AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mirosław Gałwiaczek, 2010-05-31
Koniecpol

Historia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego - awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Mirosław Gałwiaczek
Stanowisko: nauczyciel historii
Posiadany stopień awansu: nauczyciel mianowany
Miejsce zatrudnienia:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Armii Krajowej 26
Data rozpoczęcia stażu: 3 września 2007
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2010
Wymiar realizowanego stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Opracował: Mirosław Gałwiaczek

8 ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrążenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie pracy szkoły

1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod Pracy pedagogicznej.
Formy realizacji:
· Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
· Zapoznanie z dokumentami szkoły: Program Wychowawczy, Statut, WSO, Plan rozwoju szkoły, program profilaktyki
· Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
· Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu
· Opracowanie i doskonalenie przedmiotowego systemu oceniania z historii.
Dowody realizacji:
· Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
· Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły
· Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń Sprawozdanie
· Przedmiotowy system oceniana
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz szkolnym doskonaleniu zawodowym oraz samokształcenie
Formy realizacji:
· Udział w procesie wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli
· Studiowanie literatury pedagogicznej
· Poszerzanie wiedzy na temat metod aktywizujących w nauczaniu
Dowody realizacji:
· Zaświadczenia, notatki, fiszki, potwierdzenia ze szkoleń
3. Wzbogacanie warsztatu pracy
Formy realizacji:
· Gromadzenie pomocy dydaktycznych(mapy, foliogramy, zdjęcia, plansze, filmy, nowości wydawnicze)
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły
4. Współpraca z biblioteką szkolną
Formy realizacji:
· Pomoc uczniom w docieraniu do literatury fachowej wykorzystywanej w przygotowaniach do konkursów historycznych oraz wzbogacanie księgozbioru historycznego
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły
5. Przygotowanie do konkursów i Olimpiad
Formy realizacji:
· Praca indywidualna z uczniami wykazującymi zainteresowania problematyką historyczną
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły
6. Współudział w organizowaniu imprez szkolnych, uroczystości środowiskowych
Formy realizacji:
· Organizowanie akademii, apeli z okazji rocznic historycznych
· Współdziałanie w przygotowaniu imprez środowiskowych
· Działanie w Towarzystwie Przyjaciół Koniecpola nad rozwojem patriotyzmu regionalnego
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły, zaświadczenia organizacji pozarządowych
7.Działanie na rzecz kulturalnego i estetycznego rozwoju uczniów.
Formy realizacji:
· Gazetki historyczne
· Spotkania z kombatantami i znawcami historii regionalnej
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły
8. Aktywny udział w formach doskonalenia adekwatne do potrzeb nauczyciela i szkoły
Formy realizacji:
· Udział w konferencjach metodycznych i warsztatach
Dowody realizacji:
· Zaświadczenia - dyplomy ukończenia
9. Współpraca z rodzicami
Formy realizacji:
· Spotkania z rodzicami na wywiadówkach
· Spotkania na zajęciach otwartych prowadzonych przez uczniów
· Spotkania indywidualne
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły
10. Praca w komisjach szkolnych
Formy realizacji:
· Praca w komisji zamówień publicznych
· Działalność w Komisji p/poż
· Komisja Rekrutacji, Zespoły Nadzorujące
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły
11. Przygotowanie uczniów do Egzaminu maturalnego z historii
Formy realizacji:
· Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów zdających maturę
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły
12. Samodzielne działania pogłębiające wiedzę i umiejętności
Formy realizacji:
· Studiowanie literatury fachowej, artykułów, opracowań, konspektów lekcji zamieszczonych w Internecie oraz korzystanie z różnych źródeł informacji
Dowody realizacji:
· Notatki, adresy stron WWW

8 ust.2pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Publikacja własnego planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji:
· Publikacja w Internecie
Dowody realizacji:
· Adres strony internetowej, zaświadczenie
2. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
Formy realizacji:
· Wyszukiwanie stron internetowych bogatych w informacje historyczne wykorzystywanie na zdjęciach edukacyjnych
· Gromadzenie i upowszechnianie informacji, potrzebnych do zajęć lekcyjnych oraz przydatny pomocy dydaktycznych
Dowody realizacji:
· Zebrane materiały, adresy stron
3. Wykorzystywanie multimediów w przedmiocie
Formy realizacji:
· Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, słowników internetowych
· Projekcje filmów o tematyce historycznej
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły
4. Przygotowanie prezentacji multimedialnych
Formy realizacji:
· Wykorzystanie prezentacji multimedialnych na zajęciach historycznych
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły

