AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Gradomska, 2010-05-28
Wrocław

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

- n +

Nauczyciel odbywający staż:
mgr Joanna Gradomska
Czas trwania stażu:
9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu:
01.09.2009r.
Opiekun stażu:
…………………..


Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Realizacja zadań wynikających z Rozp. MENiS z dn. 01.12.2004r.
(Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593):

„Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt. 1)”.
Zadania:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Formy realizacji:
Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących procedury awansu zawodowego (Rozporządzenie MEN, Karta Nauczyciela).
Śledzenie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi nauczycieli.
• Termin realizacji:
wrzesień 2009 – maj 2010
• Dowody realizacji:
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Formy realizacji:
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. Określenie wzajemnych oczekiwań. Sporządzenie i zawarcie kontraktu.
• Termin realizacji:
wrzesień 2009 /okres stażu
• Dowody realizacji:
Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem stażu.

3. Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania przedszkola
• Formy realizacji:
Analiza dokumentacji:
- statutu,
- programu pracy dydaktyczno – wychowawczej,
- programu rozwoju placówki,
- regulaminów, przepisów bhp, ppoż.
• Termin realizacji:
wrzesień – październik 2009
• Dowody realizacji:
Własne notatki.

4. Organizacja warsztatu pracy.
• Formy realizacji:
Odpowiednie przygotowanie gabinetu, gromadzenie pomocy dydaktycznych, zabawek edukacyjnych.
• Termin realizacji:
Na bieżąco
• Dowody realizacji:
Gabinet do nauczania indywidualnego zaopatrzony w pomoce dydaktyczne

5. Obserwacja i diagnozowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na tle grupy oraz podczas pracy indywidualnej.
• Formy realizacji:
Zapoznanie się z orzeczeniami, opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznej; współpraca ze specjalistami: logopedą, psychologiem.
• Termin realizacji:
wrzesień 2009
• Dowody realizacji:
Opis spostrzeżeń na ujednoliconych właściwych dla placówki arkuszach obserwacji.

6. Przygotowanie indywidualnego programu pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z grupy III.
• Formy realizacji:
Tworzenie zindywidualizowanych programów terapeutycznych na podstawie zgromadzonego materiału diagnostycznego.
• Termin realizacji:
wrzesień 2009
• Dowody realizacji:
Ujednolicone przedszkolne arkusze programów terapeutycznych.

7. Uczestniczenie w pracach przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
• Formy realizacji:
Prace na rzecz placówki, współpraca z rodzicami.
Udział w:
- procesie wewnątrz przedszkolnego doskonalenia nauczycieli,
- radach pedagogicznych,
- Zespole Do Spraw Integracji.
• Termin realizacji:
wrzesień 2009 – maj 2010
• Dowody realizacji:
Notatki, sprawozdania, pisemne potwierdzenia.

8. Poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji przedszkolnej.
• Formy realizacji:
Poprawne wypełnianie dzienników przedszkolnych i innej dokumentacji obowiązującej w przedszkolu oraz arkuszy osiągnięć dziecka, zapoznanie się z protokołami posiedzeń pedagogicznych.
• Termin realizacji:
wrzesień – październik 2009 oraz semestralnie styczeń – luty
• Dowody realizacji:
Dziennik zajęć grupy, arkusze osiągnięć dziecka, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej

9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• Formy realizacji:
Gromadzenie dokumentów tj. konspektów, zaświadczeń, programów, scenariuszy.
• Termin realizacji:
Na bieżąco
• Dowody realizacji:
Teczka stażysty tj. konspekty, zatwierdzone programy terapeutyczne do indywidualnych zajęć, arkusze z hospitacji dyrektora, opiekuna stażu.

10. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Formy realizacji :
Autorefleksja i analiza realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Termin realizacji:
maj 2010
• Dowody realizacji:
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
„Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki (§ 6 ust. 2 pkt. 2)”.
Zadania:
1. Doskonalenie własnych umiejętności
• Formy realizacji:
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursy, warsztaty, szkolenia.
Rozpoczęcie studiów podyplomowych.
• Termin realizacji:
Wrzesień – maj 2010, październik
• Dowody realizacji:
Notatki, zaświadczenia o ukończonych kursach.

2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń.
• Formy realizacji:
Np. prowadzenie dziennika lektur, czytanie i analizowanie literatury specjalistycznej
• Termin realizacji:
Wrzesień – maj 2010
• Dowody realizacji:
Notatki własne.

3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
• Formy realizacji:
Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie.
Publikacja scenariuszy zajęć.
Sporządzenie dokumentacji stażu w formie elektronicznej/ przygotowanie prezentacji multimedialnej.
Opracowanie materiałów na zajęcia przy pomocy komputera.
• Termin realizacji:
Okres stażu
• Dowody realizacji:
Materiały i notatki sporządzone w formie elektronicznej.
Zaświadczenie o publikacji.
Karty pracy

4. Analizowanie prowadzonych przez siebie zajęć – wstępna ocena własnych umiejętności.
• Formy realizacji:
Ocena własnej pracy na podstawie zgromadzonej dokumentacji.
Korzystanie z rad i wskazówek opiekuna stażu.
• Termin realizacji:
Na bieżąco
• Dowody realizacji:
Miesięczne sprawozdania, konspekty, indywidualne teczki z programem i pracami dzieci.

