Katalog

Anna Szymańska, 2010-05-28
Cieksyn

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

- n +

Cel: Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Lp. Zadania Formy Termin Dowody realizacji, uwagi
1 Poznanie
dokumentów
obowiązujących w
szkole oraz zasad i
zadań szkoły.
Analiza dokumentów
obowiązujących w
szkole:
- statutu szkoły;
- szkolnego programu profilaktyki;
- szkolnego programu wychowawczego;
- wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Wrzesień
2009r.

Udział w Radach
Pedagogicznych.
Wrzesień
2009r. –
Maj 2010r.
Lista obecności

2. Zapoznanie się z
zasadami
bezpieczeństwa i
higieny pracy w
szkole.
Uczestnictwo w
szkoleniu BHP.
Wg harmonogramu
Zaświadczenie

3. Poznanie przepisów
prawa oświatowego.
Analiza:
- ustawy o systemie oświaty;
- Karty Nauczyciela;
- przepisów dotyczących awansu zawodowego (ustawa i rozporządzenia).
Wrzesień
2009r.
Plan rozwoju
zawodowego

4. Zapoznanie się z
tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami,
zastępstwami oraz
zasadami współpracy
dyrektora z
pracownikami.
Obserwacja, udział w Radzie Pedagogicznej.
Na bieżąco Organizacja
zajęć własnych,
lista obecności.

5. Nawiązanie kontaktu
z opiekunem stażu.
Bezpośrednia rozmowa,
zawarcie ustnego
kontraktu z opiekunem.
Wrzesień 2009r.

Ustalenie spotkań z
opiekunem.
Wg
harmonogramu
Harmonogram
zajęć
obserwowanych
Ustalenie harmonogramu
hospitacji zajęć.
Wg
harmonogramu
Harmonogram
zajęć
obserwowanych
Ustalenie
harmonogramu zajęć
obserwowanych
Wg
harmonogramu
Harmonogram
zajęć
obserwowanych
6. Poznanie zasad prowadzenia
dokumentacji.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, protokół Rady Pedagogicznej.
Na bieżąco.
Prawidłowe prowadzenie
dokumentacji
szkolnej.

7. Opracowanie Planu
Rozwoju Zawodowego i
przedłożenie go do zatwierdzenia
Dyrektorowi szkoły.
Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Wrzesień
2009r.
Plan Rozwoju
Zawodowego.
Publikacja planu w Internecie
oraz zapis na
nośnikach elektronicznych.
8. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy, wydarzeń, itp.
Analiza własnych działań i ocena skuteczności.
Na bieżąco.
Teczka stażysty.

9. Sporządzenie sprawozdania
z przebiegu stażu i
przedłożenie go Dyrektorowi
szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji niniejszego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Maj 2010r.
Sprawozdanie z
realizacji stażu.

10. Złożenie wniosku o
podjęcie postępowania
kwalifikacyjnego na
stopień nauczyciela
kontraktowego.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Maj 2010r.
Wniosek, dokumentacja
z realizacji
stażu.


Cel: Wykazanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.


1. Ustalenie terminów i
tematyki zajęć w
okresie stażu.
Zapoznanie się z
podstawą programową
informatyki i matematyki.
Wrzesień
2009r.

Opracowanie planu
dydaktycznego i
wynikowego. Wrzesień
2009r.
Plany
dydaktyczne i
wynikowe.
Przygotowanie
scenariuszy zajęć.
Na bieżąco
Scenariusze
Lekcji.

2. Ocena własnych
umiejętności, analiza mocnych i słabych
stron własnej działalności.
Działanie autorefleksyjne,
dokumentacja efektów
własnej pracy z uwzględnieniem
opracowanych narzędzi
badań analiz i ewaluacji.
Na bieżąco
Autorefleksja,
Autoanaliza.

3. Doskonalenie
warsztatu i metod
pracy pedagogicznej.
Lektura czasopism
pedagogicznych i
psychologicznych.
Na bieżąco
Pisemne
omówienie
tematyki
wybranych
czasopism,
artykułów.

Lektura książek o
tematyce pedagogicznej,
metodycznej i
psychologicznej.
Na bieżąco
Pisemna
prezentacja
jednej książki.

4. Doskonalenie
multimedialnych
technik pracy.
Publikacja w Internecie
planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień/
Październik
2009r.
Teczka stażysty

Przygotowanie
materiałów na zajęcia z
wykorzystaniem
techniki komputerowej.
Na bieżąco
Teczka stażysty

Przygotowanie
dokumentacji stażu w
formie elektronicznej.
Maj 2010r.
Płyta z zapisem
elektronicznym

5. Wewnątrzszkolne i
zewnątrzszkolne
doskonalenie
zawodowe.
Udział w wewnątrzszkolnych
formach doskonalenia
zawodowego,
udział w szkoleniach, radach pedagogicznych,
podjęcie studiów uzupełniających.
Na bieżąco
Zaświadczenia, zaświadczenia uczelniane,
potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.

Udział w
zewnątrzszkolnych
formach doskonalenia
zawodowego
Wg planu
ośrodków
metodycznych
Zaświadczenia

Cel: Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.1. Obserwacja i analiza możliwości ucznia, jego funkcjonowanie
w szkole.
Zbieranie informacji
poprzez rozmowę z
wychowawcami i
uczniami.
Wrzesień
2009r. –
Maj 2010r.
Arkusze obserwacji
Ucznia.

2. Współpraca z
rodzicami.
Udział w zebraniach z
rodzicami,
indywidualne rozmowy.
Na bieżąco
Zaświadczenia.

3. Współpraca z
pedagogiem
szkolnym.
Spotkania z pedagogiem
szkolnym, konsultacje.
Na bieżąco
Harmonogram spotkań, notatki.

4. Udział w życiu
kulturalnym szkoły.
Aktywny udział w
uroczystościach,
imprezach szkolnych i okolicznościowych (wycieczki szkolne, zabawy szkolne, spotkania integracyjne).
Wrzesień
2009r –
Maj 2010r.
Wpisy do dziennika
zajęć.

Cel: Umiejętność omawiania prowadzenia prowadzonych i obserwowanych zajęć.1. Obserwacja zajęć
prowadzonych przez
opiekuna lub innego
nauczyciela.
Dzielenie się spostrzeżeniami po
odbytych zajęciach, wykorzystanie
zaobserwowanych metod pracy na swoich zajęciach.
Jeden raz w
miesiącu.
Wrzesień 2009r
– Maj 2010r
Wnioski z
obserwacji,
potwierdzenia.

2. Prowadzenie zajęć w
obecności opiekuna
lub dyrektora szkoły.
Opracowanie
konspektów lekcji,
konsultacja i analiza
Jeden raz w
miesiącu.
Wrzesień 2009r
– Maj 2010r
Konspekty
lekcji, wnioski i
uwagi do
realizacji,
potwierdzenia.

3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych
i słabych stron własnej działalności.
Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia
zajęć oraz pracy z uczniem.

Na bieżąco.
Wprowadzenie
udoskonaleń w
prowadzeniu
zajęć.
4. Określenie dalszej drogi
rozwoju. Samoocena.
Maj 2010r
Teczka stażysty.


Wyświetleń: 2561


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.