AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Dudziak, 2010-05-12
Korsze

Edukacja czytelnicza, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Dane osobowe
Imię i nazwisko: Beata Dudziak
Stopień awansu: nauczyciel mianowany
Posiadane kwalifikacje: wyższe studia magisterskie
w zakresie wczesnej edukacji, podyplomowe studia w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Pełniona funkcja: nauczyciel bibliotekarz i nauczania zintegrowanego
Terminarz
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2007r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2010 r.

W związku z ubieganiem się o stopień nauczyciela dyplomowanego podjęłam się napisania planu rozwoju zgodnego z obowiązującymi aktami prawnymi:
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.

Cel główny:
• doskonalenie jakości pracy opiekuńczo-wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie i kształtowanie u dzieci i młodzieży aktywnych postaw społecznych

Cele szczegółowe
• podniesienie efektywności działań wychowawczych i dydaktycznych,
• tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów,
• podniesienie jakości pracy szkoły

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
1.Poznanie procedury awansu zawodowego:
-analiza dokumentów prawnych w zakresie prawa oświatowego/wrzesień 2007r.
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
- gromadzenie informacji o realizacji zadań/ na bieżąco
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego:
- opracowanie zgromadzonej dokumentacji’ czerwiec 2010r.
- sformułowanie wniosków.


§ 8 ust 1. pkt 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Zadania;
-Formy realizacji/Termin/Sposób dokumentacji

1. Budowanie własnego warsztatu pracy:
-pozyskiwania funduszy na rzecz biblioteki szkolnej/
w miarę możliwości/bibliografia nowości, lektur i publikacji nauczycieli;
-współpraca z księgarniami/ na bieżąco;
- promowanie biblioteki jej zasobów i usług w środowisku szkolnym;
-gromadzenie odpowiedniej literatury;
-aktualizacja księgozbioru zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników;
-tworzenie elektronicznej bazy danych (Multimedialnego Centrum Informacyjnego)/ na bieżąco;
-dbanie o pomoce szkolne, czytelnię, wypożyczalnię ( dekorowanie, wystawy tematyczne)/ustawicznie w okresie stażu.

2. Cykliczna obserwacja i analiza poziomu czytelnictwa oraz preferencji uczniów
i nauczycieli
-przeprowadzenie cyklicznego konkursu czytelniczego/ V2008,2009,210/-roczne
podsumowanie konkursów czytelniczych;
-analizowanie stanu wypożyczeń/ II i VI2008,2009,2010r./ zestawienia miesięczne, śródroczne i roczne;
- pogadanki i zajęcia propagujące czytelnictwo/ w miarę potrzeb/scenariusze zajęć;
- opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej preferencji czytelniczych uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum/ X 2007r.Gim.i IV 2008 SP/-raporty z ankiet.

3. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Biblioterapia:
- Opracowanie projektu zajęć czytelniczych prowadzonych nieodpłatnie (1 godz.w tygodniu)/ od I-II 2008r./ projekt, ewaluacja.

4. Opracowanie programu edukacji czytelniczej dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej:
-przygotowanie odpowiednich scenariuszy i materiałów dydaktycznych/ od
XI 2007r./program na I poziom edukacyjny.

5. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami:
- współpraca z nauczycielami realizującymi w ramach zajęć edukacyjnych wybrane zagadnienia z „Edukacji czytelniczej
i medialnej” klas IV-VI SP i I– III Gim/ na bieżąco/ materiały pomocnicze, scenariusze.

6. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych „Przyjaciele biblioteki”:
-przeprowadzenie cyklicznych spotkań aktywu bibliotecznego/ X 2007r./program zajęć pozalekcyjnych „Przyjaciół Biblioteki”.
- organizowanie imprez przy pomocy członków PB.

7. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i pomocy dydaktycznych:
-przygotowanie kart, testów na zespół wyrównawczy
w nauczaniu zintegrowanym/ IX 2007r/
przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową;
-opracowanie scenariuszy zajęć bibliotecznych, materiałów na gazetki, dyplomów konkursowych i dyplomów pasowania na czytelników/ na bieżąco/testy konkursowe, wzory dyplomów;
- przygotowanie za pomocą komputera własnych publikacji
i
teczki awansu zawodowego.

8. Wykorzystanie Internetu:
-opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego/
X 2009r;
-korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego/ na bieżąco.

9. Prowadzenie zajęć zespołu wyrównawczego z wykorzystaniem komputerów:
-korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych/-na bieżąco/scenariusze zajęć.

10. Umiejętne rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
-opis i analiza dwóch problemów edukacyjnych/okres stażu/pisemny opis z analizą.

§ 8 ust 1. pkt 2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

1.Aktywna praca w zespole wychowawczym i nauczania zintegrowanego:
-współudział w przygotowaniu planów pracy zespołów, konkursów, ankiet, ewaluacji/ od IX 2007, 2008,2009r/wzory ankiet, scenariusze konkursów.

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym:
-organizowanie wystaw, gazetek, pogadanek pt.„Nie przemocy, nie uzależnieniom”.

3.Współpraca z nauczycielami:
-gromadzenie i udostępnianie materiałów metodycznych opracowanych przez nauczycieli (programy, raporty, scenariusze itp.) oraz opracowań własnych(imprez bibliotecznych)/ na bieżąco;
- gromadzenie scenariuszy, imprez w teczkach tematycznych)/ustawicznie w czasie trwania stażu /teczki tematyczne;
- prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich/na bieżąco/scenariusze zajęć, imprez.

4. Udzielanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycielom odbywającym staż :
-udostępnianie materiałów, gromadzenie w teczce „Awans zawodowy”/ na bieżąco.

5. Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych:
- opracowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych z zakresu wiedzy polonistycznej, ekologicznej, regionalnej, plastycznej, zdrowotnej/przykładowe scenariusze, sprawozdania, notatki.

6. Promowanie szkoły w środowisku, prowadzenie imprez ogólnoszkolnych:
-współorganizowanie imprez ogólnoszkolnych/ w miarę potrzeb/scenariusze imprez, opis, notatki.

7. Promocja biblioteki wśród społeczności szkolnej:
- prowadzenie kroniki biblioteki/na bieżąco/potwierdzenie dyrektora;
- organizowanie kiermaszów książek/IV 2009, 2010.

8. Współpraca z Biblioteką Publiczną i Biblioteką Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Reszlu:
- wymiana doświadczeń w pracy i przy komputeryzacji zasobów biblioteki/w miarę potrzeb.

9. Współpraca z rodzicami:
-pogadanki skierowane do rodziców podczas spotkań w bibliotece/ notatki.

§ 8 ust 1. pkt 3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służącej podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1. Podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa i nauczania zintegrowanego:
- samokształcenie , studiowanie literatury fachowej/ ustawicznie
w czasie trwania stażu;
-gromadzenie materiałów związanych z wykonywaną pracą;
-poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących pracy w nauczaniu zintegrowanym
i pracy bibliotekarza.

2. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły:
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły/ustawicznie w czasie trwania stażu/zaświadczenia
z ukończonych form doskonalenia i opis przydatności szkolenia w pracy.

3 .Opracowanie materiałów promujących bibliotekę Zespołu Szkół w Korszach
w środowisku lokalnym:
-umieszczenie informacji na temat działalności biblioteki na szkolnej stronie internetowej/ od XII 2007r ;
- opracowanie teczki tematycznej dotyczącej miasta Korsze/ od IX 2007r./ teczka tematyczna.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 12375


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.