Katalog

Joanna Antropik, 2010-05-28
Grajewo

Język angielski, Program nauczania

AUTORSKI PROGRAM KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MATURZYSTÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN NA POZIOMIE ROZSZERZONYM.

- n +

mgr Joanna Antropik
Zespół Szkół im. 9. PSK w Grajewie


PROGRAM KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DLA MATURZYSTÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Przedmiot: język angielski
Etap edukacyjny: ostatnia klasa liceum i technikum
Typ kursu: pozalekcyjne koło zainteresowań
Ilość godzin tygodniowo: 2
1.Geneza programu

Język angielski jest popularnym przedmiotem najczęściej wybieranym przez uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Poziom jego opanowania jest dość wysoki i dlatego wielu uczniów decyduje się go zdawać na poziomie rozszerzonym. W siatce godzin klas, które uczę przewidziano zazwyczaj trzy godziny języka angielskiego w tygodniu. W związku ze skróceniem cyklu nauczania w liceach ogólnokształcących do trzech lat czas, jaki uczniowie mają na opanowanie i powtórzenie materiału jest zdecydowanie niewystarczający. Wprawdzie założenia programowe nie nakładają na nauczyciela konieczności przygotowania uczniów mających trzy godziny języka angielskiego tygodniowo do zdawania matury na poziomie rozszerzonym, zdecydowałam się jednak wyjść na przeciw oczekiwaniom moich uczniów i zaproponować im zajęcia pozalekcyjne dla maturzystów przygotowujących się do zdawania egzaminu z języka obcego na tym poziomie.
Program autorski koła języka angielskiego dla maturzystów oparty jest na podstawie programowej i programie nauczania DKOS-4015-117/02 oraz standardach egzaminacyjnych.

2. Założenia ogólne programu

Niniejszy program dobrowolnych zajęć pozalekcyjnych przeznaczony jest dla uczniów klas programowo najstarszych w Zespole Szkół nr 2 im. 9 PSK w Grajewie przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Program przewidziany jest na 2 pozalekcyjne godziny tygodniowo. Uwzględnia on wymagania egzaminacyjne dla poziomu rozszerzonego zawarte w informatorze maturalnym. Opiera się na założeniu, że korzystanie z różnorakich źródeł i materiałów pozwala na uatrakcyjnienie procesu uczenia i utrwalania wiedzy i umiejętności. Zakłada również stosowanie materiałów autentycznych (nagrań i tekstów z gazet angielskojęzycznych), jako że stanowią one ważny element motywacyjny, pobudzają zainteresowanie, dają poczucie kontaktu z językiem używanym.


3. Odbiorca programu

Adresatem programu są uczniowie klas maturalnych przygotowujący się do zdawania egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w Zespole Szkół nr 2 im. 9. PSK w Grajewie.

4. Czas realizacji programu

Program przeznaczony jest do realizacji w ciągu roku szkolnego 2008/2009. Cykl pracy w klasie maturalnej zakłada 29 tygodni pracy. Materiał przewidziany do realizacji został podzielony na części, które mogą być zrealizowane na jednej lub – w razie potrzeby – dwóch lekcjach. Przewidziana jest kontynuacja programu w latach następnych.

5. Cele nauczania

5.1.Cele ogólne
poszerzanie znajomości języka angielskiego dla zapewnienia sprawnej komunikacji językowej,
lepsze poznanie kultury, geografii, historii i spraw życia codziennego krajów angielskojęzycznych w celu ich interpretowania i porównywania z własną kulturą,
wskazywanie rozmaitych źródeł informacji w uczeniu się języka angielskiego,
rozwijanie umiejętności korzystania z komputera i programów multimedialnych jako środka dydaktycznego,
podniesienie jakości pracy szkoły.

5.2 Cele szczegółowe

1. Uczeń potrafi wykazać się znajomością:
a) różnorodnych środków językowych umożliwiających formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym, morfosyntaktycznym i leksykalnym,
b) rutynowych zachowań językowych w szerokim kontekście sytuacyjnym,
c) zasad konstruowania różnych form prostych wypowiedzi wypowiedzi i zastosowania odpowiednich środków stylistycznych dla osiągnięcia danego celu komunikacyjnego,
d) różnych realiów socjokulturowych danego obszaru językowego z elementami np. tradycji i zwyczajów, literatury.

2. Uczeń potrafi stosować posiadaną wiedzę w celu:
a) zrozumienia ogólnego sensu i głównych punktów autentycznego tekstu, zawierającego słownictwo lub struktury gramatyczne na poziomie zaawansowanym, rozróżniania poszczególnych jego części i rozpoznawania związków między nimi,
b) wyszukania szczegółowych informacji w autentycznym tekście zawierającym słownictwo lub struktury gramatyczne na poziomie zaawansowanym,
c) posługiwania się zróżnicowanymi strukturami leksykalno-gramatycznymi, pozwalającymi na osiągnięcie wskazanych celów komunikacyjnych,
d) nadania właściwej formy budowanej przez siebie wypowiedzi z uwzględnieniem rejestru językowego, stylu formalnego i nieformalnego.

