Katalog

Monika Wiertel, 2010-05-23
Lublin

Religia, Sprawdziany i testy

Biblia - sprawdzian wiadomości.

- n +

IMIĘ I NAZWISKO……………………………………………………………. KLASA........

Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania.

Profesor Ellen van Wolde, uznana naukowiec i specjalistka od Starego Testamentu, uważa, że pierwsze zdanie w Księdze Rodzaju: "na początku Bóg stworzył Niebo i Ziemię" nie jest dokładnym tłumaczeniem z hebrajskiego.
Badaczka twierdzi, że dotarła do najnowszych analiz tekstowych, według których autor wielkiej księgi nigdy nie sugerował, że to Bóg stworzył świat. Właściwie to Ziemia juz istniała kiedy zaczął stwarzać ludzi i zwierzęta. Według jej analizy, hebrajskie słowo "bara" użyte na początku Księgi Rodzaju nie znaczy "stworzyć", ale "przestrzenne rozdzielenie". W takim wypadku pierwsze zdanie księgi należałoby odczytać w ten sposób: "na początku Bóg rozdzielił Niebo i Ziemię".
Według tradycji judeochrześcijańskiej, Bóg stworzył Ziemię z niczego. Według prof. Van Wolde, jej analiza pokazuje, że początek Biblii nie oznacza początek czasu. Prof. Van Wolde mówi, że technicznie słowo "bara" oznacza tworzyć, ale jak dodaje, "coś było nie tak z czasownikiem". - Bóg był podmiotem (Bóg tworzył), za którym podążały dwa lub więcej "obiektów". Dlaczego Bóg nie stworzył jednej rzeczy lub zwierzęcia, ale zawsze więcej? - pyta i stawia tezę, że Bóg nie tworzył, ale rozdzielał: Ziemię od Nieba, ziemię od morza, "potwory" morskie od ptaków. - Woda już była - dodaje.

źródło www.onet.pl

1.Jaką dokładnie tezę stawia Ellen van Wolde? Odpowiedz jednym zdaniem.
…………………………………………………………………………………………………………………................
2.W tekście jest wymieniony jeden z filarów kultury europejskiej. Wypisz go i określ samodzielnie drugi ……………………………………………………………………………………….......................................................
3.Jaka funkcję pełni powyższy tekst? …………………………………………………………
4.Powyższy tekst dotyczy sfery SACRUM / PROFANUM (podkreśl poprawną odpowiedź).
5.W którym dniu kosmogonii biblijnej Bóg powołał do istnienia człowieka? ………………………........................
6.Chrześcijaństwo jest wiarą MONOTEISTYCZNĄ / POLITEISTYCZNĄ (skreśl błędną odpowiedź).
7.Do jakich ksiąg zalicza się Księgę Rodzaju? …………………………………………………………………………
8.Wyjaśnij w 2-3 zdaniach, dlaczego Apokalipsa św. Jana jest księgą prorocką. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.Jakim znakiem jest czarna wstążka na ramieniu? ……………………………………………...….........................
10.Podaj przykład pośredniego aktu mowy ………………………………………...…………....................................
11.Wyjaśnij termin:
geneza - …………………………………………………………………............
gatunek synkretyczny - ………………………………………………….................
leksem - …………………………………………………………………….............
12.Wyjaśnij znaczenie związków frazeologicznych:
Hiobowa wieść - ………………………………………………………………………………………..
Manna z nieba - …………………………………………………………………………………………
Digitus Dei - ……………………………………………………………………………………………..
13.Ułóż zdanie ze związkiem frazeologicznym "kamień węgielny" ……………………………………………………………………………………………………………..................
14.Wymień trzy najważniejsze polskie przekłady Biblii ……………………………………………………………………………………………………………..................
15.Najstarszym przekładem Biblii na język grecki jest ……………………........... Sporządzony został przez …………………………………………........ na przełomie … i … wieku. Przekład dotyczy ………………............ Testamentu.
16.Określ, jakie to rodzaje psalmów:
O Panie, jesteś sprawiedliwy
i wyrok Twój jest słuszny.
Swoje postanowienia dałeś sprawiedliwie
i z pełną wiernością.
Gorliwość mię pożera,
bo moi przeciwnicy zapominają o Twoich słowach.
W ogniu wypróbowana jest Twoja mowa
i sługa Twój ją miłuje.
Psalm 119……………………………………

Słuchaj, o Boże, mojego wołania,
zważ na moją modlitwę!
Wołam do Ciebie
z krańców ziemi,
gdy słabnie moje serce:
na skałę zbyt dla mnie wysoką
wprowadź mnie,
bo Ty jesteś dla mnie obroną,
wieżą warowną przeciwko wrogowi.
Psalm 61…………………………………

17.Stwórz definicje przypowieści jako gatunku (sposób przedstawiania świata; rola bohaterów; odczytanie sensu; główne wartości, jakie przekazuje) i podaj dwa przykłady.

18.Opisz w 2-3 zdaniach, na czym polega funkcjonowanie toposu, jako miejsca wspólnego. Jaki topos występuje w Apokalipsie św. Jana?

Wyświetleń: 6360


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.