Katalog

Beata Sławeta, 2010-05-24
Częstochowa

Język niemiecki, Program nauczania

Szkolny program zajęć dodatkowych z języka niemieckiego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

- n +


Szkolny program zajęć dodatkowych z języka niemieckiego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowymOpracowała:
Beata Sławeta
nauczyciel języka niemieckiego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w KoniecpoluMetryka programu

1. Miejsce realizacji programu:

2. Nazwa programu:
„Szkolny program zajęć dodatkowych z języka niemieckiego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym”

3. Autor:
mgr Beata Sławeta
nauczyciel języka niemieckiego
stopień awansu: nauczyciel mianowany

4. Data rozpoczęcia realizacji programu:

5. Czas realizacji programu: 10 miesięcy, 1 godzina tygodniowo

6. Numer programu w szkolnym rejestrze programów:………………………………………...

7. Data zatwierdzenia programu do realizacji przez Radę Pedagogiczną……………………….


Charakterystyka programu

Program jest zgodny z założeniami podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowane
w Dzienniku Ustaw nr 4, poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r.)
Tematyka programu jest zgodna z treściami standardów wymagań maturalnych (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 90, poz.846 oraz w rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów: Dziennik Ustaw nr 157, poz.1102)


Założenia programu

Program ten opracowałam z myślą o uczniach klas II i III liceum ogólnokształcącego oraz III i IV technikum, którzy wybierają język niemiecki jako przedmiot maturalny. Moim celem było opracowanie takiego programu, który umożliwi uczniom poszerzanie kompetencji
w czterech sprawnościach językowych (mówieniu, rozumieniu tekstu słuchanego, czytaniu
ze zrozumieniem oraz pisaniu), jak również będzie skutecznym narzędziem w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego. Program będzie realizowany przez nauczyciela języka niemieckiego na dodatkowych zajęciach dla zainteresowanych uczniów w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Należy go traktować jako uzupełnienie i poszerzenie programu zajęć obowiązkowych z języka niemieckiego. Uczniowie (adresaci programu) będą zobowiązani
do prowadzenie dodatkowych zeszytów, które będą służyć do zapisywania struktur gramatycznych, słownictwa oraz własnych wypowiedzi pisemnych na dany temat
oraz wklejania materiałów ksero. Uczniowie otrzymują od nauczyciela dodatkowe materiały przez niego przygotowane, ponieważ autor programu nie zakłada wprowadzania nowego podręcznika czy podręczników.Metody pracy

Program zakłada zastosowanie metody komunikatywnej, która jest zgodna z obowiązującymi trendami w nauce języków obcych.

Formy pracy

• Praca indywidualna
• Praca w parach
• Praca w grupach


Techniki nauczania

Dialogi, dyskusje, wypowiedź pisemna (list prywatny i formalny, pocztówka, wiadomość, zaproszenie, opis osób i rzeczy, opowiadanie), pytania i odpowiedzi, uzupełnianie luk
w tekście, test wielokrotnego wyboru, metody aktywizujące (burza mózgów, drama)).


Pomoce dydaktyczne

Magnetofon, płyty z nagraniami, mapa krajów niemieckojęzycznych, słowniki, prasa niemieckojęzyczna (również dostępna w Internecie), plakaty tematyczne, tablice gramatyczne oraz słowniki tematyczne będące do dyspozycji w klasopracowni (wykonane przez uczniów!), inne pomoce naukowe (tabele, ankiety, testy) samodzielnie przygotowane przez nauczyciela.


Cele ogólne programu

• Pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
• Wspieranie ucznia w rozwijaniu umiejętności językowych, które zapewnią dobrą komunikację w kontaktach z rodowitymi użytkownikami języka
• Rozwijanie uzdolnień, talentów i zainteresowań
• Uczenie samodzielności, samodyscypliny, systematyczności oraz poczucia odpowiedzialności za własne działania
• Rozwijanie wiedzy o kulturze krajów niemieckojęzycznych poprzez dostęp
do autentycznych materiałów
• Wzbudzenie szacunku dla kultury innych narodów
• Wskazywanie nowoczesnych źródeł informacji w procesie nauczania języka obcego
• Podniesienie jakości pracy szkołyCele szczegółowe

