AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Urszula Sobolewska, 2010-05-23
Strzałków

Biologia, Konkursy

Konkurs "Wolni od uzależnień".

- n +


GMINNY KONKURS
„WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”

REGULAMIN

Cele konkursu:

Dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających
Propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień
Poszerzenie wiedzy na temat wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie, sprawność intelektualną i kondycję fizyczną
Kształtowanie umiejętności rozpoznawania psychologicznych cech uzależnienia
Propagowanie życia bez nałogów
Skłanianie uczniów do zachowań asertywnych
Rozwijanie wyobraźni plastycznej.

Tematyka konkursu:

Wpływ alkoholu, papierosów i narkotyków na organizm człowieka
Znajomość pojęć: narkotyk, substancje psychoaktywne, środki psychotropowe, uzależnienie, tolerancja, nawyk
Substancje chemiczne zawarte w dymie tytoniowym
Właściwości fizyczne i chemiczne alkoholu etylowego
Kategorie narkotyków ( środki tłumiące, pobudzające, halucynogeny, opiaty, sterydy)
Objawy zażywania poszczególnych narkotyków
Fazy uzależnienia od alkoholu, narkotyków
Slang narkotyczny
Instytucje wspomagające osoby uzależnione i ich rodziny
Znajomość aktów prawnych – ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii

Konkurs przeznaczony jest dla kl.II gimnazjum. Do udziału w turnieju należy wytypować 3- osobową drużynę.
Na konkurs należy dostarczyć pracę plastyczną drużyny – plakat pod hasłem:
”BLIŻEJ SIEBIE – DALEJ OD UZALEŻNIEŃ”
Format i technika pracy dowolna.


Przebieg konkursu

ZADANIE 1
Test wielokrotnego wyboru (załącznik 1).
Za każdą poprawną odpowiedź drużyna otrzymuje 1 pkt.

ZADANIE 2
Gra w statki (załącznik 2)
Przeciwnikiem drużyn jest prowadzący. To on posiada kartę z rozmieszczonymi statkami Drużyna typuje nr pola i nr pytania spośród 36 Jeśli odpowie poprawnie prowadzący udziela informacji: „pudło” lub”trafiony”. Jeśli statek zatonął lub płynie dalej drużyna dalej odpowiada na pytania, a jeśli nie na nr pytania wybiera kolejny zespół. Gdy nie zna odpowiedzi pytanie przechodzi na kolejną drużynę. Wskazanie przez drużynę drugi raz tego samego pola powoduje utratę kolejki.
Za każdą poprawną odpowiedź – 1 pkt.

ZADANIE 3
Rzut do kosza.
Każda drużyna typuje reprezentanta, który wykonuje 2 rzuty do kosza. Jeżeli rzut będzie celny drużyna otrzymuje rozsypankę słów, z której układa tekst(załącznik 3 Zawodnik rzuca piłka do skutku,
w przeciwnym wypadku w tej konkurencji drużyna nie otrzyma punktów.

ZADANIE 4
Fazy uzależnienia – koperty.
Każda drużyna otrzymuje kopertę , w której znajdzie charakterystyki 3 etapów uzależnienia
(załącznik 4 Jej zadanie polega na przyporządkowaniu fazy do objawów. Za każdą dobrze rozpoznaną fazę – 1 pkt.

ZADANIE 5
Wiersz
Drużyny losują rodzaj uzależnienia ( alkohol, papierosy, narkotyki, leki, komputer) i układają wiersz składający się z co najmniej 6 wersów.
Punktacja: 1 pkt – za 6 wersów; po 1 pkt za kolejne wersy;1 pkt za rymy;1 pkt za treść zgodna
z tematem.

ZADANIE 6
Wzór strukturalny etanolu
Drużyny na podstawie wzoru sumarycznego układają z modeli atomów wzór strukturalny etanolu. Punktacja – 3 pkt.

ZADANIE 7
Plakat
Publiczność oddaje swoje głosy na najładniejszy plakat, prace nie są podpisane. Drużyna otrzymują odpowiednią liczbę punktów 1-5 pkt.ZAŁĄCZNIK 1

TEST
1.Sprzedaż piwa w Polsce jest prawnie dozwolona osobom, które ukończyły:
a) 21 lat
b) 18 lat

2. Po wypiciu 1 do 2 butelek piwa człowiek swoich możliwości:
a) nie docenia
b)przecenia je

3. Roztwór alkoholu do odkażania działa silniej bakteriobójczo, gsy zawiera:
a) 60-70% alkoholu
b) 89-90% alkoholu

4. po wypiciu alkoholu odporność człowieka na niska temperaturę otoczenia:
a) zwiększa się
b) zmniejsza się

