AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aneta Baziak, 2010-05-06
Przydonica

Fizyka, Wymagania

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI.

- n +

I. FORMY OCENY:
a) ustna,
b) pisemna,
c) obserwacja ucznia podczas wykonywanych doświadczeń.


Odpowiedz ustna obejmuje:
- rozmowę sprawdzająca zakres i rozumowanie wiedzy oraz stopień opanowania kształtowanych umiejętności,
- analizowanie przedstawionych tabel, wykresów i rysunków,
- dyskusja,
- prezentowanie własnego stanowiska oraz wyników pracy grupy,
- wyciąganie wniosków na podstawie przedstawionych doświadczeń.
Odpowiedź pisemna odejmuje:
- sprawdziany z większej partii materiału ( min. 1 w ciągu semestru przy 1h tygodniowo min.2 w ciągu semestru przy 2h tygodniowo,
- kartkówki obejmujące maksymalnie 3 ostatnie lekcje,
- kartkówki i prace domowe sprawdzające praktyczne wykorzystanie posiadanych informacji i umiejętności do rozwiązywania zadań.
- Wykonywanie zadań domowych w formie referatów i sprawdzianów.
Obserwacja obejmuje:
- zaangażowanie i współpraca ucznia przy wykonywanych doświadczeniach w czasie wykonywania innych zadań w grupie, pomysł, wiedza,
- stosowanie zasad BHP w czasie przeprowadzonych doświadczeń,
- rola lidera, prezentera.
II. SPOSÓB PRZECHOWYWANIA SPRAWDZIANÓW, ICH POPRAWIANIE I PRAECHOWYWANIE ZGODNE Z ROZDZIAŁEM VII PAR. 7,8,9,10 WSO


III. WARUNKI ZALICZENIA:
1. Stopień klasyfikacji nie jest średnia ocen cząstkowych.
2. Podstawowym elementem oceny semestralnej (rocznej) są wyniki:
a) sprawdzianów,
b) kartkówek.
1. Na stopień klasyfikacyjny maja również wpływ wyniki oceniania wspierającego:
a) postawy wobec przedmiotu, zaangażowanie ucznia, stosowanie przepisów BHP,
b) bieżącego stanu wiedzy i umiejętności (stosowanie cząstkowe),
c) systematycznie prowadzony zeszyt przedmiotowy


WYMAGANIA DLA UCZNIOW GIMNAZJUM Z FIZYKI

KL I

Ruch
Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń:
• wie co to jest ciało fizyczne i substancja,
• wie, jak obliczać prędkość w ruchu jednostajnym,
• wie, jakie są jednostki prędkości,
• wie, jak obliczać przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym,
• zna jednostkę przyspieszenia,
• wie, z jakim przyspieszeniem spadają na ziemię ciała,
• odróżnia ruch krzywoliniowy od prostoliniowego, jednostajny od niejednostajnego oraz przyspieszony od opóźnionego,

Wymagania na stopień dostateczny obejmują wszystkie wymagania na stopień dopuszczający i ponadto, uczeń:
• potrafi odróżnić oddziaływanie, elektryczne, magnetyczne i grawitacyjne,
• potrafi nazwać substancje z których ciało jest zbudowane,
• rozumie różnicę pomiędzy prędkością średnią a chwilową,
• rozumie, czym jest przyspieszenie,
• potrafi podać przykład jednostki przyspieszenia i objaśnić jej sens,
• rozumie, co oznaczają wartości dodatnie i ujemne przyspieszenia,
• umie sporządzić wykres położenia w zależności od czasu,

Wymagania na stopień dobry obejmują wszystkie wymagania na stopień dostateczny i ponadto, uczeń:
• umie przeliczać jednostki prędkości,
• rozumie, co oznacza zerowa wartość przyspieszenia,
• potrafi skojarzyć wartość przyspieszenia z rodzajem ruchu,
• wie, jak zmienia się prędkość w różnych rodzajach ruchu,
• potrafi opisać ruchy: jednostajny, jednostajnie przyspieszony i opóźniony,
• potrafi interpretować proste wykresy położenia w funkcji czasu,

Wymagania na stopień bardzo dobry obejmują wszystkie wymagania na stopień dobry i ponadto, uczeń:
• umie posługiwać się nietypowymi jednostkami prędkości (np. węzły),
• potrafi interpretować złożone wykresy położenia w funkcji czasu,
• potrafi rozróżniać ruch jednostajnie zmienny i niejednostajnie zmienny,
• rozumie, czym jest proporcjonalność dwóch wielkości,
• potrafi wskazać przykłady zależności proporcjonalnych i nieproporcjonalnych w różnych rodzajach ruchu,

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• bez problemu opisuje każdy ruch, biegle rozwiązuje zadania problemowe i rachunkowe dotyczące ruchów, potrafi podać interpretację wykresów S(t), V(t), a(t) w poznanych ruchach,
• potrafi rozwiązywać złożone problemy wymagające dobrej znajomości kilku zjawisk lub praw.

