Katalog

Izabela Truchanowicz, 2010-05-17
Karpacz

Język niemiecki, Projekty edukacyjne

Projekt edukacyjny z języka niemieckiego. „Landeskunde der DACHL-Länder“.

- n +

Projekt edukacyjny z języka niemieckiego


Tytuł: „Landeskunde der DACHL-Länder“


Autor: Izabela Truchanowicz

Typ szkoły: Szkoła Podstawowa

Cele projektu:
- ogólne: Uczniowie znają podstawowe wiadomości kulturoznawcze o krajach niemieckojęzycznych
- szczegółowe: Uczniowie poznają wiadomości dot. krajów niemieckojęzycznych np. góry, rzeki, stolice, większe miasta, waluta, flagi itp. Zbierają informacje o krajach niemieckojęzycznych. Potrafią pokazać te kraje na mapie Europy, potrafią wymienić znane osoby, nazywają najbardziej znane miejsca i zabytki, ćwiczą sprawności pisania i mówienia. Pracują z Internetem, poznając adresy stron związanych z tematem.

Przeznaczenie projektu: Uczniowie szóstych klas szkoły podstawowej.

Czas realizacji projektu: Projekt obejmuje 4 jednostek lekcyjnych. Może być realizowany w różnym okresie czasowym.

Wykorzystane pomoce: komputer z dostępem do Internetu i drukarką, duży arkusz szarego papieru, nożyczki, klej, czysty papier, pisaki, kredki, kolorowy papier, karty pracy, mapa krajów niemieckojęzycznych, zdjęcia znanych osób i miejsc.

Opis sposobu pracy:
- praca w grupach ok. 4 osobowych,
- nauczyciel wybiera po jednym przedstawicielu grupy, pozostali dobierani są losowo,
- jedna osoba jest liderem grupy,
- liderzy grup kontaktują się z nauczycielem w razie trudności,
- spotkania grup z nauczycielem poniedziałek 13:30 – 14:00

Źródła informacji:
- Internet:
- Słownik dwujęzyczny
- Karty pracy
- mapy / atlas

Opis realizacji projektu:

*Pierwsza faza – Zapoznanie uczniów z projektem
Temat: DACHL – Lander.

Nauczyciel zawiesza na jednej tablicy zdjęcia ze znanymi osobami, miejscami, produktami, zabytkami z krajów niemieckojęzycznych. Na drugiej znajdują się napisy w języku niemieckim. Uczniowie muszą zgadnąć skąd pochodzą te osoby, miejsca, produkty i powiedzieć temat zajęć. Następnie uczniowie próbują połączyć zdjęcie z napisem. Nauczyciel zadaje pytania dodatkowe typu: Woher kommt er/sie? Wo wohnt er/sie? Wo steht das? Wo liegt Berlin? Was macht man da? Wer ist das?
Po połączeniu tych dwóch elementów nauczyciel opowiada ciekawostki dotyczące tych miejsc, a zadaniem uczniów jest zapamiętanie tych informacji. Następnie przy pomocy pytań zadanych przez nauczyciela uczniowie opowiadają o tym co jest na tablicy, np.: Wo steht der Branderburger Tor? Was war Wolfgang A.Mozart von Beruf? Wo „arbeitet” Josef Ratziunger? Wo liegt der Bodensee? itp.
Nauczyciel podaje temat, a następnie uczniowie próbują rozszyfrować skrót: DACHL – Lander, rozwiązania zapisują na tablicy w postaci asociogramu.
Po zakończonym ćwiczeniu nauczyciel przedstawia projekt, jakim uczniowie i nauczyciel zajmować się będą podczas następnych lekcji.

* Druga faza – Prezentacja podstawowych informacji kulturoznawczych (2 lub 3 godziny lekcyjne)
Temat: Landeskunde der DACHL- Lander

Podczas tych lekcji uczniowie otrzymują 2 karty pracy, na których znajdują się teksty w języku niemieckim dotyczące krajów niemieckojęzycznych: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein opracowane przez nauczyciela języka niemieckiego.
Na każdej lekcji teksty te są omawiane, położenie krajów i elementów geograficznych określane na mapie, a słownictwo tłumaczone. Każdorazowo nauczyciel ćwiczy z uczniami pytania dotyczące tych krajów, np. Wie heiBt die Hauptstadt von..? Wie ist die Wahrung in …? Wie heißt der höchste Berg in …? Wer kommt aus … ? Wie ist die Flagge von … ? Wo liegt Deutschland? Itp. Uczniowie wykonują również ćwiczenia do bieżącego materiału, np.: prawda – fałsz, uzupełnianie luk, połącz (do wyboru).
Jako podsumowanie uczniowie otrzymują tabelkę, w której zawarte są omawiane kraje i informacje, które trzeba uzupełnić np.: najwyższa góra, najdłuższa rzeka, stolica, miasta, waluta, flaga itp. Po uzupełnieniu informacji uczniowie opowiadają po niemiecku o danym kraju.