5. Różne napoje alkoholowe ( piwo, wino, wódka) zawierają tę samą substancję chemiczną o nazwie
a) alkohol etylowy
b) alkohol metylowy

6. W małym kieliszku wódki jest mniej więcej tyle samo alkoholu co w:
a) połowie butelki piwa (250g)
b)całej butelce piwa(500g)

7. Jaka dawka alkoholu jest śmiertelna dla człowieka:
a) 4 promile
b) 6 promili

8. W stanach chorobowych alkohol podwyższa odporność organizmu poprzez pobudzanie białych ciałek krwi:
a) tak
b) nie

9. Wypijając kieliszek wódki, lampkę wina lub kufel piwa (250g) zażywamy ok.;
a) 7g alkoholu
b) 10 g alkoholu

10. Waga, płeć i budowa ciała osoby pijącej maja wpływ na stężenie alkoholu we krwi:
a) tak
b) nie

11. Ile spośród związków chemicznych zawartych w dymie tytoniowym ma właściwości rakotwórcze?
a) 10
b)30
c)40

12. gdzie rozpoczyna się wchłanianie alkoholu do organizmu?
a) w jamie ustnej
b) w żołądku
c) w dwunastnicy

13. Najwięcej alkoholu przenika do krwi”
a) w jamie ustnej
b) w jelitach
c) w żołądku

14. Tytoń jest rośliną zaliczaną do rodziny:
a)psiankowatych
b)konopiowatych
c)komosowatych

15. Łańcuch przemian alkoholu w organizmie można przedstawić za pomocą następującego schematu:
a)alkohol →aldehyd octowy → kwas octowy →dwutlenek węgla+woda
b) alkohol → kwas octowy → aldehyd octowy
c) alkohol → aldehyd octowy→ dwutlenek węgla +woda

16. Według ustawy o wychowaniu w trzeźwości napojem alkoholowym jest produkt zawierający alkohol etylowy w stężeniu przekraczającym:
a)1%
b)0,5 %
c) 0,4%

17. Do określania zawartości alkoholu we krwi służy promil. Jest to:
a)jedna setna
b) jedna tysięczna
c)jedna dziesięciotysięczna
pewnej całości

18.promil stanowi:
a)0,1%
b) 0,01%
c)0,001%

19.1 promil oznacza:
a) 100 mg alkoholu w 1 dL (decylitrze) krwi
b) 1 mg alkoholu w 1 dL krwi
c) 10 mg alkoholu w 1 dL krwi

20.W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości stan trzeźwości zachodzi wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi:
a) powyżej 0,5%
b) powyżej 1,5%
c) od 0,25%

21. jednym z najbardziej niebezpiecznych składników dymu tytoniowego jest
a) dwutlenek węgla
b)dwutlenek siarki
c)tlenek węgla

22. Założycielem i wieloletnim przewodniczącym Monar-u był”
a) Marek Kamiński
b)Marek Kotański
c) Zbigniew Lew-Starowicz

Odpowiedzi:
1b,2b,3b,4b,5a,6a,7a,8b,10a,11c,12a,13c,14a,15a,16b,17b,18a,19a,20a,21c,22b.


