Katalog

Monika Owczarska, 2010-06-03
Jasło

Religia, Konspekty

Droga do świętości błogosławionej Karoliny Kózki. Konspekt lekcji religii.

- n +

Konspekt katechezy klasa V
Droga do świętości błogosławionej Karoliny Kózki


Cel katechezy:

Uczeń zna:
- drogę do świętości błogosławionej Karoliny,
- przez kogo, kiedy i gdzie była beatyfikowana,
- kiedy jest jej wspomnienie liturgiczne,
- że jest patronką Diecezji Rzeszowskiej
Uczeń potrafi:
- rozpoznać postać błogosławionej Karoliny spośród innych świętych,
- wymienić cechy , które doprowadziły bł. Karolinę do świętości
Uczeń ceni:
zostać świętym,
dbać o swoją godność godność innych ludzi
naśladować w swoim życiu bł. Karolinę

Pomoce: żółte karteczki, obraz błogosławionej Karoliny , obrazki : św. Teresa, św. Faustyna, bł. Salomea Królowa Jadwiga, plansza z drogą, kolorowe i czerwone stopki, zdjęcia z życia bł. Karoliny

Modlitwa: Modlitwa – prośba- prowadzona przez ucznia
Sprawdzenie obecności

WPROWADZENIE
Katechezę rozpoczniemy od tego, czym jest świętość?(rozmowa). Z rozsypanki – (żółte kartony) wspólnie układamy temat katechezy: Droga do świętości bł. Karoliny Kózki.
Ciekawa jestem, czy ktoś z was rozpozna wśród świętych bł. Karolinę – praca z obrazami.Wiemy już co to jest świętość , dowiemy się teraz co Słowo Boże mówi o świętości? ( praca
z Pismem Świętym – 1P 1,14-16)
- Dlaczego mamy dążyć do świętości?
- Kiedy zostaliśmy powołani do świętości?
Dz: Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, On jest święty. Do świętości powołani zostaliśmy podczas sakramentu chrztu świętego.
- Kto z was chce być świętym?
Cała klasa podnosi ręce wszyscy chcą być święci.
- Co przeszkadza nam w drodze do świętości?
Dz: Na drodze do świętości przeszkadza grzech – zło,pomaga nam sakrament pokuty i pojednania. W drodze do świętości umacnia nas sam Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie.

ROZWINIĘCIE
- A jaką drogą kroczyła Karolina do świętości?
Poznajemy postać błogosławionej Karoliny Kózki z
uwzględnieniem cech, które doprowadziły ją do świętości. Na podstawie zdjęć z biografią błogosławionej: chrzest, modlitwa, nauka, praca – izba, miłość bliźniego,Apostolstwo Msza święta,czystość, męczeństwo i beatyfikacja tworzymy gazetkę o błogosławionej (kartek w kształcie stóp z cechami Karoliny – w kolorze czerwonym symbolizującym męczeństwo).
Słuchamy słowa Ojca Świętego Jana Pawła II / fragment homilii beatyfikacyjnej/ (nagranie)
- Czego uczy mnie błogosławiona Karolina?
Dzieci na kolorowych kartkach w kształcie stóp wypisują cechę, którą pragnie naśladować w drodze do świętości. (przypina ją na planszy – drodze tworząc w ten sposób drogę do świętości)

PODSUMOWANIE
W oparciu o tekst życiorysu błogosławionej, uczniowie uzupełniają tekst z lukami /zał1,2/. Wspólne odczytanie tekstu .
Zapis do zeszytu:
Temat: Droga do świętości błogosławionej Karoliny Kózki

Obrazek błogosławionej
Tekst z lukami
Zadanie
Napisz jaką cechę błogosławionej Karoliny chciałbyś naśladować w swoim życiu, uzasadnij swój wybór.
Modlitwa
Modlitwa przez wstawiennictwo błogosławionej Karoliny.


