Katalog

Andrzej Przybytek, 2010-05-13
Ogorzelec

WOS, Sprawdziany i testy

Obywatel w demokratycznym państwie.

- n +

GRUPA A


1. Prawny związek człowieka z państwem to:
a) obywatelstwo;
b) narodowość;
c) więzy krwi;

2. Według jakiej zasady dziecko urodzone na terytorium danego państwa nabywa jego
obywatelstwo bez względu na to, jakie obywatelstwo mają jego rodzice:
a) zasada krwi;
b) zasada podwójnego obywatelstwa;
c) zasada ziemi;

3. Państwo złożone, którego części składowe mają samodzielność prawną, ale stanowione prawo musi być zgodne z ustawodawstwem pozostałych części składowych:
a) p. federacyjne;
b) p. unitarne;
c) p. centralistyczne;

4. Które państwo nie jest monarchią:
a) Wielka Brytania;
b) Japonia;
c) Rosja;

5. Ugrupowania polityczne, które zasiadają w Sejmie i Senacie, ale nie biorące udziału w tworzeniu i popieraniu rządu to:
a) koalicja;
b) opozycja parlamentarna;
c) opozycja pozaparlamentarna;

6. Która cecha nie jest zasadą państwa prawnego:
a) występuje centralne zarządzanie gospodarką i cenzura państwowa;
b) stanowione przepisy prawne są stabilne, ogłaszane są we właściwym czasie, prawo nie działa wstecz;
c) wszyscy obywatele są różni wobec prawa i mają możliwość dobrowolnego uczestnictwa w życiu publicznym;

7. Preambuła konstytucyjna to:
a) uroczysty wstęp do konstytucji;
b) I rozdział konstytucji;
c) spis treści do konstytucji;

8. Która zasada jest sprzeczna z ustrojem RP:
a) zasada monizmu politycznego;
b) zasada suwerenności narodu;
c) zasada podziału władzy;

9. Co nie należy do obowiązków obywatela RP:
a) przestrzeganie prawa;
b) ponoszenie świadczeń publicznych, w tym podatków;
c) bycie praktykującym Katolikiem;


10. Co nie należy do wolności i praw obywatela RP:
a) wolność sumienia i religii;
b) wolność zrzeszania się, ale za zgodą i kontrolą państwa;
c) ochrony prawnej życia prywatnego;

11. Bierne prawo wyborcze do Sejmu RP mają osoby, które ukończyły:
a) 21 lat;
b) 30 lat;
c) 35 lat;

12. Ile lat trwa kadencja Prezydenta RP;
a) 4;
b) 7;
c) 5;

13. Z ilu senatorów składa się Senat RP;
a) 100;
b) 50;
c) 200;

14. Prezydent RP wybierany jest przez:
a) Sejm;
b) Zgromadzenie Narodowe;
c) Naród;

15. Zgromadzenie Narodowe RP składa się z:
a) Sejmu, Senatu i Prezydenta;
b) Sejmu i Rady Ministrów;
c) Sejmu i Senatu;

16. W skład Rady Ministrów wchodzą:
a) Premier; ministrowie, przewodniczący komisji sejmowych;
b) Prezes Rady Ministrów i ministrowie;
c) Premier, Prezydent, Marszałek Sejmu i ministrowie;

17. Kto jest przedstawicielem administracji rządowej na szczeblu województwa;
a) Marszałek Sejmiku Wojewódzkiego;
b) Przewodniczący Zarządu Województwa;
c) Wojewoda;

18. Trybunał orzekający o zgodności z Konstytucją RP ustaw oraz innych przepisów prawa to:
a) Trybunał Stanu;
b) Trybunał Konstytucyjny;
c) Naczelny Sąd Administracyjny;

19. Sprawuje kontrolę nad działalnością administracji publicznej. Rozstrzyga spory między obywatelami a organami administracji publicznej:
a) Najwyższa Izba Kontroli;
b) Naczelny Sąd Administracyjny;
c) Rzecznik Praw Obywatelskich;

