Katalog

Kamila Bakuła, 2010-06-05
Jednorożec

WOS, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Chorzelach


Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Kamila Bakuła – nauczyciel historii
i wiedzy o społeczeństwie
Imię i nazwisko opiekuna stażu: ……..
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2009
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2010Cel główny:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Zapoznanie z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie obowiązującej w szkole dokumentacji i sposobów jej prowadzenia.
3. Zapoznanie z przepisami zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy w szkole.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwowanie lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie ich z prowadzącym.
5. Podnoszenie kompetencji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
6. Wykazanie umiejętności właściwego prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i omawianie ich z osobą hospitującą.
7. Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez stosowanie różnorodnych metod i form kształcenia.Według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 6.1.

ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONAWANIA PLACÓWKI, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ

A. Działania nauczyciela związane z procedurą awansu zawodowego
L.p. Cel, zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Poznanie procedury awansu zawodowego • analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela
- ustawa o systemie oświaty
- najnowsze rozporządzenie MEN wrzesień 2009,
na bieżąco
znajomość przepisów prawnych oraz notatki własne
2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu • zawarcie kontraktu między stażystą, a opiekunem stażu:
- określenia zakresu obowiązków stażysty
- określenie obowiązków opiekuna stażu
- określenie zasad komunikowania się i współpracy
• skonstruowanie planu rozwoju zawodowego wrzesień 2009
wrzesień 2009
kontrakt
zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
3. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego • gromadzenie dokumentów

• sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju okres stażu

maj 2010
konspekty, opisy, zaświadczenia, protokoły, zdjęcia
sprawozdanie
4. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego • przedstawienie dokumentacji stażu czerwiec 2010 wniosek wraz z dokumentacją

B. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji placówki
L.p. Cel, zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Poznanie podstawowych przepisów i dokumentów dotyczących funkcjonowania i organizacji placówki • analiza dokumentacji:
- statut szkoły
- wewnątrzszkolny system oceniania
- program wychowawczy szkoły
- kalendarz imprez szkoły
- program profilaktyki okres stażu
własne notatki z analizy dokumentów
2. Zapoznanie się z przepisami mówiącymi o warunkach bezpiecznej i higienicznej nauki i pracy • poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole

wrzesień 2009

przedstawienie zaświadczenia o odbytym kursie BHP


3. Udział w pracach organów szkolnych związanych z realizacją jej podstawowych zadań i funkcji • udział w formach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

• udział w Radach Pedagogicznych na bieżącona bieżąco zaświadczenia o uczestnictwie w formach doskonalenia
lista obecności z Rad Pedagogicznych
4. Zapoznanie się z dokumentacją • dokonywanie poprawnych wpisów do dziennika
• prowadzenie indywidualnych dokumentacji dla uczniów z orzeczeniami okres stażuokres stażu zgromadzona dokumentacja

UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY
A. Prowadzenie zajęć
L.p. Cel, zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w obecności opiekuna stażu lub dyrektora ZSP • przygotowanie konspektów zajęć
• omawianie prowadzonych zajęć
• wyciąganie wniosków raz w miesiącu
konspekty zajęć, notatkiB. Doskonalenie własnego warsztatu
L.p. Cel, zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań
Studiowanie literatury i czasopism przedmiotowych • kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty
• współpraca z nauczycielami


• zapoznanie się z literaturą oraz artykułami w czasopismach w czasie trwania stażu
na bieżącona bieżąco zaświadczenia o odbytych szkoleniach, kursach i warsztatach,
notatki ze spotkań

notatki
z przeczytanej literatury
2. Wzbogacanie warsztatu pracy • przygotowywanie materiałów, nowych pomocy, gromadzenie i wykorzystywanie ich na lekcjach według potrzebzdjęcia


3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy • publikacja planu rozwoju zawodowego oraz opracowywanych konspektów w Internecie
• przygotowywanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej cały okres stażumaj 2010

strona internetowa: www.publikacje.
edu.pl lub www.edukacja.edux.pl
płyta CD z zapisem elektronicznym

OMAWIANIE PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ
L.p. Cel, zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli • udział w zajęciach według wcześniej określonych zasad (zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy), omawianie zajęć raz w miesiącu
notatki, wnioski
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW
L.p. Cel, zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Zapoznanie się z planem wychowawczo-dydaktycznym szkoły • analiza planu wychowawczo-dydaktycznego październik 2009
2. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju • rozmowy, metody pracy, wsparcie dla uczniów
• zapoznanie z źródłami i formami samodzielnego kształcenia na bieżąco konspekty
3. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia • Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej
na bieżąco
wyniki we współpracy z uczniem
4. Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej, tolerancji, odpowiedniej postawy społecznej oraz patriotycznej • lekcje tematyczne rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na bieżąco konspekty
5. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce • badanie i diagnozowanie sytuacji każdego ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami, stosowanie metody indywidualizacji na bieżąco wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Podpis nauczyciela stażysty:


Zatwierdzam do realizacji


.............................................. .................................................
(Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

Wyświetleń: 1524


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.