Błogosławiona Karolina Kózka urodziła się dnia 2 sierpnia 1898 r. w wiosce Wał- Ruda należącej do parafii Zabawa w diecezji tarnowskiej, jako czwarte z jedenaściorga dzieci ubogiej wiejskiej rodziny. W domu Kózków panował duch miłości Boga i bliźnich. W atmosferze pobożności i ukochania pracy i powściągliwości obyczajowej wzrastała błogosławiona. Żywa wiara Jej rodzinnego domu wyrażała się we wspólnej modlitwie wieczornej, w modlitwie przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu godzinek o NMP, pobożnym uczestniczeniu w niedzielnej Mszy Świętej i w dni powszednie oraz w częstym korzystaniu z sakramentów świętych. Rodzina Karoliny odznaczała się również wyjątkowym duchem apostolskim. W domu rodzinnym błogosławionej często zbierali się sąsiedzi i krewni na wspólne czytanie Pisma Świętego, Żywoty Świętych, i czasopisma katolickie. W Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w czasie świąt Bożego Narodzenia kolędy. Słusznie więc nazywano we wsi dom Kózków „ kościółkiem”. Religijna atmosfera domu rodzinnego pomagała Karolinie do pogłębienia miłości Boga. Od najmłodszych lat ukochała Ona modlitwę, często w ciągu dnia odmawiała Zdrowaś Maryjo, bo jak sama twierdziła modlitwa ta dawała Jej odczuwać wielką radość w sercu. Nie rozstawała się z różańcem podarowanym Jej przez matkę. Modlitwy przedłużała do późnych godzin kosztem zasłużonego wypoczynku. Z radością spieszyła do odległego kościoła, aby uczestniczyć we Mszy Świętej nie tylko w niedzielę , ale także w dni powszednie. Bardzo często przystępowała do sakramentów świętych. Oprócz modlitwy ukochała również pracę, którą zawsze starała się wykonać jak najlepiej. Wrażliwa na potrzeby bliźnich, ofiarnie usługiwała starcom i chorym oraz chętnie uczyła katechizmu młodsze rodzeństwo i inne dzieci.piękne świadectwo o błogosławionej wyraziła jej koleżanka, która wcześnie straciła matkę: „ Karolcia była dla mnie więcej niż matką”. Dzięki tej miłości oddziaływała apostolsko na otoczenie. Nazywano Ją „prawdziwym aniołem”. Ducha apostolskiego rozwijała u boku swego wuja Franciszka Borzęckiego – inspiratora życia kulturalnego i religijnego wioski. Pomagała mu w prowadzeniu biblioteki i świetlicy, w której gromadzili się mieszkańcy wioski.
W 17 roku życia dnia 18 listopada 1914 roku, w czasie zawieruchy wojennej poniosła śmierć zadaną jej przez żołnierza armii carskiej, któremu stawiła opór w obronie cnoty czystości. Rany zadane jej wtedy świadczą o gromie cierpień i są świadectwem bohaterskiej obrony dziewictwa. Upodabniając się do Chrystusa już w czasie swojego życia i zawsze posłuszna woli Bożej, także w tym decydującym momencie nie chcąc popełnić grzechu przyjęła śmierć jako największe świadectwo miłości Boga. Upodobniła się do Chrystusa również przelaniem krwi.
Kult błogosławionej zaczął się rozszerzać. Licznie pielgrzymowano do jej grobu i miejsca Jej Męczeńskiej śmierci, gdzie umieszczono krzyż.
Dnia 10 czerwca 1987 roku podczas Mszy Świętej na tarnowskich Błoniach, Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Karolinę Kózkówną – błogosławioną. /zał 1/


Błogosławiona Karolina Kózka urodziła się …..................
Odznaczała się nabożeństwem do Pana Jezusa i ….............. …......................
Dom rodzinny Karoliny nazywano „................................”. błogosławiona Karolina uczyła …......................... młodsze rodzeństwo i okoliczne dzieci. Codziennie śpiewała religijne ......................i odmawiała …...................................... 18 maja 1914 roku przyjęła sakrament....................... Zginęła śmiercią męczeńską w obronie...................................
Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Ją.......................... /zał2/


Opracował Monika Owczarska


Wyświetleń: 4232


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.