Siły i ruch

Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń:
• wie, że oddziaływania są wzajemne,
• zna treść zasad dynamiki,
• umie obliczać ciężar, znając masę przedmiotu,
• wie, jak obliczać pęd,
• zna jednostkę pędu,
• umie podać przykłady sił oporu,
• wie, od czego zależy, a od czego nie zależy wartość sił tarcia,
• zna pojęcia pracy i mocy,
• zna pojęcia energii potencjalnej i kinetycznej,
• zna jednostki pracy, energii i mocy (w układzie SI),
• umie obliczać pracę i moc w prostych przykładach,
• zna pojęcie energii mechanicznej,
• zna zasadę zachowania energii,
• wie, od czego zależy wartość energii kinetycznej i potencjalnej.
• podaje przykłady, kiedy wykonywana jest praca w sensie fizycznym
• zna podstawową jednostkę pracy - 1dżul =1 J
• wskazuje urządzenia o większej i mniejszej mocy
• podaje przykłady ciał mających energię potencjalną grawitacji, potencjalną sprężystości, energię kinetyczną, na prostym przykładzie opisuje przemiany energii mechanicznej

Wymagania na stopień dostateczny obejmują wszystkie wymagania na stopień dopuszczający i ponadto, uczeń:
• rozumie, na czym polega bezwładność ciał,
• wie, że siła jest potrzebna do zmiany wartości prędkości lub kierunku ruchu,
• umie stosować I, II ,III, zasadę dynamiki w prostych przykładach,
• wie, że pęd jest wielkością wektorową,
• potrafi podać przykład siły dośrodkowej,
• rozumie, jakie są przyczyny występowania tarcia i oporu powietrza,
• rozumie, że tarcie statyczne jest siłą reakcji,
• rozumie związek pomiędzy pracą a energią,
• rozumie pojęcie mocy,
• wie, jak obliczać sprawność urządzeń.
• zna wzór na obliczanie pracy, wie kiedy można ten wzór stosować ( W=Fˇs )
• wie, że Ek ciała zależy od wartości prędkości.
• potrafi posługiwać się zasadą zachowania energii

Wymagania na stopień dobry obejmują wszystkie wymagania na stopień dostateczny i ponadto, uczeń:
• potrafi podać przykłady par sił: akcji i reakcji,
• umie opisać ruch ciała w zależności od wartości i kierunku działania wypadkowej siły,
• potrafi rozwiązywać typowe zadania z dynamiki,
• potrafi powiązać jednostkę siły z innymi jednostkami układu SI,
• umie stosować zasadę zachowania pędu w prostych przykładach,
• potrafi wyjaśnić zasadę działania silnika odrzutowego
• potrafi wyjaśnić, od czego zależy tarcie i opór powietrza,
• potrafi wyjaśnić przemiany energii w typowych sytuacjach,
• umie obliczać wartość energii potencjalnej,
• potrafi obliczać wartość energii kinetycznej, korzystając z zasady zachowania energii,
• potrafi nazwać siłę wykonująca pracę w przykładach z życia
• wie, że Ek i Ep ciała zależą od jego masy
• zna warunki, kiedy stosuje się wzór na pracę
• wyjaśnia co oznacza, że praca wykonana wynosi 1J, a moc ma wartość 1W
• umie rozwiązywać zadania rachunkowe, przekształcając wzór na pracę i moc
• wie co to są siły wewnętrzne, a co zewnętrzne układu ciał.
• potrafi obliczyć Ep i Ek ciał

Wymagania na stopień bardzo dobry obejmują wszystkie wymagania na stopień dobry i ponadto, uczeń:
• umie wyjaśnić, z punktu widzenia zasad dynamiki, zachowanie się ciał w różnych sytuacjach
• potrafi wskazać dla każdej siły istnienie drugiej siły - siły reakcji
• umie stosować zasadę zachowania pędu w złożonych przykładach,
• potrafi wyjaśnić przemiany energii w nietypowych sytuacjach
• umie rozwiązywać nietypowe zadania związane z przemianami energii, mocą i sprawnością urządzeń.
• rozwiązuje zadania rachunkowe korzystając ze wzorów na W, P, Ek, Ep
• potrafi sporządzić wykres F(s), dla F= const,
• z wykresu F(s) potrafi odczytać pracę wykonaną na dowolnej drodze
• potrafi sporządzić wykres W(t)
• potrafi sporządzić wykres E(h) dla m = const.
• potrafi odczytać masę ciała z wykresu E(h)
• wie, że W=?Ek i W=?Ep
• potrafi rozwiązywać problemy wykorzystując zasadę zachowania energii