Rozumienie ze słuchu
Uczeń powinien:
• rozumieć proste wypowiedzi rodzimych użytkowników języka dotyczące sytuacji dnia codziennego (rozmowy, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) w różnych warunkach odbioru ( rozmowa telefoniczna, komunikat na dworcu kolejowym, prognoza pogody w radio)
• prawidłowo określić miejsce, czas oraz sytuację uczestników wypowiedzi
• określić intencje nadawcy tekstu
• rozróżnić styl wypowiedzi (formalny i nieformalny)
• znaleźć w tekście określone informacje i określić ich prawdziwość
Mówienie
Uczeń powinien:
• umieć formułować proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne na dany temat
• umieć opisać postać, przedmiot, miejsce, zjawisko i czynność
• potrafić opowiedzieć o wydarzeniach dnia codziennego
• umieć relacjonować wydarzenia z przeszłości
• wyrażać własne opinie i relacjonować wypowiedzi innych
• umieć zastosować właściwe środki językowe do wyrażenia swoich intencji, uczuć
i emocji
• wziąć udział w dyskusji dostosowując środki językowe do partnera rozmowy
(stopnia wzajemnej znajomości, statusu społecznego)
• wyjaśnić sposób obsługi prostych urządzeń (np. bankomatu)

Czytanie ze zrozumieniem
Uczeń powinien:
• rozumieć ogólny sens dłuższego tekstu przy czytaniu globalnym
• umieć wyszukać konkretne informacje w tekście (czytanie selektywne)
• umieć wyszukiwać w tekście internacjonalizmy i słowa kluczowe, które pozwolą
na zrozumienie istotnych informacji
• rozumieć proste wypowiedzi pisemne w postaci: napisów informacyjnych, listów prywatnych i formalnych, ulotek reklamowych, jadłospisów, ogłoszeń, rozkładów jazdy, instrukcji obsługi, prostych artykułów prasowych i tekstów narracyjnych

Pisanie
Uczeń powinien:
• prawidłowo stosować zasady ortografii i interpunkcji. dostrzegać różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu
• stosować zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze
• umieć napisać list formalny i nieformalny zawierający opis wydarzeń, przeżyć,
prośbę i zapytanie
• umieć napisać wiadomość, opis osoby i rzeczy, notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, ankietę, pocztówkę, e-mail i zróżnicować dane wypowiedzi pod względem morfosyntaktycznym, leksykalnym i stylistycznym
• umieć wypełniać różnego rodzaju ankiety i formularze

Zakres tematyczny materiału nauczania

1. Człowiek
dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, zainteresowania, uczucia
i emocje
2. Dom
miejsce zamieszkania (miasto, wieś, dzielnica),wygląd mieszkania, nazwy pomieszczeń, urządzanie mieszkania, wyposażenie, meble, poszukiwanie mieszkania, wynajmowanie mieszkania
3. Szkoła
przedmioty szkolne, oceny, plan zajęć, zajęcia pozaszkolne, przybory szkolne, wydarzenia życia szkoły, system oświaty
4. Praca
zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza
5. Życie rodzinne i towarzyskie
różne formy życia rodzinnego, czynności dnia codziennego, problemy w życiu rodzinnym, konflikty pokoleniowe, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości
6. Żywienie
produkty żywnościowe, nawyki żywieniowe, przepisy kulinarne, posiłki, napoje, lokale gastronomiczne, bary szybkiej obsługi,
7. Zakupy i usługi
sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki, jednostki wagi, miary, rozmiary, ceny, cechy towaru, rodzaje sklepów,
8. Podróżowanie i turystyka
środki transportu, dworzec kolejowy, informacja turystyczna, kupowanie biletów, zwiedzanie, zabytki, plan miasta, schronisko, hotel, pensjonat, rezerwacja, biuro podróży, wypadki
9. Kultura
zainteresowania młodzieży i uczestnictwo w kulturze, dziedziny kultury (literatura, malarstwo, film, teatr) twórcy i ich dzieła, media (Internet, telewizja)
10. Sport
dyscypliny sportowe, imprezy sportowe, sport wyczynowy
11. Zdrowie
higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby oraz ich objawy, leczenie, niepełnosprawni, uzależnienia
12. Nauka i technika
obsługa podstawowych urządzeń technicznych (komputer, telefon, bankomat)
13. Świat przyrody
środowisko naturalne i jego zagrożenie, nazwy roślin i zwierząt, krajobraz, klęski żywiołowe, katastrofy
14. Państwo i społeczeństwo
elementy życia politycznego i społecznego, urzędy, organizacje społeczne
i międzynarodowe, przestępczość
15. Elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych
kontekst międzykulturowy, integracja europejska, uprzedzenia, stereotypy, tolerancja