3. Uczeń wykorzystując posiadaną wiedzę, potrafi wykazać się umiejętnością:

a) przedstawienia ogólnych i szczegółowych informacji i intencji zawartych w autentycznym tekście przeczytanym lub usłyszanym,
b) prowadzenia rozmowy z zastosowaniem zróżnicowanych środków językowych odpowiednio do funkcji komunikacyjnych,
c) budowania spójnych wypowiedzi z zastosowaniem odpowiednich i różnorodnych form językowych,
d) analizowania i przetwarzania dostarczonych informacji stosownie do celu komunikacyjnego (np. zmiana formy ustnej na pisemną, stylu formalnego na nieformalny).

4. Uczeń potrafi wykazać się umiejętnością wykorzystania własnych doświadczeń i przeżyć w różnych zadaniach komunikacyjnych, a w szczególności do:

a) formułowania, uzasadniania i obrony własnych opinii,
b) prowadzenia prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego,
c) wykorzystania wiedzy o krajach danego obszaru językowego oraz o kraju ojczystym w sytuacjach komunikacyjnych,
d) wykorzystania tekstu lub swoich doświadczeń do tworzenia spójnej i uargumentowanej wypowiedzi.


6. Metody i formy pracy
metoda komunikacyjna, kładąca nacisk na wyrażanie własnych poglądów, ich uzasadnianie i obronę,
metoda audiowizualna, techniki aktywizujące uczniów, tj. praca indywidualna, w parach, grupach, dyskusja, prezentacja.
7. Pomoce dydaktyczne
podręczniki, repetytoria, gramatyki,
autentyczne teksty z czasopisma The World of English, Anglorama,
słowniki
sprzęt audio i multimedialny,
pomoce dydaktyczne będące na wyposażeniu pracowni języka angielskiego,

8. Treści nauczania

Zakresy tematyczne:
a) człowiek – dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, problemy etyczne,
b) dom – miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i wyposażenia, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania,
c) szkoła – przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, system oświaty,
d) praca – zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy,
e) życie rodzinne i towarzyskie – okresy życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości styl życia, konflikty i problemy,
f) żywienie – artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, posiłki, diety, lokale gastronomiczne,
g) zakupy i usługi – rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, reklamacja, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia,
h) podróżowanie i turystyka – środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wypadki, awarie,
i) kultura – dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze,
j) sport – dyscypliny sportu, sprzęt, imprezy sportowe, sport wyczynowy, sporty ekstremalne,
k) zdrowie – higieniczny tryb życia, schorzenia i ich przyczyny, objawy i leczenie, niepełnosprawni, uzależnienia, system ochrony zdrowia,
l) nauka i technika – odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z urządzeń technicznych, współczesne środki przekazu i przetwarzania informacji,
m) świat przyrody – klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, przestrzeń kosmiczna,
n) państwo i społeczeństwo – struktura państwa, urzędy, organizacje międzynarodowe, problemy i konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, partie i politycy, kościoły i religie, gospodarka,
o) elementy wiedzy o krajach obszaru językowego, którego język jest zdawany.

9. Przewidywane formy ewaluacji

Program kółka z języka angielskiego przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych. Nie przewiduje on sprawdzania umiejętności uczniów poprzez ocenianie. Kompetencje uczniów sprawdzane są przy wykonywaniu zadań praktycznych. Formą oceny programu z punktu widzenia przydatności i atrakcyjności jest ankieta przeprowadzona po 5 zajęciach oraz, oczywiście, wyniki maturalne uczniów.


10. Bibliografia
1. Smolik M, Mędela A., Mańko E., 2004, Revise ForMatura. Repetytorium, Macmillan Polska.
2. Sikorzyńska A., Mrozowska H., Misztal M., 2004, Matura z języka angielskiego. Repetytorium, Longman.
3. Gryca D., Sosnowska J., 2004, Oxford Repetytorium z języka angielskiego, Oxford University Press.
4. Krupowicz E., Sulak A., Zaleska J., Walczak A., 1997, Język angielski. Kalendarz maturzysty, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
5. The World of English, dwumiesięcznik dla uczących się języka angielskiego, Fundacja Kopernikańska w Polsce.
6. Cieślak M., 2005, English. Repetytorium tematyczno-leksykalne, WAGROS.
7. Fisiak J., Adamska-Sałaciak A., Idzikowski M., Jankowski M., 1999, Longman Podręczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski, Pearson Education Limited.
8. Informator maturalny,2007, CKE.
9. Program nauczania języka angielskiego jako pierwszego języka obcego (Kurs kontynuacyjny) dla LO, LP i Technikum – IV etap edukacyjny, Wydawnictwo OXFORD
10. J. Kędzierska (red.), 2001, Nauczyciel i jego program autorski. Edukacja i reforma, t.2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
11. H. Komorowska, 1995, Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania, Instytut Badań Edukacyjnych.
12. H. Komorowska, 1999, O programach prawie wszystko, WSiP.
13. M. Szczepańska, 1999, Program autorski - jak go napisać?, IMAGE.

Opracowała: mgr Joanna Antropik
Wyświetleń: 6943


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.