* Trzecia faza – Przygotowanie prezentacji przez uczniów (praca domowa)

Nauczyciel omawia zadania do wykonania. Nauczyciel dzieli klasę na cztery grup, dbając o to, aby w każdej grupie znalazł się przynajmniej jeden uczeń „dobry” z języka niemieckiego. Każda grupa losuje sobie nazwę danego kraju niemieckojęzycznego. Następnie uczniowie dostają karty pracy, w których określone są wszystkie elementy projektu. Na karcie pracy znajdują się:
- temat projektu;
- forma wykonania
- zadania dla danej grupy;
- źródła informacji, z których uczniowie powinni skorzystać
- termin konsultacji z nauczycielem;
- termin i sposób prezentacji;
- kryteria oceny.
Czas na przygotowanie projektu to 3 tygodnie.

* Czwarta faza – Prezentacja wyników w klasie (1 godzina lekcyjna)
Temat: Wir präsentieren unsere Projekte

Uczniowie podczas tego okresu przygotowują sie do prezentacji, wybierając osoby, które będą przedstawiały pracę grupy na forum klasy. Nauczyciel rozdaje poszczególnym grupom „karty oceny prezentacji projektu”. Nauczyciel i uczniowie oceniają prezentacje swoich kolegów i koleżanek. Nauczyciel zbiera karty, prezentuje wyniki i omawia prezentacje grup oraz stawia ocenę z projektu poszczególnym grupom. Projekty poszczególnych grup zawieszane są w klasie lub na gazetce szkolnej.


* Piąta faza – Międzyklasowy Konkurs Niemieckojęzyczny – „DACHL – KENNER” ( 1 godzina lekcyjna)

W tej fazie uczniowie pracują już indywidualnie. Otrzymują test wielokrotnego wyboru. Test piszą wszyscy uczniowie i ma on jednocześnie formę konkursu międzyklasowego. Ich zadaniem jest, zapoznać się z pytaniami, a następnie zaznaczyć poprawną odpowiedź (możliwa jest tylko jedna). W ten sposób nauczyciel sprawdza ich wiadomości kulturoznawcze dotyczące krajów niemieckojęzycznych. Wiadomości te dotyczą materiału realizowanego na zajęciach, jak i informacji, które można pozyskać z mediów. Test jest w języku niemieckim. Punkty w poszczególnych klasach zostają podliczone, wyniki ogłoszone, uczniowie z największą ilością punktów otrzymują tytuł „znawcy krajów niemieckojęzycznych” – „DACH – KENNER”
Wyniki zostają zawieszone na tablicy niemieckojęzycznej.

KARTY PRACY:
Zadania dla poszczególnych grup:

die 1. Gruppe – Deutschland

Przygotujcie plakat na temat kraju niemieckojęzycznego – Niemcy!

1. Przeglądnijcie dostępne materiały (np.: Internet, zeszyt, atlas, prospekty reklamowe, książki, encyklopedie, informacje od rodziny itp.). Podzielcie pracę w grupie – każdy musi dostać jakieś zadanie, następnie wypiszcie, zanotujcie potrzebne informacje / ciekawostki lub wydrukujcie.
2. Spotkajcie się, omówcie i porównajcie wasze informacje, przedstawcie propozycje wykonania plakatu i przygotujcie wstępny projekt. ( np.: w domu, bibliotece lub świetlicy)
3. Na białym brystolu zaprojektujcie i wykonajcie swoją pracę. Na arkuszu muszą się znaleźć następujące informacje w języku niemieckim:
- pełna nazwa przedstawianego kraju
- stolica kraju
- flaga (kształt i kolory)
- godło
- większe miasta
- waluta obowiązująca
- szkic granic kraju
- osoba rządząca (szef rządu, głowa państwa)
- najdłuższa rzeka i najwyższa góra
- znane osoby ze świata kultury, sportu, nauki, filmu itp.
- ciekawostki
- 5 znanych zabytków ( rysunek lub wydruk)
Informacje te znajdziecie m.in. na stronach Internetowych, np.:
Niemcy:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://portalwiedzy.onet.pl/21050,haslo.html
http://www.niemcy-turystyka.pl/