20. Stoi na straży praw i wolności obywatelskich określonych w konstytucji i innych ustawach:
a) Najwyższa Izba Kontroli;
b) Naczelny Sąd Administracyjny;
c) Rzecznik Praw Obywatelskich;


GRUPA B

1. Osoby przebywające na terytorium państwa, ale nie mające jego obywatela to:
a) mniejszość narodowa;
b) cudzoziemcy;
c) bezpaństwowcy;

2. Według jakiej zasady dziecko nabywa obywatelstwo tego państwa, którego obywatelami są jego rodzice:
a) zasada krwi;
b) zasada podwójnego obywatelstwa;
c) zasada ziemi;

3. Państwo charakteryzujące się jednolitą strukturą organizacyjną, w którym jednostki administracyjno-terytorialne są podporządkowane organom centralnym to:
a) p. federacyjne;
b) p. unitarne;
c) p. konfederacyjne;

4. Które państwo nie jest republiką:
a) Hiszpania;
b) Polska;
c) Niemcy;

5. Inicjatywa ludowa, weto ludowe, referendum są przejawem:
a) pośredniego wpływu obywateli na władzę;
b) bezpośredniego wpływu obywateli na władzę;
c) funkcjonowania państwa totalitarnego;

6. Ideologia jest cechą charakterystyczną:
a) p. demokratycznego;
b) p. autorytarnego;
c) p. totalitarnego;

7. W którym roku została uchwalona obecna Konstytucja RP:
a) 1992;
b) 1997;
c) 1999;

8. Władzą ustawodawczą w Polsce są:
a) Prezydent i Premier;
b) Sejm i Rada Ministrów;
c) Senat i Sejm;

9. Władzą wykonawczą w Polsce są:
a) Sejm i Senat;
b) Prezydent i Rada Ministrów;
c) Premier i Sąd Najwyższy;

10. Bierne prawo wyborcze do Senatu RP mają osoby, które ukończyły:
a) 21 lat;
b) 30 lat;
c) 35 lat;

11. Ile lat trwa kadencja Sejmu i Senatu RP:
a) 3;
b) 4;
c) 5;

12. Z ilu posłów składa się Sejm RP;
a) 360;
b) 100;
c) 460;

13. Organizacje skupiające w parlamencie członków według orientacji politycznej to:
a) komisje;
b) kluby i koła;
c) konwenty i prezydia;

14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności finansowej rządu, uznanie jej za prawidłową to:
a) interpelacja;
b) projekt budżetu;
c) absolutorium;

15. Kogo nie powołuje Prezydent RP:
a) sędziów;
b) Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego;
c) wojewodów;

16. Na czele Rady Ministrów stoi Prezes Rady Ministrów, który powoływany jest przez:
a) Senat;
b) ogół obywateli w wyborach;
c) Prezydenta;

17. Kto może rozwiązać Sejm w określonych przez konstytucję sytuacjach:
a) Prezydent;
b) Premier;
c) Marszałek Senatu;

18. Trybunał orzekający o odpowiedzialności osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe za naruszenie Konstytucji RP to:
a) Trybunał Stanu;
b) Trybunał Konstytucyjny;
c) Najwyższy Sąd Administracyjny;

19. Kontroluje działalność Rządy RP i jego ministrów, wszystkich organów administracji państwowej oraz Narodowego Banku Polskiego. Bada także, czy przedsiębiorstwa państwowe i organizacje spółdzielcze prowadzą działalność zgodną z prawem:
a) Najwyższa Izba Kontroli;
b) Naczelny Sąd Administracyjny;
c) Rzecznik Praw Obywatelskich;

20. Jej zadaniem jest ściganie przestępców, czuwanie nad przestrzeganiem prawa, gromadzenie dowodów i występowanie z oskarżeniem w sądzie:
a) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji;
b) Prokuratura;
c) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

Wyświetleń: 19880


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.