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• bez problemu opisuje każdy ruch, biegle rozwiązuje zadania problemowe i rachunkowe dotyczące ruchów, potrafi podać interpretację wykresów S(t), V(t), a(t) w poznanych ruchach,
• potrafi rozwiązywać złożone problemy wymagające dobrej znajomości kilku zjawisk lub praw.
Energia i budowa materii Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń:
• rozróżnia ciała fizyczne i substancje,
• wie w jakich stanach skupienia występują substancje,
• potrafi zmierzyć objętość cieczy za pomocą menzurki,
• wie, że substancje zbudowane są z cząsteczek, potrafi zmierzyć temperaturę termometrem,
• zna przykłady złych i dobrych przewodników ciepła,
• wie, że objętość ciał zmienia się wraz ze zmianą temperatury,
• wie na czym polega topnienie, krzepniecie, parowanie, skraplanie,
• wie jak obliczyć ciśnienie,
• zna jednostkę ciśnienia,
• wie, że ciśnienie mierzymy barometrem,
• zna prawo Pascala i przykłady jego zastosowania,
• wie, że ciśnienie atmosferyczne maleje wraz ze wzrostem wysokości ,
• wie, że wraz z głębokością ciśnienie hydrostatyczne wzrasta,
• wie, że na każde ciało zanurzone w cieczy działa ku górze siła wyporu.

Wymagania na stopień dostateczny obejmują wszystkie wymagania na stopień dopuszczający i ponadto, uczeń:
• potrafi wyznaczyć objętość ciała stałego za pomocą menzurki,
• wie , że ciała stałe zachowują objętość i kształt
• wie , że ciecze zachowują objętość i przyjmują kształt naczynia,
• wie , że gazy nie mają swojego kształtu i objętości,
• wie , że gazy są ściśliwe i rozprężliwe,
• wie , że istnieją różne skalę temperatur,
• wie , że w wyższej temperaturze cząsteczki poruszają się szybciej,
• potrafi obliczyć różnicę temperatur,
• potrafi odczytać gęstość substancji z tablic ,
• zna jednostkę ciepła
• zna definicję ciepła ,
• wie, kiedy ciepło jest przekazywane miedzy ciałami ,
• wie, że ruch cząsteczek gazu jest przyczyną wywierania przez niego ciśnienia,
• wie, że ciśnienie gazu zależy od objętości zbiornika i jego temperatury,
• wie, od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne,
• wie w jakich warunkach ciało pływa a w jakich tonie,
• rozumie prawo Archimedesa,

Wymagania na stopień dobry obejmują wszystkie wymagania na stopień dostateczny i ponadto, uczeń:
• potrafi udowodnić doświadczalnie, że ciecze łatwo zmieniają swój kształt,
• wie, że detergenty niszczą życie biologiczne,
• potrafi udowodnić doświadczalnie, że zmiana kształtu ciała stałego nie wpływa na, zmianę objętości,
• umie przeliczać temperatury w różnych skalach,
• rozumie, że masa jest miarą ilości substancji,
• rozumie pojęcie gęstości,
• zna jednostki gęstości,
• potrafi rozwiązywać zadania rachunkowe przekształcając wzór na gęstość,
• zna składniki energii wewnętrznej,
• wie, że energia wewnętrzna zależy od masy ciała - suma energii cząsteczek ciała,
• stosuje pierwszą zasadę termodynamiki w prostych przykładach,
• dostrzega znaczenie złego i dobrego przewodnictwa substancji
• rozumie , że zmiana objętości ciała powoduje zmianę jego gęstości.

Wymagania na stopień bardzo dobry obejmują wszystkie wymagania na stopień dobry i ponadto, uczeń:
• potrafi wytłumaczyć dlaczego ciała stałe i ciecze są nieściśliwe w oparciu o budowę, cząsteczkową substancji,
• potrafi wskazać zjawiska świadczące o występowaniu sił międzycząsteczkowych,
• potrafi sporządzić wykres zależności m(V) do znajdywania gęstości ,
• umie posługiwać się powyższym wykresem,
• potrafi zamieniać jednostki gęstości,
• potrafi rozwiązywać zadania rachunkowe i problemowe,
• potrafi rozwiązywać zadania problemowe i rachunkowe dotyczące I zasady termodynamiki,
• zna sposoby przekazywania energii wewnętrznej,
• rozwiązuje problemy związane z zjawiskiem rozszerzalności,
• rozumie sens fizyczny pojęcia ciśnienia,
• potrafi objaśnić prawo Pascala na podstawie teorii kinetyczno-cząsteczkowej,
• potrafi objaśnić zasadę działania podnośnika i hamulca hydraulicznego,
• potrafi rozwiązywać zadania rachunkowe z zastosowaniem wzoru na ciśnienie,
• zna i rozumie warunki pływania ciał,
• potrafi określić warunki pływania ciał.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• bez problemu opisuje właściwości materii, biegle rozwiązuje zadania problemowe i rachunkowe dotyczące: pracy, mocy, energii i gęstości,
• potrafi rozwiązywać złożone problemy wymagające dobrej znajomości kilku zjawisk lub praw,
• potrafi odszukać informacje w literaturze popularnonaukowej i zaprezentować je.

