Katalog

MIECZYSŁAW TOKARCZYK, 2010-05-07
Tymbark

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr inż. Mieczysław Tokarczyk.
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 z Filią Słopnice-Granice
w Słopnicach.
Zajmowane stanowisko: nauczyciel informatyki i techniki.
Staż pedagogiczny: 14 lat.
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2006.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2009.
Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy.Cele:
- dalszy rozwój zawodowy jako nauczyciela informatyki i techniki z uwzględnieniem zadań realizowanych przez szkołę w drodze po awans na nauczyciela dyplomowanego,
- podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły,
- zachęcenie do stosowania komputera jako narzędzia do wzbogacania własnego warsztatu pracy wśród nauczycieli,
- upowszechnienie kultury informatycznej wśród uczniów,
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


Podstawa prawna:
1. Dz.U. Nr 260, poz>2593.
2. karta Nauczyciela, tj. Dz.U. Nr 118 z 2003r., poz. 1112 z późniejszymi zmianami.
3. Rozporządzenie MEN z dnia 1.12.2004r.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły ( § 8 ust.2 pkt.1).

ZADANIE 1
Poznanie procedury awansu zawodowego.
FORMA REALIZACJI
- zapoznanie się ze stosowanymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli,
- pracowanie planu rozwoju zawodowego.
DOWODY REALIZACJI
Znajomość przepisów prawa oświatowego.
Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego.
TERMIN
IX,X 2006

ZADANIE 2
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.
FORMY REALIZACJI
- aktywny udział w różnych formach doskonalenia adekwatnego do potrzeb nauczyciela
i szkoły,
- udział w warsztatach metodycznych,
- wewnętrzne doskonalenie się w ramach WDN,
- samodzielne studiowanie fachowej literatury.
DOWODY REALIZACJI
Zaświadczenia ukończonych kursach i szkoleniach.
Potwierdzenia uczestnictwa.
Świadectwa.
TERMIN
Cały okres stażu

ZADANIE 3
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
FORMY REALIZACJI
- współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami przedmiotów, wychowawcami, pedagogiem,
- uczestniczenie w posiedzeniach Rad Pedagogicznych,
- udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
DOWODY REALIZACJI
Zaświadczenie Dyrektora Szkoły
TERMIN
Cały okres stażu
Według ustalonych terminów

ZADANIE 4
Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji.
FORMY REALIZACJI
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach dotyczących pracy wychowawcy klasowego, współpracy z rodzicami oraz podnoszących i aktualizujących zdobytą już wiedzę informatyczną i techniczną.
DOWODY REALIZACJI
Zaświadczenia, świadectwa, dyplomy.
TERMIN
Według terminarza

ZADANIE 5
Organizowanie konkursów.
FORMY REALIZACJI
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach,
- organizowanie konkursów.
DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Dyplomy zdobyte przez uczniów
TERMIN
Cały okres stażu

ZADANIE 6
Pełnienie obowiązków administratora szkolnej sieci komputerowej.
FORMY REALIZACJI
- kontrola zasobów i poprawności działania na poszczególnych stanowiskach,
- opieka nad pracownią komputerową i innymi komputerami w szkole,
- rozbudowa szkolnej sieci komputerowej,
- instalacja programów do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych,
- doradztwo w rozwiązywaniu problemów obsługą komputera wśród nauczycieli i uczniów.
DOWODY REALIZACJI
Zaświadczenie Dyrektora Szkoły
Lista programów
TERMIN
Cały okres stażu

ZADANIE 7
Administracja internetową witryną szkoły.
FORMY REALIZACJI
- zaprojektowanie i systematyczna aktualizacja strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 – Filia Słopnice Granice.
DOWODY REALIZACJI
Wydruki niektórych podstron
Obecność strony w Internecie
Adres strony
TERMIN
Cały okres stażu

ZADANIE 8
Pełnienie opieki nad pracownią komputerową.
FORMY REALIZACJI
- dbanie o wystrój pracowni komputerowej,
- aktualizacja gazetki ściennej,
- opieka nad sprzętem i jego serwis.
DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
TERMIN
Cały okres stażu

ZADANIE 9
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
FORMY REALIZACJI
- gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń innych materiałów związanych z realizacją planu.
DOWODY REALIZACJI
Zgromadzone dokumenty
TERMIN
Cały okres stażu


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej komunikacyjnej
( § 8 ust.2 pkt.2 ).