Zagadnienia gramatyczne

1. Czas przeszły Perfekt
2. Czas przeszły Imperfekt
3. Rekcja wybranych czasowników i przymiotników
4. Przyimki z dopełniaczem, celownikiem i biernikiem
5. Budowa zdania podrzędnie złożonego
6. Szyk wyrazów w zdaniach pytających
7. Stopniowanie przymiotnika
8. Odmiana przymiotnika
9. Zaimek osobowy i dzierżawczy
10. Deklinacja rzeczownika

Program nie przewiduje wprowadzania dodatkowych zagadnień gramatycznych, lecz utrwalenie tylko tych elementów gramatyki języka niemieckiego, które są niezbędne
do prawidłowej komunikacji językowej.

Procedura osiągania celów - Przykłady ćwiczeń

• prowadzenie rozmów sterowanych (udzielanie informacji, relacjonowanie
i negocjacje), odgrywanie ról
• opis ilustracji
• tworzenie słowników tematycznych
• konstruowanie krótkiej wypowiedzi ustnej na dany temat (własne argumenty, opinie)
• uzupełnianie luk w tekście
• przyporządkowanie pytań/ tytułów do fragmentów tekstu
• rozwiązywanie zadań typu prawda-fałsz
• testy wielokrotnego wyboru
• odtwarzanie wypowiedzi po wysłuchaniu tekstu
• redagowanie własnych wypowiedzi pisemnych
- krótka forma użytkowa (pocztówka, zaproszenie, wiadomość, ankieta, notatka,
ogłoszenie)
- dłuższa forma użytkowa ( list prywatny, prosty list formalny)


Ocena i kontrola przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów

Ocena i kontrola osiągnięć uczniów dokonywana jest przez nauczyciela na każdych zajęciach
w formie ustnej. Prace pisemne uczniów są oceniane wg kryteriów oceniania prac maturalnych (dostępnych w aktualnym informatorze maturalnym). Po zrealizowaniu kolejnej partii materiału (zakresu tematycznego) uczniowie piszą krótki test sprawdzający. Ocena (punktacja) jest wyłącznie informacją zwrotna dla ucznia o jego postępach w zdobywaniu wyższych kompetencji językowychEwaluacja programu

Ewaluacja programu stawia sobie za cel określenie stopnia realizacji przyjętych celów
oraz określenie wartości i przydatności programu dla jego adresatów. Przeprowadzona ewaluacja umożliwi podjęcie decyzji o modyfikacji lub kontynuacji programu w niezmienionej formie.
Źródłem informacji o programie będą osiągnięcia uczniów, poziom ich wypowiedzi ustnych
i prac pisemnych, które to są na bieżąco monitorowane (Ocena i kontrola przyrostu wiedzy
i umiejętności uczniów). Równie cenne dla autora programu będą anonimowe opinie uczestników zajęć dotyczące użyteczności i atrakcyjności programu ze względu na zawartość. tematyczną. W tym celu autor programu skonstruuje anonimowa ankietę skierowaną
do adresatów programu, a sugestie i wnioski płynące z opinii wyrażonych w ankietach będą przeanalizowane i wykorzystane w toku dalszej pracy dydaktycznej z programem.


Metody ewaluacji

• analiza wypowiedzi ustnych uczniów
• wnioski płynące z oceny prac pisemnych uczniów
• anonimowa ankieta przeprowadzona wśród uczniów


Uwagi końcowe

Powyższy program napisałam z myślą o ukierunkowaniu uczniów przygotowujących się
do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Program ten przyczynia się do podniesienia, usystematyzowania i utrwalenia wiedzy uczniów, a tym samym wpływa
na podniesienie jakości pracy szkoły.Wyświetleń: 8305


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.