Katalog

Agnieszka Cwynar, 2010-05-07
Przeworsk

Zajęcia pozaszkolne, Różne

Program Koła Caritas

- n +
Program Szkolnego Koła Caritas im. ks. Jerzego Popiełuszki
działającego przy Gimnazjum im. Józefa Sebastiana Pelczara w Gorliczynie


Wstęp
Caritas - słowo to oznacza miłość bezinteresowną. W świecie, w którym widoczne i propagowane są takie wartości jak przebojowość, umiejętność reklamowania siebie, kult zdrowego i pięknego ciała, chcę młodym ludziom pokazać wartości inne: ciche, skromne dobro, współczucie i potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Głównym celem SKC jest kształtowanie u młodych ludzi potrzeby życia według uniwersalnych humanistycznych wartości. Oparcie działalności charytatywnej na ewangelicznym przykazaniu miłości Boga i człowieka wspomaga rozwój duchowy. Tak jak rodzina w sposób naturalny wprowadza dziecko w różne sytuacje życiowe, tak też Szkolne Koło Caritas poprzez różnorodną działalność oferowaną swoim członkom stwarza im możliwość doświadczania i przeżywania wielu nowych sytuacji.
Każdy człowiek rodzi się z dużymi możliwościami rozwoju. To czy zostaną one w pełni wykorzystane w dużej mierze zależy od ludzi, których dziecko, a później młody człowiek spotyka na swojej drodze. Do osób, które mają wpływ na rozwój psychiczny, duchowy i intelektualny dziecka oprócz rodziców należą m. in. nauczyciele.
Praca charytatywna uwrażliwia dzieci i młodzież na problemy społeczne, uczy realizowania potrzeb z poszanowaniem drugiego człowieka.
Powołując do życia koło Caritas chciałam również wspomagać rozwój intelektualny moich uczniów – zachęcić do rzetelnej nauki, stałego zdobywania wiedzy i umiejętności.
Ponadto Szkolne Koło Caritas jest organizacją realizującą program wychowawczy szkoły. Zakłada wszechstronne wychowanie młodych ludzi – realizuje więc Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2001, nr 61), którego fragment tu przytaczam:
„(...) Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)”.

Założenia
Głównym założeniem Szkolnego Koła Caritas wynikającym ze Statutu jest:
włączanie się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i Caritas Diecezji,
przekazywanie miłości bliźniego,
autentyczne zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących.

Stąd obszarem działania Szkolnego Koła Caritas są:
Szkoła - a w niej kolega, koleżanka, którzy potrzebują bezpośredniej pomocy;
Środowisko lokalne - w nim każdy potrzebujący człowiek czekający na pomoc, spotkanie, rozmowę, uśmiech, lub konkretną pracę,
Parafia - a w niej ścisła współpraca z Parafilnym oddziałem Akcji Katolickiej, czynny udział w życiu Kościoła, Parafii
Cel główny
Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:
praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania, czy wyznanie,
uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy,
budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro,
tworzenie dobrej atmosfery w szkole, w najbliższym środowisku, sprzyjającej kształtowaniu osobowości młodego katolika i patrioty oraz dązenie do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka,
rozeznawanie konkretnych potrzeb w szkole, najbliższym środowisku,domu, sąsiedztwie, oraz organizowanie pomocy,
gromadzenie środków pieniężnych i artykułów pierwszej pomocy dla oczekujących pomocy z terenu szkoły, lub innych
Cele szczegółowe
Praca w Szkolnym Kole Caritas:
Uczy:
Miłości bliźniego;
Tolerancji i zrozumienia;
Wspólnej zespołowej pracy;
Poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
Wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
Podejmowania własnych inicjatyw;
Budowania właściwej hierarchii wartości;
Szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
Wzmacnia pożądane społecznie postawy;
Praca Koła opierać się będzie przede wszystkim na pracach zespołowych, a jej formy zależą od tego komu członkowie będą w danym czasie pomagać i kim będą się zajmować.
Przewidywane efekty i osiągnięcia:

Uczniowie - członkowie Szkolnego Koła Caritas uczą się:
Uwrażliwiać na różne obszary biedy ludzkiej
Współpracy zespołowej
Sumiennie wykonywać podejmowane zadania i inicjatywę
Zauważać potrzebujących pomocy materialnej, duchowej i opiekuńczej
Odpowiedzialności za podjęte zadania
Dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Szkoły i Koła
Poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza chorego, starszego
Rozwijania talentów i zainteresowań
Wzajemnej więzi grupowej

Zadania i formy realizacji na rok szkolny 2009/2010
Udział w uroczystości związanej z 25 rocznicą śmierci ks. Jerzego Popiełuszki
Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu komunalnym w Przeworsku
Kwesta przy cmentarzu
“I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” - mikołajki dla dzieci z przedszkola oraz uczniów gimnazjum
Przedświąteczna zbiórka artykułów spożywczych i wspieranie rodzin wielodzietnych
Wykonywanie kartek świątecznych, stroików, palm i pisanek wielkanocnych
Obdarowywanie własnoręcznie wykonanymi upominkami np. stroiki świąteczne
Grupa kolędnicza – nawiedzanie domów w uroczystość Trzech Króli
Niesienie pomocy osobom starszym, chorym, potrzebującym
Wielkopostne skarbonki z przeznaczeniem oszczędności dla dziecka z rodziny w trudnej sytuacji np. zakup leków, zabawek, książek
Dostrzeganie potrzebujących w swoim środowisku
Wycieczki krajoznawczo-turystyczne
Pomoc osobom i rodzinom poszkodowanym w wypadkach losowych
Wyświetleń: 948


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.