ZADANIE 1
Wykorzystanie TI do prowadzenia zajęć oraz organizacji własnego warsztatu pracy.
FORMY REALIZACJI
- wykorzystanie TI do prowadzenia zajęć pozainformatycznych
( zajęcia z techniki i zagadnienia z wychowania komunikacyjnego ),
- wykorzystanie do zajęć informatyki dostępnego oprogramowania, zasobów Internetu oraz komputerowych programów edukacyjnych,
- wykorzystanie komputera w celu przygotowania pomocy do zajęć,
- wykorzystanie komputera do opracowania dokumentacji przebiegu stażu,
- zaprojektowanie i aktualizacja szkolnej witryny WWW,
- wymiana doświadczeń z młodzieżą.
DOWODY REALIZACJI
Przykładowe wydruki i adresy stron
TERMIN
Cały okres stażu

ZADANIE 2
Działania mające na celu popularyzację technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
FORMY REALIZACJI
- organizacja szkolnego konkursu informatycznego,
- prowadzenie koła komputerowego,
- włączenie uczniów do tworzenia szkolnej witryny internetowej.
DOWODY REALIZACJI
Protokół z konkursu
Sprawozdanie z pracy koła
TERMIN
III, IV
Cały okres stażuUmiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust.2 pkt.3).

ZADANIE 1
Wykorzystanie komputera w pracach biurowych.
FORMY REALIZACJI
- pomoc w komputerowym projektowaniu i drukowaniu dyplomów, zaproszeń, wyróżnień itp.,
- służenie pomocą i rozwiązywanie problemów związanych z obsługą komputera innym nauczycielom i pracownikom administracji szkoły.
DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
TERMIN
W miarę potrzeb

ZADANIE 2
Współpraca z nauczycielami szkoły przy wykorzystaniu pracowni komputerowej do zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
FORMY REALIZACJI
- indywidualne konsultacje dla nauczycieli korzystających ze sprzętu i oprogramowania pracowni komputerowej,
- pomoc nauczycielom przy korzystaniu z multimedialnego programu edukacyjnego eduRom
- pomoc w zdobywaniu informacji z Internetu przez nauczycieli i uczniów,
- pomoc nauczycielom w zorganizowaniu lekcji w pracowni komputerowej.
DOWODY REALIZACJI
Poświadczenia od nauczycieli.
Zaświadczenie Dyrektora Szkoły
TERMIN
W miarę potrzeb

ZADANIE 3
Prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli.
FORMY REALIZACJI
- przygotowanie scenariuszy,
- przeprowadzenie zajęć.
DOWODY REALIZACJI
Scenariusz zajęć.
Potwierdzenie Dyrektora.
TERMIN
W czasie stażu.

ZADANIE 4
Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli.
FORMY REALIZACJI
- udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli.
DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie Dyrektora
TERMIN
W czasie stażu

ZADANIE 5
Udostępnienie nauczycielom własnych opracowań.
FORMY REALIZACJI
- opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy lekcji.
DOWODY REALIZACJI
Publikacje
TERMIN
W czasie stażu


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych
(§ 8 ust.2 pkt.4a).


ZADANIE 1
Opracowanie programu zajęć koła informatycznego dla klas I-III.
FORMY REALIZACJI
- opracowanie i wdrożenie do realizacji programu koła informatycznego dla klas I-III.
DOWODY REALIZACJI
Dokumentacja programu
TERMIN
Trzy lata

ZADANIE 2
Opracowanie planu pracy koła informatycznego dla klas IV-VI.
FORMY REALIZACJI
- opracowanie i wdrożenie do realizacji planu pracy koła informatycznego dla klas IV-VI.
DOWODY REALIZACJI
Dokumentacja programu
TERMIN
Trzy lata

ZADANIE 3
Opracowanie planów wychowawczych do realizacji w kolejnych klasach objętych wychowawstwem.
FORMY REALIZACJI
- opracowanie planu i wdrożenie do realizacji na godzinach wychowawczych.
DOWODY REALIZACJI
Dokumentacja planu
TERMIN
W czasie pełnienia roli wychowawcy klasy


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt.4c).