KL II

Mechanika ruchu po okręgu elementy astronomii

Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń:
• wie, jak nazywa się siła będąca przyczyną ruchu po okręgu,
• zna pojęcie okresu i częstotliwości obrotów,
• wie, jak obliczać pęd i moment pędu,
• umie wskazać kolejność planet w ich ruchu rocznym wokół Słońca

Wymagania na stopień dostateczny obejmują wszystkie wymagania na stopień dopuszczający i ponadto, uczeń:
• wie, że wartość siły dośrodkowej zależy od masy i prędkości ciała oraz promienia okręgu, po którym się porusza,
• potrafi podać przykład siły dośrodkowej,
• wie, jak skierowane są wektory prędkości i siły dośrodkowej w ruchu po okręgu,
• potrafi wyjaśnić znaczenie odkryć Kopernika dla astronomii nowożytnej,
•zna najważniejsze odkrycia w historii rozwojów poglądu na budowę Układu Słonecznego .
Wymagania na stopień dobry obejmują wszystkie wymagania na stopień dostateczny i ponadto, uczeń:
• umie stosować zasadę zachowania momentu pędu w prostych przykładach,
• umie wskazać siły dośrodkowe w różnych sytuacjach,
• potrafi wyjaśnić uniwersalność prawa powszechnego ciążenia oraz podać od czego zależy wielkość oddziaływania grawitacyjnego
• potrafi przedstawić cele umieszczania satelitów w kosmosie,
• potrafi przedstawić najważniejsze cech ruchu Księżyca,
• potrafi wyjaśnić różnicę ciężar ciała na różnych planetach.

Wymagania na stopień bardzo dobry obejmują wszystkie wymagania na stopień dobry i
• potrafi przedstawić uproszczoną wersje pochodzenia układów planetarnych i pochodzenia wszechświata,
• potrafi dokonać zróżnicowania miedzy gwiazdą a planetami,
• potrafi wyjaśnić na podanych przykładach rolę sond w badaniu kosmosu
• potrafi wyjaśnić przyczynę powstawania stanów przeciążenia i nieważkości w warunkach lotów kosmicznych oraz reakcje organizmu ludzkiego na warunki kosmiczne.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• potrafi rozwiązywać złożone problemy wymagające dobrej znajomości kilku zjawisk lub praw,
• wie, jakie znaczenie mają sztuczne satelity, zna wielkości związane z ruchem po okręgu, wie, jak zmienia się siła ciężkości wraz z odległością od środka planety.

Elektrostatyka

Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń:
• zna jednostkę ładunku elektrycznego ,
• wie, jak oznaczamy ciało naelektryzowane dodatnio, a jak ujemnie,
• wie, jak oddziałują ze sobą ciała naelektryzowane jednoimienne, a jak różnoimiennie,
• wie jakie cząstki wchodzą w skład atomu,
• zna sposoby elektryzowania ciał i umie je zademonstrować.

Wymagania na stopień dostateczny obejmują wszystkie wymagania na stopień dopuszczający i ponadto, uczeń:
• wie, że podczas elektryzowania ciał poruszają się tylko elektrony,
• rozumie na czym polega uziemianie ciał,
• potrafi wytłumaczyć zjawisko pioruna,
• wie, co to jest jon dodatni, a co jon ujemny,
• wie, od czego zależy wartość siły elektrycznej ciał wzajemnie oddziałujących,
• potrafi wskazać przewodniki i izolatory elektryczne,
• wie, że w przewodnikach są swobodne elektrony,
• rozumie, dlaczego przy pocieraniu ciała elektryzują się różnoimiennie, a przez dotyk jednoimienne,
• wie, że jednostka napięcia jest wolt.
Wymagania na stopień dobry obejmują wszystkie wymagania na stopień dostateczny i ponadto, uczeń:
• potrafi skorzystać z zasady zachowania ładunku przy rozwiązywaniu prostych problemów,
• rozumie prawo Coulomba, potrafi z niego korzystać i zna zakres jego stosowalności,
• rozumie na czym polega elektryzowanie przez indukcję,
• potrafi przedstawić pole elektrostatyczne jednorodne i centralne,
• wie, od czego zależy wartość siły działającej na ciało naładowane umieszczone w polu elektrostatycznym,
• potrafi korzystać z wiadomości z mechaniki do opisu zachowania się ciała naelektryzowanego w polu elektrostatycznym,
• wie, co nazywamy napięciem i rozumie sens fizyczny tej wielkości,
• umie obliczyć każdą wielkość ze wzoru na napięcie,

