Katalog

Kamila Kużniewska, 2010-06-03
Barlinek

WOS, Plany rozwoju zawodowego

Plan awansu nauczyciela stażysty.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Publiczne Gimnazjum nr 1
im. Bohaterów Westerplatte w Barlinku

Kamila Kuźniewska

Posiadane kwalifikacje:
Magister politologii, przygotowanie pedagogiczneOpiekun stażu: mgr Monika Goryńska

Czas trwania stażu: 01.09.2009 – 31.05.2010


CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowegoCELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Barlinku.
2. Poznanie dokumentów obowiązujących w PG1.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia w szkole bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4. Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej, poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrzszkolnych
- pozaszkolnych
- samokształcenia
6. Doskonalenie warsztatu pracy przez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, a następnie omawianie ich z prowadzącym.
7. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
8. Poznanie specyfiki pracy z młodzieżą z dysleksją rozwojową.
9. Pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.


§ 6 ust. 2 pkt 1*
Znajomość organizacji, zadań, i zasad funkcjonowania placówki.

Lp. Działania
i zadania nauczyciela Forma lub metoda jej realizacji Zamierzony efekt Dowody realizacji Termin realiza-cji
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego -analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia)
-założenie teczki „awans zawodowy” -znam przepisy prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego IX/X 2009
2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu -zawarcie kontraktu
z opiekunem stażu
-określenie formy współpracy, terminów hospitacji
-skonstruowanie planu rozwoju -potrafię współpracować
z opiekunem stażu

-znam zasady wzajemnej współpracy

-posiadam zatwierdzenie przez dyrektora planu rozwoju zawodowego -zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
-przejrzyste zasady współpracy wzajemnej obserwacji zajęć
- kontrakt IX 2009
3. Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły -analiza dokumentacji szkoły:
-Statutu Szkoły
-wewnątrz-szkolnych zasad oceniania
-dzienników zajęć lekcyjnych
-udział w zebraniach rady pedagogicznej -znam dokumentację szkoły oraz zasady jej funkcjonowania

-znajomość dokumentów
i aktów prawnych
-lista obecności
z zebrań rady pedagogicznej
IX/X 2009
4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających
z planu rozwoju zawodowego -gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego -posiadam zgromadzone dokumenty -świadectwa, zaświadczenia, scenariusze zajęć, zdjęcia itp.-teczka stażysty Cały okres stażu
5. Zapoznanie z
podstawowy-mi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy
i przepisami przeciw pożarowymi -udział w szkoleniu BHP
-odświeżanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy medycznej -posiadam zaświadczenie
o ukończeniu kursu
-poruszam się swobodnie w tematyce BHP, PPOŻ oraz pierwszej pomocy -zaświadczenie
o ukończeniu kursu
IX/X 2009
6. Monitorowa
-nie tygodniowe
-go planu zajęć w szkole, dyżurów, zastępstw, oraz zapoznanie się z zasadami współpracy dyrektora z pracowni-kami -analiza dokumentów, obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. -biorę udział w Radach Pedagogicznych
-znam swój plan zajęć -notatki własne Cały okres stażu§ 6 ust. 2 pkt 2*
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

Lp. Działania
i zadania nauczyciela Forma lub metoda jej realizacji Zamierzony efekt Dowody realizacji Termin realizacji
1. Systematyczne opracowywanie scenariuszy (konspektów) zajęć -tworzenie scenariuszy zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu - właściwie prowadzę lekcje -scenariusze (konspekty)zajęć Cały okres stażu
2. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy -uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach,

-wymiana doświadczeń -zdobywam nowe doświadczenia -zaświadczenia
o ukończonych kursach, warsztatach, szkoleniach Cały okres stażu
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy -przygotowanie dokumentacji stażu
w formie elektronicznej
-przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera - plan rozwoju zawodowego w formie elektronicznej
-przygotowuję uczniom ćwiczenia na zajęcia z wykorzystaniem komputera
-uatrakcyjnienie sposobu prowadzenia zajęć
-lepsze przyswajanie przez uczniów wiedzy -teczka stażysty, CD z zapisem elektronicznym

-publikacja planu rozwoju zawodowego
w Internecie Cały okres stażu§ 6 ust. 2 pkt 3*
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

Lp. Działania
i zadania nauczyciela Forma lub metoda jej realizacji Zamierzony efekt Dowody realizacji Termin realizacji
1. Współpraca
z rodzicami -rozmowy z rodzicami
-udział w zebraniach z rodzicami -znam sytuacje rodzinną dziecka
-uczestniczę w rozwiązywaniu problemów -notatki
-potwierdzenie od dyrektora Cały okres stażu
2. Współorganizacja
i udział w uroczystościach
i imprezach oraz wycieczkach -włączenie się do organizacji imprez, np.:
•święto patrona szkoły
•zabawa noworoczna
•dzień matki, dzień babci
i dziadka
•zakończenie roku szkolnego
-udział w wycieczkach szkolnych jako opiekun
-usprawnienie przebiegu uroczystości
-uatrakcyjnienie uroczystości -zdjęcia
-potwierdzenia
-podziękowania Cały okres stażu
3.


Pełnienie funkcji opiekuna pocztu sztandarowego.


- Udział podczas uroczystości na szczeblu szkoły, gminy i powiatu. -lepiej rozumiem środowisko uczniowskie, jego problemy oraz potrzeby
-notatki własne


Cały okres stażu


4. Prowadzenie koła „ Organizacje międzynarodowe”. -prowadzę zajęcia dla uczniów którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zajęciach dodatkowych -uczniowie zdobywają dodatkową wiedzę -dokumentacja w dzienniku zajęć dodatkowych Cały okres stażu
5. Współpraca z pedagogiem szkolnym -zapoznaję się z dokumentacją prowadzoną przez pedagoga szkolnego
-konsultuje z pedagogiem przypadki uczniów sprawiających problemy
-lepiej znam sytuację uczniów oraz lepiej ich rozumiem -zaświadczenie o współpracy z pedagogiem szkolnym Cały okres stażu
6. Udział w posiedzeniach Zespołów wychowawczych i pedagogicznych oraz w Radach Szkoleniowych -aktywnie uczestniczę w posiedzeniach zespołów -swobodnie poruszam się zagadnieniach związanych z programami wychowawczymi Potwierdzenie udziału Cały okres stażu
7. Opieka nad przydzieloną salą -prowadzę gazetkę ścienną w przydzielonej mi sali . Opiekuję się sprzętem muzycznym i zajmuję się jego obsługą podczas imprez szkolnych -uatrakcyjnienie sali lekcyjnej oraz korytarza, usprawnienie imprez szkolnych Potwierdzenie opieki Cały okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 4*
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Lp. Działania
i zadania nauczyciela Forma lub metoda jej realizacji Zamierzony efekt Dowody realizacji Termin realizacji
1. Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu lub dyrektora -opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja -zrealizowanie zamierzonych celów
-umiem opracować scenariusz poprawny pod względem właściwego doboru metod i form pracy -scenariusze przeprowadzonych zajęć
-notatki Raz w miesiącu
2. Uczestniczenie
w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli szkoły -obserwacja zajęć -zapoznaję się ze scenariuszem zajęć -scenariusz zajęć
-notatki własne Raz w miesiącu


* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dziennik Ustaw Nr 214 z 16 listopada 2007 r. pozycja nr 1580
źródło: http://www.awans.net/strony/rozp_2007.html stan na 07.09.2009r.


Opracowała:
Wyświetleń: 2447


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.