ZADANIE 1
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, organizowanie pomocy uczniom z problemami.
FORMY REALIZACJI
- diagnozowanie środowiska uczniów,
- rozmowy z rodzicami,
- współpraca z Poradnią,
- organizowanie pomocy uczniom.
DOWODY REALIZACJI
Notatki, zapisy w dzienniku
TERMIN
Cały okres stażu

ZADANIE 2
Organizacja imprez oraz wycieczek.
FORMY REALIZACJI
- organizacja wycieczek szkolnych w celu integracji grupy, lepszego poznania,
- organizacja wycieczek związanych z kulturą, historią,
- zorganizowanie imprez klasowych:
- Wigilia,
- Mikołaj,
- Dzień Dziecka,
- Inne.
DOWODY REALIZACJI
Karty wycieczki
Zapisy w dzienniku
TERMIN
Cały okres stażu

ZADANIE 3
Opracowanie programu eliminacji szkolnych Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
FORMY REALIZACJI
- opracowanie programu eliminacji szkolnych,
- przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczniów,
- opracowanie testów na eliminacje szkolne,
- zorganizowanie toru przeszkód,
- opracowanie wyników konkursu w postaci sprawozdania.
DOWODY REALIZACJI
Program turnieju
Przykładowe testy
Sprawozdanie
Protokół
TERMIN
Według terminarza

ZADANIE 4
Opracowanie zestawu zadań i przygotowanie uczniów do egzaminu na Kartę rowerową i motorowerową.
FORMY REALIZACJI
- przygotowanie testów,
- przygotowanie toru do egzaminu z jazdy,
- przeprowadzenie egzaminu.
DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Protokół
TERMIN
IV-V 2007-2009

ZADANIE 5
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych mających na celu rozwijania zainteresowań uczniów.
FORMY REALIZACJI
- prowadzenie koła informatycznego.
DOWODY REALIZACJI
Plan pracy
Prace uczniów
TERMIN
Cały okres stażu

ZADANIE 6
Udział w przygotowaniu imprez i oprawa uroczystości szkolnych.
FORMY REALIZACJI
- fotografowanie i filmowanie imprez i uroczystości szkolnych,
- pomoc przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych,
- przygotowanie dyplomów okolicznościowych.
DOWODY REALIZACJI
Zaświadczenie Dyrektora Szkoły
Przykładowe zdjęcia lub film
TERMIN
Corocznie

ZADANIE 7
Organizacja działań promujących szkołę.
FORMY REALIZACJI
- stworzenie i aktualizacja internetowej strony szkoły,
- zaindeksowanie szkolnej strony www w wyszukiwarkach.
DOWODY REALIZACJI
Adres strony
Wydruki
TERMIN
Na bieżąco
Zależnie od potrzeb


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust.2 pkt.4e).

ZADANIE 1
Współpraca ze strukturami samorządowymi.
FORMY REALIZACJI
- współpraca z przedstawicielami samorządu,
- pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych.
DOWODY REALIZACJI
Scenariusz imprez
Notatki w prasie lokalnej, zdjęcia
TERMIN
Cały okres stażu

ZADANIE 2
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
FORMY REALIZACJI
- stały kontakt z pedagogiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych.
DOWODY REALIZACJI
Zapisy w dzienniku lekcyjnym
TERMIN
Cały okres stażu

ZADANIE 3
Współpraca z Policją.
FORMY REALIZACJI
- zaproszenie przedstawicieli Policji na spotkania z uczniami szkoły,
- pogadanki na temat bezpieczeństwa.
DOWODY REALIZACJI
Zapis w dzienniku lekcyjnym
TERMIN
Cały okres stażu

ZADANIE 4
Współpraca ze Strażą Pożarną.
FORMY REALIZACJI
- organizowanie spotkań z przedstawicielami Straży Pożarnej poświęconych profilaktyce zagrożeń.
DOWODY REALIZACJI
Scenariusz spotkań
TERMIN
Cały okres stażu

ZADANIE 5
Współpraca międzyszkolna.
FORMY REALIZACJI
- organizowanie i udział w konkursach i zawodach międzyszkolnych.
DOWODY REALIZACJI
Scenariusze
Dyplomy
TERMIN
Cały okres stażu


Umiejętność rozpoznawania rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem typu i rodzaju szkoły (§ 8 ust.2 pkt.5)

ZADANIE 1
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
FORMY REALIZACJI
- opis i analiza przypadków.
DOWODY REALIZACJI Opracowany opis i analiza
TERMIN
Okres stażuOpracował: Tokarczyk Mieczysław

Wyświetleń: 4794


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.