5. Pełnienie dodatkowych funkcji w placówce, podejmowanie dodatkowych zadań.
• Formy realizacji :
Współorganizowanie okolicznościowych imprez z uwzględnieniem potrzeb grupy i placówki
- Święto Patrona Janusza Korczaka,
- Pierwszy Dzień Wiosny,
- projekt „Z biegiem Wisły”.
• Termin realizacji:
luty 2010, marzec 2010
• Dowody realizacji:
Zdjęcia, kronika przedszkolna

6. Określenie dalszej drogi rozwoju
• Formy realizacji:
Wysunięcie wniosków do dalszej pracy związanych z osiągnięciem kolejnego stopnia awansu zawodowego.
• Termin realizacji:
Maj 2010
• Dowody realizacji:
Plan zamierzeń

„Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt. 3)”.
Zadania:
1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.
• Formy realizacji :
Współpraca z rodzicami.
Rozmowa z rodzicami podczas spotkań indywidualnych.
• Termin realizacji:
Na bieżąco
• Dowody realizacji:
Pozyskanie informacji na temat funkcjonowania dziecka w rodzinie

2. Nawiązanie kontaktu z rodzicami, opiekunami wychowanków.
• Formy realizacji:
Uczestniczenie w zebraniach z rodzicami.
Uzyskanie informacji na temat dziecka w działaniach poza przedszkolnych.
Utrzymywanie kontaktu telefonicznego.
• Termin realizacji:
Na bieżąco
• Dowody realizacji:
Dziennik konsultacji z rodzicami.

3. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb wychowawczych dzieci.
• Formy realizacji:
Współpraca z rodzicem, logopedą oraz wychowawcami (nauczycielami), psychologiem.
• Termin realizacji:
Raz w miesiącu
• Dowody realizacji:
Potwierdzenie pisemne

4. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela
• Formy realizacji:
Pełnienie dodatkowych funkcji w placówce integracyjnej:
udział w organizacji wycieczek i imprez wewnątrz przedszkolnych.
Zapoznanie z przepisami prawa, które regulują kwestie BHP na wycieczce.
• Termin realizacji:
Okres stażu
• Dowody realizacji:
Sprawozdanie wraz z potwierdzeniem

5. Integracja zespołów przedszkolnych
• Formy realizacji:
Integracja poszczególnych grup wiekowych w trakcie wspólnych zabaw, imprez przedszkolnych.
• Termin realizacji:
Na bieżąco
• Dowody realizacji:
Sprawozdanie, zdjęcia

6. Doskonalenie umiejętności wyrabiania w dzieciach właściwych postaw społecznych, właściwego systemu wartości etyczno-moralnych.
• Formy realizacji:
Uczestniczenie w akcjach organizowanych przez przedszkole
- Festyn Rodzinny,
- Dni Otwarte.
• Termin realizacji:
maj 2010
• Dowody realizacji:
Sprawozdanie

„Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§ 6 ust. 2 pkt. 4).”
Zadania:
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli specjalistów.
• Formy realizacji:
Hospitacje według wcześniej ustalonego terminarza, omówienie jej wyników.
• Termin realizacji:
Wrzesień – maj 2010
• Dowody realizacji:
Notatki z obserwacji, własne refleksje.

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora.
• Formy realizacji:
Opracowanie konspektu zajęć, omówienie go z opiekunem, analiza.
• Termin realizacji:
Wrzesień – maj 2010
• Dowody realizacji:
Konspekty zajęć, tworzenie indywidualnych teczek dla dzieci.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
• Formy realizacji:
Przygotowanie różnorodnych plansz, arkuszy pracy, zakup klocków edukacyjnych.
• Termin realizacji:
Wrzesień – maj 2010
• Dowody realizacji:
Doposażenie gabinetu o zakupione pomoce lub wykonane własnoręcznie.

4. Organizacja pracy dydaktycznej z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dziecka.
• Formy realizacji:
Zapoznanie z dokumentacją (orzeczenie, opinie), opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych.
• Termin realizacji:
Na bieżąco
• Dowody realizacji:
Teczki z indywidualnymi pracami dzieci.

5. Zapoznanie się z programem wychowawczym przedszkola i wdrażanie programu własnego placówki.
• Formy realizacji:
Aktywne wdrażanie programu poprzez działania terapeutyczne.
• Termin realizacji:
Wrzesień 2009
• Dowody realizacji:
Notatki oraz umiejętne wdrażanie programu własnego placówki.

Opracowała:
mgr Joanna Gradomska
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2883


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.