Wymagania na stopień bardzo dobry obejmują wszystkie wymagania na stopień dobry i ponadto, uczeń:
• potrafi rozwiązać problemy ilościowe wykorzystując:
a) znajomość i zrozumienie pojęcia ładunku elementarnego
b) znajomość prawa Coulomba
c) prawa mechaniki w tym wzorów i wykresów
d) zasadę zachowania ładunku
• rozumie różnice w budowie i mechanizmie elektryzowania izolatorów i przewodników,
• wie, co to znaczy , że pole jest "słabe" lub "silne" i od czego to zależy ,
• wie, od czego zależy napięcie miedzy dowolnymi punktami pola,

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• bez problemu opisuje właściwości światła, biegle rozwiązuje zadania problemowe i rachunkowe dotyczące: ładunków elektrycznych, prądu elektrycznego, magnetyzmu i optyki,
• potrafi rozwiązywać złożone problemy wymagające dobrej znajomości kilku zjawisk lub praw,
• potrafi odszukać informacje w literaturze popularnonaukowej i zaprezentować je.
Prąd elektryczny Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń:
• zna zasadę bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi,
• odróżnia dobre i złe przewodniki prądu,
• zna korzyści związane z używaniem prądu elektrycznego,
• potrafi wymienić odbiorniki prądu używane w jego mieszkaniu,
• wie, że jednostką natężenia prądu jest amper,
• wie, że natężenie prądu mierzymy amperomierzem,
• wie, że jednostką napięcia jest wolt,
• wie, że napięcie mierzymy woltomierzem,
• wie, że warunkiem przepływu prądu jest istnienie napięcia między końcami przewodnika,
• wie, że większe napięcie powoduje wzrost natężenia prądu,
• wie do czego służy w obwodzie bezpiecznik ,
• rozumie, co to znaczy, że odbiorniki mają różną moc zna jednostki mocy,
• potrafi znaleźć na odbiorniku dane znamionowe i odpowiednio je zinterpretować ,
• wie, że liczniki mierzą zużytą energię elektryczną w kilowatogodzinach.

Wymagania na stopień dostateczny obejmują wszystkie wymagania na stopień dopuszczający i ponadto, uczeń:
• wie, że przepływ prądu w przewodniku polega na uporządkowanym ruchu elektronów,
• zna warunki przepływu prądu w obwodzie,
• zna kierunek rzeczywisty i kierunek umowny przepływu prądu w obwodzie,
• zna wzór na obliczanie natężenia prądu w obwodzie,
• zna skutki przepływu prądu w obwodzie,
• potrafi narysować schemat prostego obwodu elektrycznego ,
• zna prawo Ohma,
• wie, że każdy odbiornik stawia prądowi opór,
• zna jednostkę oporu elektrycznego,
• potrafi obliczyć opór ze wzoru,
• wie, że w określonej temperaturze opór jest stały ,
• potrafi narysować schemat obwodu kilku odbiorników połączonych równolegle i szeregowo,
• wie, że praca w odbiornikach jest wykonana kosztem energii elektrycznej,
• potrafi odczytać na liczniku zużytą energię elektryczną,
• potrafi obliczyć pracę prądu oraz moc odbiornika ze wzorów .

Wymagania na stopień dobry obejmują wszystkie wymagania na stopień dostateczny i ponadto, uczeń:
• potrafi rozwiązywać zadania rachunkowe obliczając opór, natężenie prądu, napięcie, pracę i moc ,
• rozumie zasadę działania opornicy suwakowej,
• potrafi uzasadnić I prawo Kirchhoffa, posługując się zasadą zachowania ładunku i korzystać z tego prawa,
• potrafi zbudować prosty obwód elektryczny według schematu ,
• rozumie na czym polega zwarcie w obwodzie elektrycznym ,
• potrafi obliczyć opór zastępczy odbiorników połączonych równolegle i szeregowo
• rozumie związki między napięciem i natężeniem prądu przy łączeniu równoległym i szeregowym ,
• potrafi zmierzyć natężenie i napięcie prądu używając mierników ,
• potrafi wykonać działania z uwzględnieniem wszystkich jednostek stosując, przekształcenia wszystkich poznanych wzorów,
• potrafi odczytać dokładność amperomierza i woltomierza ,
• potrafi obliczyć koszt zużytej energii elektrycznej,
• potrafi obliczyć wielkości fizyczne na podstawie wykresów,
• potrafi wykorzystać prawa prądu elektrycznego w praktycznych sytuacjach.

