AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Mariankowska, 2010-05-25
Białystok

Historia, Projekty edukacyjne

Program edukacji regionalnej "Poznaję historię swojego regionu" (Białystok i województwo podlaskie).

- n +

I. Założenia programu

Przeznaczeniem szkoły jest kształtowanie postaw młodych obywateli naszego kraju. Nie sposób planować przyszłości każdego z nich w oderwaniu od przeszłości i historii miejsca, z którego pochodzą. Istotną kwestią jest zainteresowanie uczniów historią kryjąca się w budynkach nas otaczających oraz historią Podlasia w dobie nowinek technicznych i gier komputerowych.

Kształtowanie postaw patriotycznych oraz poznanie historii regionu ze szczególnym uwzględnieniem historii naszego miasta należy zacząć jak najwcześniej. Równolegle z początkiem nauki historii w klasie czwartej, dzięki temu programowi uczniowie będą mogli poszerzyć swoje wiadomości o historii nam najbliższej.

Program edukacji regionalnej jest przeznaczony do realizacji na godzinach do dyspozycji wychowawcy w klasie IV i V.
Program ma sprzyjać rozwojowi postaw patriotycznych uczniów oraz pogłębianiu wiedzy o naszym regionie, które umożliwią zrozumienie i poznanie własnej przeszłości, swoich korzeni, historii swojej społeczności:
1. Dostarcza wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń, postaci i zabytków regionu
2. Rozwija szacunek do zwyczajów nawiązujących do życia przodków
3. Zapoznaje z miejscami pamięci narodowej w regionie
4. Motywuje do poznawania dziejów przodków

Głównym celem programu jest kształtowanie postaw obywatelskich w lokalnym społeczeństwie poprzez większą świadomość własnych korzeni.
Zajęcia prowadzone zgodnie z tym programem dadzą uczniom możliwość poznania najbliższej im historii w sposób namacalny i pozwalający na zdobycie doświadczenia badacza historii.

II. Wstęp

Historia regionu jest często pomijanym lub bardzo wąsko traktowanym tematem we współczesnej szkole. Jedynie realizacja ścieżki regionalnej umożliwia uczniom odkrycie walorów naszego regionu.
Napisałam ten program z założeniem uwrażliwiania uczniów na historię nam najbliższą, aby zachować pamięć o przeszłości i własnych korzeniach. Temat ten wydaje się jeszcze bardziej istotny w dobie globalizacji i zacierania się różnic kulturowych różnych krajów. Świadomość pochodzenia wpajana od najmłodszych lat, nauka szacunku dla miejsca pochodzenia może właściwie kształtować postawy patriotyzmu i przywiązania do Ojczyzny nie tylko tej małej.

Treści zostały podzielone na dwie części. Materiał klasy czwartej skupia się na historii i zabytkach miasta Białegostoku. Natomiast w klasie piątej uczniowie poznawać będą ważne postaci, wybrane zabytki, a także historię kształtowania się województwa podlaskiego.

III. Cele kształcenia i wychowania

• Rozwijanie wśród uczniów poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym i regionalnym.
• Rozwijanie zainteresowań uczniów własnym miejscem zamieszkania, gminą, a także dziejami swojej rodziny oraz skupienie uwagi na problemach regionu.
• Przygotowanie uczniów do życia w środowisku lokalnym, wykształcenie umiejętności odnalezienia własnego miejsca w najbliższym środowisku, w społeczeństwie i służenia tutejszej wspólnocie.
• Przygotowanie uczniów do pełnego uczestnictwa w kulturze regionu, świadomego kultywowania tradycji narodowo-patriotycznych, obyczajów i obrzędów będących przejawem folkloru i kultury.
• Wykształcenie wrażliwości estetycznej, moralnej, historycznej i etnograficznej.
• Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.
• Wpojenie uczniom wartości narodowo-patriotycznych, będących kontynuacją postaw, przekonań i działań poprzednich pokoleń, idei społeczno-kulturowych konsolidujących i zespalających cały region.
• Rozbudzanie potrzeby rozumienia zjawisk dziejowych i poznawania historii regionu.
• Wykształcenie potrzeby rozwijania i pogłębiania wiedzy o dziejach regionu..
• Wykształcenie rzetelnego stosunku do przeszłości i teraźniejszości, poszanowania faktów, krytycznego i ostrożnego formułowania opinii, uogólnień i ocen wydarzeń historycznych oraz roli człowieka w historii regionu.
• Uwrażliwienie na piękno regionu i wykształcenie odpowiedzialności za dobra historyczne i kulturowe w regionie oraz ich przekazywanie następnym pokoleniom.
• Przygotowanie ucznia do odpowiedzialnego działania w dorosłym życiu, głównie w jego wspólnocie lokalnej.
• Przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu historii i współczesności Podlasia.

