AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jan Welsandt
Historia, Różne

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania z historii

- n +

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania z historii na przykładzie IV LO w ostrowie wielkopolskim


1. PSO został opracowany z uwzględnieniem Rozporządzenia MEN z 19 IV 1999r., Statutu IV L. O. W Ostrowie Wlkp. oraz Szkolnego Systemu Oceniania i klasyfikowania uczniów, uchwalonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z 23 XI 1999r.
2. Kryteria wymagań z historii, na poszczególne oceny są następujące:

 • Ocena niedostateczna
  - Uczeń ma bardzo duże braki w zakresie wiedzy podstawowej
  - Nie rozumie prostych poleceń
  - Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy
  - Nie posiada podstawowych umiejętności wymaganych na przedmiocie historia
  - Wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do pracy
  - Nie podejmuje prób rozwiązania zadań, nawet przy pomocy nauczyciela

 • Ocena dopuszczająca ( poziom wymagań koniecznych)
  - Uczeń ma duże braki w wiedzy
  - Postawa ucznia na lekcjach jest bierna
  - Niekiedy wykazuje chęci do współpracy, a odpowiednio motywowany przez nauczyciela, jest wstanie wykonać bardzo proste polecenia
  - Sporadycznie stosuje podstawowe umiejętności
  - Nie wykazuje aktywności na lekcjach

 • Ocena dostateczna ( poziom wymagań podstawowych)
  - Wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna
  - Przy pomocy nauczyciela uczeń jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia, nie potrafi jednak łączyć wydarzeń historycznych w logiczne ciągi
  - Podejmuje próby wykonywania zadań
  - Sporadycznie wykazuje aktywność na lekcjach

 • Ocena dobra ( poziom wymagań rozszerzających)
  - Uczeń w zakresie wiedzy ma niewielkie braki
  - Inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o pewnym stopniu trudności
  - Stosuje myślenie przyczynowo-skutkowe
  - Stara się być aktywny na lekcji

 • Ocena bardzo dobra ( poziom wymagań dopełniających)
  - Uczeń w stopniu wyczerpującym opanował materiał programowy
  - Samodzielnie potrafi interpretować wydarzenia
  - Umie korzystać z różnych źródeł wiedzy
  - Potrafi samodzielnie zaplanować i zorganizować swoją pracę
  - Łączy wiedzę z różnych przedmiotów
  - Chętnie podejmuje się prac dodatkowych

 • Ocena celująca ( poziom wymagań wykraczających poza program nauczania)
  - Wiedza ucznia wykracza poza program nauczania i pochodzi z różnych źródeł
  - Uczeń samodzielnie potrafi interpretować wydarzenia
  - Potrafi zaplanować i zorganizować swoja pracę
  - Na lekcjach jest bardzo aktywny
  - W myśleniu historycznym wykorzystuje wiedzę z pokrewnych przedmiotów
  - Potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy
  - Uczestniczy w konkursach i olimpiadach historycznych i pokrewnych

  3.Na lekcjach historii obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

 • Formy ustne
  - Odpowiedzi
  - Aktywność na lekcjach
  - Inne

 • Formy pisemne - Testy
  - Sprawdziany
  - Kartkówki
  - Zadania domowe
  - Prace dodatkowe(np. referaty, sprawozdania, recenzje, itp.)

  4. Uczeń ma prawo jeden raz w semestrze zgłosić fakt nieprzygotowania do lekcji i nie ponosi z tego powodu żadnych konsekwencji. Ponadto Przewodniczący danej klasy może jeden raz w semestrze zgłosić fakt nieprzygotowania całej klasy do lekcji historii i klasa nie ponosi z tego powodu żadnych konsekwencji. Gdy Przewodniczący samorządu klasowego jest nieobecny, fakt nieprzygotowania zgłasza zastępca Przewodniczącego lub inna osoba ciesząca się autorytetem w klasie.

  5. Uczeń ma obowiązek zaliczenia zaległej, zapowiedzianej pracy pisemnej, na pierwszej lekcji historii przypadającej po terminie pisania pracy przez klasę. Jeżeli uczeń jest nieobecny także i na tej lekcji, pisze zaległą pracę na najbliższej lekcji na której jest obecny. Istnieje możliwość uzgodnienia z nauczycielem innego terminu pisania pracy w wyjątkowych sytuacjach (np. choroba, sytuacja rodzinna ).

  6. Najpóźniej jeden tydzień przed zapowiedzianą pracą pisemną uczeń zostaje poinformowany o terminie tej pracy.

  7. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę cząstkową, jednak tylko jeden raz daną ocenę. W przypadku stosowania przez ucznia niedozwolonych metod i pomocy naukowych w trakcie pisemnego lub ustnego sprawdzania wiadomości, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, tracąc jednocześnie możliwość poprawienia tej oceny.

  8. W formach ustnego i pisemnego oceniania uczniów istnieją następujące progi procentowe:

  - Niedostateczny - 0% - 40%
  - Dopuszczający - 41% - 55%
  - Dostateczny - 56% - 70%
  - Dobry - 71% - 85%
  - Bardzo dobry - 86% - 100%
  - Celujący - powyżej 100%

  9. Uczeń ma prawo do informacji uzasadniającej ocenę , tak pisemną jak i ustną .

  10. Rodzice będą na bieżąco informowani o cenach z historii poprzez:
  - Swoje dzieci, które mają obowiązek pokazania rodzicom prac pisemnych i informowania ich o swoich ocenach
  - Spotkania z nauczycielem w wyznaczonych na ten cel godzinach dyżurowania
  - Kontakt telefoniczny
  - Spotkania, tzw. wywiadówki śródsemestralne, semestralne

  Przedmiotowy system oceniania z historii podlega przeglądowi pod koniec rocznych zajęć lekcyjnych, to znaczy w czerwcu. Ostateczna ewaluacja następuje do początku nowego roku szkolnego. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania historii, oraz o sposobach i zasadach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

  Opracowanie: mgr Jan Welsandt
  nauczyciel historii w IV L.O. w Ostrowie Wielkopolskim

 • Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1846


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


  BAROMETR


  1 2 3 4 5 6  
  Oceń artukuł!  Ilość głosów: 0

  Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
  Dowiedz się więcej.