Wymagania na stopień bardzo dobry obejmują wszystkie wymagania na stopień dobry i ponadto, uczeń:
• potrafi rozwiązywać problemy ilościowe, wykorzystując poznane prawa i zależności ,
• potrafi wyjaśnić, jakie przemiany zachodzą w odbiorniku podczas przepływu prądu,
• potrafi obliczać wielkości fizyczne na podstawie wykresu,
• wie, od czego zależy opór elektryczny przewodnika,
• potrafi rozwiązywać zadania dotyczące przemiany energii elektrycznej w energię wewnętrzną i energię mechaniczną ,
• potrafi formułować samodzielne wypowiedzi w jakościowych zadaniach problemowych .

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• bez problemu opisuje właściwości światła, biegle rozwiązuje zadania problemowe i rachunkowe dotyczące: ładunków elektrycznych, prądu elektrycznego, magnetyzmu i optyki,
• potrafi rozwiązywać złożone problemy wymagające dobrej znajomości kilku zjawisk lub praw,
• potrafi odszukać informacje w literaturze popularnonaukowej i zaprezentować je.

Pole magnetyczne
Indukcja elektromagnetyczna

Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń:
• wie, że nie wszystkie substancje posiadają właściwości magnetyczne ,
• wie, że każdy magnes ma dwa bieguny,
• wie, że bieguny jednoimienne odpychają się, a różnoimienne przyciągają się,
• wie, że nie można oddzielić biegunów magnesu,
• wie, że pole magnetyczne przenika przez niektóre substancje ,
• wie, że wokół Ziemi istnieje pole magnetyczne, zna położenie biegunów magnetycznych Ziemi,
• umie posługiwać się kompasem,
• zna przykłady wykorzystania elektromagnesu,
• wie, do czego służy prądnica ,
• wie, do czego służy silnik .

Wymagania na stopień dostateczny obejmują wszystkie wymagania na stopień dopuszczający i ponadto, uczeń:
• wie, że w pobliżu magnesu istnieje pole magnetyczne, w którym przedmioty żelazne i stalowe magnesują się,
• wie, że pole magnetyczne przedstawiamy graficznie za pomocą linii sił ,
• wie, jak układają się opiłki żelaza w pobliżu magnesu sztabkowego i podkowiastego, oraz układu dwóch magnesów ,
• wie, że najsilniejsze oddziaływanie jest na biegunach,
• zna zasadę działania elektromagnesu,
• potrafi wymienić miejscowość w Polsce, gdzie produkuje się prąd,
• wie, że na przewodnik z prądem w polu magnetycznym działa siła elektrodynamiczna
• wie, co to jest zjawisko indukcji elektromagnetycznej,
• wie, że indukcje elektromagnetyczna wykorzystano w prądnicy,
• wie, ze siła elektrodynamiczna wykorzystana jest w silniku,
• wie, że transformator musi być podłączony do prądu zmiennego ,
• zna niektóre własności fal elektromagnetycznych ,

Wymagania na stopień dobry obejmują wszystkie wymagania na stopień dostateczny i ponadto, uczeń:
• potrafi określić zwrot linii sił pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem
• potrafi określić bieguny magnetyczne zwojnicy,
• wie, że pole magnetyczne elektromagnesu zależy od liczby zwojów zwojnicy i natężenia prądu,
• potrafi opisać różnice i podobieństwa miedzy polem magnetycznym i elektrostatycznym,
• potrafi posługiwać się regułą lewej dłoni do określania kierunku i zwrotu siły elektrodynamicznej,
• wie, że prąd elektryczny powstaje w zamkniętym obwodzie, umieszczonym w, zmiennym polu magnetycznym,
• potrafi podać bieguny zwojnicy, w której wzbudzono prąd indukcyjny,
• wie, jak zbudowana jest prądnica ,
• wie, że transformator służy do zmiany napięcia prądu przemiennego,
• zna zależność między ilością zwojów, a napięciem dla transformatora .

Wymagania na stopień bardzo dobry obejmują wszystkie wymagania na stopień dobry i ponadto, uczeń:
• potrafi wyjaśnić zasadę działania transformatora,
• zna praktyczne zastosowanie transformatora,
• potrafi rozwiązywać różne problemy związane z ze zjawiskami magnetycznymi i elektromagnetycznymi ,
• potrafi samodzielnie analizować teksty naukowe, formułować wnioski,
• udzielać dłuższych wypowiedzi, wyjaśniając przebiegające zjawisko.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• bez problemu opisuje właściwości światła, biegle rozwiązuje zadania problemowe i rachunkowe dotyczące: ładunków elektrycznych, prądu elektrycznego, magnetyzmu i optyki,
• potrafi rozwiązywać złożone problemy wymagające dobrej znajomości kilku zjawisk lub praw,
• potrafi odszukać informacje w literaturze popularnonaukowej i zaprezentować je.