ZAŁĄCZNIK 2
1. jakie znasz środki odurzające ( alkohol, papierosy, narkotyki)
2. Co to są środki wziewne? ( to narkotyki np. klej, rozpuszczalniki)
3. Wymień 5 czynników od których można się uzależnić
4. Jak nazywa się substancja aktywna w marihuanie? (THC, jego stężenie decyduje o narkotycznej sile preparatów konopi)
5. Podaj dwa przykłady dlaczego palenie jest niekorzystne dla kobiet w ciąży?(ryzyko niskiej wady urodzeniowej, poronienia, śmierci płodu)
6. Co oznacza skrót AA? (anonimowi alkoholicy)
7. Co oznacza słowo”drag” ( środek narkotyczny)
8. Gdzie narkomani mogą szukać pomocy? (telefony zaufania, ośrodki do walki z uzależnieniami np. Monar)
9. który z narkotyków nazywany jest pospolicie KWAS ( LSD)
10. jak dzieli się narkotyki? ( opiaty, pobudzające, halucynogenne, sterydy)
11. Wymień 2 substancje rakotwórcze zawarte w dymie tytoniowym (polon, benzopiren, ,kadm, toluidyna, chlorek winylu)
12. jakie substancje są zawarte w dymie papierosowym , min 3 (aceton, arsen, nikotyna, fenole,tlenek węgla)
13. jakie są najczęstsze formy przyjmowania marihuany?(ich palenie np. skręty, fifki, fajki)
14. Co to jest rolka w slangu językowym (tabletki relanium)
15. Wymień 2 objawy używania środków wziewnych ( kleje, rozpuszczalniki)\
16. czy marihuana uzależnia psychicznie? (tak)
17. Wymień 3 zewnętrzne oznaki palenia papierosów (nieprzyjemny zapach, ziemista cera, pożółkłe paznokcie , nalot na zębach)
18. jakie jest stężenie alkoholu we krwi osoby uznawanej za nietrzeźwą ( powyżej 0,5 Promila lub powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu)
19. Jakie narkotyki zaliczamy do halucynogennych, min 2 ( marihuana, LSD, PCP)
20. Co to jest palenie bierne?
21. jakie jest stężenie alkoholu we krwi u osoby będącej w stanie po spożyciu alkoholu? ( od 0,2 do 0,5 promila)
22. czy opium, kokaina i morfina występujące w lekach przeciwbólowych należą do narkotyków? (tak)
23. Czy grzyby halucynogenne należą do substancji psychotropowych ? (tak)
24. Jakiej karze podlega osoba, która wytwarza, przetwarza lub przerabia środki odurzające lub psychotropowe ( pozbawienia wolności do lat 3)
25. Jakie są oznaki zewnętrzne zażycia marihuany, min 2 ( gadatliwość, wesołkowatość, zaburzenie orientacji przestrzennej, ogólne podniecenie, zaczerwienienie białek oczu)
26. jakiej karze podlega osoba, która przywozi lub wywozi za granicę środki odurzające, psychotropowe> ( do 5 lat0
27. jakiej karze podlega osoba, która w celu korzyści majatkowych sprzedaje lun nakłania do użycia narkotyku? ( do 10 lat)
28. Substancja ta to silna trucizna, to bezbarwna ciecz, która w połaczeniu z powietrzem daje żółty dymek, a jedna kropla podana bezpośrednio do organizmu jest dawką śmiertelną. Jaka to substancja? ( nikotyna)
29. Dlaczego alkoholizm zaliczamy do chorób społecznych> ( przynosi szkodę całemu społeczeństwu)
30. jednym ze związków chemicznych zawartych w dymie papierosowym jest tlenek węgla. Omów jego działanie na organizm.
31. Czy kiedy palisz papierosa wdychasz sam trujący gaz, który znajduje się w spalinach samochodowych ?Jaki to gaz? ( Tlenek węgla, wiąże się z erytrocytami i zmniejsza się zdolność przenoszenia tlenu przez krew.)
32. Wymień 2 nazwy sloganowe amfetaminy/9 spid, proszek, proch, amfa, feta, setka , objawy:podwyższenie nastroju rozszerzone źrenice, podniecenie)
33. jak nazywa się środek owadobójczy zawarty w papierosach ( DDT)
34. Podaj najczęstsze powody sięgania po narkotyki, min 3 ( ciekawość, presja kolegów, niezadowolenie z siebie, konflikty, problemy w szkole)
35. Wymień dwie nazwy sloganowe marihuany (dżoint, skręt, ziele, Grass, Marycha. Trawa, gandzia)
36. Na podstawie skutków wywoływanych przez opisywany narkotyk podaj jego nazwę:
- źrenica zwężona
- spowolnienie ruchów
- senność
- opadanie powiek
- mowa zamazana
- ślady po ukłuciu.


ZAŁĄCZNIK 3

Dzieckiem być w dorosłym swiecie
Nie jest łatwo, to nie żarty.
Też człowiekiem jesteś przecież
Ważnym i szacunku wartym.

Narkotyki są podstępne i złe
I każdy mądry o tym wie.
Stajesz się brzydki, oczy masz podkrążone
i wiele dni w szkole opuszczone.


ZAŁĄCZNIK 4

FAZA I
• Alkohol poprawia nastrój, uwalnia od napięć
• Wzrost ochoty na alkohol
• Coraz częściej dzień zaczyna się od wypicia alkoholu
• Picie w towarzystwie

FAZA II
• „klin” przynosi ulgę
• Zaniedbywanie rodziny i konflikty małżeńskie
• Wzrost agresywności, konflikty z prawem
• Zaniedbywanie wyglądy zewnętrznego

FAZA III
• Okresy długotrwałego picia
• Upijanie się w samotności
• Sięganie po alkohole niekonsumpcyjne
• Degradacja zawodowa i społeczna
• Otępienie alkoholoweZgłoś błąd    Wyświetleń: 8895


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.5Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.