Katalog

Justyna Jakubczyk-Gęsicka, 2010-05-30
Koszalin

Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Program edukacyjno - terapeutyczny dla ucznia klasy 1 integracyjnej.

- n +

Indywidualny program edukacji
ucznia z niepełnosprawnością
w klasie integracyjnejDane ucznia:
Imię i nazwisko: ABC
Klasa: I a
Rok szkolny: 2008/2009
Dokumentacja ucznia: Orzeczenie nr XXX/2007/08 o Potrzebie Kształcenia Specjalnego, Skierowanie do /szkoły integracyjnej w XXXXX, nr XX/2008.
Wychowawca: XXX
Nauczyciele wspomagający: XXX, XXX, XXX1. Rozpoznanie wiodące: upośledzenie umysłowe stopnia lekkiego

2. Charakterystyka ucznia (na podstawie dokumentacji, rozmów z rodzicami i obserwacji nauczycieli na terenie szkoły):

Dokładna diagnoza ABC wymaga dalszych obserwacji.

Na podstawie dokumentacji i 3 tygodni obserwacji stwierdza się:
Uczeń jest bierny, nie wykazuje aktywności na zajęciach. Słabo rozumie polecenia. Wymaga dodatkowych instrukcji, bardzo krótkich i konkretnych poleceń, wskazania palcem, pytań naprowadzających, przykładów. Posiada ubogi słownik bierny i czynny. Wypowiada się pojedynczymi wyrazami. Mówi cicho, niewyraźnie. Ma trudności z wypowiadaniem się na konkretny temat. Wypowiedzi samorzutne są oderwane od tematu zajęć i aktualnych zdarzeń. Bardzo uboga mimika twarzy. Trudno odczytać komunikaty pozawerbalne ucznia. Zauważalne obniżenie pracy analizatorów wzrokowego i słuchowego. Nie wyodrębnia głosek i sylab w słyszanych słowach. Dzielenie na sylaby wykonuje na zasadzie naśladownictwa. Słabo różnicuje obrazki. Dość dobrze radzi sobie z uchwytem piśmidła i kreśleniem po śladzie. Rysunki są schematyczne i ubogie w szczegóły. Słaba pamięć. Szybko się meczy i łatwo dekoncentruje. Nie rozpoznaje wszystkich liter i cyfr. Chłopiec ma problemy z opanowaniem topografii szkoły. Jest bardzo podatny na negatywne wpływy rówieśników. Słabo opanowane normy zachowania wobec dorosłych i w instytucjach publicznych (nie stosuje form grzecznościowych, głośno beka na zajęciach, wyciera nos rękawem, słabo wdrożone nawyki higieniczne).
Dziecko jest ubierane bardzo skromnie, nie zawsze czysto. Rodzice zabezpieczają mu drugie śniadanie i napoje.

3. Mocne strony ucznia:
ABC bardzo dobrze radzi sobie z naśladownictwem. Wydaje się, że może ono stać się ważnym aspektem edukacji ucznia.

4. Cel główny programu:
a) Cel edukacyjny:
• Uczeń potrafi wypowiedzieć się poprawnie konstruując zdanie na konkretny temat;
• Uczeń z zainteresowaniem słucha, obserwuje, bada w trakcie zajęć;
• Uczeń potrafi dostrzec różnice pomiędzy poszczególnymi okazami naturalnymi, ilustracjami oraz znakami graficznymi;
• Uczeń potrafi prawidłowo posługiwać się piśmidłem, pędzlem, nożyczkami;
• Rozpoznaje litery i cyfry;
• Poprawnie się podpisuje;
• Potrafi pisać, czytać, dodawać i odejmować;
• Poszerza wiadomości o otaczającym środowisku społeczno – przyrodniczym;
• Samodzielnie dba o higienę i bezpieczeństwo pracy.
b) Cel terapeutyczny:
• Uczeń dobrze czuje się wśród rówieśników, identyfikuje się z klasą;
• Nawiązuje kontakt werbalny i niewerbalny z rówieśnikami i nauczycielami;
• Uczeń usprawnia pracę poszczególnych analizatorów oraz ich integrację;
• Uczeń potrafi współdziałać w grupie i zna zasady panujące w klasie i szkole;
• Uczeń potrafi zapanować nad emocjami i rozwiązywać je metodami pokojowymi.

5. Zasadnicze treści programowe (realistyczne dla ucznia) wynikające z podstawy programowej:

Uczeń będzie realizował program przystosowany dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym.
Tytuł programu, numer w szkolnym zestawie:
„Program wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” z dostosowanymi do indywidualnych możliwości ABC wymaganiami dotyczącymi umiejętności i wiadomości dla klasy I. Nr XXX

6. Rodzaj pomocy i wsparcia niezbędny do realizacji celów głównych i treści nauczania (w tym zajęcia specjalistyczne):
ABC wymaga stałej kontroli w trakcie pracy. Nauczyciel wspomagający powinien polecenia nauczyciela prowadzącego wzbogacać o dodatkowy instruktarz. Polecenia muszą być formułowane w postaci pojedynczych słów lub prostych zdań, popierane pokazem i przykładami. Wszystkie zadania muszą być dostosowane do możliwości poznawczych ABC. Uczeń otrzyma dodatkowe wsparcie w postaci zajęć rewalidacyjnych oraz logopedycznych. (OSOBNE PROGRAMY INDYWIDUALNE DOŁĄCZONE DO TECZKI UCZNIA)

7. Przewidywane osiągnięcia ucznia (prognoza):
Prognoza negatywna:
• Trudności w sprostaniu wymogom szkoły;
• Nieopanowanie czytania i pisania w przewidzianym czasie;
• Niemożność kontynuowania nauki w klasie programowo wyższej;
• Powstanie zaburzeń emocjonalnych prowadzących do kolejnych niepowodzeń szkolnych;
• Brak sukcesów i obniżona samoocena;
• Brak motywacji do nauki;
• Brak akceptacji ze strony rówieśników i rodziców.
Prognoza pozytywna:
• Opanowanie umiejętności przewidzianych programem nauczania;
• Kontynuacja nauki na wyższych szczeblach,
• Wiara we własne możliwości i w osiągniecie sukcesu;
• Akceptacja zespołu klasowego;
• Zwiększona motywacja do nauki;
• Lepsze funkcjonowanie na terenie szkoły i środowiska rodzinnego.

8. Podsumowanie postępów, raport roczny (wypełnić ręcznie):
__________________________________________
9. Wnioski i propozycje do dalszej pracy (wypełnić ręcznie):
_________________________________

Podpisy nauczycieli:___________________


Oświadczenie Rodzica:
Zostałem/łam zapoznany z indywidualnym programem pracy z moim dzieckiem. Niniejszy program: a) akceptuję w całości; b) akceptuje z wyjątkiem punktów:_______, c) nie akceptuje.
Podpis rodzica: ____________
Wyświetleń: 4830


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.