4. Praca ma być wykonana estetycznie i kolorowo, teksty mogą być
napisane lub wydrukowane (czcionka musi być widoczna - min 20).
Na pracy mogą znaleźć się pojedyncze hasła lub krótki, proste zdania
w języku niemieckim. Podpiszcie pracę w dolnym prawym rogu.
5. Wyznaczcie 2 osoby z grupy, które zaprezentują wasze wyniki w postaci
min. 6 zdań w języku niemieckim dotyczących prezentowanego kraju i
10 zdań w języku polskim. Przygotujcie i zadajcie klasie jedno pytanie
lub zagadkę dotyczącą przedstawianego przez was materiału.
6. Wasza prezentacja na forum klasy oraz wasza praca/wykonanie na
arkuszu białego papieru zostaną ocenione (2 oceny).
7. Jeśli macie pytania spotkajcie się z nauczycielem i wyjaśnijcie
wątpliwości. (Dyżur – poniedziałek).
8. TERMIN REALIZACJI: 3 tygodnie od momentu zadania projektu.
9. Wasze prace zostaną wywieszone na gazetce klasowej lub szkolnej.
die 2. Gruppe – Osterreich

Przygotujcie plakat na temat kraju niemieckojęzycznego – Austria!

1. Przeglądnijcie dostępne materiały (np.: Internet, zeszyt, atlas, prospekty reklamowe, książki, encyklopedie, informacje od rodziny itp.). Podzielcie pracę w grupie – każdy musi dostać jakieś zadanie, następnie wypiszcie, zanotujcie potrzebne informacje / ciekawostki lub wydrukujcie.
2. Spotkajcie się, omówcie i porównajcie wasze informacje, przedstawcie propozycje wykonania plakatu i przygotujcie wstępny projekt. ( np.: w domu, bibliotece lub świetlicy)
3. Na białym brystolu zaprojektujcie i wykonajcie swoją pracę. Na arkuszu muszą się znaleźć następujące informacje w języku niemieckim:
- pełna nazwa przedstawianego kraju
- stolica kraju
- flaga (kształt i kolory)
- godło
- większe miasta
- waluta obowiązująca
- szkic granic kraju
- osoba rządząca (szef rządu, głowa państwa)
- najdłuższa rzeka i najwyższa góra
- znane osoby ze świata kultury, sportu, nauki, filmu itp.
- ciekawostki
- 5 znanych zabytków ( rysunek lub wydruk)
Informacje te znajdziecie m.in. na stronach Internetowych, np.:
Austria:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
http://www.travel4u.pl/kraje-opis.php?id=7
http://przewodnik.onet.pl/47,1,info.html

4. Praca ma być wykonana estetycznie i kolorowo, teksty mogą być
napisane lub wydrukowane (czcionka musi być widoczna - min 20).
Na pracy mogą znaleźć się pojedyncze hasła lub krótki, proste zdania
w języku niemieckim. Podpiszcie pracę w dolnym prawym rogu.
5. Wyznaczcie 2 osoby z grupy, które zaprezentują wasze wyniki w postaci
min. 6 zdań w języku niemieckim dotyczących prezentowanego kraju i
10 zdań w języku polskim. Przygotujcie i zadajcie klasie jedno pytanie
lub zagadkę dotyczącą przedstawianego przez was materiału.
6. Wasza prezentacja na forum klasy oraz wasza praca/wykonanie na
arkuszu białego papieru zostaną ocenione (2 oceny).
7. Jeśli macie pytania spotkajcie się z nauczycielem i wyjaśnijcie
wątpliwości. (Dyżur – poniedziałek).
8. TERMIN REALIZACJI: 3 tygodnie od momentu zadania projektu.
9. Wasze prace zostaną wywieszone na gazetce klasowej lub szkolnej.die 3. Gruppe – die Schweiz

Przygotujcie plakat na temat kraju niemieckojęzycznego – Szwajcaria!

1. Przeglądnijcie dostępne materiały (np.: Internet, zeszyt, atlas, prospekty reklamowe, książki, encyklopedie, informacje od rodziny itp.). Podzielcie pracę w grupie – każdy musi dostać jakieś zadanie, następnie wypiszcie, zanotujcie potrzebne informacje / ciekawostki lub wydrukujcie.
2. Spotkajcie się, omówcie i porównajcie wasze informacje, przedstawcie propozycje wykonania plakatu i przygotujcie wstępny projekt. ( np.: w domu, bibliotece lub świetlicy)
3. Na białym brystolu zaprojektujcie i wykonajcie swoją pracę. Na arkuszu muszą się znaleźć następujące informacje w języku niemieckim:
- pełna nazwa przedstawianego kraju
- stolica kraju
- flaga (kształt i kolory)
- godło
- większe miasta
- waluta obowiązująca
- szkic granic kraju
- osoba rządząca (szef rządu, głowa państwa)
- najdłuższa rzeka i najwyższa góra
- znane osoby ze świata kultury, sportu, nauki, filmu itp.
- ciekawostki
- 5 znanych zabytków ( rysunek lub wydruk)
Informacje te znajdziecie m.in. na stronach Internetowych, np.:
Szwajcaria:
http://www.mojaszwajcaria.pl/praktyczna.php
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcaria
http://portalwiedzy.onet.pl/5181,,,,szwajcaria,haslo.html