8 ust. 2, pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi doświadczeniami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Praca na rzecz Rady Pedagogicznej szkoły
Formy realizacji:
· Aktywne i twórcze uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, sporządzanie protokołów
· Prowadzenie szkoleń RP na wybrane tematy
Dowody realizacji:
· Księga protokołów
· Referaty opracowane na podstawie literatury oraz doświadczeń własnych
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami
Formy realizacji:
· Organizacja spotkań, uroczystości szkolnych
· Przekazywanie informacji z kursów, szkoleń
· Udostępnianie opracowanych testów, sprawdzianów, scenariuszy, konspektów, planów
· Prezentowanie warsztatu pracy w czasie lekcji otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
· Lekcje koleżeńskie
· Aktywna praca w zespole przedmiotowym, wymiana Dowody realizacji:
· Scenariusze imprez, apeli, zajęć
· Wyciągi z protokołów
3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami
Formy realizacji:
· Wykorzystanie zdobytej wiedzy na temat metod, problemu w pracy
· Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń związanych z pracą historyka w szkole
Dowody realizacji:
· Notatki własne, potwierdzenia

8 ust. 2, pkt 4 a
Opracowanie i wdrążenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem zdolnym na dodatkowe zajęcia z historii
Formy realizacji:
· Opracowanie programu, wdrożenie i ewaluacja
Dowody realizacji:
· Opracowany i zatwierdzony program

8 ust. 2, pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizacja konkursów szkolnych z historii
Formy realizacji:
· Konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
· Udział w konkursach katyńskich
· Udział w konkursach historycznych organizowanych w szkole
· Konkurs Wiedzy Regionalnej pt. „Moja mała ojczyzna”
· Udział w konkursach organizowanych przez CEO
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły
2. Przygotowania uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole
Formy realizacji:
· Imprezy, akademie okolicznościowe
· Rocznice historyczne
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły
3. Organizowanie imprez oraz wycieczek szkolnych
Formy realizacji:
· Organizowanie wycieczek przedmiotowych do Krakowa, Warszawy, Oświęcimia
· Zwiedzanie zabytków Koniecpola oraz organizowanie wyjazdów do ciekawych zabytków naszego regionu
· Organizowanie wyjść do kina, teatru
· Organizowanie uroczystości klasowych (dzień chłopaka, wigilia, dzień kobiet, półmetek, studniówka)
Dowody realizacji:
· Karty wycieczek, zapisy w dzienniku lekcyjnym
4. Organizowanie dodatkowych zajęć za historii dla maturzystów
Formy realizacji:
· Zajęcia dla zainteresowanych uczniów przygotowujące do matury z historii
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły
5. Prowadzenie cyklu zajęć z cyklu „Edukacja Regionalna w oparciu o miejsca pamięci narodowej znajdujących się w naszym regionie”
Formy realizacji:
· Zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 2,5 godzinnym tygodniowo dla zainteresowanych uczniów
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły
6. Poznanie sytuacji rodzinnej i organizowanie pomocy uczniom z problemami
Formy realizacji:
· Diagnozowanie środowiska ucznia
· Opiniowanie wniosków o stypendium gminne dla uczącej się młodzieży
· Rozmowy z rodzicami
· Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły, notatki
7. Współpraca ze strukturami samorządowymi
Formy realizacji:
· Straż Pożarna
· Rada Miejska
· MOPS
· Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły

8 ust. 2, pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Promowanie szkoły
Formy realizacji:
· Udział w spotkaniach z gimnazjalistami podczas Dni Otwartych Szkoły
· Agitacja szkoły podczas wyjazdów do szkół gimnazjalnych
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły
2. Współpraca z pielęgniarką szkolą w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej
Formy realizacji:
· Konsultacje wychowawcy z pielęgniarką
· Organizowanie pogadanek na temat zdrowego stylu życia
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły
3. Współpraca z lokalnymi służbami (Policja)
Formy realizacji:
· Prelekcje z przedstawicielami Policji
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji
Formy realizacji:
· Współpraca ze Samorządem Szkolnym
· Pełnienie funkcji Rzecznika Praw Ucznia
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły
5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, profilaktyki oraz ograniczenie absencji uczniów
Formy realizacji:
· Udział w pracach Zespołu Wychowawczego,
· Realizowanie Planu Wychowawczego szkoły
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły
6. Współpraca z uczelniami wyższymi
Formy realizacji:
· Wyjazdy na Dni Otwarte na wyższe uczelnie
· Spotkania z wykładowcą uczelni wyższej
· Spotkania ze studentami uczelni wyższych
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły
7. Pełnienie ról w Strukturach Samorządowych
Formy realizacji:
· Udział młodzieży w sesjach Rady Miejskiej w Koniecpolu
Dowody realizacji:
· Potwierdzenia dyrektora szkoły

8 ust. 2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawcze lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Rozpoznawanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Formy realizacji:
· Opis i analiza przypadku
Dowody realizacji:
· Opracowane opis i analiza
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3868


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.