KL III

Drgania i fale mechaniczne

Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń:
• umie rozpoznać ruch drgający,
• wie , że fala sprężysta nie może rozchodzić się w próżni,
• wie, że fala rozchodzi się ze stałą szybkością,
• wie co to jest fala głosowa i z jaką szybkością rozchodzi się w powietrzu ,
• wie jak powstaje echo ,
• zna źródło fali głosowej ( struny głosowe, ciała drgające).

Wymagania na stopień dostateczny obejmują wszystkie wymagania na stopień dopuszczający i ponadto, uczeń:
• zna pojęcia : okres, amplituda, częstotliwość,
• zna jednostki powyższych wielkości,
• wie, że dla podtrzymania ruchu drgającego należy dostarczać energii ,
• wie, że człowiek słyszy drgania o częstotliwości od 20 do 20000 Hz,
• potrafi wytworzyć na wodzie falę kolistą i płaską,
• wie, co to jest długość fali ,
• wie, jak zachowa się fala dochodząc do przeszkody, szczeliny, dwóch szczelin ,
• wie, że wysokość dźwięku zależy od częstotliwości drgań źródła,
• wie, że natężenie dźwięku zależy od amplitudy drgań źródła.,

Wymagania na stopień dobry obejmują wszystkie wymagania na stopień dostateczny i ponadto, uczeń:
• potrafi obliczyć częstotliwość i okres drgań ze wzoru ,
• wie, jak zależy okres drgań wahadła od jego długości ,
• rozróżnia fale poprzeczne i podłużne,
• wie, że rozchodzenie się fali związane jest z przenoszeniem energii,
• zna wzór na długość fali,
• wie, że zjawisko dyfrakcji i interferencji jest własnością fal.

Wymagania na stopień bardzo dobry obejmują wszystkie wymagania na stopień dobry i ponadto, uczeń:
• potrafi scharakteryzować rodzaje fal i wielkości, które je opisują
• rozumie szkodliwość hałasu, wie, że jednostka poziomu natężenia dźwięku jest decybel ,
• wie, że fale podłużne mogą się rozchodzić w ciałach stałych, cieczach i gazach a fale poprzeczne w ciałach stałych,
• wie, czym są ultradźwięki, zna ich wykorzystanie,
• potrafi rozwiązywać zadania rachunkowe i problemowe związane z ruchem drgającym, falowym i dźwiękiem.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• bez problemu opisuje właściwości materii, biegle rozwiązuje zadania problemowe i rachunkowe dotyczące: pracy, mocy, energii i gęstości, ,
• potrafi rozwiązywać złożone problemy wymagające dobrej znajomości kilku zjawisk lub praw,
• potrafi odszukać informacje w literaturze popularnonaukowej i zaprezentować je.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń:
• podaje przykłady naturalnych i sztucznych źródeł światła
• zna szybkość rozchodzenia się światła w próżni, wie, że w innych ośrodkach ta szybkość jest mniejsza i zróżnicowana
• wie, co to jest zwierciadło
• wie, że światło odbija się od zwierciadła, a także od każdej powierzchni (rozproszenie)
• wie, jak zachowują się promienie równoległe do osi optycznej zwierciadła po odbiciu od niego i po przejściu przez soczewkę
• wie, że im krótsza ogniskowa, tym większa zdolność skupiająca soczewki
• wie, jaka jest różnica między obrazem rzeczywistym i pozornym
• wie, że promienie ultrafioletowe są szkodliwe w nadmiarze dla zdrowia

Wymagania na stopień dostateczny obejmują wszystkie wymagania na stopień dopuszczający i ponadto, uczeń:
• zna prawo odbicia
• umie konstruować obrazy w soczewkach skupiających i zwierciadłach wklęsłych
• wie, jaki jest warunek, aby powstał obraz pozorny, prosty, powiększony
• zna zastosowanie soczewek
• wie, że zwierciadła wypukłe i soczewki wklęsłe rozpraszają światło
• wie, na czym polega załamanie światła i kiedy to zjawisko zachodzi
• wie, że światło ulega rozszczepieniu, a obrazem rozszczepienia jest tęcza
• wie, że światło czerwone rozchodzi się z największą prędkością, a światło fioletowe z najmniejszą
• wie, że przedmioty czarne pochłaniają światło, a białe odbijają
• wie, na czym polega zjawisko fotoelektryczne i gdzie jest ono wykorzystywane