4. Praca ma być wykonana estetycznie i kolorowo, teksty mogą być
napisane lub wydrukowane (czcionka musi być widoczna - min 20).
Na pracy mogą znaleźć się pojedyncze hasła lub krótki, proste zdania
w języku niemieckim. Podpiszcie pracę w dolnym prawym rogu.
5. Wyznaczcie 2 osoby z grupy, które zaprezentują wasze wyniki w postaci
min. 6 zdań w języku niemieckim dotyczących prezentowanego kraju i
10 zdań w języku polskim. Przygotujcie i zadajcie klasie jedno pytanie
lub zagadkę dotyczącą przedstawianego przez was materiału.
6. Wasza prezentacja na forum klasy oraz wasza praca/wykonanie na
arkuszu białego papieru zostaną ocenione (2 oceny).
5. Jeśli macie pytania spotkajcie się z nauczycielem i wyjaśnijcie
wątpliwości. (Dyżur – poniedziałek).
6. TERMIN REALIZACJI: 3 tygodnie od momentu zadania projektu.
7. Wasze prace zostaną wywieszone na gazetce klasowej lub szkolnej.
die 4. Gruppe – Liechtenstein

Przygotujcie plakat na temat kraju niemieckojęzycznego – Liechtenstein!

1. Przeglądnijcie dostępne materiały (np.: Internet, zeszyt, atlas, prospekty reklamowe, książki, encyklopedie, informacje od rodziny itp.). Podzielcie pracę w grupie – każdy musi dostać jakieś zadanie, następnie wypiszcie, zanotujcie potrzebne informacje / ciekawostki lub wydrukujcie.
2. Spotkajcie się, omówcie i porównajcie wasze informacje, przedstawcie propozycje wykonania plakatu i przygotujcie wstępny projekt. ( np.: w domu, bibliotece lub świetlicy)
3. Na białym brystolu zaprojektujcie i wykonajcie swoją pracę. Na arkuszu muszą się znaleźć następujące informacje w języku niemieckim:
- pełna nazwa przedstawianego kraju
- stolica kraju
- flaga (kształt i kolory)
- godło
- większe miasta
- waluta obowiązująca
- szkic granic kraju
- osoba rządząca (szef rządu, głowa państwa)
- najdłuższa rzeka i najwyższa góra
- znane osoby ze świata kultury, sportu, nauki, filmu itp.
- ciekawostki
- 5 znanych zabytków ( rysunek lub wydruk)
Informacje te znajdziecie m.in. na stronach Internetowych, np.:
Liechtenstein:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
http://portalwiedzy.onet.pl/63332,haslo.html
http://vaduz.pl/liechtenstein-vaduz/hello-world-2.html

4. Praca ma być wykonana estetycznie i kolorowo, teksty mogą być
napisane lub wydrukowane (czcionka musi być widoczna - min 20).
Na pracy mogą znaleźć się pojedyncze hasła lub krótki, proste zdania
w języku niemieckim. Podpiszcie pracę w dolnym prawym rogu.
5. Wyznaczcie 2 osoby z grupy, które zaprezentują wasze wyniki w postaci
min. 6 zdań w języku niemieckim dotyczących prezentowanego kraju i
10 zdań w języku polskim. Przygotujcie i zadajcie klasie jedno pytanie
lub zagadkę dotyczącą przedstawianego przez was materiału.
6. Wasza prezentacja na forum klasy oraz wasza praca/wykonanie na
arkuszu białego papieru zostaną ocenione (2 oceny).
5. Jeśli macie pytania spotkajcie się z nauczycielem i wyjaśnijcie
wątpliwości. (Dyżur – poniedziałek).
6. TERMIN REALIZACJI: 3 tygodnie od momentu zadania projektu.
7. Wasze prace zostaną wywieszone na gazetce klasowej lub szkolnej.Przykładowe strony Internetowe:

Austria:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
http://www.travel4u.pl/kraje-opis.php?id=7
http://przewodnik.onet.pl/47,1,info.html

Szwajcaria:
http://www.mojaszwajcaria.pl/praktyczna.php
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcaria
http://portalwiedzy.onet.pl/5181,,,,szwajcaria,haslo.html

Niemcy:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://portalwiedzy.onet.pl/21050,haslo.html
http://www.niemcy-turystyka.pl/

Liechtenstein:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
http://portalwiedzy.onet.pl/63332,haslo.html
http://vaduz.pl/liechtenstein-vaduz/hello-world-2.html


Karta oceny projektu:

Dwie osoby wybrane z grupy prezentują swoje prace na forum klasy. Prezentacje odbywają się w języku niemieckim i języku polskim.
Wyświetleń: 9401


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.