Katalog

Adam Swoiński, 0000-00-00
Szamocin

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego


-------------------
(imię i nazwisko)


-------------------------------
(nazwa szkoły)


IX 2007 – V 2010
(termin odbywania stażu)

ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego


(zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi w trakcie trwania stażu)


Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin Wynik potwierdzający zaplanowany efekt

Wymagania egzaminacyjne
§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia) IX Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu do Dyrektora szkoły, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego
2.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły Analiza dokumentacji: statutu, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, dostosowanie własnej oferty edukacyjnej do wymogów prawa (podstawy programowe
Standardy wymagań, ocenianie) Cały staż Opracowanie PSO z techniki i informatyki


3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. Udział w kursach organizowanych dla nauczycieli przez uprawnione ośrodki szkoleniowe oraz uczestniczenie w różnych formach szkolenia na terenie szkoły.
Udział w pracach zespołu przedmiotowego
Cały okres
stażu Zaświadczenia, protokoły,
potwierdzenia, notatki.
4. Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji. Kursy, warsztaty prowadzone przez doradców metodycznych. Wybór odpowiednich form doskonalenia i udział w zajęciach. Studia Podyplomowe
Wg harmonogramu. Notatki. Świadectwo ukończenia.
5.


Samodzielne poszerzanie wiedzy poprzez studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń.
Poszukiwanie innych rozwiązań.
Śledzenie stron internetowych poświęconych doskonaleniu nauczycieli, prowadzenie dziennika lektur, systematyczne studiowanie czasopism pedagogicznych Cały okres stażu Zestawienie bibliograficzne.
6. Praca w zespołach i komisjach na rzecz oświaty Udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych
(egzamin gimnazjalny, opracowywanie wyników)

XII-I, IV, V, VI Dokumentacja
potwierdzenia
7. Włączanie rodziców do aktywnego udziału w życiu klasy, szkoły. Systematyczny kontakt z rodzicami i opiekunami uczniów.
Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami – podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców (pogadanki, referaty).
Współdziałanie w organizowaniu imprez klasowych i wycieczek Cały staż
§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły, dokonywanie wszelkich obliczeń przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego (średnie ocen, frekwencja, składki, wykresy) Okres stażu Zaświadczenia, pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji, testy, PRZ i sprawozdanie z jego realizacji
2. Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w życiu prywatnym i zawodowym Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym. Okres stażu Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć
3. Zebranie przepisów prawa oświatowego w postaci elektronicznej.
Gromadzenie materiałów, aktualizacja dokumentów
Wykorzystywanie Internetu – dostęp do informacji dotyczących szkolnictwa i oświaty poprzez strony MEN Na bieżąco, przez okres stażu Płyty CD

4. Administracja autorskiej strony internetowej Zespołu Szkół w Szamocinie Gromadzenie materiałów, aktualizacja strony.
Przez okres stażu Strona szkoły zamieszczona w Internecie, płyta CD

5. Opieka i administracja dwoma pracowniami informatycznymi
Zapewnienie prawidłowego działania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania (modyfikacja, reinstalacja i instalacja nowego oprogramowania, konserwacja sprzętu komputerowego) Przez okres stażu Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
1. Współpraca z innymi nauczycielami, współpraca z nauczycielami w ramach działania zespołów przedmiotowych Dzielenie się wiedzą, obserwacja i prowadzenie zajęć, udostępnianie materiałów (scenariusze zajęć, publikacje) innym nauczycielom
Wg planu zajęć Konspekty lekcji, sprawozdania.
§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych Opracowanie i wdrożenie programu kółka informatycznego dla klas I-III Gimnazjum Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, program, opis realizacji
2. Opracowanie i wdrożenie programu konkursu przedmiotowego Opracowanie i wdrożenie programu konkursu przedmiotowego z informatyki dla klas I-III Gimnazjum Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, program, opis realizacji
§ 8 ust.2 pkt.4 b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej


1.
Wykonywanie zadań egzaminatora OKE
Udział w pracach komisji OKE Okres stażu
Potwierdzenie wykonywania pracy egzaminatora
§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Organizacja imprez
szkolnych (konkursów, wycieczek). Konkurs informatyczny dla klas I-III Gimnazjum, organizacja wycieczek i biwaków klasowych. Wg planu
Cały okres stażu według kalendarza Potwierdzenie dyrektora, Zdjęcia, notatki w kronice, w prasie, potwierdzenia, sprawozdania.
2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Kółko informatyczne, kółko rekreacyjno sportowe Okres stażu Dzienniki zajęć
3. Rozwijanie zainteresowań uczniów techniką i informatyką Organizowanie wystawek tematycznych, gazetek, konkursów Okres stażu Potwierdzenia, zdjęcia, protokoły
4. Udział w komisjach konkursowych Konkurs techniczny, informatyczny Wg planu
Potwierdzenie
5. Realizacja zadań związanych z przystąpieniem szkoły do konkursu . Konkurs BRD Wg planu,
harmonogramu Potwierdzenie
§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współpraca z Radą Rodziców. Pomoc w organizacji imprez szkolnych. Cały okres stażu. Notatki w kronice. Zdjęcia.
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Chodzieży


Kierowanie uczniów, wypełnianie kwestionariuszy, ankiet, opinie, zaproszenie specjalistów z PPP w Chodzieży na zebranie z rodzicami


Na bieżąco Opinie, orzeczenia z poradni


3. Współpraca z komendą policji Zapraszanie funkcjonariuszy na pogadanki na temat bezpieczeństwa, pomoc przy organizacji karty rowerowej i motorowerowej Okres stażu Potwierdzenie
4. Współpraca z Szamocińskim Ośrodkiem Kultury Prowadzenie zajęć podczas ferii, sprawowanie opieki podczas imprez organizowanych dla młodzieży szkolnej Okres stażu Potwierdzenie
§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły

1. Prezentacja przypadku rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjno- wychowawczych. Opis i analiza dwóch przypadków. Cały okres stażu. Dokumentacja.


Zatwierdzam do realizacji Opracował: mgr Adam Swoiński


…………………………….. ……..….………………………………
(podpis dyrektora szkoły) (podpis nauczyciela)


Szamocin, dn. ………………………………………………………
Wyświetleń: 4209


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.