Wymagania na stopień dobry obejmują wszystkie wymagania na stopień dostateczny i ponadto, uczeń:
• wie, jakie zjawiska świadczą o budowie falowej światła, a jakie o korpuskularnej
• wie, jak załamuje się światło na granicy dwóch różnych ośrodków
• potrafi przewidzieć cechy obrazu na podstawie odległości przedmiotu od zwierciadła i soczewki
• potrafi obliczyć zdolność skupiającą soczewki znając jej ogniskową
• zna kolejność barw w tęczy
• wie, jaką rolę i dlaczego pełnią filtry światła.

Wymagania na stopień bardzo dobry obejmują wszystkie wymagania na stopień dobry i ponadto, uczeń:
• wie jak powstają barwy różnych przedmiotów nieprzezroczystych
• rozumie zjawisko fotoelektryczne
• wie, co to jest całkowite wewnętrzne odbicie światła, zna warunki, kiedy ono zachodzi
• zna wady wzroku i wie jak je korygować za pomocą soczewek
• opisuje działanie wybranych przyrządów, w których używa się soczewek (lupa, mikroskop, aparat fotograficzny, luneta)
• potrafi rozwiązywać problemy związane ze zjawiskami optycznymi

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• bez problemu opisuje właściwości światła, biegle rozwiązuje zadania problemowe i rachunkowe dotyczące: ładunków elektrycznych, prądu elektrycznego, magnetyzmu i optyki,
• potrafi rozwiązywać złożone problemy wymagające dobrej znajomości kilku zjawisk lub praw, potrafi odszukać informacje w literaturze popularnonaukowej i zaprezentować je.

Fizyka jądrowa

Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń:
• wie, że promieniowanie jądrowe dociera do nas z kosmosu, oraz, że wysyłają je różne substancje zawarte w skorupie ziemskiej
• zna trzy rodzaje promieniowania
• zna wykorzystanie promieniowania jądrowego (w medycynie i technice)
• zna budowę atomu
• zna budowę jądra atomowego
• uczeń zna źródła energii jądrowej (przemiany na Słońcu, reaktory jądrowe)
• wie, że energię jądrową wykorzystuje się do wytwarzania prądu, jako broń

Wymagania na stopień dostateczny obejmują wszystkie wymagania na stopień dopuszczający i ponadto, uczeń:˘ wie, jakie właściwości ma promieniowanie alfa, beta, gamma.
• wie, co to są izotopy pierwiastka
• zna pierwiastki promieniotwórcze odkryte przez Marię i Piotra Curie
• wie, że reakcje syntezy jąder i ich rozszczepienia powodują wydzielanie się wielkich ilości energii

Wymagania na stopień dobry obejmują wszystkie wymagania na stopień dostateczny i ponadto, uczeń:
• zna substancje promieniotwórcze i wie, co to jest promieniotwórczość naturalna
• rozumie, na czym polega reakcja syntezy
• wie, że powyższe reakcje zachodzą w wysokich temperaturach
• rozumie, na czym polega reakcja łańcuchowa
• potrafi rozpoznać izotopy tego samego pierwiastka
• wie, co to są siły jądrowe, jaką rolę pełnią
• wie, że jądro pierwiastka po wysłaniu cząstek alfa lub beta przeobraża się w jądro innego pierwiastka
• potrafi opisać symbolicznie jądro danego pierwiastka

Wymagania na stopień bardzo dobry obejmują wszystkie wymagania na stopień dobry i ponadto, uczeń:
• potrafi zapisać rozpad alfa
• potrafi zapisać rozpad beta
• wie, jak zachowują się promienie alfa, beta i gamma w polu elektrycznym i polu magnetycznym
• wie, że energia wiązania nukleonu w jądrach średniej wielkości jest większa niż w jądrach ciężkich
• wie, co to jest defekt masy
• zna wzór wyrażający zależność między masą a energią
• potrafi ze zrozumieniem przeczytać tekst i przeprowadzić jego analizę
• ma własny pogląd na temat wykorzystania energii jądrowej
• wie, że największe zagrożenie dla życia stanowią odpady promieniotwórcze
• wie, co to jest czas połowicznego rozpadu

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• bez problemu opisuje właściwości światła, biegle rozwiązuje zadania problemowe i rachunkowe dotyczące: ładunków elektrycznych, prądu elektrycznego, magnetyzmu i optyki,
• potrafi rozwiązywać złożone problemy wymagające dobrej znajomości kilku zjawisk lub praw,
• potrafi odszukać informacje w literaturze popularnonaukowej i zaprezentować je.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1842


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.