b) Internet c) telewizja cyfrowa d) radio
19. Jedną z funkcji mediów jest:
a) f. integracyjna b) f. informacyjna c) f. kontrolna d) f. regeneracyjna
20. Ustawę o radiofonii i telewizji przyjęto:
a) 17 grudnia 1992 b) 29 grudnia 1993 c) 29 grudnia 1992 d) 17 grudnia 1993
21. Przedstawicielkami ruchu feministycznego są:
a) emancypatki b) pacyfistki c) sufrażystki d) katoliczki
22. Ze względu na dowolność interpretacji przekazu przez odbiorcę można wyróżnić media:
a) gorące i zimne b) wolnego i szybkiego kroku c) tradycyjne i interaktywne
23. Twórcą klasycznej trójelementowej definicji państwa jest:
a) Niccolo Machiavelli b) Georg Jellinek c) Immanuel Kant d) Georg Hegel
24. Przestawicielem koncepcji podboju i przemocy pochodzenia państwa jest:
a) Jean Rousseau b) Ludwik Gumplowicz c) Arystoteles d) August Comte
25. Centralizacja uprawnień to:
a) przestrzeganie i niepotrzebne mnożenie przepisów b) dbanie o własne interesy z pominięciem ogółu c) skupienie uprawnień decyzyjnych w rękach władzy centralnej d) wymuszenie posłuszeństwa wobec obywateli
26. Państwo jest organizacją:
a) dobrowolną b) suwerenną c) terytorialną d) płatną
27. Do kultury politycznej zaliczamy:
a) k. zaściankową b) k. medialną c) k. masową d) k. aktywną
28. Warunkiem założenia partii politycznej w Polsce jest zebranie pisemnych deklaracji pełnoletnich i mających pełną zdolność prawną obywateli w liczbie:
a) 100 b) 1000 c) 10 000 d) 500
29. Jedną z najbardziej znanych organizacji ekologicznych na świecie jest:
a) ATTAC b) Greenpeace c) Nasza Ziemia d) GLOB
30. Oparcie władzy na układach i wzajemnych zależnościach politycznych to:
a) inwigilacja b) klientelizm c) biurokratyzacja d) alienacja


Z wiedzy o społeczeństwie – poziom rozszerzony, klasa II C, gr. II
Imię i nazwisko …………………………………………………………..
1.Władzę wykonawczą w Polsce sprawuje:
a) Senat b) Prezydent c) Sejm d) Rada Ministrów e) Trybunały
2.Swobody polityczne związane z wolnością słowa, wyznania i zrzeszania się ograniczone są w:
a) Anglii b) San Marino c) Indiach d) Korei Północnej e) Chinach
3. Egalitaryzm to:
a) dostosowanie się do wymogów otoczenia b) mnogość różnego rodzaju poglądów c) Równość w aspekcie prawnym i w dostępie do dóbr materialnych
4. Do fundamentalnych zasad demokracji należą:
a) jednolitość b) pluralizm c) praworządność d) suwerenność monarchy
5. Konformizm to:
a) sprawiedliwy podział dóbr b) dążenie do zdobycia przestrzeni życiowej c) zagwarantowanie wolności d) dostosowanie się do wymogów otoczenia
6. Bezpośrednimi formami uczestnictwa obywateli w życiu publicznym są:
a) referendum b) inicjatywa obywatelska c) inicjatywa ludowa d) listy otwarte
7. Obowiązująca Konstytucja Polski weszła w życie:
a) 25 maja 1997 b) 2 kwietnia 1997 c) 17 października 1997 d) 25 kwietnia 1997
8. Do wolności i praw osobistych należą:
a) prawo do życia b) konieczność płacenia podatków c) wolność sumienia i religii d) wierność Rzeczypospolitej Polskiej
9. PIT to:
a) podatek od towarów i usług b) podatek ubezpieczeniowy c) osobisty podatek dochodowy d) podatek akcyzowy
10. W zeznaniu PIT należy wykazać:
a) dochody b) kwoty przychodów c) stan rodziny d) wiek dzieci składającego zeznanie
11. Do podstawowych obowiązków obywatelskich należy:
a) zachowanie cnót obywatelskich b) prawo wyborcze c) konieczność płacenia podatków d) przestrzeganie prawa
12. Inicjatywy społeczne są przejawem:
a) krytycyzmu b) tolerancji c) uspołecznienia d) dyscypliny
13. Cnoty obywatelskie to m.in.:
a) równość b) krytycyzm c) odpowiedzialność za słowo d) wolność
14. Prawo do utworzenia stowarzyszenia zwykłego ma grupa obywateli polskich w liczbie:
a) 10 b) 3 c) 5 d) 7
15. Największą na świecie instytucją badającą opinię publiczną jest:
a) Instytut Westmana b) PBS c) Instytut Gallupa d) OBOP
16. CBOS to:
a) Centralne Biuro Opinii Społecznej b) Centrum Badania Opinii Społecznej c) Centrum Biura Opiniowania Społecznego d) CBOS to inaczej OBOP
17. Respondent to:
a) osoba przeprowadzająca sondaż b) osoba biorąca udział w sondażu c) osoba zliczająca wyniki sondażu d) osoba odmawiająca udziału w sondażu
18. Media tradycyjne to m.in.:
a) film b) Internet c) telewizja cyfrowa d) radio
19. Jedną z funkcji mediów jest:
a) f. integracyjna b) f. opiniotwórcza c) f. kontrolna d) f. regeneracyjna
20. Ustawę o radiofonii i telewizji przyjęto:
a) 17 grudnia 1992 b) 29 grudnia 1993 c) 29 grudnia 1992 d) 17 grudnia 1993
21. Przedstawicielkami ruchu feministycznego są:
a) emancypatki b) pacyfistki c) sufrażystki d) katoliczki
22. Ze względu na kierunki przepływu informacji można wyróżnić media:
a) gorące i zimne b) wolnego i szybkiego kroku c) tradycyjne i interaktywne
23. Twórcą klasycznej trójelementowej definicji państwa jest:
a) Niccolo Machiavelli b) Georg Jellinek c) Immanuel Kant d) Georg Hegel
24. Przestawicielem koncepcji umowy społecznej pochodzenia państwa jest:
a) Jean Rousseau b) Ludwik Gumplowicz c) Arystoteles d) August Comte
25. Centralizacja uprawnień to:
a) przestrzeganie i niepotrzebne mnożenie przepisów b) dbanie o własne interesy z pominięciem ogółu c) skupienie uprawnień decyzyjnych w rękach władzy centralnej d) wymuszenie posłuszeństwa wobec obywateli
26. Państwo jest organizacją:
a) dobrowolną b) przymusową c) terytorialną d) płatną
27. Do kultury politycznej zaliczamy:
a) k. poddańczą b) k. medialną c) k. masową d) k. aktywną
28. Warunkiem założenia partii politycznej w Polsce jest zebranie pisemnych deklaracji pełnoletnich i mających pełną zdolność prawną obywateli w liczbie:
a) 100 b) 1000 c) 10 000 d) 500
29. Jedną z najbardziej znanych organizacji ekologicznych na świecie jest:
a) ATTAC b) Greenpeace c) Nasza Ziemia d) GLOB
30. Oparcie władzy na układach i wzajemnych zależnościach politycznych to:
a) klientelizm b) pragmatyzm c) biurokratyzacja d) alienacja

Wyświetleń: 6024


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.