IV. Treści nauczania

1. Klasa IV
I. Legendarne początki naszego miasta i jego historia:
a) Legenda o powstaniu Białegostoku. (godło i barwy miasta)
b) Białystok za czasów Branickich (Pałac Branickich)
c) Rozwój Białegostoku do czasów dzisiejszych.


II. Historia miasta zamknięta w zabytkach:
a) Rynek Kościuszki
b) Ulica Kilińskiego
c) Ulica Lipowa
d) Zabytki na obrzeżach Białegostoku

III. Miejsca pamięci narodowej w naszym mieście:
a) Cmentarz Wojskowy przy ul. 11 listopada
b) Pomnik Obrońców Białegostoku przy Alei Jana Pawła II
c) Pomnik ofiar mordu Bolszewickiego w 1920 roku przy ul. Gen. S. Maczka
d) Pomnik – Grób Nieznanego Sybiraka przy ul. Piastowskiej

2. Klasa V

I. Historia regionu
a) Kształtowanie się województwa podlaskiego
• Najdawniejsze losy ziemi podlaskiej
• Podlasie w okresie zaborów
• Zmiany administracyjne w obrębie Podlasia w okresie międzywojennym
• Od województwa białostockiego do podlaskiego – czasy najnowsze regionu

II. Postaci Podlasia istotne dla rozwoju regionu
a) Braniccy – rodzina, której Białystok zawdzięcza swój rozkwit
b) Sławni Białostoczanie
c) Łomża, miasto ważnych postaci Podlasia
d) Suwałki miasto rodzinne Marii Konopnickiej i wielu zasłużonych postaci
e) Zygmunt Gloger – niestrudzony badacz naszego regionu

III. Zabytki regionu w wybranych miastach:
a) Augustów
b) Łomża
c) Suwałki
d) Tykocin
e) Hajnówka

V . Metody osiągania rezultatów:
• pogadanka
• elementy dyskusji
• prezentacja zdobytych informacji
• pokaz (ilustracje, zdjęcia, foldery)
• tworzenie przewodnika po Białymstoku
• wykonanie albumów o Podlasiu
• projektowanie gazetek klasowych
• wystawy prac podsumowujące rok szkolny
• utrwalanie i zapamiętywanie poznanych wiadomości
• redagowanie notek biograficznych poznawanych postaci

VI. Założone osiągnięcia po dwóch latach nauki

Uczeń potrafi:

• Określić wartość w życiu człowieka, jaką stanowi wspólnota lokalna i jej kultura.
• Wymienić cechy wyróżniające własny region.
• Wymienić zasłużonych przedstawicieli regionu.
• Omówić podział administracyjny miasta, jego ludność, specyfikę, miasta sąsiednie.
• Wymienić daty najważniejszych wydarzeń związanych z historią regionu.
• Rozpoznawać herby miast regionu.
• Określić rolę samorządu terytorialnego oraz wymienić jego przedstawicieli.
• Wymienić miejsca pamięci narodowej w Białymstoku
• Odpowiednio zachować się w miejscach pamięci narodowej
• Wymienić najważniejsze zabytki regionu
• Pracować w grupie
• Prezentować własne dokonania

VII. Ewaluacja
Program edukacji regionalnej wymaga sprawdzenia stopnia założonych osiągnięć uczniów, a zatem wymaga on ewaluacji podczas realizacji programu a także po jego zakończeniu.

