AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Edward Borecki, 2010-05-17
Supraśl

Zawodowe, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyclela mianowanego ubiegajacego się o awans nuczyciela dyplomowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO
UBIEGJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA NAUCZYCIELA DYPLOMAWANEGOImię i nazwisko: Edward Borecki – nauczyciel przedmiotów zawodowych,
Szkoła: Centrum Edukacji w Supraślu,
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007r.,
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy,
Przewidywana data ukończenia stażu: maj 2010,
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel mianowany,
Cel główny podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.(zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu)


Zatwierdzenie planu:

I.Czynności organizacyjne


Wymagania.Forma/Metoda.Termin realizacji.Dowody realizacji.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
1.1 Wstępna analiza własnych umiejętności.Sierpień 2007r..Autorefleksja.
1.2 Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.sierpień/wrzesień2007.Rejestr przyswojonych aktów prawnych.
1.3 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.1 wrzesień 2007r.Wniosek o rozpoczęcie stażu.
1.4 Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.10 wrzesień 2007r.
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
2.1 Gromadzenie dokumentacji.Cały okres stażu.Teczka „Awans zawodowy”.
2.2 Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.Cały okres stażu.
2.3 Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.Czerwiec 2010r.
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
3.1 Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.Czerwiec 2010r.Sprawozdanie z realizacji planu awansu zawodowego.

II Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Wymagania.Forma/Metoda.Termin realizacji.
1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§8 ust.2 pkt 1.
1.1 Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (udział w konferencjach, warsztatach metodycznych, kursach itp.),
Wrzesień 2007r.-maj 2010r.
1.2 Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia warsztatu i metod pracy,
Wrzesień 2007r.-maj 2010r.
1.3 Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych.Wrzesień 2007r.-maj 2010r.
1.4 Pełnienie funkcji koordynatora „Forum szkół” lub innych formach promocji szkoły,Zgodnie z terminarzem imprez.
1.5 Aktywny udział w pracach Komisji Przedmiotów Zawodowych,
Wrzesień 2007r.-maj 2010r.
1.6 Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii oraz dydaktyki.Wrzesień 2007r.-maj 2010r.
1.7 Organizacja wycieczek dydaktyczno-wychowawczych.Wrzesień 2007r.-maj 2010r.
1.8 Podjęcie działań w celu doposażenia szkoły w programy komputerowe niezbędne przy nauczaniu.Na bieżąco,
1.9 Organizowanie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów.Na bieżąco,
1.10 Wszelkie inne przedsięwzięcia na doskonalenia swojej pracy i podwyższenia jakości pracy szkoły. Wrzesień 2007r.-maj 2010r.

Dowody realizacji

Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa, potwierdzenia Dyrektora Szkoły

2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust. 2 pkt 2
2.1 Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą,Na bieżąco,
2.2 Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej i wykorzystanie sprzętu komputerowego,Wrzesień 2007r.-maj 2010r.
2.3 Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczaniem przedmiotów zawodowych,Na bieżąco,
2.4 Uczestniczenie w konkursach i projektach realizowanych drogą internetową, szkolenia e-learningowe. Wrzesień 2007r.-maj 2010r.

Dowody realizacji:
Notatki, wydruki, testy, prezentacje multimedialne,Wpisy w dziennikach,Zaświadczenia.

3. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.§ 8 ust. 2 pkt 3.
3.1 Organizacja u prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Cały okres stażu.
3.2 Publikacja w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego,
Cały okres stażu.
3.3 Opracowanie scenariusza lekcji i publikacja w formie elektronicznej,
Cały okres stażu.
3.4 Współpraca z dyrektorem pedagogicznym, analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych. Cały okres stażu

Dowody realizacji:
Opinie nauczycieli uczestniczących w zajęciach,Przesłanie planu na portal internetowy,Scenariusz lekcji,Potwierdzenie dyrektora szkoły.

4.Realizacja zadań:

a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt 4 lit.A
1. Praca nowoczesnymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne zarówno uczniów jak i nauczyciela.
2. Praca z uczniem słabym - wskazanie metod uzyskiwania lepszych wyników w nauce.

b) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.§ 8 ust. 2 pkt 4 lit.C.
1. Udział w działaniach rekrutacyjnych oraz na rzecz promocji szkoły.
2. Angażowanie uczniów do udziału w kursach oraz w projektach wykraczających poza program nauczania.
3. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Termin realizacji:
Na bieżąco,Cały okres stażu,

Dowody realizacji:
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły,Zaświadczenia.

c) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. E
1. Działalność w Młodzieżowym Klubie Sportowym „Sprząśla” w propagowaniu sportu, rekreacji i hipoterapii wśród dzieci i młodzieży. Cały okres stażu.Zaświadczenie.

5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.§ 8 ust. 2 pkt 5.

5.1 Opis i analiza przypadków- rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych wśród uczniów.Na bieżąco zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami. Opisy przypadków, wnioski i analiza podjętych działań.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2204


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.