Podczas trwania programu będzie stosowana ewaluacja cząstkowa, dokonywana przez nauczyciela w trakcie trwania zajęć. Obejmować będzie obserwację ucznia na zajęciach, jego zaangażowanie i aktywność na zajęciach. Ewaluacji cząstkowej podlegać również będą prace wykonywane na zajęciach oraz prace dodatkowe. Umożliwi to planowanie dalszej pracy i dostosowania rytmu zajęć do możliwości poznawczych uczniów.

Podsumowanie programu umożliwi ewaluacja końcowa, która dostarczy wiadomości na temat sukcesów uczniów i przyswojonych wiadomości oraz pozwoli na poznanie przyczyn nie osiągnięcia przez uczniów założonych celów. Analiza wyników ewaluacji końcowej pozwoli na ocenę mocnych stron programu a także wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.

Ewaluacja końcowa zostanie przeprowadzona na podstawie ankiet wypełnionych przez uczniów, a także na podstawie oceny prezentacji prac uczniów na wystawach klasowych.

1. Ankieta ewaluacyjna:
Załącznik I

Ankieta ewaluacyjna (dla ucznia)


1. Czy na zajęciach o historii naszego regionu poznałeś wiadomości wcześniej ci nieznane? (zakreśl jedną odpowiedź)

a) tak
b) nie
c) częściowo

2. Które zagadnienia zapamiętałeś lub wydały ci się najbardziej interesujące?

• .......................................................................................................................
• ......................................................................................................................
• .......................................................................................................................
• .......................................................................................................................

3. Które zagadnienia poruszone na godzinach wychowawczych wydały ci się najmniej interesujące?

• .......................................................................................................................
• ......................................................................................................................
• .....................................................................................................................
• ......................................................................................................................


4. Czy wiadomości poznane w trakcie zajęć programu edukacji regionalnej przydały ci się w innych sytuacjach?
a) tak
b) nie
Jeżeli odpowiedziałeś tak, napisz, jakie to były sytuacje ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Czy sposób prowadzenia zajęć był ciekawy?
a) tak
b) nie
c) czasami
d) nie mam zdania
Jeżeli odpowiedziałeś tak, to napisz dlaczego .................................................................................................................................................................................................................................................................
Jeżeli odpowiedziałeś, nie również uzasadnij swój wybór .................................................................................................................................................................................................................................................................


6. Czy zajęcia o historii naszego regionu zachęcały cię do aktywności?

a) tak
b) nie
c) czasami

7. Czy zajęcia ograniczały twoją aktywność?

a) tak
b) nie

Jeżeli zaznaczyłeś odpowiedź a) napisz, w jaki sposób ograniczały one twoją aktywność? ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Czy chciałbyś poszerzyć treści poruszane na zajęciach?

a) tak
b) nie

Jeżeli zaznaczyłeś odpowiedź a) napisz, jakie inne tematy dotyczące naszego regionu chciałbyś poruszyć na godzinach wychowawczych.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Wystawy przewodników po Białymstoku oraz albumów o regionie

Wystawa przewodników po Białymstoku ma zostać zorganizowana jako podsumowanie pierwszego roku pracy w ramach programu „Poznaję historię swojego regionu”
Natomiast wystawa albumów o regionie zakończy drugi rok trwania programu.
Uczniowie oprócz przygotowania przewodników oraz albumów dodatkowo będą zaangażowani jako przewodnicy po wystawie. Każdy z nich będzie miał możliwość zaprezentowania i krótkiego omówienia swojej pracy.
Prace oraz prezentacje będą podlegały ocenie nauczyciela.

VIII. Bibliografia

1. Darmochwał Tomasz, Województwo podlaskie zaprasza, informator turystyczny, Białystok 2003.
2. Jemielity Witold, Dzieje Łomży tysiącletnie, zarys historii miasta, Łomża 2005.
3. Lechowski Andrzej, Białystok przewodnik historyczny - 12 historii o białostockich ulicach, Białystok 2006.
4. Maciejewski Stefan, Suwałki i okolice, przewodnik informator, Suwałki 1997.
5. Smygacz Tadeusz, Pieklik Katarzyna, Suwałki przed laty i dzisiaj, Suwałki 2006.
6. Województwo podlaskie 2005, podregiony, powiaty, gminy, red. E. Kamińska – Gawryluk, Białystok 2005.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2426


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.